جرم ربا در قانون مجازات اسلامی - وکیل کیفری | وکیل خوب | بهترین وکیل | وکیل دادگستری | vakil

ربای موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

این ماده در مقام جرم انگاری ربا می باشد.

ربا بر دو نوع است:
الف. ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا به روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.

ب. ربای معاملی و آن بهره ای است که یکی از طرفین معامله، زاید بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند، به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.
(ماده یک قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی)

در هر دو صورت، جرم ربا محقق است، حتی اگر بین دو شخص حقوقی باشد.

همچنین دریافت و پرداخت مال اضافی شرط است، به عبارت دیگر، نتیجه حاصله از جرم ملاک است. بنابراین اگر مال اضافی به صورت برگه چک به طرف ربا گیرنده پرداخت شده باشد، تا زمانی که وجه حاصل از چک دریافت نشده، جرم ربا محقق نشده است.

نکته: طبق تبصره 3 ماده 595 مذکور در سه حالت، قرارداد ربوی شامل این ماده نخواهد شد.
_ قرارداد ربوی بین پدر و پسر
_ قرارداد ربوی بین زن و شوهر
_ قرارداد ربوی بین مسلمان و کافر (در صورتی که ربا گیرنده مسلمان باشد)

 

جرم ربا،وکیل کیفری،وکیل خوب،بهترین وکیل،وکیل دادگستری،vakil