نمونه آراء و احکام دادگاهها

نمونه آرا حقوقی

نمونه آرا و پرونده های حقوقی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 27 اسفند 1398
نمونه پرونده عملی ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو

 نمونه پرونده عملی ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو

امتیاز: Article Rating

پرونده عملی ضرب وجرح عمدی با چاقو

شکواییه ضرب و جرح عمدی با چاقو

شاکی : احسان.....

مشتکی عنه : 1- بهنام......       2- داود....

موضوع شکایت و متن شکوائیه:

اینجانب  احسان ....در مورخه 8/7/73 اقای بهنام  ضارب اصلی را شب در بوستان برزگر روبری دانشگاه پلیس سابق درحالیکه بنده پس از مکالمه تلفنی با ائیس قبلی خود وهماهنگی در خصوص رفتن به دنبال ایشان ومامورت ودرحال بازگشت به مجتمع پلس خواهران که خوابگاه بنده درآنجا میباشد بودم که ایشان در حال امدن از پله های دستشوئی بودند وسیگار می کشیدند ،ناخوداگاه من نگاهم به ایشان افتاد  وآمدند به سوی من وگفتند که چرا نگاه میکنی  وناگهان با سر به صورت من کوبیدند ولب ودهانم را غرق در خون کردند  ومن خم شدم وآقای حقی در حالتی که من خم شده بودم برای برداشتن مدارکم که بر روی زمین ریخته شده بود اقای حقی با چاقوئی که در دست داشت به کتف چپ من ضربهایی را وارد کرد ازپشت وتابلند شدم ایشان را به عقب هل دادم  شخص دیگری از حیاط دیگری که چند پله داشت وبلند تر از پارک داشت به پائین پرید ومرا با مشت واگد مورد ضرب وشتم قرارداد ودر اثر این ضرب وجرح از ناحیه کتف ولب وانگشت چپم به شدت مجروح گردید.

 

گزارشات واستعلامات از مراجع انتظامی :

1- از طرف کلانتری 106 شاکی معرفی میشود به بیمارستان امام سجاد(ع) جهت تعیین 

طول درمان .

2- شواهدی دال بر وجود ضرب و جرح عمدی وجود داشته که یکی از این شاهدین نگهبان

پارک می باشد.

3- از طرف معاونت اطلاعات نیروی انتظامی واحد 106 نامجو جهت دستگیری واحضار متهمین بارها به آدرس مشتکی عنهم مراجعه شده وخود را معرفی نکرده ومتواری میباشند.

4- از طرف کلانتری استعلامی جهت گزارش وضعیت جسمانی شاکی استعلام گردیده که مشاور حقوقی دانشگاه علوم انتظامی بیان داشته که شاکی از بیمارستان ترخیص گردیده که

وضعیت جسمانی وی روبه بهبودیست.

 

بازجوئی از متهمین ضرب و جرح عمدی توسط دادسرا:

1- آقای کریم زاده یکی از متهمین در خصوص سوال بازپرس از ایشان که شما متهم هستید به ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو به سرباز وظیفه  دانشگاه علوم انتظامی در مورخه 8/7/83 در ساعت 19/20درپارک برزگر باهمکاری شخص دیگرهستید در این خصوص توضیح دهید ؟

پاسخ :آقای کریم زاده میگوید من در دعوی دخالتی نداشتم وقتی رسیدم به پارک دیدم که گلاویز شده اند  که من رفتم انها را جدا کنم که چند ضربه هم به من زدند ،من او را با چاقو نزدم وبهنام او را با چاقو زد ومن چون ترسیده بودم اقدام به فرار نمودم.

آیا دارای سابقه کیفری هستید؟

پاسخ : خیر

آقای بهنام....شما متهم هستید به ایراد صدمه عمدی با چاقو در این خصوص چه توضیحی میدهید ؟

پاسخ :

از دستشوئی پارک داشتم بیرون می امدم که شاکی به من بد جوری نگاه می کرد به نزد او آمدم باهم درگیر شدیم او به من مشت زد وپس از کتک زدن من دوستم امد به کمک من وپس از مشاهده کتک خوردن من به کمک من امد ومن او را با چاقو زدم وسپس فرارکردم الان هم پشیمان  هستم وتقاضای  بخشش را دارم.

 

نظر پزشکی قانونی ضرب و جرح عمدی با چاقو:

حسب گزارش پزشکی قانونی ورادیولوژیست دست چپ وشانه راست وآرنج راست ضایعه ای جدی مرتبط با حادثه مورد ادعا مشهود نیست ضایعات مطابق طبق پاسخ استعلام کلانتری محترم مبنی بر طول درمان ارسال میگردد.

احتراما عطف به نامه مرجع محترم  نامبرده معاینه وبه شرح زیر اعلام نظر می گردد:

بریدگی در سطح خلفی کتف چپ ( در حد دامیه )بریدگی در پهلوی چپ کمر در حد دامیه

که بخیه شده است مشهود است سائیدگی ( حارصه ) مخاط لب بالا در سمت چپ زخم

( درحد حارصه ) زانوی راست مشهود است که بریدگیها ناشی از جسم برنده نوک تیر

وسایر ضایعات ناشی از جسم سخت است طول مدت درمان از زمان حدوث به مدت دوهفته با معا ینه مجدد تعیین می شود نامبرده طبق مدارک بیمارستانی در مورخ 8/7/83 در بیمارستان امام سجاد (ع ) نیروی انتظامی معالجه گردیده است.

 

قرار صادره توسط دادسرا ضرب و جرح عمدی با چاقو:

درخصوص ایرادضرب وجرح عمدی با چاقو اقای حقی قرار کفالت توسط دادیاری شعبه 5 دادسرای ناحیه 19تهران صادر گردید وقرار قبولی کفالت صادر گردی .

یادآوری:

1- از آقای کریم زاده با توجه به نوع اتهام وجرم انتسابی ضمانت نامه ای توسط نامبرده به قید توثیق وثیقه دو فقره سند شش دانگ به شماره سری ........و........ تاخاتمه پرونده کلاسه فوق ضمانت شده تا در مورد نیاز حوزه یا مراجع قضائی وی را معرفی کند.

2- متهم به نام حقی در مورخه 10/9083خود را به دائره اطلاعات نیروی انتظامی معرفی کرده.

 

کیفرخواست ایراد ضرب و جرح با چاقو:

با عنایت به محتویات پرونده ختم تحقیقات اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.

درخصوص اتهام اقایان  1-بهنام.....دائربر ایراد ضرب وجرح عمدی به وسیله چاقو 2- داود ....دائر به شرکت در ایراد ضرب وجرح عمدی ،با عنایت به گذشت شاکی در مورد اتهام صدمه وجراهات وارده ودیه مقرر قانونی  به لحاظ گذشت شاکی خصوصی مستندا به ماده 6ق.آ.د.ک.قرار موقوفی تعقیب صادر واعلام میگردد لیکن درخصوص اتهام متهم ردیف اول دائر بر جرح با چاقو با توجه به شکایت اولیه شاکی ونظریه پزشگی قانونی واظهارات شاهدین ومتهم ردیف دوم واقرار صریح متهم وسایر قرائن بزه انتسابی به وی محرز است وقرار مجرمیت وی صادر واعلام می گردد واین قرار ظرف 10روز از طرف شاکی قابل اعتراض در دادگاه عمومی خواهد بود .

 

اخذ آخرین دفاع از متهم ضرب و جرح عمدی:

به تاریخ 8 مرداد ماه سال شعبه 1032 دادگاه عمومی تهران در وقت مقرر به تصدی امضاء کننده زیرتشکیل است وپرونده امر تحت نظر قرار دارد اقای حقی فرزند.....به عنوان متهم در دادگاه حاظر می باشد ودادگاه خطاب به متهم کیفرخواست دادسرای محترم مبنی بر ایراد ضرب وجرح عمدی  با چاقو قرائت وتفهیم می شودضمن تشریح چگونگی موضوع از اتهام خود برای آخرین بار دفاع کنید ؟

(......من مجبور به زدن چاقو شدم.....)پس از این من با دادن مبلغ 000/000/8ریال رضایت شاکی را جلب کردم البته بعد از اینکه من مدت 8روز در زندان بودم چراکه باز پرس قرار صادره توسط دادیار را قبول نکرد وبه علت جرم وشدت جرم انتسابی قرار کفالت را تبدیل به قرار بازداشت موقت نمود وتقاضای بخشش از دادگاه رادارم .

 

رای دادگاه بدوی ایراد ضرب و جرح با چاقو:

در خصوص اتهام آقای بهنام .... فرزند .... دائربر ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو وبا عنایت به شکایت اولیه شاکی خصوصی وگزارش مامورین انتظامی و پزشکی قانونی واقاریرصریح متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی در جلسه رسمی دادگاه وسایر قرائن و براهین موجود در پرونده بزهکاری وی محرز ومسلم بوده لذا دادگاه مشار الیه را به جرم ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو به استناد تبصره ماده 614  ق.م .ا بارعایت بند اول وپنجم ماده22 همان قانون و ماده 3 قانون وصول برخی از درآ مدهای دولت وبه لحاظ گذ شت شاکی وفقدان سابقه کیفری ووضع خاص وی وبادر نظرگرفتن رهنمود های حضرت آیت الله شاهرودی مبنی بر اعمال مجازاتهای جایگزین به جای حبس به پرداخت 10/000/000 ریال جزای نقدی به صندق

دولت بدل از حبس تعزیری محکوم می کند لازم است تبصره ذیل ماده 18 ق.م.ا مبنی بر احتساب ایام بازداشت به نفع محکوم علیه رعایت وبه ریال محاسبه واز جزای نقدی نامبرده

کسر خواهد شد.

رای صادره حضوریست وظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی است.

 

نظر نهایی ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو:

اینجانب با در نظر گرفتن کلیه مدارک ومستندات ضم پرونده وگزارشات واستعلامات به عمل آمده از پزشکی قانونی ودلائل وقرائن موجود در پرونده واقاریر صریح متهم در مراحله مقدماتی وجلسات دادرسی ومنجمله ابراز شهادت شهود عمل مجرمانه انجام شده متهم را قابل انتساب به وی دانسته و نظر دا دگاه بدوی را در قسمتی که متهم ردیف اول را محکوم نموده مورد تائید قرار داده ولیک به این نظر ابرازی دادگاه این ایراد ماهوی وارد میبا شد که درخصوص متهم ردیف دوم متاسفانه دادسرا ودادگاه هیچ تصمیمی مبنی بر عمل مجرمانه مشار الیه اتخاذ نکرده اند  چرا که با توجه به اینکه متهم ردیف دوم در عمل مجرمانه (در ایراد ضرب وجرح عمدی) ونزاع دسته جمعی مداخله نموده لازم می بود که مراجع محترم وفق ماده 615 قانون مجازات اسلامی که بیانگر مجرمانه بودن فعل تمامی افرادی که در منازعه

شرکت داشته اند مجازاتی جهت کیفر مشارالیه در نظر می گرفتند.

 

 


مطالعه مطالب مرتبط:

1- قتل، ضرب و جرح، جرایم علیه جسم افراد

2- دعوا، ضرب و جرح، درگیری، قصاص، وکیل کیفری

3- قصاص نفس، قصاص عضو و شرایط قصاص

4- بررسی جرم ضرب و جرح عمدی

5- نحوه شکایت کیفری در دادسرا وکیل کیفری

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

کلید واژه ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.