صدور حکم طلاق به درخواست زوج؛ بهترین وکیل خانواده؛ سایت وکیل؛ تلفن وکیل 88019244

بهترین وکیل خانواده؛ تلفن وکیل: 88019244 و 88019243

دادنامه

به تاریخ: 10/02/1392               پرونده کلاسه: ...............                شماره دادنامه: ...............

مرجع رسیدگی: شعبه 268 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 (ونک)

خواسته: صدور حکم طلاق به درخواست زوج

دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای....... فرزند......با وکالت خانم.........و...........و........... به طرفیت........فرزند....... به خواسته صدور حکم طلاق نظر به اینکه نصایح و مساعی دادگاه در جهت انصراف زوج از طلاق موثر واقع نشده و زوج همچنان اصرار به امر طلاق دارد زوجه با وصف ابلاغ از طریق نشر آگهی در دادگاه حضور نیافته و لایحه ارسال نداشته دادگاه حسب آیه شریفه وان شریفه و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها قرار ارجاع امر زوجین به داوری صادر کرد و زوجه داور واجد شرایط خود را با وصف ابلاغ معرفی نکرده دادگاه راسا از واحد داوری مجتمع برای زوجه داور تعیین کرده نظریه داوری واصل شده ضمیمه پرونده شده که حکایت از اصرار زوج به امر طلاق دارد دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت دائم فی ما بین خواهان خوانده به سبب کپی سند مصدق عقدنامه مستندا به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و ماده 1133 قانون مدنی به زوج اجازه می دهد تا با شرایطکه ذیلا ذکر می شود نسبت به اجرا و ثبت واقعه طلاق اقدام نماید 1- زوج باید همزمان با اجرای صیغه طلاق مهریه زوجه را که در سند نکاحیه درج شده نقدا در دفترخانه به زوجه پرداخت کند 2- در مورد سایر حقوق دیگر ناشی از زوجیت چون زوجه در این پرونده مطالبه نکرده دادگاه فعلا مواجه با تکلیف نمی باشد زوجه حسب سند یائسه میباشد نوع طلاق بائن میباشد رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه،سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران

منبع: سایت وکیل

کلمات کلیدی : 2
صدور حکم طلاق به درخواست زوج,دادنامه,خواسته,صدور حکم طلاق,وکالت,زوج,زوجه,بهترین وکیل خانواده,سایت وکیل,تلفن وکیل,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,وکیل طلاق,وکیل مطالبه مهریه,وکیل خانواده,وکیل خانوادگی,تماس با وکیل خانوادگی,شماره تماس با وکیل خانوادگی,تماس با وکیل خانواده,شماره تماس با وکیل خانواده,تماس با وکیل طلاق,شماره تماس با وکیل طلاق,تماس با وکیل مطالبه مهریه,شماره تماس با وکیل مطالبه مهریه,وکیل در تهران,تماس با وکیل در تهران,شماره تماس با وکیل در تهران