ورشکستگی تاجر | شرکت تجاری | انحلال شرکت | وکیل پایه یک دادگستری

طبق ماده 212 لایحه اصلاحی قانون تجارت: " مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می باشند و می توانند برای طرح دعوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است

- دعوت مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده یا عادی به طور فوق العاده به عهده مدیران تصفیه است و همچنین مجمع عمومی سالیانه

- تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدتی که طی آن طلبکاران باید خود را معرفی نمایند.

- اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشدمدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.

- از ماده 225 و 226 لایحه اصلاحی قانون تجارت چنین برمی آید که: تقسیم دارایی شرکت بین بستانکاران نیز با مدیرتصفیه است.

- طبق ماده 227 لایحه اصلاحی قانون تجارت: " مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند و مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها، دفاتر و اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده را به مرجع اخیرالذکر جهت مراجعه اشخاص ذینفع تحویل دهند."

- مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می نماید

- در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه فورا وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر اطلاعاتی که تحصیل می نماید تنظیم می کند.

- مدیر تصفیه باید ظرف 15 روز از تاریخ ماموریت خود صورت خلاصه وضعیت ورشکستگی و همچنین علل و اوضاعی که که موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهرا به نظر می آید ترتیب داده و تحویل عضو ناظر بدهد.

- مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر در وصول مطالبات مداومت می نماید.

- پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقی مانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانکهای ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذی نفع برسانند.

 در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.
 شماره تماس : 88019244 - 88019243
Telegram: @dadgaran
Insta: vakil__mohamadi
Email: dadgaranhami1@gmail.com
کلمات کلیدی : 2
مدیران تصفیه,شرکت تجاری,انحلال شرکت,مدیر تصفیه,تاجر ورشکسته,وکیل متخصص امور تجاری