ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی و افتراء؛ وکیل دعاوی کیفری؛ وکیل کیفری 88019244

تماس با وکیل دعاوی کیفری؛ وکیل کیفری: 88019244 و 88019243

دادنامه

 به تاریخ: 91/07/22 پرونده کلاسه ................ دادنامه شماره ..................

شکات: 1- آقای ........ به نشانی............    2- خانم ......... با وکالت ........... به نشانی ...............

متهم: آقای ......... به نشانی ............

اتهام: ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به شاکی ردیف اول؛ فحاشی و افتراء نسبت به شاکی ردیف دوم و تخریب عمدی

دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای ............ مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ......... و فحاشی و افتراء نسبت به خانم .......... و تهدید با چاقو نسبت به هردو شاکی مذکور با عنایت به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ی 55 تهران، اظهارات شهود، گواهی صادره از پزشکی قانونی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده توجه اتهام به وی محرز است. لذا دادگاه مستندا به مواد 295،297،302،304،367،44،485،495،496،608 و 697 (تبصره ی آن)، 617 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 2 ماده ی 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مشارالیه را به پرداخت جمعا هشتاد و پنج صدم(0.85) درصد دیه کامل بابت تورم خفیف چانه، کبودی سمت راست گردن و خراشیدگی حارصه مچ دست چپ در حق آقای ......، به جهت توهین به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی، به لحاظ افتراء به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی و به دلیل تهدید با چاقو به تحمل شش ماه حبس و چهل ضربه شلاق تعزیری ممحکوم می نماید. لیکن به لحاظ مسن بودن متهم و نامتناسب بودن حبس و شلاق، این مجازات ها را (حبس و شلاق را) به پرداخت مبلغ جمعا دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل و تخفیف می نماید. راجع به اتهام دیگر وی دایر بر ایراد جرح عمدی نسبت به خانم اقبالی و تخریب لوازم وی به لحاظ اینکه ادله ی اثباتی کافی برای احراز وقوع این جرایم در پرونده ملاحظه نمی شود و وسایل تخریب شده نیز متعلق به خود شاکی نبوده است با استناد به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران