X

 رای دادگاه خانواده الزام به تمکین

رای دادگاه خانواده الزام به تمکین

منظور از تمکین زندگی زن در منزل مرد و اطاعت متعارف و قانونی وی از مرد تعریف شده است. در صورتی که زوجه به وظایف زناشویی خود عمل ننماید و در منزل زوج زندگی نکند یا بدون دلیل منزل مشترک را ترک کند و نیز اینکه با شوهر خود بدون عذر موجه رابطه زناشویی نداشته باشد، به این دو مورد به ترتیب تحت عنوان تمکین عام و خاص رسیدگی می شود. در صورت امتناع زوجه از رعایت این دو مورد و ادعای مرد (زوج) مبنی بر عدم انجام تکالیف قانونی از طرف همسر خود (زن) ، زوج حق دارد با تقدیم دادخواست الزام به تمکین و مراجعه به دادگاه خانواده  الزام زوجه به تمکین را بخواهد. اثر مثبت دادخواست الزام به تمکین برای مرد این است که پس از آن در صورت ادامه امتناع زن، مرد حق خواهد داشت که به زن نفقه نداده و تقاضای اجازه ازدواج مجدد از دادگاه بنماید. در ادامه به چند نمونه رای و حکم دادگاه الزام به تمکین پرداخته می شود.

 

  |  
بازدید: 7610
  |  
امتیاز: Article Rating

حکم دادگاه تمکین

 

چند نکته مهم در خصوص الزام به تمکین

1- منظور از تمکین عام، بودن و زندگی کردن و حضور داشتن زن در منزل و آپارتمان و مکانی است که مرد برای زندگی انتخاب می کند.

2- منظور از تمکین خاص داشتن رابطه زناشویی و رابطه جنسی از سوی زن با شوهر است.

3- استثنا عدم لزوم تمکین این است که به دلیل سوء رفتار و بداخلاقی و اعمال خشونت آمیز مرد، بودن زن در محل زندگی مشترک موجب خوف ضرر بدنی یا مالی یا آبرویی برای زن باشد (ماده 1115 قانون مدنی) و یا اینکه به دلیل داشتن بیماری های مقاربتی نزدیکی برای زن خطر بیماری و خدشه به سلامتی به همراه داشته باشد.

4- الزام به تمکین یک حکم اعلامی است و چنین نیست که در مرحله اجرا اجرای احکام دادگستری و قوای قاهره حکومتی با زور و اجبار و قهر و غلبه زن را گرفته و به منزل شوهر ببرند و در صورتی که حکم الزام به تمکین به زن اعلام شود و وی تمکین ننماید از حق دریافت نفقه و هزینه های زندگی محروم است.

5- ضمانت اجرای دیگر الزام به تمکین و عدم تبعیت زن از حکم این است که برای مرد حق درخواست ازدواج مجدد بوجود می آید و این از مواردی است که مرد قانوناً می تواند بیش از یک همسر داشته باشد و دادگاه این اجازه را به وی خواهد داد.

6- دعوای الزام به تمکین یک دعوای غیر مالی است و در دادگاه خانواده و به موجب دادخواست به آن رسیدگی می شود.

 

7- الزام به تمکین در بسیاری از موارد با طلاق و تعلق نصف اموال به زوجه و نفقه و امکان ازدواج مجدد شوهر ارتباط و تناسب دارد و ضروری است که خواهان قبل ازهر اقدامی و خوانده قبل از هر پاسخی با یک وکیل متخصص دعاوی خانواده مشورت نماید.

 

 

نمونه شماره 1- رای دادگاه در خصوص تمکین

خواهان : آقای بهنام ...... نام پدر : علی  به نشانی : تهران.خیابان تهرانپارس .......... .

خوانده : خانم لیلا ......... نام پدر : احمد  به نشانی : تهران.خیابان یوسف آباد ......... .

خواسته : الزام به تمکین

گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه تمکین 

در خصوص دادخواست آقای ......... به طرفیت همسرش خانم .......... به خواسته الزام خوانده به تمکین با توجه به اظهارات خوانده در محضر دادگاه مبنی بر اینکه زندگی مشترک را ترک نکرده و با شوهرش در یک منزل زندگی می کند و فقط برای یک ماموریت کاری به مشهد رفت و مراجعت کرد و توجها به عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می شود رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

 

نمونه شماره 2- رای دادگاه الزام به تمکین 

خواهان: آقای .......... به نشانی .......................... .

خوانده: خانم ..........  به نشانی : ........................ .

خواسته: الزام به تمکین

گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه تمکین 

در خصوص دعوی آقای ........... فرزند ......... به طرفیت خانم ........... فرزند .......... دایر به صدور حکم بر تمکین به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خوانده که طبق مستندات ابرازی زوج در منزل زوجه زندگی می کرده و منزل را ترک کرده و اقدام به تنظیم اجاره نامه صوری کرده که گزارش کلانتری نیز دلالت بر صحت آن دارد. به دلیل فراهم نبودن مسکن و اثاث البیت جهت تمکین به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

 

رای دادگاه الزم به تمکین

 

نمونه شماره 3- رای دادگاه الزام زوجه به تمکین

پرونده کلاسه : ............

مرجع رسیدگی : شعبه 265 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 ونک (تهران)

دادنامه شماره : .............

خواهان : آقای .............. به نشانی...................

خوانده : خانم .............. به نشانی..................

خواسته : الزام به تمکین

گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و تشریفات قانونی فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه تمکین

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ............ فرزند .......... به طرفیت خوانده خانم ............ فرزند ............ به وکالت ..............وبه خواسته الزام خوانده به تمکین در انجام وظایف زندگی مشترک با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق نکاحنامه رسمی به شماره .......... صادره از دفتر ازدواج شماره ........ حوزه ثبتی وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد مکاح دائم می باشد. نظر به اینکه لازمه تمکین تهیه مقدمات تمکین از جمله مسکن مناسب می باشد و حسب اوراق پرونده زوج (خواهان) فاقد مسکن مناسب در شان و شئون زوجه بود و زوجه نیز به شرح مفاد صورتجلسه مورخ 1392/12/06 این دادگاه اعلام داشته در صورت تهیه مسکن آمادگی برای تمکین از زوج را دارد نتیجتا به لحاظ عدم ثبوت مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 از قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

 

نمونه شماره 4- نمونه رای دادگاه الزام به تمکین 

خواهان : آقای ............ با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی تهران – میدان فاطمی

خوانده : خانم ............. مجهول المکان

خواسته : الزام به تمکین

مرجع رسیدگی : دادگاه خانواده

متن رای دادگاه تمکین 

در خصوص دعوی آقای ....... به طرفیت خانم .......... به خواسته الزام خوانده به تمکین بدین توضیح که خواهان با تقدیم دادخواست منعکس در پرونده مدعی شده است که خوانده همسر دائمی موکل است ولی با وصف مهیا بودن شرایط تمکین از تمکین امتناع می نماید لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم و خوانده با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه حضور نیافته و هیچ گونه دفاعی در مقابل دعوی خواهان که موجب رد دعوی خواهان باشد ارائه ننموده است لذا دادگاه ضمن احراز رابطه زوجیت و استقرار کنونی آن میان مشارالیها و تکلیف زوجه به تمکین از همسر دایمی خویش دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 1102 – 1108 – 1114 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین نسبت به خواهان را صادر و اعلام می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.32 از 5 (25 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.