صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)؛ بهترین وکیل خانواده؛ وکیل خانوادگی 88019244

تماس با بهترین وکیل خانواده؛ وکیل خانوادگی: 88019244 و 88019243

دادخواست

 

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

 

شغل

محل اقامت

خواهان

زوجه

 

 

کارمند

 

خوانده

زوج

 

 

کارمند

 

وکیل

وکیل زوجه

 

 

 

وکیل دادگستری

 

 

تعیین خواسته و بهای آن

صدور گواهی عدم امکان سازش

 

 

دلایل و منضمات

دادخواست

1- تصویر مصدق سند ازدواج

2- تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی

3- وکالت نامه

شرح دادخواست                                                 ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند موکل محترم به موجب عقدنامه شماره .............. مورخ 88/12/26 در دفتر رسمی ازدواج 165 تهران به عقد دائم آقای ........... درآمده است. با عنایت به اینکه زوج الزامی به زندگی مشترک ندارد و منزل را ترک کرده و موکل محترم را مورد ضرب و شتم قرار داده و تا به حال نفقه نپرداخته و در منزل زوجه ساکن بوده. ایشان (زوج) علاوه بر شناسنامه که نکاح فیمابین موکل و زوج در آن درج شده به طور پنهانی شناسنامه دیگری بدون قید نام موکل داشته و خود را مجرد معرفی نموده است. موکل محترم به دلیل سوء رفتار و سوء معاشرت های مکرر زوج که در حدی است که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه غیرقابل تحمل می کند و ادامه چنین زندگی با زوج موجب عسر و حرج زوجه می گردد. موکل محترم به دلیل کراهت و نفرت شدیدی که نسبت به زوج دارد در قبال بخشیدن کل مهریه به موجب مواد 1146 و 1130 و بند 4 تبصره الحاقی ماده 1130 و با عنایت به امضاء زوج در سند ازدواج (مواد1و2) مستدعی صدور گواهی عدم امکان سازش می باشد.

دادنامه

به تاریخ 90/9/2         در وقت فوق العاده       شعبه: 265        دادگاه عمومی تهران ویژه خانواده به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها خانم ......... (زوجه) با وکالت ............ و آقای .......... (زوج) مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) نظر به اینکه نصایح دادگاه در جهت التیام زوجین و تشویق و ترغیب نامبردگان به احترام متقابل مماشات با یکدیگر و انصراف از طلاق مفید و موثر نبوده و به علاوه اینکه داوران منتخب نیز به شرح نظریه تقدیمی عدم توفیق خود را در اصلاح ذات البین اعلام و چنین اظهار نمودند که زوجین بر طلاق و جدایی اصرار دارند و حقوق متقابل به شرح ذیل تراضی نموده اند. مهریه زوج تعداد 114 عدد سکه بهار آزادی می باشد که زوجه کل مهریه را در قبال طلاق خلع به زوج بذل نمود و زوج نیز قبول بذل نمود. زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند و زوج در مورد جهیزیه،نفقه و اجرت المثل ادعایی ندارد و زوجه برابر گواهی آزمایشگاه باردار نمی باشد و زوجین نسبت به یکدیگر هیچ ادعایی ندارند.

علیهذا دادگاه با احراز رابطه زوجیت آنان به موجب مستندات پیوستی دادخواست با رعایت ماده واحده قانون اصلاح پاره ای از مقررات طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام گواهی عدم امکان سازش را صادر می نماید. نوع طلاق خلع(توافقی) بائن مدخوله نوبت اول می باشد . ضمنا طرفین ضمن عقد خارج لازم به یکدیگر وکالت با حق توکیل به غیر دادند که در صورت عدم مراجعه هریک از زوجین به دفتر رسمی طلاق جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن طرف مقابل با حق توکیل به غیر باشد که نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت طلاق اقدام نماید. رای صادره حضوری و قطعی می باشد.

کلمات کلیدی : 2
وکیل,وکالت,زوج,زوجه,طلاق توافقی,خلع,بائن,مدخوله,گواهی عدم امکان سازش,دادخواست,طلاق,بهترین وکیل خانواده,وکیل خانوادگی,وکیل دادگستری