وظایف و صلاحیت های دفترخانه ثبت اسناد رسمی | وکیل امور ثبتی | وکیل سند | وکیل قرارداد

عالم حقوق عالم معاملات و تعهدات و آثار ناشی از آن است که بر طرفین بار می شود. گستردگی این تعهدات و آثار ناشی از آن و تاثیری که بر اجتماع میگذارند قابل انکار نیست بنابراین لزوم وجود دفاتری برای رسمی کردن این معاملات و تعهدات و آثار ناشی از آن و قانون مربوط به آن انکارناپذیر است.

در این راستا قانونگذار با وضع مجموعه قوانین و مقررات ثبتی و ایجاد دفاتر ثبت اسناد رسمی گامی در جهت نیل مقصود خود که همانا سامان دهی به اسناد تنظیم شده در معاملات است، برداشته. که در ذیل به وظایف دفاتر ثبت اسناد رسمی می پردازیم: ( وکیل پایه یک دادگستری | وکیل تنظیم سند | وکالت قرارداد | وکالت معامله |وکالت قرارداد ها | وکیل برای تنظیم سند | مشاوره برای تنظیم سند)
ثبت اسناد مطابق مقررات قانونی
ارائه مواد مصدق از اسناد ثبت شده
تصدیق صحت امضاء
قبول و حفظ اسناد امانتی
ثبت معاملات شرطی و رهنی در قالب های متعدد
ثبت معاملات اموال منقول
ثبت معاملات اموال غیرمنقول
ثبت وصیت در قالب های عهدی و تکمیلی
ثبت اقرار نامه در قالب هاب متعدد
گواهی امضاء در قالب های متعدد به جز اسناد مالی و معاملاتی
تصدیق کپی اسناد و اوراق مراجعین
دریافت قبوض سپرده مستاجرین در قالب بند 52 مجموعه بخشنامه های ثبتی
صدور گواهی عدم انجام معامله بند 89 مجموعه بخش نامه های ثبتی
ثبت رضایت نامه
ثبت تعهدنامه
ثبت اجاره نامه
ثبت معاملات سرقفلی
ثبت وقف نامه و اسناد موقوفه
ثبت اسناد ضمانت نامه
صدور اجرائیه
تنظیم وکالتنامه با اختیارات محدود ( وکالت کاری)
تنظیم وکالتنامه کامل ( وکالت تام یا وکالت فروش برای مورد خاص)

 در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.
 شماره تماس : 88019244 - 88019243
Telegram: @dadgaran
Insta: vakil__mohamadi
Email: dadgaranhami1@gmail.com
کلمات کلیدی : 2
اسناد رسمی,امور ثبتی,گواهی امضا,وکالتنامه