انواع خیانت در امانت و مجازات آن

 انواع خیانت در امانت و مجازات آن

خیانت در امانت از جمله جرایم مالی و جرایم علیه اموال و مالکیت است.نکته مهم در خصوص جرم خیانت در امانت این است که موضوع آن باید یک مال عینی و معین باشد و مال کلی (کلی فی الذمه مثل پول و کلی در معین مثل مال واجد مصادیق متعدد و وجه نقد) نمی تواند موضوع خیانت در امانت باشد و به نظر می رسد باید آن را صرفاً یک دین و دعوایی حقوقی فرض کرد.اقتضای اصل برائت و تفسیر به نفع متهم هم همین است.آنچه گفته شد بارزترین مصداق خیانت در امانت است که قانونگذار در ماده 898 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده است در ادامه به صور خاص و بعضی جرایم در حکم خیانت در امانت اشاره می شود.

 

  |  
بازدید: 39506
  |  
امتیاز: Article Rating

صور خاص جرم خیانت در امانت:               

1- سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص:

یکی از صورت های جرم خیانت در امانت هر کس سوء استفاده از ضعف نفس اشخاصبا استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی، اعم از تجاری یا غیر تجاری، از قبیل؛ برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هرگونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده ی سند یا هر شخص یگری شود، به هر نحو تحصیل نماید، علاوه بر جبران خسارت مالی، به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

لازم به ذکر است اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارت مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.

 

2- سوء استفاده از سفید مهر:

هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید، از مصادیق جرم خیانت در امانت محسوب شده و به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

 

3- خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی:

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها یا شهرداری ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی و غیر رسمی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاد غیر مجاز قرار دهد، بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل، به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر کجازات مذکور به جزای نقدی معادل قیمت انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین اسست در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده است.

 

 

خیانت در امانت در قانون تجارت:

در صورتی که دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به و ماموریت داده، به نفع طرف دیگر معامله اقدامی نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل، از طرف مزبور وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند، مستحق اجرت و مخارجی که کرده ندانسته و به علاوه وی را مشمول مجازات مقرر برای خیانت در امانت دانسته است.

در صورتی که حق العمل کار نادرستی کرده و مثلا به حساب آمرقیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب داشته، مستحق حق العمل ندانسته و به علاوه به آمر اجازه داده است که در دو صورت اخیر، خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند. همچنین این شخص به مجازاتی که برای خیانت در امانت در نظر گرفته شده، محکوم خواهد شد.

در صورتی که مدیرتصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد، خائن در امانت محسوب می شود.

 

خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت:

هرگاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور، بعد از انقضای مدتی که به موجب ماده 6 مقرر است، ( نسبت به اموال منقول و وجه نقد، ظرف 10 سال از تاریخ فوت مالک و نسبت به اموال غیرمنقول ظرف 20 سال از تاریخ فوت مالک) مال مزبور و یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره مذکور به دولت تسلیم یا تادیه ننماید، به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.

در صورتی که متصرف یا مدیون، شرکت باشد مدیر شرکت و یا شعبه آن که متصرف یا مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده 6 بوده و در صورت تخلف، به مجازات مذکور فوق، محکوم خواهد شد.

تبصره ماده 6 قانون تصدیق انحصار وراثت نیز مقررداشته: "موسسات تجاری وصرافی و غیره و یا اشخاصی که اموال مجهول الوارث نزد آنها است، مکلفند به وسیله پارکه های بدایت هر محل، آن اموال را تسلیم و یا تادیه به دولت نمایند.

 

خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک:

هرگاه نسبت به املاک وقف و حبس و ثلث باقی به عوان مالکیت، تقاضای ثبت شده، متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرض حال اعتراض و تعقیب دعوا و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است، در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید، به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.

در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است، هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند، به مجازات خائنین در امانت محکوم می شوند.

 

سوالات حقوقی متداول - خیانت در امانت


1- شرایط تحقق جرم خیانت در امانت چیست ؟

منظور از خیانت در امانت این است که فردی مال سپرده شده به وی را پس از مطالبه به مالک آن پس ندهد.همین پس ندادن مال مثبت و موید سوء نیت امین است. 

 


2- چطور وقوع جرم خیانت در امانت را اثبات کنم ؟

جرم خیانت در امانت هم مانند سایر جرایم با ادله ی معمول اثبات دعوا مثل : شهادت، اقرار، سند و علم قاضی به اثبات می رسد.

 


3- مجازات جرم خیانت در امانت چیست ؟

مطابق ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم خیانت در امانت عبارت است از شش ماه تا سه سال حبس.

 


4- مرجع صالح رسیدگی به جرم خیانت در امانت کجاست ؟

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم خیانت در امانت مانند سایر جرایم عمومی در مرحله تحقیق و تعقیب دادسرای عمومی و در مرحله رسیدگی و صدور حکم دادگاه کیفری دو.

 


5- چه اموالی شامل خیانت در امانت می شود ؟

هر مال قیمی و عینی می تواند موضوع جرم خیانت در امانت قرار گیرد.با این توضیح که مال اعتباری یا مالی که انصار و اعوان آن زیاد است مثل پول و مال کلی نمی تواند موضوع خیانت در امانت باشد، هر چند که در عمل دیده می شود که قضات خیلی به این مسئله توجه ندارند و دیده شده است که در مورد اموال کلی نیز حکم به خیانت در امانت می دهند .هر چند که مطابق تعریف عقد امانت موضوعات و مصادیق محدودی هستند که می توانند در دایره این عقد قرار گیرند.

 


6- شکایت و اعتراض به رای خیانت در امانت ؟

شکایت از قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادره توسط دادسرا در دادگاه کیفری دو و شکایت از آرای دادگاه های کیفری دو، در خصوص خیانت در امانت در دادگاه های تجدید نظر استان مورد بررسی مجدد قرار می گیرد.

 

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.9 از 5 (58 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات

جمعه, 15 مرداد,1400

کامران .خ

با سلام وعرض ادب
بنده حدودا ده ماهه پیش ماشین خودم را به امانت به دوستم دادم که به شهرستان برود ولی ایشان در شهرستان زنجان با خانوم خودش درگیر طلاق کشی بوده ودر انجا ماشین بنده را جزو اموال خود اعلام کرده وقاضی بدون استعلام ماشین بنده راتوقیف میکند که بنده بعد از اطلاع خواستم پیگیری کنم که دوستم اظهار داشت چون ایشان درهمان جا وکیل دارد میتواند ماشین را از توقیف در بیاورد وبعد از گذشت ۶ماه اظهار داشته که نمیتواند ودیگر اوراپیدا نکردم وخودم به دادگاه رفتم وطرح شکایت ثلث کردم ورفع توقیف گرفتم ان هم بعد از گذشت۴ماه ایا اکنون میتوان از دوستم خیانت در امانت شکایت کنم وخسارتم را دریافت کنم لطفا راهنمایی کنید
باتشکر


پاسخ وکیل:
سلام
بله، می توانید بابت خیانت در امانت یا مطالبه اجرت المثل ناشی از تلف منافع یا هر دو شکایت کنید.

شنبه, 15 آبان,1400

علیرضا

سلام ما ۱۷ سال پیش با کمک کار فرمای پدرم خانه ای خریدم. کار فرمای پدرم مبلغی را که برای خرید خونه کمک کرده بود از حساب پدرم کسر کرده ۱۷ سال ما رو معطل کرده است.و الان فوت کرده و وراث ایشان میخوان خونه رو بگیرند لطفا کمک کنید


پاسخ وکیل:
سلام
سوالتان کامل نیست و ابهامات زیادی وجود دارد با وجود آنها نمی شود پاسخی به این کیس داد.اما در هر حال به نظر می رسد شخصی به پدر شما پول خرید یک خانه را داده و خانه را به نام خود برای پدر شما خریده و تنظیم سند و انتقال مالکیت منوط به تسویه حساب او شده است.اگر چنین باشد، شما می توانید با اثبات پرداخت اقساط به وام دهنده مالکیت خود بر آن ملک را برای قاضی روشن و قابل کشف نمایید.

دوشنبه, 17 آبان,1400

محمدی

سلام.من یک گوشی پیدا کردم و به دلیل مشکلات مالی وسوسه شدم و اطلاعات گوشی پاک کردم.ولی بعد پشیمون شدم و گوشی تحویل صاحبش دادم.صاحب گوشی هم ازم بخاطر پاک کردن اطلاعت شکایت کرد و بعد رضایت داد.میخواستم بدونم با رضایت شاکی باز هم دادگاه منو محکوم میکنه میرم زندان؟ توروخدا کمکم کنید.


پاسخ وکیل:
سلام
با توجه به رضایت شاکی و البته با عنایت به زمان رضایت و اینکه در مرحله دادسرا بوده یا دادگاه می توان گفت رضایت در چنین موردی اصولاً مجازات را منتفی می نماید.ضمن اینکه عمل شما اصلاً جرم نیست و نمی تواند مصداق تخریب یا خیانت در امانت یا سایر جرایم مالی باشد.

یکشنبه, 23 آبان,1400

ک

سلام
من جایی کار میکردم(با لپ تاپ خودم) رمز های مشتریاشون روی لپ تاپ من سیو موند و من بعد چندماه از روی کنجکاوی وارد یکیشون شدم
الان کار من مصداق خیانت در امانت هست؟

یکشنبه, 05 دی,1400

غفوریان

سلام.من منزل مسکونی رو به شخصی اجاره دادم ولی او بدون اطلاع من دستگاه بیت کویین نصب کرده و بعد از 4ماه استفاده شرکت برق مطلع شده و برق منزل رو قطع کرده و منزل رو مبلغ 135میلبون جریمه کرده که به عهده مالک گذاشته و شخص مستاجر بدون اینکه اطلاع بدهد فرار کرده آیا می توانم به جرم خیانت در امانت از او شکایت کنم؟؟

جمعه, 10 دی,1400

ناصر

با عرض سلام و خسته نباشید.خانمم ب کمک برادرش ک صاحب بنگاه معاملاتی مسکن هستند زمین هایی ک من پولش را ب حساب آنها واریز کردم را به نام خانمم زدند و الان میگوید مال خودم هست و میخواستی بمن اعتماد نکنی . تکلیف این اموال چ میشود؟

ﺳﻪشنبه, 19 بهمن,1400

فرهاد

با سلام همکار بنده ماشین من رو به امانت گرفته و به شخص دیگری فروخته .حال بنده میتوانم یک شکایت با موضوع خیانت درامانت و فروش مال غیر ثبت کنم یا هرکدام باید جداگانه باشد،؟ و می‌توانم شکایت اجرت المثل ناشی از خیانت درامانت راهم بزنم؟

چهارشنبه, 14 اردیبهشت,1401

مرادی

باسلام ۲سال پیش زمینی به اسم خودم براشخصی خریدم بعدازدو سال به نام اون شخص که خانم هست زدم الان شوهرخانم میگه چون زدی به اسم خانمم خیانت است وشکایت میکنم.البته هیچ گونه دست نوشته ای هم ازمن نداره فقط برا رضای خدا زمین براشون خریدم حتی میتونستم زمین رو بردارم وبشون ندارم چون قرارداد به اسم خودم بوده

شنبه, 17 اردیبهشت,1401

محمدی س

باسلام
پدر من در کشور کویت کار میکرده که اونجا فوت میکنه اونجا زن دوم و یک دختر داره
بعد ازفوت پدر اموال ایشون باید بین همه ما تقسیم بشه که با وجود اطلاع مااز وضع مالی خوب پدر همسردوم ایشون ادعا کردن که هیچی نداره و تمام پولای بابای مارو بالا کشیده میشه از این خانم به عنوان خیانت در امانت شکایت کرد

یکشنبه, 22 خرداد,1401

محمد

سلام
پدربزگ من یک ملک داشته که بعد از فوت ایشون کلیه وراث اقدام به فروش ملک میکنن بعد از مدتی پدر بنده هم فوت میکنن و عموی من بدون اجازه ما ملک را تحویل خریدار و باقی ثمن معامله هم دریافت میکند با مراجعه و طرح شکایت از ایشون و خریدار در دادگاه حقوقی خریدار برگه ای رو به قاضی نشان داد که عموم خودش را به عنوان نماینده معرفی و پول رو دریافت کرده که در دادگاه حقوقی خریدار محکوم به پرداخت ثمن طبق سهم ارث به ما شد اما میخوام این رو بدونم که ایا میشه الان ما از عموم به عنوان خیانت در امانت و کلاهبرداری طبق اقرار در برگه تحویل مبلغ باقی مانده ثمن و معرفی خود به عنوان نماینده انجام بدیم ؟ ممنون میشم راهنماییم کنید

پنجشنبه, 26 خرداد,1401

مهسا

با سلام بعد از فوت پدرم با توافق خانواده امور مربوط به انحصار وراثت ایشان را دنبال کردم ولی شناسنامه و کارت ملی خواهرم و شناسنامه خودم در تاکسی جا مانده و گم شد و ایشان به جرم خیانت در امانت از من شکایت کرده در حالی که هیچ گونه سوء نیت و قصد آزاری در کار نبوده آیا میتواند وقوع جرم را ثابت کند؟ در غیر صورت جبران خسارت برای من به چه صورت خواهد بود؟

ﺳﻪشنبه, 25 مرداد,1401

بهرام

سلام
حدود یکسال پیش دو فقره چک برای یکی از شرکت های پخش در حوزه تابلوسازی ارسال نمودم،با شرکت فوق قرارداد نمایندگی دارم و ضمانت هایی سپرده ام،شرکت مزبور بدون آنکه کالایی را برایم بابت این دو فقره چک ارسال نماید از مسترد نمودن آنها استنکاف نمود و حتی در چک قید گردیده است بابت پیش فاکتور شماره.....،حالا پس از ده ماه برای چک هایی که کالایش ارسال ننموده برگه اجرائیه گرفته است،با توجه به خیانت در امانت قانون تجارت آیا میتوانم علیه شرکت مزبور که چک ها رو به شخص دیگری واگذار نموده و ایشان برگه اجرائیه گرفته است اعلام شکایت خیانت در امانت را مطرح نمایم؟

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.