X
خدمات دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی

 تخلفات انتظامی و شغلی مشاغل خاص (قضاوت-وکالت-طبابت و ...)

تخلفات انتظامی و شغلی مشاغل خاص (قضاوت-وکالت-طبابت و ...)

نقض مقررات صنفي به وسيله يک نفر از افراد آن صنف مانند صنف پزشكان، وکلا و قضات تخلف انتظامي ناميده مي شود. موضوع تخلفات انتظامی مربوط به رعايت شئون شغلي و رعايت شرح وظايف صنفي و حرفه اي می باشد.

 

  |  
بازدید: 13677
  |  
امتیاز: Article Rating

تخلفات انتظامی قضات و مجازات های آن ها (مستند به قانون نظارت بر رفتار قضات)

 • مجازات های انتظامی قضات سیزده درجه می باشد که عبارت اند از:

1- توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
2- توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
3- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه
4- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال
5- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال
6- تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی
7- تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی
8- انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
9- انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
10- خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه
11-  تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
12-  انفصال دائم از خدمت قضائی
13- انفصال دائم از خدمات دولتی

 • ارتکاب هر یک از تخلفات زیر حسب مورد موجب مجازات درجه یک تا چهار می گردد:

۱ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند
۲ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تاخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رای و اجرای آن
۳ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رای و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه
۴ـ عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب
۵ ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط
۶ ـ بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیاتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی
۷ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه
۸ ـ اهمال در انجام وظایف محوله
۹ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رای

 • ارتکاب هر یک از تخلفات زیر، حسب مورد موجب مجازات انتظامی درجه چهار تا هفت می گردد:

۱ـ صدور رای غیرمستند یا غیرمستدل
۲ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز
۳ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
۴ـ تاخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن
۵ ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی
۶ ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن
۷ـ تاخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رای و اجرای آن
۸ ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی
۹ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری،کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون

 • تخلفات انتظامی زیر، مجازات انتظامی درجه شش تا ده را در پی خواهد داشت:

۱ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی
۲ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی
۳ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
۴ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز
۵ ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی

 • ارتکاب هر یک از تخلفات زیر، منجر به مجازات انتظامی درجه هشت تا سیزده خواهد شد:

۱ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر
۲ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت
۳ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
۴ـ خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی
۵ ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی
۶ـ رفتار خلاف شان قضائی (انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.

 

 

 

تخلفات انتظامی وکلا و مجازات های آن ها  (مستند به لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری، آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری، قانون وکالت، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و نظامنامه قانون وکالت 1316):

 • مجازات قانونی تخلفات انتظامی وکلا به ترتیب شامل موارد زیر می باشد:

1- اخطار کتبی
2- توبیخ با درج در پرونده
3- توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون
4- تنزل درجه
5- ممنوعیت از سه ماه تا سه سال
6- محرومیت دائم از شغل وکالت

 • عناوین و مصادیق تخلفات انتظامی وکلا و مجازات آن به شرح زیر می باشد:

•عدم رعایت نظامات کانون وکلا، مجازات انتظامی درجه 1 و 2
•عدم رعایت تقدم حضور در دادگاه جنایی (کیفری استان) نسبت به سایر محاکم، مجازات انتظامی درجه 3
•عدم توجه و علاقه مندی به انجام وظایف محوله وکالتی در پرونده های معاضدتی و یا تسخیری که در حدود قانون و نظامات به وکیل ارجاع می شود، مجازات انتظامی درجه 3
•عدم قبول اوراق ارسالی از کانون و عدم ارائه رسید در مقابل دریافت اوراق فرستاه شده از طرف کانون وکلا، مجازات انتظامی درجه 3
•تجاهر به استعمال مسکر و مواد افیونی و سایر مواد مخدر، مجازات انتظامی درجه 3 و 4
•مراوده در اماکن فساد، مجازات انتظامی درجه 3 یا 4
•عدم ارائه رسید به موکل در مقابل دریافت وجه یا مال، مجازات انتظامی درجه 3 یا 4
•اقدام به وکالت بعد از انقضای مدت تمبر پروانه بدون تجدید تمبر و ثبت پروانه وکالت، مجازات انتظامی درجه 3 یا 4
•عدم حضور در جلسه دادگاه بدون عذر موجه منجر به تأخیر در کار دادگاه، مجازات انتظامی درجه 3 یا 4
•اشتغال وکیل به شغل دیگری منافی با شئون وکالت، مجازات انتظامی درجه 4
•ارتکاب اعمال و رفتار منافی با شئون وکالت، مجازات انتظامی درجه 4
•معرفی با درجه بالاتر از پروانه اخذ شده توسط  وکیل، مجازات انتظامی درجه 4
•تحصیل وکالت با وسایل فریبنده، مجازات انتظامی درجه 4
•دریافت وجه یا سند از موکل علاوه بر حق الوکاله، مجازات انتظامی درجه 4
•عدم اعلام استعفا به موکل و دادگاه و یا تأخیر در اعلام استعفا به به نحوی که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر به دادگاه نداشته باشد، مجازات انتظامی درجه 4
•عدم اطلاع حکم یا قرار یا اخطارهای قانونی که مستلزم خرج یا اقدامی از طرف موکل است به موکل در اسرع وقت، مجازات انتظامی درجه 4
•قبول وکالت علیه وزارتخانه ها یا ادارات و سازمان های دولتی و شهرداری با داشتن سمت وکالت یا مشاوره حقوقی در نهادهای مزبور، مجازات انتظامی درجه 4
•پذیرش وکالت در موضوعی که وکیل به مناسبت سمت قضایی یا داوری قبلی خود دارای سابقه اظهارنظر کتبی باشد، مجازات انتظامی درجه 4
•تمسک به وسیله خدعه آمیز برای تطویل دادرسی، مجازات انتظامی درجه 4

 • بیان اظهارات برخلاف احترام در مذاکرات و لوایح کتبی و شفاهی نسبت به موارد زیر با مجازات انتظامی درجه4:

1- محکمه
2- دادنامه
3- مقامات رسمی اداری
4- وکلا و همکاران
5- اصحاب دعوا
6- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
7- عدم تحویل پروانه وکالت و دفاتر وکالتی وکیل معلق به کانون در ظرف 24 ساعت از اعلام تعلیق، مجازات انتظامی درجه 4 به بالا
8- شرکت در مدعی به توسط  وکیل، مجازات انتظامی درجه 4 به بالا
9- ممنوعیت انتقال قرارداد حق الوکاله توسط وکیل به دیگری، مجازات انتظامی درجه 4 به بالا
10-عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل، مجازات این تخلف در نوبت اول سه ماه انفصال و در صورت تکرار ممنوع الوکاله شدن می باشد
•    انتقال دعوا به نام خود توسط وکیل، مجازات انتظامی درجه 5
•    افشاء اسرار موکل، مجازات انتظامی درجه 5
•    نقض قسم، مجازات انتظامی درجه 5
•    تأسیس دفتر وکالت در غیر از محلی که وکیل برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده است، مجازات انتظامی آن در صورت ارتکاب تخلف در نوبت اول درجه 3، نوبت دوم درجه 4، نوبت سوم درجه 5
•    تمرکز فعالیت وکالتی در محلی غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت شده، مجازات انتظامی در صورت ارتکاب تخلف در نوبت اول درجه 3، نوبت دوم درجه 4، نوبت سوم درجه 5
•    شرکت در مدعی به توسط وکیل به نام دیگری (به نحو حیله و تقلب)، مجازت انتظامی درجه 5 به بالا
•    وکالت در آخرین محل خدمت توسط  وکیلی که سابقا دارای رتبه قضایی در آن محل (حوزه قضایی) بوده در مدت محدودیت قانونی، مجازات انتظامی ارتکاب تخلف در نوبت اول درجه 3، نوبت دوم درجه 4، نوبت سوم درجه 5، نوبت چهارم درجه 6
•    اخذ پروانه وکالت برخلاف شرایط مقرر قانونی، مجازات انتظامی درجه 6
•    عدم اطلاع کتبی و تسلیم پروانه وکالت به کانون توسط وکیل که واجد شرایط وکالت بوده لکن بعدا فاقد یکی از شرایط گردیده، مجازات انتظامی درجه 6
•    پذیرش وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث علیه موکل سابق یا قائم مقام قانونی او، مجازات انتظامی درجه 6
•    تبانی با طرف مقابل جهت تضییع حقوق موکل، مجازات انتظامی درجه 6
•    خیانت نسبت به موکل، مجازات انتظامی درجه 6
•    اعلام عذر خلاف واقع برای عدم حضور به مراجع قضایی و انتظامی، مجازات انتظامی درجه 6
•    تظاهر و مداخله در امر وکالت توسط وکیل معلق یا ممنوع الوکاله، مجازات انتظای درجه 6
•    ادعای داشتن اعتبار و نفوذ نزد مقامات و مامورین قضایی اداری منجر به تحصیل مال، مجازات انتظامی درجه 6
•    ارتکاب جرم توسط وکیل، مجازات انتظامی درجه 6


تخلفات انتظامی پزشکان (مستند به قانون سازمان نظام پزشکی و آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ) :

(حرفه های پزشکی وابسته به امور پزشکی مشمول قانون مذکور عبارت اند از: پزشكان، دندانپزشكان، دكترهاي داروساز ، متخصصين و دكتراي علوم آزمايشگاهي (حرفه اي يا متخصص)، تشخيص طبي، مامايي و ساير ليسانسيه هاي پروانه دار گروه پزشكي، فارغ التحصيلان كارداني، كارشناســي، كارشناسي ارشد و بالاتر شاغل در رشته هاي علوم آزمايشگاهي، بينايي ســنجي، شنوايي سنجي ، گفتار درماني، ايمونولوژي، بيوتكنولوژي پزشــكي، راديولوژي، بيوراديولوژي، راديو تراپي، پرستاري، اتاق عمل، هوشــبري، علوم دارويي، تغذيه، مبارزه با بيماري ها، بهداشــتكاري دهان و دندان، كاردان دندانپزشــكي، شــاخه هاي مختلف بهداشــت، توانبخشي، فيزيوتراپي، بيوشيمي پزشــكي، خدمات اجتماعي و مددكاري، ســاير رشــته هاي علوم پايه پزشــكي، روانپزشــكي باليني، روانشناســي باليني و كودكان اســتثنائي، كايرو پراكتيک، ژنتيک پزشكي و نيز ســاير حرفه هاي وابسته به امور پزشــكي با هر مدرک تحصیلی كه فعاليت آن ها نياز به اخذ مجوز از وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكي و یا سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامی ايران دارد.)

 • مجازات های انتظامی پزشکان عبارت است از:

الف- تذکر يا توبيخ شفاهي در حضور هيأت مديره نظام پزشكي محل 
ب- اخطار يا توبيخ کتبي با درج در پرونده نظام پزشكي محل
ج- توبيخ کتبي با درج در پرونده نظام پزشكي و نشريه نظام پزشكي محل با الصاق رأي در تابلو اعلانات نظام پزشكي محل
 د- محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يک سال در محل ارتكاب تخلف
 ه- محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يک سال در تمام کشور 
و- محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي از بيش از يک سال تا پنج سال در تمام کشور
 ز- محروميت دايم از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته در تمام کشور

 • عدم رعایت هریک از موارد زیر وسیله ی شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب شده و متخلفين با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن، حسب مورد به مجازات هاي فوق الذکر محکوم می گردند:

شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته مكلفند بدون توجه به مليت، نژاد، مذهب و موقعيت اجتماعي- سياسي و اقتصادي بيماران حداكثر تـالش ممكن را در حدود وظايف قانوني و حرفه اي خود به كار ببرند
شــاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته بايد طبق موازين علمي، شــرعي و قانوني با رعايت نظامات دولتــي، صنفي و حرفه اي انجام وظيفه كرده و از هرگونه سهل انگاري درانجام وظايف قانوني بپرهيزند
شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته حق افشاي اسرار و نوع بيماري بيمار، مگر به موجب قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي را ندارند.
شــاغلين حرفه هاي پزشكي موظف به پذيرش آن تعداد بيمار هستند كه بعداز تشخيص و اعلام سازمان نظام پزشكي، حسب مورد انجام خدمات آنان در يک زمان مناسب ميسر باشد .
انجام امور خلاف شــئون پزشكي، توســط شاغلين حرفه هاي پزشــكي و وابسته ممنوع اســت و بايد از ارتكاب كارهايي كه موجب هتک حرمت جامعه پزشــكي مي شــود خودداري كنند که مصادیق آن توســط کمیسیون اخلاق پزشکی مورد اتخاذ تصمیم قرار می گیرد.
تحميل مخارج غير ضروري به بيماران ممنوع است. تعيين مصاديق مخارج غير ضروري براســاس نظر كميته كارشناســي تخصصي دادســراها و هيات هاي انتظامي مي باشد .
ايجاد رعب و هراس در بيمار با تشريح غير واقعي وخامت بيماري يا وخيم جلوه دادن بيماري ممنوع است و پزشك مي تواند به نحو مقتضي بيمار و بستگان را درجريان خطرات، وخامت و عواقب احتمالي بيماري قرار بدهد.
تجويز داروهاي روان گردان و مخــدر به گونه اي كه به حالت اعتياد درآيد ممنوع اســت، مگر در مواردي كه بيمار از بيماري رواني يا از دردهاي شــديد ناشــي از بيماري هاي غير قابل علاج رنج ببرد يا ضرورت پزشكي مصرف آنها را ايجاب كند
شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته مكلفند در بخش خصوصی و بخش دولتی تعرفه های خدمات پزشکی مصوب مربوطه را رعایت نمایند.
شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته حق ندارند هيچگونه وجه يا مالي را از بيماران عالوه بر وجوهي كه توســط مسئولان مؤسسه درماني ذيربط طبق مقررات دريافت مي شود، وصول نمايند .
شــاغلين حرفه هاي پزشكي و وابســته مكلفند در مواقعي كه به منظور پيشــگيري از بيماريهاي واگير يا درهنگام بروز بحران و ســوانح از ســوي سازمان نظام پزشــكي و يا مراجع قانوني ذيربط اعلام مي شود ، همكاري ممكن و الزم را معمول دارند
جذب و هدايت بيمار از مؤسســات بهداشــتي درماني دولتي و وابســته به دولت و خيريه به مطب شــخصي يا بخــش خصوصي اعم از بيمارستان و درمانگاه و ... و بالعكس به منظور استفاده مادي توسط شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته ممنوع است.
جذب بيمار به صورتي كه مخالف شــئون حرفه پزشكي باشد و همچنين هر نوع تبليغ گمراه كننده از طريق رســانه هاي گروهي و نصب آگهي در اماكن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشــكي ممنوع است. تبليغ تجاري كاالهاي پزشــكي و دارويي از سوي شــاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته، همچنين نصب اعالنات تبليغي كه جنبه تجاري دارند، در محل كار آنها مجاز نيست
انتشــار مقالات و گزارش هاي پزشــكي و تشريح مطالب فني و حرفه اي كه خارج از ضوابط علمي پزشــكي بــوده و جنبه تبليغاتي گمراه كننده داشته باشد، ممنوع است.
اســتفاده شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته از عناوين علمي و تخصصي غير تائيد شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع است
تجويز داروهايي كه از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشــكي در مجموعه دارويي كشور اعلام نشده باشد، بدون توجيه علمي مورد تائيد توسط سازمان نظام پزشكي و يا انجمن هاي علمي تخصصي مربوط مجاز نمي باشد
پزشــک معالج مســؤل ادامه درمان بيمار خود در حد توانايي و تخصص به اســتثناي موارد ضروري است، مگر اينكه بيمار يا بستگان او مايل نباشند. لازم به ذکر است که موارد اورژانس از شمول اين ماده مستثني است و پزشك مكلف به هرگونه اقدام درماني بدون توجه به نظر و اذن بيمار يا همراهان او مي باشد.
در مواردي كه مشــاوره پزشكي لازم باشــد، انتخاب پزشک مشاور با پزشک معالج است. در صورتيكه بيمار يا بستگان او مشاوره پزشكي را درخواســت نمايند، مشاوره پزشكي با نظر پزشك معالج به عمل مي آيد و اجراي دستورات پزشك مشــاور با نظر پزشك معالج مي باشد و چنانچه بيمار يا بســتگان او بدون موافقت پزشــك معالج، از پزشــك ديگري براي درمان بيمار دعوت به عمل آورند، در اينصورت پزشك معالج اول مي تواند از ادامه درمان بيمار در موارد غير اورژانس خودداري نمايد.
فروش دارو و محصولات آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و لوازم پزشكي در محل طبابت توسط شاغلين حرفه هاي پزشكي بدون اخذ مجوز رسمي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع است
مشخصات و طرز اســتفاده داروهاي تجويز شده به بيمار بايد توسط پزشك با خط خوانا و انشاي قابل فهم در نسخه قيد شود.
دكتر داروســاز موظف به توضيح ودرج چگونگي تجويزدارو طبق نسخه پزشك است.
صدور هر نســخه مي بايد براساس شرايط بيمار و اصول علمي نسخه نويسي صورت گيرد.
به كارگيري و اســتفاده از افراد فاقد صلاحیت در امور پزشكي و حرفه هاي وابسته در مؤسسات پزشكي و مطب ممنوع است.
شاغلين حرفه هاي پزشكي مكلفند نشاني و تغيير نشاني و تعطيل مطب و مؤسسات پزشكي خود را به سازمان نظام پزشكي محل اطلاع دهند .
شاغلين حرفه هاي پزشكي مكلفند در موارد فوريتهاي پزشكي اقدامات مناسب و لازم را براي نجات بيمار بدون فوت وقت انجام دهند
درصورت اتمـــام اعتبار و یا ابطال پروانه مطب، شاغلین حرف پزشکی مجاز به فعالیت پس از آن نمی باشند .
بکارگیری و اســتفاده از افراد دارای صلاحیت در امور پزشکی و حرفه های وابسته ولی فاقد پروانه مطب در موسسات پزشکی ممنوع است
شــاغلان حرف پزشکی می توانند منحصرا به درمان آن گروه از بیماران بپردازند که در دوران تحصیل دوره آموزشی آن را طی نموده و یا مدارک لازم را از مراکز مجازی که به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، اخذ نموده باشند .

 

 

 

تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و مجازات های آن ها (به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران):

 

 • تخلفات‌‌ زير مستوجب‌ توبيخ‌ كتبي با درج‌ در پرونده‌ است:

۱‏‏‏ ـ عدم‌ حضور در دفترخانه‌ در ساعات‌ مقرر بدون عذر موجه؛
۲ ـ تمرد دفتريار از انجام دستور قانوني سردفتر؛
۳‌ ـ اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورتي كه منجر به نقض مقررات اداري گردد؛
۴‏‏ ـ عدم امضا و مهر نسخ پشتيبان اسناد و يا ساير خدمات ثبتي ظرف ۲۴ ساعت از تاريخ تأييد نهايي؛
۵‏‏‏ ـ عدم رعايت ضوابط مربوط به نگهداري اسناد و سوابق دفترخانه؛
۶‌ ـ عدم نصب مشخصات و عكس سردفتر و دفتريار و كاركنان دفترخانه در معرض ديد مراجعان؛
۷‏‏‏ ـ عدم تهيه و نصب تابلو مطابق نمونه مصوب سازمان؛
۸‌ ـ عدم رعايت اخلاق حرفه اي و شؤونات اسلامي از جمله پوشش مناسب سردفتر و يا عدم نظارت سردفتر بر رعايت موارد مذكور توسط كاركنان دفترخانه.

 • تخلفات زير مستوجب پرداخت جريمه نقدي مطابق قانون بودجه سنواتي و تعديل آن بر اساس مقررات قانوني است:

۱ ـ تعطيلي دفترخانه در ساعات مقرر اداري و عدم پاسخگويي به مراجعان؛
۲‌ ـ غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي تا مدت سه روز؛
۳‏‏‏ ـ اهمال در تبديل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت يا امتناع از پذيرش قبوض سپرده كه مطابق مقررات موظف به قبول آن مي باشند؛
۴‏‏‏ ـ امتناع از پاسخ به استعلام‌ هايي كه دفترخانه برابر مقررات مكلف به پاسخگويي مي‌ باشد؛
۵‏‏‏ ـ عدم نصب تعرفه حق الثبت و حق‌ التحرير در محل مناسبي كه در معرض ديد مراجعان دفترخانه باشد؛
۶‌ ـ تمرد از قبول كفالت دفاتر ديگر بدون عذر موجه در مواردي كه از طرف ثبت محل تكليف شود؛
۷ ـ اهمال و تأخير در صدور اجراييه يا صدور اجراييه به صورت ناقص پس از تكميل مدارك و پرداخت حقوق مربوطه توسط متقاضي؛
۸ ـ عدم تأييد نهايي اسناد توسط سردفتر؛
۹‏ ـ عدم اجراي تصميم كانون سردفتران و دفترياران در رابطه با رفع اختلاف سردفتر و دفتريار؛
۱۰ ـ خودداري از درج مراتب حضور متقاضي ثبت سند معاملات قطعي و صلح و اجاره غيرمنقول در دفتر انديكاتور.

 • تخلفات زير مستوجب انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه است:

۱ ـ عدم حضور در دفترخانه در ساعات مقرر بدون عذر موجه در صورت داشتن يك‌ بار سابقه محكوميت انتظامي به اين تخلف؛
۲ ـ تنظيم سند بر خلاف قوانين، آيين ‌نامه ‌ها، بخشنامه‌ ها و دستورالعمل‌ هاي مربوط كه موضوع ديگر تخلفات نباشد؛
۳‏‏‏ ـ اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورتي كه منجر به نقض مقررات اداري گردد و داراي يك ‌بار سابقه محكوميت انتظامي به اين تخلف باشد؛
۴ ـ امتناع از پيشنهاد دفتريار واجد شرايط ظرف دو ماه از تاريخ تأسيس و يا از تاريخ اخطار اداره ثبت مبني بر بلاتصدي شدن سمت دفترياري بدون عذر موجه؛
۵ ـ رفتار خارج از نزاكت و مغاير شؤون شغل سردفتري و دفترياري با مأمورين رسمي داراي مجوز كتبي و مراجعان؛
۶‏‏‏ ـ امتناع از انجام وظايف قانوني مورد درخواست مراجعان بدون عذرموجه در حدود ماده ۳۰ قانون و اعلام كتبي؛
۷‏‏‏ ـ واگذاري امور دفترخانه و مهر به اشخاص غيرمسئول و سپردن رمزنگار (توكن) و مهر به اشخاص غيرمسؤول بدون حضور سردفتر براي ارائه خدمات؛
۸‏‏‏ ـ امتناع از ارائه نسخه اي از اسناد تنظيمي، مدارك تنظيم سند و رونوشت به اشخاصي كه برابر مقررات حق دريافت دارند و يا تسليم آن‌ ها به اشخاصي كه حق دريافت ندارند؛
۹‏ ـ عدم پرداخت ده درصد سهم كانون و پانزده درصد سهم دفتريار از حق ‌التحرير ظرف مهلت مقرر؛
۱۰ ـ صدور گواهي امضا اوراقي كه مفاد آن تعهد مالي تلقي شود؛
۱۱ ـ ثبت واقعه ازدواج و طلاق و خدمات فرعي خارج از محل دفترخانه؛
۱۲‏‏‏ ـ عدم درج مراتب ثبت وقايع ازدواج و طلاق در شناسنامه زوجين؛
۱۳ ـ ثبت طلاق رجعي بدون تنظيم صورت‌ جلسه؛
۱۴ ـ اهمال در حفظ و نگهداري دفاتر، اسناد و سوابق الكترونيكي و مهرها و رمزنگار (توكن)؛
۱۵‏‏‏ ـ ايجاد اختلال و رفتار توهين‌ آميز هر يك از اعضاء در جلسات هيأت مديره كانون؛
۱۶ ـ برگزاري يا شركت سردفتر ازدواج در مراسم مغاير شعائر و موازين اسلامي؛
۱۷‏‏‏ ـ هرگونه فعاليت غيرمجاز در فضاي مجازي و رسانه‌ هاي گروهي از قبيل توليد و انتشار اخبار واهي و بي ‌اساس؛
۱۸‏‏ ـ تغيير محل استقرار دفترخانه بدون موافقت اداره ثبت محل؛
۱۹ ـ اخلال در تشكيل جلسات كانون سردفتران و دفترياران؛
۲۰ ـ عدم شركت در دوره‌ هاي آموزشي كه توسط سازمان يا كانون برگزار مي‌ شود، بدون عذر موجه؛

 • تخلفات‌ زير‌ مستوجب‌ انفصال‌ موقت‌ از شش‌ ماه‌ تا دو سال‌ است:

۱‏ ـ حضور و دخالت مستقيم يا غيرمستقيم سردفتر منفصل يا معلق در امور دفترخانه؛
۲ ـ ممانعت از انجام بازرسي قانوني؛
۳ ـ عدم اسكن دفاتر در مهلت تعيين شده در تبصره ماده ۳۵ آيين ‌نامه؛
۴‏‏‏ ـ عدم ممانعت كفيل دفترخانه از حضور و دخالت مستقيم يا غيرمستقيم سردفتر يا دفتريار منفصل يا معلق در امور دفترخانه و يا خودداري از اعلام مراتب مذكور به اداره ثبت محل؛
۵ ـ اخذ حق التحرير مازاد بر تعرفه قانوني چنانچه مبلغ اضافه دريافتي تا دو برابر مبلغ مقرر باشد؛
۶ ـ عدم پرداخت ده درصد سهم كانون و پانزده درصد سهم دفتريار از حق التحرير در ظرف مهلت مقرر، براي بار دوم؛
۷‌ ـ قصوري كه منتهي به ثبت سند معارض گردد؛
۸‌ ـ خودداري از تحويل مدارك و اسناد دفترخانه در موارد تعليق و انفصال موقت، به كفيل يا ثبت محل؛
۹ ـ غيبت غيرموجه بيش از يك ماه؛
۱۰‏‏‏ ـ تغيير محل دفترخانه به شهر يا محلي غير از آنچه در ابلاغ سردفتر تعيين شده است؛
۱۱ ـ تنظيم سند بر خلاف قوانين، آيين‌ نامه ‌ها، بخشنامه‌ ها و دستورالعمل‌ هاي مربوط در صورت داشتن يك ‌بار سابقه محكوميت انتظامي به اين تخلف؛
۱۲ ـ اخلال در انتخابات كانون سردفتران و دفترياران؛
۱۳‏‏‏ ـ تقلب در رأي‌ گيري و شمارش آراء؛
۱۴‌ ـ تهديد، تطميع يا اغواء افراد براي رأي دادن به شخص يا اشخاص خاصي از داوطلبان عضويت در كانون سردفتران و دفترياران ؛
۱۵‌ ـ قبول و دريافت حقوق مالي زوجين كه بايد به اجراي احكام دادگستري و يا صندوق ثبت توديع گردد؛
۱۶‏‏‏ ـ ثبت رجوع به مابذل و رجوع به زوجيت خارج از موعد مقرر شرعي و قانوني؛
۱۷ ـ هرگونه فعاليت تبليغي براي ثبت وقايع ازدواج و طلاق به نحو غيرمتعارف؛
۱۸‌ ـ ثبت طلاق بدون تأديه حقوق مالي زوجه به نحو مقرر در حكم قطعي دادگاه؛
۱۹ ـ اجراي صيغه ازدواج و طلاق بدون رعايت موازين شرعي؛

 • تخلفات‌ زير مستوجب‌ انفصال‌ دائم است:

۱ ـ عدم ممانعت كفيل دفترخانه از حضور يا دخالت مستقيم يا غيرمستقيم سردفتر يا دفتريار منفصل يا معلق در امور دفترخانه و يا خودداري از اعلام مراتب مذكور به اداره ثبت محل در صورتي كه داراي يك‌ بار سابقه محكوميت انتظامي به اين تخلف باشد؛
۲‌ ـ تقصيري كه‌ منتهي به‌ ثبت‌ سند معارض‌ گردد؛
۳‌ ـ اخذ حق ‌التحرير مازاد بر تعرفه قانوني چنانچه مبلغ اضافه دريافتي بيش از دو برابر مبلغ مقرر باشد؛ و همچنين در صورت داشتن سابقه محكوميت انتظامي به لحاظ ارتكاب اين تخلف؛
۴‏‏‏ ـ اشتغال به شغل منافي سردفتري و دفترياري؛
۵‏‏‏ ـ ثبت نكاح زوجه كه در قيد زوجيت ديگري و يا در عده طلاق يا عده وفات قرار دارد؛
۶‌ ـ ثبت ازدواج افراد كمتر از سن قانوني بدون حكم دادگاه؛
۷ـ ثبت ازدواج بدون رضايت ولي زوجه در موارد لزوم اذن؛
۸ ـ ثبت ازدواج مرد متأهل بدون حكم دادگاه؛
۹ ـ ثبت طلاق بدون اخذ گواهي عدم بارداري در موارد مقرر در قانون؛
۱۰ ـ ثبت ازدواج تبعه بيگانه با ايراني بدون رعايت مقررات؛
۱۱ ـ ثبت هر يك از موجبات انحلال نكاح يا اعلام بطلان نكاح يا طلاق بدون حكم دادگاه يا گواهي عدم امكان سازش؛
۱۲ ـ ثبت ازدواج بدون اخذ آزمايش‌ هاي پزشكي لازم برابر قوانين و مقررات.

 

تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی (مستند به آیین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری):

 • مجازات های انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری شامل درجات زیر می باشد:

1- توبیخ با درج در پرونده
2- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی از سه ماه تا یک سال
3- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی از یک سال تا سه سال
4- محرومیت دائم از شغل کارشناسی

 • عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازات انتظامی درجه ۱ خواهد بود:

هرگاه کارشناس رسمی به دو یا چند دادگاه و دادسرا و دیگر مراجع رسمی دعوت شود و جمع بین اوقات میسر نگردد باید حضور در دادگاههای عمومی را جهت اجرای قرار کارشناسی یا ادای توضیح مقدم بدارد ـ در صورتی که برای حضور در دادگاههای عمومی دعوت نشده باشد در مرجعی که وقت آن زودتر ابلاغ شده باید حاضر گردد و از سایر مراجع با ذکر علت، درخواست تجدید وقت کند.

 • عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازات انتظامی تا درجه ۲ خواهد بود:

الف ـ هرگاه کارشناس رسمی بدون عذر موجه در دادگاهها و یا دادسرای عمومی و یا بازپرسی و یا مراجع دیگر که دعوت شده حضور پیدا نکند.
ب ـ هرگاه خلاف عذری که برای عدم حضور در مراجع اعلام کرده ثابت شود.

 • عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازات انتظامی درجه ۳ خواهد بود:

الف ـ هرگاه نسبت به موضوع کارشناسی قبلاً بعنوان کارشناس رسمی اظهار نظر کرده باشد و مجدداً کارشناسی را قبول کند.
ب ـ هرگاه کارشناس بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه کارشناسی بدون انجام مقررات مربوطبه تمدید پروانه مبادرت به قبول کارشناسی کند.
ج ـ هرگاه در موردی که جهات ردی آن برای کارشناس موجود بوده به انجام کارشناسی مبادرت نماید.
د ـ هرگاه در رشته ای که خارج از صلاحیت او باشد به انجام امر کارشناسی مبادرت نماید، مگر اینکه مراتب را کتباً به مرجع مربوطه اعلام کرده باشد.
هـ ـ هرگاه کارشناس رسمی بر اثر مسامحه یا سهل انگاری اعلام نظری برخلاف واقع نموده که در رأی دادگاه یا قرار دادسرا یا بازپرسی یا تصمیمات مراجع قانونی دیگر مؤثر واقع شده باشد. لازم به ذکر است که در صورتی که اعلام نظر خلاف واقع کارشناس بنحو مذکور در این بند مؤثر واقع نشده باشد، کارشناس به مجازات بند ۲ محکوم خواهد شد.

 • عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازاتهای انتظامی درجه ۴ خواهد بود:

الف ـ هرگاه درمدتی که از کارشناس رسمی سلب صلاحیت شده به انجام امر کارشناسی مبادرت نموده باشد.
ب ـ هرگاه ثابت شود که کارشناسان رسمی عمداً یا با تبانی با یکی از اصحاب دعوی اعلام نظری بر خلاف واقع نموده باشد.
ج ـ هرگاه کارشناس رسمی دادگستری به جرائم جنحه ای یا جنایی باب دوم و سوم قانون جزای عمومی محکومیت قطعی یافته و معذالک به انجام امر کارشناسی مبادرت ورزیده باشد.
د ـ هرگاه کارشناس رسمی علاوه بر دستمزد و هزینه های تعیین شده و منعکس در پرونده وجه یا مالی را از یکی از طرفین دعوی قبول نماید.

3.17 از 5 (6 امتیاز)
نظرات
شنبه, 13 فروردین,1401

علی

عرض ادب و احترام.مجموعه مطالب بسیار مفید و مورد استفاده قرار گرفت و تاکنون با گذشت چندین سال مطالعه بنده در زمینه حقوقی چنین مجموعه‌ای مشهود نبوده لذا ضمن تشکر از گردآوری کننده آرزوی موفقیت و توفیق روز افزون را برای ایشان آرزومندم .


پاسخ وکیل :
با سلام
خوشحالیم که مطالب سایت ما مورد استفاده قرار گرفته و برای شما مفید بوده است.

ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جهت مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت به وکیل دادگستری همین حالا تماس بگیرید.
تلفن ثابت:88019243-88019244
تلفن همراه :09121457035

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.