X

نمونه قراردادها

نمونه قراردادهای حقوقی تنظیم شده توسط وکلای متخصص قرارداد

 نمونه متن مبایعه نامه عادی (بیع نامه)

نمونه متن مبایعه نامه عادی (بیع نامه)

مبایعه نامه، بیع نامه یا قولنامه معمولاً به قرارداد خرید و فروش گفته می شود.هر چند که معنای حقوقی قولنامه تعهد به انجام فروش یا بیع است نه خود آن ولی در عمل حتی با وجود این اسم در بالای قرارداد، محتوای آن حکایت از بیع قطعی دارد.موضوع  عقد بیع می تواند هر مال عینی، قابل روئت و قابل لمس باشد در نتیجه اموال اعتباری یا ناموجود نمی توانند موضوع عقد بیع قرار گیرند.قرارداد بیع یا همان خرید و فروش بی اغراق فراگیر ترین نوع عقد است البته می شود تحت شرایطی از عقود مشابهی برای فرار از الزامات عقد بیع نیز بهره برد مانند صلح نامه، هبه نامه یا قراردادهای آزاد و بی نام (ماده 10 قانون مدنی).عقد معاوضه را به جهت اقتضاء ذات آن که تملیک عین است مشهور حقوقدانان نوعی بیع و تمامی احکام عقد بیع را در خصوص آن مجری می دانند ، تنها با این تفاوت که در عقد بیع ثمن می تواند مال کلی یا اعتباری هم باشد ولی در معاوضه فقط مال عینی و قیمی. 

 

  |  
بازدید: 96680
  |  
امتیاز: Article Rating

 

مبایعه نامه - بیع نامه


ماده 1 : طرفين قرارداد

1-1- فروشنده/فروشندگان ......... فرزند ............ به شماره شناسنامه ............ صادره از ............... کدملي .......... متولد ........ ساکن ............ تلفن ............ با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت ........... فرزند ........... به شماره شناسنامه ........... متولد .............. بموجب .......... .

2-1- خريدار/خريداران  ............. فرزند ........... به شماره شناسنامه ............ صادره از ............... کدملي .......... متولد ........... ساکن ............ تلفن ........... با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت ........... فرزند ......... به شماره شناسنامه ..........متولد ......... بموجب .......... .

 


ماده 2 : موضوع و مشخصات مورد معامله 

عبارتست از انتقال ......... دانگ يک .............. داراي پلاک ثبتي شماره .......... فرعي از ............... اصلي قطعه ............. واقـع در بخش ...... حوزه ثبتي ......... به مساحت .......... متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال ....... صفحه .............. دفتر .............. بانضمام ........ دانگ پارکینگ شماره ........   فرعی و .............. دانگ انباری شماره ............ فرعی از ............. اصلی طبق سند رهنی شماره  .......... دفتر اسناد رسمی ........ مورد رهن بانک .......... داراي حق اشتراک آب / برق / گاز / اختصاصي / اشتراکي / شوفاژ / روشن / غيرروشن / کولر/ تلفن داير/ غير داير به شماره .............. . به نشاني ................... .

 


ماده 3 : ثمن معامله

مبلغ ......... ریال معادل .......... تومان وجه رایج مملکتی تعیین و مورد توافق و تراضی طرفین قرار گرفت که به شرح ذیل از سوی خریدار / خریداران پرداخت می گردد :
1-3- مبلغ ............ ريال معادل ............. تومان نقداً به موجب چک شماره ............ عهده بانک ............... مورخ ........... فی المجلس از ناحیه خریدار / خریداران به فروشنده به عنوان قسمتی از ثمن معامله پرداخت و فروشنده / فروشندگان با امضاء این مبایعه نامه اقرار به اخذ مبلغ فوق نموده اند .

2-3- بقیه ثمن معامله که مبلغ ........ ريال تعيين گرديد  ريال معادل ............... ريال تعيين گرديد  تومان می باشد توافق گردید به شرح ذیل پرداخت گردد : 
     مبلغ ................ و الباقی ثمن معامله که مبلغ .......... می باشد به هنگام تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی / وکالتی در دفترخانه شماره ............ واقع در ............ .
 

تبصره 1 : عدم وصول چکها یا مطالبه مبلغ مندرج در بند 1-3 ماده 3 این مبایعه نامه از سوی فروشنده / فروشندگان تأثیری در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد .
تبصره 2 : فروشنده متعهد گردید مورد معامله را در تاریخ .............. صحیح و سالم تخلیه کامل نموده و در قبال اخذ رسید کتبی به خریدار تحویل نماید .

 


ماده 4 : شرايط مربوط به تنظيم سند 

1-4- طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند طبق قرارداد در تاريخ     /    /    13  در دفتر اسناد رسمي شماره ....... و یا دفترخانه ای که بانک یا سازمان متبوعه واقع در ...................... پیشنهاد نماید حاضر شوند و با انجام کلیه تعهدات و شرایط مندرج در مبایعه نامه نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله اقدام نماید و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد ، در ضمن اجرای تعهد به تنظيم سند از طرف فروشنده بنام انتقال گيرنده بعدي ، موکول به احراز انتقال از طريق ارائه قرارداد مي باشد . در صورت عدم حضور هر يک از طرفين در دفتر خانه اسناد رسمي براي تنظيم سند ، گواهي سر دفتر مثبت تخلف نامبرده مي باشد .

2-4- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهي عدم حضور مي باشد .

3-4- .......... .

4-4- .......... .

5-4- .......... .

6-4- .......... .

7-4- .......... .

 


ماده 5 : شرايط تسليم مورد معامله 

1-5- فروشنده موظف است مورد معامله را در تاريخ     /    /    13  با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسليم خريدار کند و هر گونه موانع در استيفاء و بهره برداري کامل از مورد معامله را برطرف کند .    

2-5- در صورتيکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابليت انتقال نداشته و اين عامل مربوط به زمان انعقاد مبايعه نامه باشد عقد باطل است و فروشنده موظف است ثمن دريافتي را به خريدار عودت نمايد .

3-5- در صورتيکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير از عامل قوه قاهره مانند رهن ، مصادره ، عمليات اجرائي دادگستري و يا اجراي اسناد رسمي ، مستحق للغير و غصبـي بودن قانونـاً قابل انتقــال به خريـدار نبوده فروشنـده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل .............. ريال بعنوان خسارت به خريدار بپردازد .

4-5- .......... .

5-5- .......... .

6-5- .......... .

7-5- .......... .

 

(مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.توصیه می شود این قسمت حتما تحت نظر و بعد از مشاوره با یک وکیل تنظیم شود و در صورت امکان بهتر است نگارش کلی یک قرارداد خصوصاً بخش شرایط قرارداد را به یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها بسپارید.)


ماده 6 : آثار قرارداد 

1-6- اين قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دليل به غير از خريدار منع مي کند . در صورت تخلف و انتقال به غير ، خريدار حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و يا با اقامه دعوي ابطال به طرفيت فروشنده و منتقل اليه ، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد . در صورتيکه الزام ممکن نباشد خريدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کليه هزينه هايي که خريدار متقبل شده بپردازد و معادل ................ريال بعنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وي پرداخت نمايد .

2-6- فروشنده متعهد است قبلاً و يا حداکثر تا زمان مقرر براي تنظيم سند رسمي کليه مجوزها و مدارک لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبيل مفاصاحساب شهرداري ، مالياتي و غيره را اخذ نمايد . 

3-6- فروشنده مکلف است کليه بدهيهاي احتمالي در خصوص توابع ، اعيان ، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظيم سند رسمي تسویه نمايد .

4-6- .......... .

5-6- .......... .

6-6- .......... .

7-6- .......... .

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
3.08 از 5 (37 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.