تاریخ انتشار: شنبه 30 فروردین 1399
وکیل برای ابطال سند رسمی - ابطال قرارداد

 وکیل برای ابطال سند رسمی - ابطال قرارداد

منظور از دعوای ابطال سند به طور کلی این است که بعد از تنظیم سند یکی از طرفین و امضا کنندگان آن مدعی عدم رعایت تشریفات تنظیم سند رسمی یا شرایط صحت سند رسمی شده و از مرجع صالح تقاضای ابطال آن را می نماید. عموما و اصولا سند رسمی برای اثبات وقوع یک معامله تنظیم میشود پس ضمن دعوای ابطال سند مالکیت دعوای ابطال معامله هم مطرح میشود. در این قسم دعاوی به جهت پیچیدگی توصیه میشود قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص قراردادها و یک وکیل با تجربه و آگاه به مقررات حاکم بر اسناد رسمی و عادی مشورت نمائید.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 36037

نکات مهم ابطال اسناد و بررسی یک پرونده عملی

ذکر چند نکته مهم در خصوص اسناد : 

1- سند به دو نوع سند عادی و سند رسمی تقسیم میشود.

2- سند رسمی سندی است که نزد مراجع دولتی و تحت نظر حاکمیت (نه فقط دولت به معنی قوه مجریه) یا مراجعی که قانونگذار برای تنظیم برخی اسناد در نظر گرفته مثل دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج یا دفاتر طلاق.

3- هر سندی که شرایط بند قبل را نداشته باشد عادی محسوب میشود.

4- برخلاف آنچه که بعضی افراد فکر میکنند چک سندی عادی است و اینکه قابلیت صدور اجرائیه در اداره اجرای ی ثبت برای آن در نظر گرفته شده امکان ویژه ای است که قانونگذار به این قبیل اسناد داده است که اصطلاحا به آنها اسناد در حکم لازم الاجرا گفته میشود. 

5- همانطور که گفته شد بسیاری از اسناد در معیت یک قرارداد تنظیم میشود ولی همیشه و لزوما این چنین نیست مثلا سند اقرارنامه رسمی بوده اما قرارداد نیست یا سند ابراء ذمه ماهلیتا یک ایقاع است و نه قرارداد. در مقابل موضوع کلیه اسناد فروش قطعی و وکالتنامه و صلح نامه و بیع نامه و هبه و وقف یک قرارداد است.

6- در مورد اسناد عادی هم میتوان ادعای جعل کرد هم انکار و هم تردید ولی در مورد اسناد رسمی فقط میتواند ادعای جعل کرد و نه انکار و تردید.

7- دادگاه صالح برای طرح دعوای ابطال سند، دادگاه محل تنظیم سند است.

8- دعوای ابطال سند، دعوای غیر مالی است. یعنی فارغ از ارزش موضوع سند به عنوان هزینه دادرسی هزینه ثابتی باید پرداخت شود مگر اینکه لازم باشد معامله هم باطل شود که در اینصورت دعوای ابطال معامله خود به تنهای دعوای مالی محاسبه میشود و ملاک محاسبه هزینه دادرسی ارزش معامله است (برای مرحله بدوی 3/5 درصد و برای مراحل بالاتر 4/5 درصد ارزش خواسته).

9- به جهت پیچیدگی دعاوی ابطال سند و ابطال معامله توصیه میشود قبل از هر اقدام با یک وکیل متخصص اسناد و قراردادها مشورت نمائید. 

10- نتیجه ابطال سند( و گاهی به طبع آن ابطال معامله) این میشود که همه چیز و همه اجزای رابطه به زمان قبل از تنظیم سند باز میگردد.

 

 

پرونده عملی ابطال سند

در دعواي حاضر خواهان دعوا شخصي است به نام آقاي اکبر... كه به منظور باطل كردن سند رسمي انتقال اموال غيرمنقول و وصيت‌نامه محضري در دادگاه دعوايي را مطرح كرده است. خواهان ابطال سند رسمي، دادخواست خود را به طرفيت خوانده آقاي عزت... تنظيم و تقديم دادگاه كرده است.

عنوان دادخواست تقديمي نيز عبارت است از:
 تقاضاي صدور حكم مبني بر ابطال سند رسمي و وصيت‌نامه محضري به انضمام تمامی هزينه‌ها و خسارات دادرسي.
خواهان پرونده در بخش مربوط به ضمايم دادخواست تقديمي، فتوكپي تصديق‌شده يك فقره سند رسمي مبني بر انتقال بخشي از اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مورث توسط وي، فتوكپي تصديق‌شده وصيت‌نامه محضري تنظيمي توسط مورث همچنين فتوكپي تصديق‌شده گواهي انحصار وراثت تنظيمي توسط شوراي حل اختلاف را ضميمه پرونده كرده است.
خواهان دعواي فوق در بخش مربوط به متن دادخواست، مطالب خود را اين‌گونه بيان كرده است: اينجانب وارث خانم اقدس... هستم. متاسفانه خوانده كه با اينجانب نسبت برادري دارد، در اواخر عمر متوفي با نشان دادن محبت‌هاي ظاهري و سطحي كه در واقع نسبت به مورث خود فريب، نيرنگ و يك نقشه از پيش تعيين شده بوده، مورث اينجانب را در زمان حيات وي، مجبور به انتقال يك‌سري از اموال و دارايي‌هاي خويش بر طبق سند رسمي انتقال و وصيت‌نامه محضري كرده است. با توجه به اينكه اينجانب وارث هستم و در واقع در اموال و دارايي‌هاي ايشان ذي‌نفع هستم، نسبت به اسناد تنظيمي مربوط به ارثيه مذكور درخواست ابطال آنها و بازگشت آنان به اموال موروثي و متعاقبا حكم به تقسيم آن اموال و دارايي‌ها بر طبق قواعد ارث را دارم.

 


روند رسيدگي به دعوای ابطال سند

پس از تكميل دادخواست، با تعيين زمان جلسه دادرسي، اين زمان به طرفين دعوا ابلاغ ‌شد. طرفين دعوا نيز متعاقبا در روز تعيين‌شده در دادگاه حاضر شدند. خواهان اظهارات خود را به شرح دادخواست و لايحه تقديمي مستند كرد. خوانده پرونده نيز در دفاع از خويش به قاضي پرونده اظهار کرد كه مورث در كمال صحت و سلامت اموال مورد اختلاف حاضر را با كمال رضايت به وي منتقل كرده است و به هيچ وجه فريب و نيرنگي نيز حادث نشده است. 


رای دادگاه در خصوص ابطال سند

قاضي شعبه در كنار ملاحظه اصل دو سند رسمي فوق همچنين اصل گواهي حصر وراثت ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذیل راي خود را صادر كرد:
در خصوص دادخواست آقای اکبر... فرزند طاهر به طرفيت خوانده آقای عزت... فرزند طاهر به خواسته صدور حكم مبني بر ابطال سند قطعي و ابطال وصيت­نامه محضري تنظيمي از سوي مرحومه خانم اقدس به انضمام مطالبه تمامی هزينه‌ها و خسارات دادرسي كه ماحصل دادخواست خواهان به اين شرح است كه مرحومه مورث طرفين دعوا است و خوانده دعوا که طبق مدارک موجود، با حيله، فريب، نيرنگ و با محبت‌هاي ظاهري در اواخر عمر مرحومه خانم... طاهری ايشان را مجبور كرده است كه قسمتي از اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول خود را قبل از فوت به موجب اسناد رسمي موضوع خواسته خواهان، به خوانده منتقل كند و اكنون ايشان با تقديم دادخواست از محضر دادگاه تقاضا كرده است تا اموال منتقل شده مجدد با ابطال اسناد اخير، به حالت اوليه برگشته و به عنوان ماترك و ارثيه مرحومه بين طرفين دعوا مطابق قواعد ارث و سهم‌­الارث ايشان تقسيم شود.

خوانده دعوا نيز در مقام دفاع از خود بيان داشته است كه مرحومه خانم... طاهری در كمال صحت و سلامت عقلي و جسماني اقدام به تنظيم اسناد رسمي موضوع دعوا كرده است و هيچ دليلي به منظور ابطال اقدامات حقوقي و تنظيم اسناد فوق توسط ايشان وجود ندارد. به اين ترتيب تقاضاي رد دادخواست تقديمي را از محضر دادگاه كرده است.
دادگاه نظر به اينكه: اسناد مستند دادخواست، اسنادي رسمي هستند كه هر گونه خدشه به مفاد آن مستلزم ارايه دليل و مدرك است و ادعاي مطروحه از جانب خواهان دعوا مبني بر فريب دادن مرحومه توسط خوانده نيز خللي بر صحت و مباني اسناد مذكور با توجه به اصول لزوم و صحت قراردادها وارد نمي­‌آورد. به اين دليل كه اسناد مورد بحث در زمان حيات مورث طرفين دعوا تنظيم شده است و نامبرده نيز داراي اهليت به منظور هر گونه دخل و تصرف در اموال خود بوده است به اين ترتيب با توجه به مراتب مذكور، خواسته خواهان غيرثابت تشخيص داده مي‌شود و مستند به مواد  قانونی حكم به بطلان دعواي خواهان صادر و اعلام مي­شود. راي صادره توسط اين دادگاه حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران است.

بررسی حقوقی رای ابطال سند

با توجه به اينكه هيچ دليل و مدركي از سوي خواهان دعوا مبني بر اجبار و اكراه يا فريب و سوءاستفاده از مرحومه به عنوان مورث طرفين دعوا كه منجر به انتقال اموال موضوع دعوا شده است، به محضر دادگاه ارايه نشده است و نظر به اينكه بنا بر ظاهر و اصل، مورث در صحت و سلامت كامل عقلاني به سر مي­برده و دارای اهلیت بوده است، با عنايت به اينكه هر فردي كه از سلامت قواي دماغي برخوردار است تا آخرين لحظه حيات خويش مي­تواند از حقوق مالكانه خود كمال انتفاع را برده و اموال خويش را به هر شخصي اعم از وراث و غيروراث منتقل كند.

علاوه بر اين با توجه به اینکه اصل بر صحيح بودن قراردادهاست، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، به نظر می‌رسد كه هیچ دلیل موجه و قابل قبولی از طرف خواهان دعوا ارايه نشده است و صرف ادعای وی نمی‌تواند از طرف دادگاه مورد پذیرش واقع شود. نکته دیگر اینکه اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام قانوني آنان معتبر است. اين موضوع را ماده 1290 قانون مدنی تاكيد مي‌‌كند. نکته دیگر اینکه از نظر حقوقي در صورت فریب و اکراه، معامله و قرارداد غیرنافذ است، نه باطل. در همين جا بهتر است اصطلاح غيرنافذ و بطلان توضيح داده شود.
عدم نفوذ و بطلان: زماني كه يك قرارداد باطل مي‌شود، از اساس حذف شده و ديگر اثري نسبت به طرفين قرارداد نخواهد داشت، اما غيرنافذ شدن قرارداد اصطلاحي است ميان صحت و بطلان قرارداد. در اين وضع قرارداد صحيح فرض نمي‌شود، زيرا اركان عقد كامل نيست، اما نياز به عنصري دارد تا به يك قرارداد صحيح تبديل شود.

مثال بارز عدم نفوذ يك عقد، فروش مال ديگري به طور فضولي و بدون رضايت وي است. در اين حالت عقد غيرنافذ محسوب مي‌شود و در صورتي كه مالك مال فروخته شده، بعدا رضايت خود را نسبت به اين قرارداد اعلام كند، عقد صحيح و در غير اين صورت عقد باطل خواهد شد. به عنوان نمونه در صورت مستی، بیهوشی و خواب و فقدان قصد و صوری بودن و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بودن است که معامله باطل می‌شود و می‌توان ادعای بطلان قرارداد را مستند به مواد 195 و 217 قانون مدني کرد.به نظر می‌رسد كه رای مذکور در فوق توسط قاضي دادگاه به طورصحیح و منطبق بر موازین قانونی صادر شده است.​


مطالب مرتبط با ابطال سند رسمی : 

1-الزام به تنظیم سند رسمی ملک، آپارتمان، زمین، مغازه

2- الزام به تنظیم سند رسمی، نکات مهم نمونه دادخواست

3- الزام به انجام تعهدات قراردادی، خسارت قراردادی

4- مشاوره با وکیل جهت تنظیم قرارداد،وکیل متخصص قرارداد

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
دعوای ابطال سند اگر در خصوص اسناد مالی باشد دعوای نیز مالی محسوب شده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است در غیر اینصورت دعوا غیر مالی و هزینه دادرسی آن هم بر اساس اصول حاکم بر دعاوی غیر مالی است.
رابطه بین سند و قرارداد از جهت منطقی و نسب اربعه، عموم و خصوص من وجه است یعنی بعضی اسناد قرارداد هستند - بعضی اسناد قرارداد نیستند - بعضی قراردادها سند هستند - بعضی قراردادها سند نیستند (در مورد اخیر مثل قراردادهای شفاهی).به عنوان مثال برای سندهاییی که قرارداد نیستند نیز می توان سند اقرارنامه یا سند ایقاع (طلاق) را ذکر نمود.
طبیعتاً اگر یک وکیل حقوقی و متخصص حقوق خصوصی سراغ ندارید شاید بهترین کار این باشد که با جستجوی عباراتی نظیر ((وکیل برای ابطال سند)) یا ((وکیل برای ابطال قرارداد)) یا ((وکیل متخصص اسناد و قراردادها)) در سایت گوگل و موتورهای جستجو به مطالب ، دستنوشته ها و مقالات وکلا در وب سایت هایشان دسترسی پیدا کرده و با مطالعه آنها به میزان دانش، تخصص و تجربه آن وکیل پی ببرید.
دعوای جعل هم می تواند جنبه کیفری و اعلام جرم داشته باشد و هم می تواند جنبه حقوقی و تشخیص بی اعتباری سند داشته باشد.گاهی یکی از طرفین در طول یک دادرسی حقوقی در مقام دفاع ادعای جعلی بودن سند طرف مقابل را می نماید که نتیجه پذیرش آن و اثبات بی اعتباری سند، خروج سند از عداد دلایل است.ولی در دعوای ابطال سند، خواسته محصول دفاع نیست و ابتدائاً و راساً از طرف ذینفع تقاضای اثبات بی اعتباری یا باطل بودن یا باطل شدن سند صورت می گیرد.لازم به ذکر است ابطال سند می تواند به دلیل جعلی بودن یا عدم رعایت شرایط صحت یا وقوع فسخ باشد.پس رابطه بین خواسته ابطال سند و ادعای جعل از نسب اربعه منطقی عموم و خصوص مطلق است.یعنی هر سندی که جعلی شناخته شود باطل است ولی ابطال سند فقط به دلیل جعل نیست و جهات دیگری هم می تواند داشته باشد.
نظرات

دوشنبه, 22 دی,1399

مجتبی

سلام
ممنون از توضیحات شما.
در فقره اخیر ، حکمی که قاضی صادر کرده که ابطال نشده من متوجه نشدم چگونه شما ابطال سند را موفق شدید.


پاسخ وکیل :
سلام .توجه داشته باشید که یک وکیل همیشه، وکیل خواهان نیست و گاهی وکیل خوانده است و در مقابل ادعای مطرح شده از سوی خواهان دفاع می نماید.معنی پیروزی وکیل صدور رای در چارچوب خواسته و به نفع خواهان نیست گاهی وکیل در جهت رد خواسته خواهان و اثبات بی اعتباری ادعای او تلاش و دفاع می نماید.

ﺳﻪشنبه, 17 فروردین,1400

Maryam

با عرض سلام خدمت شما
بنده ۲۰۰ از زمین ۶۵۰ متری راسال۹۴ از شوهرم خریداری کرده و مبلغ را پرداخت کردم شوهرم نیز سال ۷۵ از پدرش خریداری کرده بدلیل گم شدم برگه خرید مجددا نوشتیم و امضا کرد تقریبا سال ۹۵ ۹۴
و درسال۹۷ پسر برادر شوهر بنده برگه ای نوشته و همه ی وارثین و پدرشوهرم امضا کرده اند که وکالت تقسیم ارث بر عهده اوباشد در برگه قید شده ۶۵۰ متر حتی شوهرم امضا کرده
بعد پسر برادر شوهرم با این برگه خرید سال ۹۸ سند گرفته بنام خودش
الان پدرشوهرم در قید حیات نیست و من میتوانم ادعا ی ملک کنم ؟ آیا وارثین متهم هستند که ۲۰۰ متر زمین من را واکالت داده اند؟؟

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.