نمونه آراء و احکام دادگاهها

نمونه آرا حقوقی

نمونه آرا و پرونده های حقوقی

تاریخ انتشار: پنجشنبه 07 فروردین 1399
نمونه پرونده عملی تنفیذ وصیت نامه

 نمونه پرونده عملی تنفیذ وصیت نامه

امتیاز: Article Rating

پرونده عملی تنفیذ و تأیید وصیت نامه

دادخواست تنفیذ وصیت نامه

دادگاه : شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی
وقت رسیدگی : 95/3/20
خواهان : اصغر م..........
خوانده : فروزان، پروین و فریور  م...............
خواسته : تنفیذ وتأیید وصیت نامه خود نوشت مرحومه جلوه ............
دلائل و منضمات :

1- دادنامه حصر وراثت

2- وصیت نامه خودنوشت به تاریخ 69/12/1

3- وکالتنامه

متن دادخواست تنفیذ وصیت نامه خودنوشت :

در تاریخ 95/2/15 دادخواستی به شرح ذیل به دادگستری تقدیم ومورد رسیدگی قرار میگیرد:
ریاست محترم دادگستری 
با اهداء سلام احتراماً مرحومه جلوه ....... فرزند محمد طبق دادنامه انحصار وراثت به شماره 256 مورخ 77/3/5در تاریخ 76/5/4 دراقامتگاه خود بنشانی خواهان دار فانی را وداع کرده و مورث قانونی و شرعی آن مرحومه خواهان و خواندگان ردیف اول تا سوم می باشند در زمان سال 77 درحین بررسی وسائل و البسه مورث (جلوه ......) با حضور کلیه وراث (خواهان و خواندگان) در داخل چمدان وی یک فقره وصیت نامه خودنوشت به  تاریخ 69/12/1 و 4 فقره تصویر برابر اصل آن که توسط دادگاههای حقوقی انجام پذیرفته است کشف میگردد که در آن مورث ضمن معرفی خود و ایمان راسخ به دین اسلام خواهان را بعنوان وصی خود انتخاب کرده و در بند 6 بدست خط خود  چنین وصیت کرده است: 1) دویست هزار تومان برای مراسم کفن ودفن وغیره 2) 750 هزار تومان برای سفر حج 3) دویست هزار تومان برای نماز وروزه واجب 4) دویست هزار تومان     برای تخته قالی برای مسجد حضرت ابوالفضل(ع)  5) دو دانگ مشاع از خانه ملکی (7017/3526) خود واقع در خیابان .......... به آقای اصغر به جبران زحمات بی دریغ که برایم کشیده اند می بخشم. 6) بقیه دارائیم پس از کسر بندهای 1و 2و 3و 4و 5 مطابق دستور دین اسلام بین 4 پسر و یک دخترم تقسیم گردد ودر انتهای وصیت نامه خواهان را مکلف به اجرای کامل وصیت نامه کرده است و نظر به اینکه وصیت نامه موصوف درحضور کلیه وراث کشف گردیده است و همگی یک برگ از آن که برابر اصل شده در نزد خود دارند ومطابق قانون و شرع اسلام بایستی به وصیت نامه موصی عمل گردد و این وصیت نامه مطابق مفاد مواد 276 و 278 تنظیم و معتبر می باشد. لذا استدعای رسیدگی وحکم شایسته مبنی بر تأیید و تنفیذ وصیتنامه مرحومه جلوه ................. فرزند محمد را از محضر دادگاه تقاضامندم.

 

بدستور ریاست محترم دادگاههای عمومی دادخواست پس ازثبت کل به شماره 118911 به تاریخ 95/2/15 جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع میگردد ودفتر دادگاه پس از ثبت دادخواست وقت رسیدگی را برای 95/3/20 تعیین میکند که اخطاریه وقت رسیدگی برای وکیل خواهان ارسال و طبق ماده 69 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ می گردد و برای خواندگان اخطاریه وقت رسیدگی ارسال وطبق ماده 68و69 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ میگردد. 

 

 

صورتجلسه دادگاه تنفیذ وصیت نامه

بتاریخ 95/3/20 در وقت مقرر پرونده امر بتصدی فوق از طریق دفتر و اصل تحت نظر است شعبه 3 دادگاهعمومی بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و حسب گواهی دفتر اخطاریه طرفین واصل گردیده ضمناً ملاحظه می شود لایحه ای به شماره 1500 مورخ 95/3/20 از ناحیه وکیل دو نفر از خواندگان ضمیمه گردیده است.خواهان و وکیل وی حضور دارند یکی از خواندگان بنام خانم پروین ... حضور ندارند دیگر خواندگان وکیل ایشان حاضرند. خواهان اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است بطور اختصار بعرض می رساند مورث خواهان و خواندگان بنام مرحومه جلوه ......... در تاریخ 76/5/4 دار فانی را وداع کردند که در تاریخ 77/3/5 یکی از وراث بنامهای فروزان ... انحصار وراثت به شماره 256 مورخ 77/3/5 از دادگاه حقوقی دریافت کرده اند که خواهان و خواندگان وراث قانونی و شرعی مرحومه جلوه خانم ....... می باشد در زمستان 77 با حضور کلیه وراث اثاثیه و چمدان آن مرحومه مورد بررسی و بازگشایی قرار گرفت که در چمدان آن مرحومه وصیتنامه خودنوشت که بتاریخ 69/12/1 تنظیم گردیده است وموکل فروزش ... وصی انتخاب شده ودر داخل چمدان 4 فقره تصویر وصیتنامه که برابر اصل شده توسط دادگاه حقوقی یافت می شود که خواهان وخواندگان یک نسخه از آن را بر میدارند وهمگی نیز بر صحت وسقم این وصیت نامه اذعان داشته وتأیید کرده اند وکیل خواهان در پاسخ به لایحه همکار محترم اولاً وصیت نامه خود نوشت می باشد که تاریخ ومفاد آن بدست خود آن مرحومه تنظیم شده وتک تک بندها را نیز امضاء نموده است که از این بابت هیچ خدشه ای بر آن نیست. در خصوص بند 2 که اظهار داشتند چرا در حین حصر وراثت وصیت نامه ابراز نشده اولاً انحصار وراثت توسط خواندگان دریافت شده ووصیت نامه بعد از صدور دادنامه انحصار وراثت درحضور کلیه وراث در چمدان مخصوص مورث پیدا می شود بنابراین در زمان اخذ انحصار وراثت اطلاعی از وجود وصیت نامه نبوده بنابراین استدعای اظهارات خواندگان ودفاعیات آنها و تنفیذ وصیت نامه را از محضر دادگاه استدعا دارم.

از خواندگان حاضر خوانده ردیف اول آقای اصغر......اظهار داشت بنده قبول دارم در حضور جمع وصیت نامه را پیدا کردند بنده خودم پیدا کردم و بنده وصیت نامه را کاملاً می پذیرم وهیچ دفاعی ندارم وحاضرم که وصیت نامه مذکور تنفیذ شود چرا که دست نوشت خود مرحومه جلوه ........... بوده است. خوانده ردیف سوم آقای فریور ....... اظهار داشت قبول دارم که وصیت نامه در صبح پیدا شده است ولی وصیت نامه خود نوشت توسط فروزان از خواندگان وخواهان اصغر.......در آن صندوق گذاشته اند چون کلید در دست خودش بوده و من شک دارم که وصیت نامه مذکور دست نوشت مادرم جلوه ............ باشد. وکیل خواندگان ردیف دوم وسوم اظهار داشت عرایض بشرح لایحه تقدیمی است علاوه بر آن بچند نکته اشاره می نمایم : اول اینکه با توجه به اینکه مرحومه جلوه ........ در سال 72 حدوداً 72 سال داشته است وقادر به اینکه به دادگستری مراجعه نماید نبوده و نمی توانسته مدارک مزبور را برابر اصل نماید در پاسخ به اظهار همکار محترم به عرض می رسانم با توه به آگهی که زمان انحصار وراثت انجام می شود ادعای اینکه خواهان اطلاع نداشته یا امثال آن بر عدم ابراز مدرک مورد نظرقابل پذیرش نیست. پیدا شدن وصیت نامه در جمع اصحاب دعوی بر صحت واصالت آن نمی باشد عرض دیگری ندارم. طرفین با اسقاط حق حضور از استماع تصمیم دادگاه جلسه رسیدگی را ترک نمودند.

 

 

تصمیم دادگاه جلسه اول تنفیذ وصیت نامه

نظر به مراتب و اینکه نسبت به خط و تاریخ و امضاء وصیت نامه ابرازی از ناحیه خوانده ردیف دوم وکیل وی و همینطور وکیل خوانده ردیف دوم اظهار تردید گردیده است. علیهذا نظر به اینکه رسیدگی به اعتبار سند مزبور در خصوص تردید خوانده و وکیل ایشان و خوانده ردیف سوم نسبت به انتساب خط و تاریخ و امضاء وصیت نامه ابرازی به خانم جلوه ........ که مورد تردید قرار داده اند در تصمیم نهایی دادگاه موثر وضروری است بنابراین قرار رسیدگی به اعتبار صحت و اصالت سند ابرازی مستنداً به مواد 216و217و218 قانون آئین دادرسی مدنی صادر و اعلام میگردد. « قرار ارجاع به کارشناسی»به همین منظور از بین کارشناسان امور استقراع بعمل آمد و آقای .......... بعنوان کارشناس تعیین با دستمزد مبلغ 500 هزار تومان تا کارشناس منتخب ضمن مطالعه وصیتنامه ابرازی و پرونده امر وتطبیق امضاء و خط و تاریخ مندرج در آن با امضاء مسلم الصدور خانم جلوه........ نسبت به اعتبار و صحت واصالت سند ابرازی اظهار نظر نماید.

 

 

نظریه کارشناس تنفیذ وصیت نامه خودنوشت

ریاست محترم شعبه سوم دادگاه عمومی
احتراماً در اجرای دستور و قرار کارشناسی پرونده و پیرو لایحه تقدیمی و با حضور مجدد در دفتر دادگاه محترم و مطالعه پرونده و ملاحظه اصل یک برگ وصیت نامه عادی مورخ 69/12/1 در پانزده سطر دارای هشت فقره امضاء منتسب به مرحومه جلوه ..........و پس از بررسی و مقایسه امضائات منتسبه با امضائات مسلم الصدور و اساس تطبیق در سند رسمی شماره 81933 ــ 4/5/75 دفتر خانه .... سمنان سند رسمی شماره 79346 ــ 18/7/70 بنظر اینجانب با توجه به تشابهات زیادی که در ویژگیهای فردی تحریر در حروف متشکله کلمات( جلوه ........ ) ونقطه گذاری ها و خط آرایشی امضائات منتسب و اساس تطبیق مشاهده میگردد. صراحتاً اعلام نظر میگردد که هشت فقره امضاء وصیتنامه مدرکیه از سوی مرحومه جلوه .......... صادر گردیده و اصالت دارد.(مثبت)

نظر کارشناسی درپرونده موجود ودوباره وقت رسیدگی مجدد بتاریخ 95/3/20 تعیین وبرای طرفین برگ اخطاریه وقت رسیدگی ارسال وابلاغ گردیده بود.

 

 

صورتجلسه تنفیذ وصیت نامه خودنوشت

بتاریخ 95/3/20 دروقت مقرر پرونده امر بکلاسه 85/3/24 از طریق دفتر واصل تحت نظر است شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است وکیل خواهان آقای .... حضور دارند دیگر طرفین نیز حضور دارند وکیل خواهان اظهار داشت: خواسته مطابق و بشرح دادخواست تقدیمی می باشداجمالاً بعرض میرساند خانم جلوه ......... مورث طرفین دعوی می باشد که وصیت نامه ای با دستخط خود نوشته و امضاء کرده است که در آن وصیت نامه به نفع موکل وصیت شده و موکل بعنوان وصی آن مرحوم انتخاب شده است و درصورتمجلس95/2/12 دادگاه خواندگان وکیل آنها پیدا شدن وصیت نامه در چمدان مرحومه جلوه خانم ......... را قبول کردند و خوانده ردیف اول بصراحت اعلام کرده که وصیت نامه دستخط و امضاء مادرم جلوه........ می باشد و کاملاً می پذیرم ولی سایر خواندگان ضمن پذیرش پیدا شدن وصیت نامه در حضورشان از چمدان مادرشان ولیکن نسبت به آن ابراز تردید و انکار کردند که بدستور دادگاه محترم کارشناس تعیین شده است که کارشناس محترم پس از تطبیق و بررسی وصیت نامه با اصول مدرک رسمی مسلم الصدور از ناحیه جلوه ........ بطور کامل نوشته و امضاء را متعلق به مورث خواهان و خواندگان اعلام کرده است که نظریه کارشناس محترم به خواندگان معترض در (ردیف دوم وسوم) به وکیل آنها جناب آقای ..... ابلاغ شده است که نظریه کارشناس محترم مصون از تعرض باقی مانده است. لذا از محضر دادگاه استدعای تنفیذ و تأیید وصیتنامه مورث خواهان وخواندگان بنام جلوه ....... و اسقاط از حق حضور در تصمیم دادگاه محترم اسقاط حضور  می نماید.
دادگاه با ملاحظه پرونده در خصوص دادخواست تنفیذ دادگاه بابررسی مجموع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح برگ جداگانه انشاء رأی می نماید.

 

 

رأی دادگاه تنفیذ وصیت نامه خودنوشت

رأی دادگاه درخصوص دعوی خواهان بخواسته تنفیذ و تأیید وصیت نامه خودنوشت مرحومه جلوه........ مورث خواهان و خواندگان که طی آن اعلام نموده است مرحومه خانم ........ فرزند محمد طبق دادنامه انحصار وراثت به شماره 256 مورخ 77/3/5 از تاریخ 76/5/4 در اقامتگاه خود به نشانی خواهان دار فانی را وداع کرده و مورث قانونی و شرعی آن مرحومه خواهان و خواندگان ردیف اول تا سوم می باشند در سال 77 در حین بررسی وسائل و البسه مورث (خانم ...... ) باحضور کلیه وراث(طرفین دعوی) در داخل چمدان وی یکفقره وصیتنامه خودنوشت به تاریخ 69/12/1 و 4 فقره تصویر برابر اصل آن که توسط دادگاه حقوقی سمنان پذیرفته کشف گردیده است وهمگی یک برگ از آن که برابر با اصل شده در نزد خود دارند مطابق قانون شرع مقدس اسلام بایستی به وصیت نامه موصی عمل گردد و این وصیت نامه مطابق مواد 276 و278 قانون امور حسبی تنظیم گردیده ومعتبر می باشد لذا استدعای رسیدگی وصدور حکم بشرح فوق را دارد. وکیل خواندگان ردیفهای دوم وسوم در مقام دفاع نسبت به خط و تاریخ وامضاء وصیت نامه مدرکیه تردید نموده که دادگاه در جهت احراز اصالت آن قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده است که کارشناس طی نظریه ثبت شماره 2584 مورخ 95/3/11 اصالت سند مدرکیه را مورد تأیید قرار داده است که حسب گزارش مدیر محترم دفتر مراتب مصون از هرگونه اعتراض مانده است و نظر به اینکه با اوضاع واحوال قضیه نیز نظریه کارشناس مباینتی ندارد و نظر به اینکه دفاع وایراد موثری که موجب خدشه دار شدن دعوی خواهان باشد تقدیم نگردیده است علیهذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد 276 و278 قانون امور حسبی حکم به تنفیذ وصیتنامه مدرکیه صادر و اعلام میدارد.رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر است.
                                           


نظر نهایی در خصوص تنفیذ وصیت نامه خودنوشت

باتوجه باستنـاد دادگـاه به مـاده 276 وخصوصـاً مـاده 278 قانون امور حسبی رأی اصـداری دادگـاه محمـول بر صحت بوده زیـرا مـاده اخیـر الذکـر بیـان میـدارد: وصیت نـامه خود نوشت در صـورتی معتبـر است که تمـام آن به خط موصـی نوشتـه شده ودارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصـی بوده وبه امضـاء او رسیده باشد.
النهـایه رأی دادگـاه در پـرونده فـوق با توجـه به نظریـه کارشناس محتـرم دقیقـاً منطبق با مستندات قـانونی اصـدار یافته واز حیث رعـایت تشریفـات شکلـی وماهـوی مصـون از ایـراد  می باشد.

 

 

 


مطالعه مطالب مرتبط با وصیت نامه:

1- راههای مطالبه سهم الارث، وکیل ارث

2- سهم الارث و سهم هرکدام از ورثه از ارث، تقسیم ارث

3-کسانی که ارث می برند و سهم وراث از ماترک متوفی

4- امکان محرومیت از ارث و راه حل های جایگزین

5- گواهی انحصار وراثت مراحل و مدارک

6- قانون امور حسبی

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

کلید واژه ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.