تاریخ انتشار: چهارشنبه 04 دی 1398
مطالبه اجور معوقه

 مطالبه اجور معوقه

منظور از اجور معوقه همان اجاره بهای عقب افتاده یا پرداخت نشده است.در واقع مجموع مبالغ اجاره بهایی است که از سوی مستاجر در زمان انتفاع وی از ملک و تصرف ملک توسط او، پرداخت نشد .مطابق ماده 219 قانون مدنی:عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین طرفین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود و ماده490 قانون مدنی:مستاجر باید مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است، تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقدا بپردازد.همانطور که گفته شد عقد اجاره عقدی لازم است و طرفین ملزم به ایفای تعهدات خود می باشند.اگر مستاجر مطابق عقد اجاره، اجاره بها راپرداخت نکند موجر میتواند الزام او را به پرداخت اجاره بهای معوقه از مراجع قضایی درخواست کند.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 5646

 

 

نکاتی در مورد مطالبه اجور معوقه

1- میزان اجور معوقه در قرارداد اجاره نامه با نام اجرت المسمی تعیین می شود.
2- در صورتیکه تصرف مستاجر بر ملک بیش از زمان مقرر در اجاره نامه و بدون اذن موجر ادامه یابد، موجر می تواند  به مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بابت مدت زمان انتفاع از ملک در مهلت انقضا یافته قرارداد نیز بپردازد.

3- مدارک لازم برای مطالبه اجور معوقه

الف) تصویر مصدق اوراق شناسایی
ب) تصویر مصدق اجاره نامه تنظیمی
ج) تصویر مصدق اسناد مالکیت 
د) تقدیم دادخواست مطالبه اجور معوقه

4- جهت مطالعه یک پرونده دستور تخلیه فوری اینجا کلیک کنید.

5-جهت مشاوره با وکیل متخصص قراردادها و تنظیم قرارداد اینجا کلیک کنید.

 

نمونه یک پرونده مطالبه اجور معوقه

وکیل خواهان ها آقایان .......... و خانم .........(ورثه موجرمتوفی ) با ارائه گواهی حصر وراثت و برگ ارزیابی املاک مالیات برارث و وکالتنامه علیه خوانده دادخواستی با عنوان مطالبه اجور معوقه از تاریخ 10/8/96 لغایت 10/8/97به انضمام کلیه هزینه های قانونی و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، مطالبه خسارت( مطالبه خسارات روزانه از تاریخ....مقوم به مبلغ .... ریال لغایت اجرای حکم به انضمام کلیه هزینه های قانونی و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل) تامین خواسته (بدوا صدور قرار تامین خواسته یه صورت اجرا قبل از ابلاغ) مطرح نموده است.ایشان برای اثبات صحت ادعایشان اجاره نامه و نامه سازمان توسعه مسکن تهران را نیز ضمیمه دادخواست نموده اند.وکیل محترم اذعان داشته: موکلین به موجب قرارداد عادی مورخ 10/6/96، شش دانگ یک باب آپارتمان وافع در تهران، ........... را به خوانده محترم اجاره داده اند. با توجه به اینکه خوانده محترم اجاره بهای 3 ماه را پرداخت ننموده و از دهم آبان ماه 97 نیز به علت انقضای مهلت قرارداد، طبق قرارداد باید روزانه مبلغ صد هزار تومان خسارت پرداخت نماید، صدور حکم مقتضی مبنی بر پرداخت اجور معوقه (اجاره های عقب افتاده) و نیز خسارت روزانه به مبلغ صدهزار تومان از دهم آبان، لغایت اجرای حکم به انضمام کلیه هزینه های قانونی و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.
بدواً صدور قرار تامین خواسته به صورت اجرا قبل از ابلاغ مورد استدعاست.
 

 

روند رسیدگی به پرونده - مطالبه اجور معوقه

پس از تقدیم دادخواست و تعیین شعبه و بررسی دادخواست و ضمائم وتکمیل آنها به دستور قاضی وقت رسیدگی تعیین  و به طرفین ابلاغ می گردد. در جلسه رسیدگی طرفین دعوی حضور می یابند. ابتدا خواهان خواسته خود را مجددا همراه با دلایل و مستندات بیان میکند و سپس خوانده نیز مدافعات خود را ارائه میکند.در صورت اثبات حق دادگاه مبادرت به صدور رای به نفع خواهان نموده و میزان اجاره بهای عقب افتاده که خوانده باید به خواهان پرداخت نماید با ذکر مدت زمان اجاره، اجاره بهای پرداخت نشده را تعیین می نماید.


رای شورای حل اختلاف - اجور معوقه

در خصوص دادخواست تقدیمی از سوی خواهان ها ........ با وکالت .... به طرفیت خوانده... به خواسته مطالبه اجور معوقه به مدت 6 ماه از قرار ماهیانه شانزده میلیون ریال و هفده روز به مبلغ نهصد و شش هزار و ششصدو شصت و شش هزار ریال اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ واریز ودیعه به صندوق دادگستری در .... الی ....  به مدت هشت روز به مبلغ هشت میلیون ریال  به استناد مدارک موجود در پرونده  و رونوشت مصدق قرارداد اجاره فی مابین به شماره ... مورخ .... که حاکی از روابط استیجاری میان طرفین دعوی می باشد و نیز استماع اظهارات خواهان در صورتجلسه مورخ .... و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی  علیرغم ابلاغ قانونی و اینکه نامبرده هیچگونه لایحه و یا دفاعیه ای مبنی بر بری ذمه بودن خویش  به شعبه ارائه و اقامه ننموده است لذا شورا خواسته خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 10/8/94 و مواد 10 و بند 3 ماده 490 قانون مدنی و ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و مواد 198 و 519  قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صد و سیزده میلیون و  ششصد و شش هزار و ششصد و شصت ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفتصد و سی و یک هزار و هشتصد ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل حق تعرفه در حق خواهان صادر  واعلام میدارد.رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی تهران میباشد.

 

 

رای دادگاه تجدید نظر - مطالبه اجور معوقه

وکیل خواهان ضمن تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره تقاضای نقض دادنامه را نموده است.دادگاه با دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین جلسه رسیدگی را تشکیل داده که مفاد صورت مجلس تنظیمی بدین شرح است: ملاحظه میگردد که وکیل خواهان ها که در واقع تجدیدنظرخواهانها می باشند در جلسه رسیدگی حضور دارد و خوانده ... ابلاغ واقعی و انتظار کافی حضور ندارد و لایحه دفاعی نیز ارائه نکرده است.وکیل یادشده به وکالت از موکلین خود اظهارداشت: اختصار به استحضار می رساند با توجه به اینکه خواسته مندرج در دادخواست بدوی تقدیمی به شورای حل اختلاف مطالبه اجور معوقه و همچنین مطالبه خسارت روزانه بوده است در خصوص مطالبه اجور معوقه حکم صادره مورد اعتراض نمی باشد اما در خصوص مظالبه خسارت روزانه که از تاریخ دهم آبان ماه 1397 تاریخ اجرای حکم مورد مطالبه قرار گرفته است مستند دعوی قرارداد اجاره نامه تاریخ نهم آبان ماه 1396 بوده است که در ماده ششم بند پانزدهمقرارداد چنین شرط شده است که مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره عین مستاجره را بدون هیچگونه عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید و چنانچه مستاجر مورد اجاره را از تاریخ انقضا تخلیه کامل نماید اما به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف استروزانه مبلغ یکصد هزار تومان بعنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد موجر بپردازد لذا با این توصیف به جهت اینکه شورای حل اختلاف در دادنامه صادره از تاریخ واریز مبلغ ودیعه و پیش پرداخت مذکور دذ قرارداد اجاره که توسط موکل در تاریخ بیست و هفتم بهمن ماه 1397 به صندوق دادگستری تودیع شده است در خصوص مبنای احتساب آن بحثی ندارم اما در خصوص اینکه تا تاریخ چهارم اسفند ماه 1397 احتساب شده است به جهت اینکه در دادخواست و خواسته ردیف دوم تا تاریخ اجرای حکم مورد تقاضا بوده است رای صادره منطبق با خواسته نمی باشد.لذا با توجه به اینکه در تاریخ هجدهم خردادماه 1398 دستور تخلیه اجرا شده است و صورتجلسه آن را ظرف سه روز ارائه خواهم نمود تقاضا دارم احتساب وجه التزام خسارت ناشی از عدم به موقع تخلیه که در واقع همان اجرت المثل می باشد بر اساس بند 15 ماده ششم قرارداد تا تاریخ تخلیه مورد حکم قرار گیرد و در واقع منظور از تاریخ اجرای حکم که در خواسته ردیف دوم دادخواست آمده است همان تاریخ تخلیه می باشد.با این توضیح که دادخواست حاضر به اتفاق خواسته دستئر تخلیه با هم به دفتر خدمات قضایی تقدیم شده و پس از آن ابلاغ کردند که باید تفکیک شود و لذا دستور تخلیه جداگانه رسیدگی شد.
دادگاه با توجه به مراتب فوق و وصول لایحه شماره 8986 از سوی خانم وکیل اشخاص تجدیدنظرخواه با اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

تصمیم مرجع تجدید نظر در خصوص مطالبه اجور معوقه

آنچه محرز و مسلم است اینکه مطابق دادخواست تقدیمی خواهان های بدوی که تجدیدنظرخواه پرونده جریانی این دادگاه محسوب می شوند دادخواست مطالبه اجور معوقه از تاریخ دهم آبان ماه 1396 تا دهم ابان ماه 1397 و مطالبه خسارت روزانه عدم تخلیه به موقع مورد اجاره از تاریخ دهم آبان ماه 1397 تاریخ اجرای حکم و خسارات دادرسی تقدیم شده است پس از رسیدگی در شعبه 207 مجتمع شورای حل اختلاف تهران مطابق دادنامه صادره به شماره... تاریخ نوزدهم اسفندماه 1397 در خصوص مطالبه اجور معوقه و هکچنین در خصوص اجرت المثل ایام تصرف و همچنین متفرعات خواسته حکم بر محکومیت خوانده ....صادر شده است. عمده دلیل تجدیدنظرخواهی و اعتراض منفی نسبت به دادنامه صادره ناظر بر مطالبه خسارت روزانه می باشد و همانطور که وکیل یلدشده در جلسه رسیدگی این دادگاه اعلام نموده است در خصوص مطالبه اجور معوقه حکم صادره مورد اعتراض ایشان نمی باشد. به دلیل اعتراض ایشان نسبت به مطالبه خسارت روزانه نیز با توجه به توضیحات وکیل خواهان در جلسه دادگاه ناظر بر مبنای شروع احتساب خسارت روزانه از تاریخ بیست و سوم بهمن ماه 1397 ودیعه و پول پیش به صندوق دادگستری تودیع گردیده است نمی باشد بلکه در خصوص تاریخ خاتمه پرداخت خسارت روزانه است که در رای شورای حل اختلاف تا تاریخ چهارم اسفند ماه 1397 احتساب گردیده است در حالی که در دادخواست تقدیمی و خواسته ایشان تا تاریخ حکم تقاضا شده است و در این خصوص اظهار نظر نگردیده است لذا با توجه به اینکه در تاریخ هجدهم خردادماه 1398 مطابق صورت جلسه اجرای دستور تخلیه جهت تخلیه مورد اجاره اقدام شده است تا این تاریخ استحقاق دریافت خسارت روزانه را خواهد داشت.
آنچه محرز و مسلم است اینکه مطابق مواد ذیل الذکر از قانون مدنی:
ماده 10- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد تافذ است.
فصل سوم در اثر معاملات
مبحث اول در قواعد عمومی
ماده 219- عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشدبین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود.
ماده 223- هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد ان معلوم شود.
ماده 230- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
فلذا این دادگاه: با توجه به اعتراض مطروحه و ملاحظه مفاد قرارداد اجاره و همچنین مفاد صورتجلسه تخلیه و شرط قراردادی فیمابین طرفین اعتراض مطروحه را در این قسمت از دادنامه تجدینظر خواسته که خسارت روزانه و در واقع همان اجرت المثل تعیین شده در قرارداد بابت تخلیه به موقع که ما به ازای روزانه یکصد هزارتومان تعیین شده است را تا تاریخ چهارم اسفندماه 1397 جمعا به مدت 8 روز احتساب نموده است منطبق با مستندات ابرازی نمی داند زیرا به صراحت در ماده ششم بند پانزدهم آن در قرارداد فی مابین شرط شده است که چنانچه مستاجر به محض اتمام مدت اجاره عین مستاجره را تخلیه و به موجر تحویل ندهد موظف است و روزانه مبلغ یکصد هزارتومان به عنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام مدت قرارداد به موجربپردازد با توجه به شرط ضمن عقد طرفین تا زمان تخلیه استحقاق مطالبه اجرت المثل و خسارت قراردادی تعیین شده برای این دادگاه محرز است بر این اساس به استناد مواد 10 و 190 و 219 و 220و 221 و 230 قانون مدنی و 358 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف دادنامه تجدیدنظرخواسته را به شرح فوق در این قسمت نقض و حکم بر محکومیت .... به پرداخت خسارت و وجه التزام یا به عبارتی دیگر اجرت المثل تعیین شده در قراداد در بند 18 ماده 6 قرارداد روزانه به مبلغ یکصد هزارتومان از تاریخ بیست و هفتم بهمن ماه 1397 تا تاریخ هجدهم خرداد ماه 1398 که تاریخ تخلیه می باشد و همچنین پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به در حق خواهان های بدوی که تجدیدنظرخواهی محسوب می شوند محکوم وملزم می نماید دادنامه تجدیدنظرخواسته در سایر قسمت ها تایید و استوار می گردد لازم به ذکر است که اجرای حکم در قسمت نقض شده منوط به پرداخت باقیمانده هزینه دادرسی و همچنین تکمیل تمبر مالیاتی وکیل می باشد. رای صادره قطعی است.

 


 

اصطلاحات حقوقی دعوی مطالبه اجور معوقه

اجور معوقه: اجاره بهای عقب افتاده( پرداخت نشده)
موجر: اجاره دهنده
مستاجر: اجاره کننده
عین مستاجره: مورد اجاره
اجرت المثل: به مبلغی که بابت استفاده شخصی از مال، به مالک پرداخت می شود، اجرت المثل میگویند.
اجرت المثل ایام تصرف: اگر تصرف ملک دیگری یا استفاده از اموال دیگری بدون رضایت مالک باشد، می توان اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه نمود.

 

 

تحلیل پرونده - مطالبه اجور معوقه:

همانطور که در گزارش پرونده اشاره گردید، خواسته خواهان ها مطابق دادخواست تقدیمی، مطالبه اجور معوقه و مطالبه ی خسارت روزانه( اجرت المثل) ایام تصرف بعد از اتمام مدت قرارداد اجاره لغایت زمان اجرای حکم است.قاضی شورای حل اختلاف در رای صادره خوانده را محکوم به پرداخت اجاره بهای شش ماه از قرار ماهیانه مبلغ اجاره بهای قراردادی و بابت اجرت المثل ایام تصرف به پرداخت مبلغ ... تومان از تاریخ پرداخت مبلغ ودیعه به صندوق دادگستری لغایت 4/12/97( تاریخ جلسه رسیدگی) به مدت هشت روز تعیین می نماید.سپس وکیل خواهان ها ضمن اعتراض تجدیدنظرخواهی نسبت به تاریخ خاتمه پرداخت خسارت روزانه(4/12/97) اعتراض میکند و اذعان میدارد که خواسته مورد دادخواست مطالبه خسارت روزانه تا تاریخ اجرای حکم می باشد و تقاضا دارد که تاریخ مطالبه اجرت المثل (خسارت روزانه) را تا تاریخ تخلیه( هجدهم خرداد 98) که دستور تخلیه اجرا گردیده است احتساب و اجرت المثل را بر اساس بند 15 ماده 6 قرارداد اجاره تا تاریخ قرارداد مورد حکم قرار گیرد و منظور از تاریخ اجرای حکم، همان تاریخ تخلیه است.دادگاه تجدیدنظر با استناد به 1- اعتراض تجدیدنظرخواهی 2- مفاد قرارداد اجاره 3- مفاد قرارداد تخلیه و شرط قراردادی فیمابین ( چنانچه مستاجر ضمن اتمام مدت اجاره عین مستاجره را به موجر تحویل ندهد موظف است روزانه مبلغ یکصد هزار تومان به عنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد.4- ماده 230 قانون مدنی( اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نمایدحاکم نمیتواند اورا به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم نماید.5- مواد 10 و 190و 219 و 220و 221 و 230 قانون مدنی  و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی  وماده 27 قانون شورای حل اختلاف، با توجه به شرظ ضمن عقد طرفین تا زمان تخلیه استحقاق مطالبه اجرت المثل و خسارت قراردادی تعیین شده  برای این دادگاه محرز است.
آغاز رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است.قاضی دادگاه با ملاحظه اسناد و مدارک ارائه شده و اظهارات طرفین دعوی  در صورت اثبات حقانیت خواهان اقدام به صدور رای می نماید.در این خصوص در صورت وجود قرارداد و تعیین میزان اجرت المثل طبق همان قرارداد میزان آن تعیین می گردد.اما اگر در قرارداد نرخ تعیین نشده باشد و یا قراردادی موجود نباشدمیزان اجرت المثل با نظریه کارشناسی تعیین می شود.از جمله مستندات دیگرمفاد  قرارداد اجاره و سند اثبات مالکیت خواهان و سند اثبات سمت خواهان می باشد.

 

 

مطالب مرتبط با اجور معوقه:

1- تخلیه املاک تجاری و مسکونی

2- دستور تخلیه فوری، نمونه دادخواست و رأی

3- تخلیه اماکن تجاری، سرقفلی، حق کسب و پیشه

4- راههای تخلیه فوری ملک و دادخواست تخلیه

 

 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.