X
نمونه آراء و احکام دادگاهها

نمونه آرا حقوقی

نمونه آرا و پرونده های حقوقی

دادخواست و رأی - تنفیذ وصیت نامه

 دادخواست و رأی - تنفیذ وصیت نامه

تنها راه تعریف شده قانونی در سیستم حقوقی ما برای تصمیم گیری و تعیین تکلیف در خصوص اموال بعد از فوت، عقد وصیت تملیکی است (البته با عقودی مانند صلح عمری نیز می توان به مقاصد مشابه دست یافت).در شرایط عادی تنها وصیت نامه معتبر، قانونی و قابل استناد است که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود.به نظر نگارنده تنظیم وصیت نامه در شرایط عادی و به غیر از وقوع بلایای طبیعی و جنگ فقط وصیت نامه های رسمی مطابق ماده 277 و وصیت نامه های خودنوشت مطابق ماده 278 و وصیت نامه سری مطابق ماده 279 اعتبار دارند و سایر وصیت نامه ها (مواد 283 به بعد قانون امور حسبی) برای موارد خاص و شرایط خاص است.هر چند که در عمل بسیاری از قضات نظر به پذیرش هر نوع وصیت نامه عادی در قالب طرح دعوای تنفیذ وصیت نامه را دارند.برای مشاوره در خصوص وصیت نامه و دعاوی مرتبط با آن می توانید با دفتر وکالت ما در تماس و ارتباط باشید.

 

  |  
بازدید: 19033
  |  
امتیاز: Article Rating

 

پرونده عملی تنفیذ و تأیید وصیت نامه

دادخواست تنفیذ وصیت نامه

دادگاه : شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی
وقت رسیدگی : 95/3/20
خواهان : اصغر م..........
خوانده : فروزان، پروین و فرهاد  م...............
خواسته : تنفیذ و تأیید وصیت نامه خود نوشت مرحومه جلیل ............
دلائل و منضمات :

1- دادنامه حصر وراثت

2- وصیت نامه خودنوشت به تاریخ 69/12/1

3- وکالتنامه

متن دادخواست تنفیذ وصیت نامه خودنوشت 

ریاست محترم دادگستری 
با اهداء سلام احتراماً مرحومه جلیل ....... فرزند محمد طبق دادنامه انحصار وراثت به شماره ....... مورخ 77/3/5در تاریخ 76/5/4 دراقامتگاه خود بنشانی خواهان دار فانی را وداع کرده و مورث قانونی و شرعی آن مرحومه خواهان و خواندگان ردیف اول تا سوم می باشند در زمان سال 77 درحین بررسی وسائل و البسه مورث (جلیل ......) با حضور کلیه وراث (خواهان و خواندگان) در داخل چمدان وی یک فقره وصیت نامه خودنوشت به تاریخ 69/12/1 و 4 فقره تصویر برابر اصل آن که توسط دادگاههای حقوقی انجام پذیرفته است کشف میگردد که در آن مورث ضمن معرفی خود و ایمان راسخ به دین اسلام خواهان را بعنوان وصی خود انتخاب کرده و در بند 6 بدست خط خود چنین وصیت کرده است:

1) دویست هزار تومان برای مراسم کفن ودفن وغیره 2) 750 هزار تومان برای سفر حج 3) دویست هزار تومان برای نماز وروزه واجب 4) دویست هزار تومان برای تخته قالی برای مسجد حضرت ابوالفضل(ع)  5) دو دانگ مشاع از خانه ملکی خود واقع در خیابان .......... به آقای اصغر به جبران زحمات بی دریغ که برایم کشیده اند می بخشم. 6) بقیه دارائیم پس از کسر بندهای 1و 2و 3و 4و 5 مطابق دستور دین اسلام بین 4 پسر و یک دخترم تقسیم گردد ودر انتهای وصیت نامه خواهان را مکلف به اجرای کامل وصیت نامه کرده است و نظر به اینکه وصیت نامه موصوف درحضور کلیه وراث کشف گردیده است و همگی یک برگ از آن که برابر اصل شده در نزد خود دارند ومطابق قانون و شرع اسلام بایستی به وصیت نامه موصی عمل گردد و این وصیت نامه مطابق مفاد مواد 276 و 278 تنظیم و معتبر می باشد. لذا استدعای رسیدگی وحکم شایسته مبنی بر تأیید و تنفیذ وصیتنامه مرحومه جمیله ................. فرزند محمد را از محضر دادگاه تقاضامندم.

 

 

متن لایحه دفاعیه به دادگاه بدوی - تنفیذ وصیت نامه

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان.....
با سلام و تقدیم احترام
اینجانب مسعود محمدی به وکالت از خانمها ربابه و مینا ........ در خصوص پرونده کلاسه ......... به طرفیت از آقای محمد ............ (خواهان)، ضمن در خواست صدور دستور جنابعالی مبنی بر الصاق وکالت نامه شماره ...... به پرونده کلاسه فوق و ارسال اواراق دادرسی ازاین پس به نشانی ذیل لایحه ، توجه حضرتعالی را به دفاعیات اینجانب به شرح آتی جلب می نمایم .
1- قبل از هر چیز و مهمتر از همه اینکه وصیت نامه مورد ادعای آقای محمد ..... صرف نظر از اینکه طبق تاریخ مندرج در آن (که هیچ دلالتی بر صحت تاریخ مذکور وجود ندارد) حدود شش ماه بعد از فوت مرحوم عبدالرحیم ..... تحریر شده است و صرف نظر از تاخیر هشت ساله در ارائه و درخواست تنفیذ وصیت نامه، طبق مقررات قانون امور حسبی تنظیم نشده و فاقد اعتبار است.
همانطور که دادگاه محترم استحضار دارند قانون امور حسبی در فصل ششم و مواد 276 به بعد شرایطی را برای اعتبار وصیت نامه بر شمرده و در ماده 291 همان قانون وصیت نامه فاقد مراتب مذکور در آن قانون غیر قابل پذیرش دانسته شده است.
وصیت نامه مورد ادعا نه رسمی است و نه خود نوشت و  نه سری و شرایط مذکور در ماده 283 آن قانون یعنی جنگ ، خطر مرگ فوری، امراض ساریه و مسافرت در دریا که مراوده در آنها نوعا مقطوع باشد نیز وجود نداشته است تا شهادت بر وصیت معتبر باشد . مواد 276-277-278-279-283-287-288 قانون مذکور به خوبی گویای این مطالب است.
2- خواهان محترم که خود را فردی خیر خواه و وصی مرحوم عماد ...... معرفی کرده اند در ابتدا و بدون معرفی فرزندان مرحوم عماد ..... اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت کرده وخود را وارث معرفی کرده بود و بعدا نیز در دعوای اثبات نسب توسط دختران آن مرحوم ، شدیدا از این موضوع دفاع کرده اند (موضع خود مبنی بر وراثت مرحوم عماد ....). همچنین ایشان در پرونده کلاسه 84 در سال 1381 مطروحه در شعبه چهارم دادگاههای عمومی  که منجر به دادنامه شماره ..... مورخ 26/12/81 شده است ، خود را مالک اموال مرحوم عماد .... دانسته و دعوای تنفیذ صلح نامه را مطرح کرده اند.
در تمامی دعاوی فوق الاشعار جناب آقای محمد ....... محکوم شده اند و مسئله قابل توجه در این خصوص تناقض و تضادی ایست که در رفتار و گفتار خواهان محترم وجود دارد و اینکه ایشان خود را وصی می دانند یا مالک !
در پایان پیشاپیش از دقت و توجه و عنایت دادگاه محترم به محتویات پرونده و صدور حکم بر اساس مقررات قانونی سپاسگذارم.

 

 

صورتجلسه دادگاه تنفیذ وصیت نامه

بتاریخ 95/3/20 در وقت مقرر پرونده امر بتصدی فوق از طریق دفتر و اصل تحت نظر است شعبه 3 دادگاهعمومی بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و حسب گواهی دفتر اخطاریه طرفین واصل گردیده ضمناً ملاحظه می شود لایحه ای به شماره ... مورخ 95/3/20 از ناحیه وکیل دو نفر از خواندگان ضمیمه گردیده است.خواهان و وکیل وی حضور دارند یکی از خواندگان بنام خانم پروین ... حضور ندارند دیگر خواندگان وکیل ایشان حاضرند. خواهان اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است بطور اختصار بعرض می رساند:

مورث خواهان و خواندگان بنام مرحومه جمیله ......... در تاریخ 76/5/4 دار فانی را وداع کردند که در تاریخ 77/3/5 یکی از وراث بنامهای فروزان ... انحصار وراثت به شماره 256 مورخ 77/3/5 از دادگاه حقوقی دریافت کرده اند که خواهان و خواندگان وراث قانونی و شرعی مرحومه جمیله خانم ....... می باشد در زمستان 77 با حضور کلیه وراث اثاثیه و چمدان آن مرحومه مورد بررسی و بازگشایی قرار گرفت که در چمدان آن مرحومه وصیتنامه خودنوشت که بتاریخ 69/12/1 تنظیم گردیده است وموکل فروزش ... وصی انتخاب شده ودر داخل چمدان 4 فقره تصویر وصیتنامه که برابر اصل شده توسط دادگاه حقوقی یافت می شود که خواهان وخواندگان یک نسخه از آن را بر میدارند وهمگی نیز بر صحت وسقم این وصیت نامه اذعان داشته وتأیید کرده اند وکیل خواهان در پاسخ به لایحه همکار محترم اولاً وصیت نامه خود نوشت می باشد که تاریخ ومفاد آن بدست خود آن مرحومه تنظیم شده وتک تک بندها را نیز امضاء نموده است که از این بابت هیچ خدشه ای بر آن نیست. در خصوص بند 2 که اظهار داشتند چرا در حین حصر وراثت وصیت نامه ابراز نشده اولاً انحصار وراثت توسط خواندگان دریافت شده ووصیت نامه بعد از صدور دادنامه انحصار وراثت درحضور کلیه وراث در چمدان مخصوص مورث پیدا می شود بنابراین در زمان اخذ انحصار وراثت اطلاعی از وجود وصیت نامه نبوده بنابراین استدعای اظهارات خواندگان ودفاعیات آنها و تنفیذ وصیت نامه را از محضر دادگاه استدعا دارم.

از خواندگان حاضر خوانده ردیف اول آقای اصغر......اظهار داشت بنده قبول دارم در حضور جمع وصیت نامه را پیدا کردند بنده خودم پیدا کردم و بنده وصیت نامه را کاملاً می پذیرم وهیچ دفاعی ندارم وحاضرم که وصیت نامه مذکور تنفیذ شود چرا که دست نوشت خود مرحومه جمیله ........... بوده است. خوانده ردیف سوم آقای فرهاد  ....... اظهار داشت قبول دارم که وصیت نامه در صبح پیدا شده است ولی وصیت نامه خود نوشت توسط فروزان از خواندگان وخواهان اصغر.......در آن صندوق گذاشته اند چون کلید در دست خودش بوده و من شک دارم که وصیت نامه مذکور دست نوشت مادرم جمیله............ باشد. وکیل خواندگان ردیف دوم وسوم اظهار داشت عرایض بشرح لایحه تقدیمی است علاوه بر آن بچند نکته اشاره می نمایم :

اول اینکه با توجه به اینکه مرحومه جمیله ........ در سال 72 حدوداً 72 سال داشته است وقادر به اینکه به دادگستری مراجعه نماید نبوده و نمی توانسته مدارک مزبور را برابر اصل نماید در پاسخ به اظهار همکار محترم به عرض می رسانم با توه به آگهی که زمان انحصار وراثت انجام می شود ادعای اینکه خواهان اطلاع نداشته یا امثال آن بر عدم ابراز مدرک مورد نظرقابل پذیرش نیست. پیدا شدن وصیت نامه در جمع اصحاب دعوی بر صحت واصالت آن نمی باشد عرض دیگری ندارم. طرفین با اسقاط حق حضور از استماع تصمیم دادگاه جلسه رسیدگی را ترک نمودند.

 

صورتجلسه رسیدگی - تنفیذ وصیت نامه

نظر به مراتب و اینکه نسبت به خط و تاریخ و امضاء وصیت نامه ابرازی از ناحیه خوانده ردیف دوم وکیل وی و همینطور وکیل خوانده ردیف دوم اظهار تردید گردیده است. علیهذا نظر به اینکه رسیدگی به اعتبار سند مزبور در خصوص تردید خوانده و وکیل ایشان و خوانده ردیف سوم نسبت به انتساب خط و تاریخ و امضاء وصیت نامه ابرازی به خانم جمیله ........ که مورد تردید قرار داده اند در تصمیم نهایی دادگاه موثر وضروری است بنابراین قرار رسیدگی به اعتبار صحت و اصالت سند ابرازی مستنداً به مواد 216و217و218 قانون آئین دادرسی مدنی صادر و اعلام میگردد. «قرار ارجاع به کارشناسی»به همین منظور از بین کارشناسان امور استقراع بعمل آمد و آقای .......... بعنوان کارشناس تعیین با دستمزد مبلغ 500 هزار تومان تا کارشناس منتخب ضمن مطالعه وصیتنامه ابرازی و پرونده امر وتطبیق امضاء و خط و تاریخ مندرج در آن با امضاء مسلم الصدور خانم جمیله........ نسبت به اعتبار و صحت واصالت سند ابرازی اظهار نظر نماید.

 

 

نظریه کارشناس تنفیذ وصیت نامه خودنوشت

ریاست محترم شعبه سوم دادگاه عمومی
احتراماً در اجرای دستور و قرار کارشناسی پرونده و پیرو لایحه تقدیمی و با حضور مجدد در دفتر دادگاه محترم و مطالعه پرونده و ملاحظه اصل یک برگ وصیت نامه عادی مورخ 69/12/1 در پانزده سطر دارای هشت فقره امضاء منتسب به مرحومه جمیله ..........و پس از بررسی و مقایسه امضائات منتسبه با امضائات مسلم الصدور و اساس تطبیق در سند رسمی شماره ..... ــ 4/5/75 دفتر خانه .... ساوه سند رسمی شماره .... ــ 18/7/70 بنظر اینجانب با توجه به تشابهات زیادی که در ویژگیهای فردی تحریر در حروف متشکله کلمات( جمیله........ ) ونقطه گذاری ها و خط آرایشی امضائات منتسب و اساس تطبیق مشاهده میگردد. صراحتاً اعلام نظر میگردد که هشت فقره امضاء وصیتنامه مدرکیه از سوی مرحومه جمیله.......... صادر گردیده و اصالت دارد.(مثبت) نظر کارشناسی درپرونده موجود ودوباره وقت رسیدگی مجدد بتاریخ 95/3/20 تعیین وبرای طرفین برگ اخطاریه وقت رسیدگی ارسال وابلاغ گردیده بود.

 

صورتجلسه رسیدگی -  تنفیذ وصیت نامه خودنوشت

بتاریخ 95/3/20 دروقت مقرر پرونده امر بکلاسه ............... از طریق دفتر واصل تحت نظر است شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است وکیل خواهان آقای .... حضور دارند دیگر طرفین نیز حضور دارند وکیل خواهان اظهار داشت: خواسته مطابق و بشرح دادخواست تقدیمی می باشداجمالاً بعرض میرساند خانم جمیله ......... مورث طرفین دعوی می باشد که وصیت نامه ای با دستخط خود نوشته و امضاء کرده است که در آن وصیت نامه به نفع موکل وصیت شده و موکل بعنوان وصی آن مرحوم انتخاب شده است و درصورتمجلس 95/2/12 دادگاه خواندگان وکیل آنها پیدا شدن وصیت نامه در چمدان مرحومه جمیله خانم ......... را قبول کردند و خوانده ردیف اول بصراحت اعلام کرده که وصیت نامه دستخط و امضاء مادرم جمیله........ می باشد و کاملاً می پذیرم ولی سایر خواندگان ضمن پذیرش پیدا شدن وصیت نامه در حضورشان از چمدان مادرشان ولیکن نسبت به آن ابراز تردید و انکار کردند که بدستور دادگاه محترم کارشناس تعیین شده است که کارشناس محترم پس از تطبیق و بررسی وصیت نامه با اصول مدرک رسمی مسلم الصدور از ناحیه جمیله ........ بطور کامل نوشته و امضاء را متعلق به مورث خواهان و خواندگان اعلام کرده است که نظریه کارشناس محترم به خواندگان معترض در (ردیف دوم وسوم) به وکیل آنها جناب آقای ..... ابلاغ شده است که نظریه کارشناس محترم مصون از تعرض باقی مانده است. لذا از محضر دادگاه استدعای تنفیذ و تأیید وصیتنامه مورث خواهان وخواندگان بنام جمیله ....... و اسقاط از حق حضور در تصمیم دادگاه محترم اسقاط حضور  می نماید.
دادگاه با ملاحظه پرونده در خصوص دادخواست تنفیذ دادگاه بابررسی مجموع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح برگ جداگانه انشاء رأی می نماید.

 

رأی دادگاه بدوی - تنفیذ وصیت نامه خودنوشت

رأی دادگاه درخصوص دعوی خواهان بخواسته تنفیذ و تأیید وصیت نامه خودنوشت مرحومه جمیله ...... مورث خواهان و خواندگان که طی آن اعلام نموده است مرحومه خانم ........ فرزند محمد طبق دادنامه انحصار وراثت به شماره 256 مورخ 77/3/5 از تاریخ 76/5/4 در اقامتگاه خود به نشانی خواهان دار فانی را وداع کرده و مورث قانونی و شرعی آن مرحومه خواهان و خواندگان ردیف اول تا سوم می باشند در سال 77 در حین بررسی وسائل و البسه مورث (خانم ...... ) باحضور کلیه وراث (طرفین دعوی) در داخل چمدان وی یکفقره وصیتنامه خودنوشت به تاریخ 69/12/1 و 4 فقره تصویر برابر اصل آن که توسط دادگاه حقوقی ساوه پذیرفته کشف گردیده است وهمگی یک برگ از آن که برابر با اصل شده در نزد خود دارند مطابق قانون شرع مقدس اسلام بایستی به وصیت نامه موصی عمل گردد و این وصیت نامه مطابق مواد 276 و278 قانون امور حسبی تنظیم گردیده ومعتبر می باشد لذا استدعای رسیدگی وصدور حکم بشرح فوق را دارد. وکیل خواندگان ردیفهای دوم وسوم در مقام دفاع نسبت به خط و تاریخ وامضاء وصیت نامه مدرکیه تردید نموده که دادگاه در جهت احراز اصالت آن قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده است که کارشناس طی نظریه ثبت شماره 2584 مورخ 95/3/11 اصالت سند مدرکیه را مورد تأیید قرار داده است که حسب گزارش مدیر محترم دفتر مراتب مصون از هرگونه اعتراض مانده است و نظر به اینکه با اوضاع واحوال قضیه نیز نظریه کارشناس مباینتی ندارد و نظر به اینکه دفاع وایراد موثری که موجب خدشه دار شدن دعوی خواهان باشد تقدیم نگردیده است علیهذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد 276 و278 قانون امور حسبی حکم به تنفیذ وصیتنامه مدرکیه صادر و اعلام میدارد.رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر است.
                                           

رای دادگاه تجدیدنظر - تنفیذ وصیت نامه

کلاسه پرونده : .......       شماره دادنامه : .........           تاریخ رسیدگی : 1385

تجدید نظر خواه :

1- آقای محمد ....... فرزند اسماعیل            
تجدید نظر خواندگان :

1- خانم مینا .....

2- خانم ربابه ..........

3- فاطمه ........... هر سه به آدرس تهران سعادت آباد شرکت مخابرات ..........  با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری
تجدید نظر خواسته : رای شماره ...... صادره از شعبه .... دادگاه عمومی جزائی ......
تاریخ ابلاغ رای بدوی به تجدید نظر خواه : ........
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر : ..........
مرجع رسیدگی کننده شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان ….
هیئت شعبه : آقایان مجتبی ، عباس ، محمد باقر
خلاصه جریان پرونده : آقای غلامحسین ....... فرزند محمد ....... از طرف خانمها مینا و ربابه ........ و فاطمه ....... طی دادخواستی به طرفیت آقای محمد ......... الزام خوانده را به تحویل ماترک مرحوم عبدالرحیم .......... نموده که بتاریخ 1382 به شعبه 8 دادگاه عمومی …. ارجاع گردیده وقت دادرسی برای تاریخ 82 تعیین و در جلسه دادگاه اظهارات وکیل خواهان و همچنین دفاعیات خوانده منعکس گردیده در تاریخ 1382 قبل از جلسه اول دادرسی خوانده دعوی اصلی طی دادخواستی به طرفیت 1- مینا ......... 2- فاطمه ............ تقاضای صدور حکم به تنفیذ صلح نامه عادی مورخ 66 را نموده است با توجه به اینکه دعوی تقابل بوده ضم پرونده دعوی خانم مینا ....... و دستور مقتضی صادر گردیده آقای محمد ....... در پرونده ..... بموجب لایحه ای ضمن اعتراض به بهای خواسته در اجرای ماده 63 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ادعا کرده وراث حین الفوت مرحوم عبدالرحیم ............ 1- خانم فاطمه .......... 2- مینا و ربابه .......   می باشند و علیرغم ادعای قاطع اینجانب بر عدم وراث بودن آنها خواسته الزام به تحویل ماترک دارای وجاهت قانونی نبوده و می بایست نسبت به مورد ادعای خویش دعوی مطرح می شد.

در بند 2 اظهار داشته با دعوی تقابل بخواسته تنفیذ صلح نامه عادی مورخ 1366 تقاضای صدور حکم به رد دعوی خواهان را نموده است و در بند 3 اعلام نموده در تاریخ 1366 مرحوم عبدالرحیم ......... خانه واقع در تهران شهرک غرب را به انضمام دو دانگ از باغ دماوند و اثاث خانه مشتمل بر یک قالی شش متری موجود در منزل سیدخندان را و مقداری جزئی از اثاثیه را به خانم میترا و مینا ........... واگذار می نماید که این نکته دلالت بر تایید واعتبار صلح نامه عادی در قسمتی که تعارض با آن ندارد می باشد. 4- دلیل دیگر بر تایید و اعتبار مفاد صلح نامه این است که اموال موضوع صلحنامه از بدو تنظیم در اختیار اینجانب بوده است و نهایتا تقاضای صدور حکم بر تنفیذ صلحنامه عادی 1366 را نموده است.

دادگاه قیمت منطقه ای اموال غیر منقول را استعلام و سازمان امور اقتصادی ودارایی خراسان طی برگ شماره 88 پرونده قیمت را مشخص و اعلام نموده و بر اساس قیمت اعلامی هزینه دادرسی پرداخت شده سپس دادگاه سوابق ثبتی اموال غیر منقول را از اداره ثبت محل استعلام پاسخ به شرح برگهای 113 و 115 وصول وپیوست پرونده است.

دادگاه با توجه به خواسته خواهان که مطالب ماترک بوده است اخذ توضیح از وکیل خواهان را ضروری دانسته که آیا بطریقی کل ماترک تعیینی سهم الارث سایر ورثه نیز به مالکیت خواهان درآمده یا خیر ؟ وقت رسیدگی دیگر تعیین و طرفین را دعوت نموده است وکیل خواهان اصلی اظهار داشته بوکالت از خانم مینا ..... به استحضار می رساند سایر وراث با استفاده از دو فقره وکالت رسمی به شماره های ....  و ..... برای اخذ ماترک وکالت داده اند و خانم ربابه ..... و خانم فاطمه ....... نیز در پرونده کلاسه ..... نیز تقاضای تحویل ماترک به نسبت سهم الارث خود را نموده اند. برگ 128 پرونده حکایت دارد خانم ربابه .... و خانم فاطمه ...... به طرفیت آقای محمد .......... تقاضای الزام به تحویل سهم الارث خود را نموده اند که دادگاه دستور ثبت و رسیدگی همزمان پرونده  ..... را داده است دادگاه نهایتاً پس از رسیدگیهای معموله به شرح مندرج در پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه خواسته خواهان اصلی را ثابت دانسته و حکم محکومیت خوانده به خلع ید و تحویل ماترک مرحوم عبدالرحیم ........... را به شرح مندرج در دادنامه صادر و دعوی تقابل به خواسته تنفیذ صلحنامه عادی 1366 را نسبت به خانم فاطمه ....  مصداق اعتبارامر مختومه دانسته و قرار رد دعوی خواهان تقابل را صادر نموده است و نسبت به سایر خواندگان تقابل حکم به رد دعوی تقابل را صادر و اعلام نموده است رای صادره  پس از ابلاغ در مهلت قانونی مورد تجدیدنظر خواهی خواهان دعوی تقابل واقع وپرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است دادگاه بابررسی مندرجات پرونده و رسیدگیهای معوله ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند قادر متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای محمد ......... فرزند اسماعیل از دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره ...... مورخ 1383 صادر از شعبه ...... دادگاه عمومی جزائی .... که از طرح دعوی خانمها 1- مینا .....  2- ربابه ............... 3- فاطمه ........ با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری  به خواسته تحویل ماترک مرحوم عبدالرحیم ................ و دعوی تقابل آقای محمد ........... و به طرفیت خانم مینا ..... و خانم فاطمه .......... و به خواسته تنفیذ صلحنامه 1366 رای بر محکومیت خوانده دعوی اصلی به تحویل ما ترک مرحوم عبد الرحیم ..... در حق خواهانها صادر و در خصوص دعوی تقابل نسبت به خانم فاطمه  ..... موضوع مصداق امر مختومه تشخیص و قرار رد دعوی صادر و نسبت به دو خوانده دیگر حکم به رد دعوی صادر گردیده است با امعان نظر در مندرجات پرونده نظر به اینکه مطالب مندرج در دادخواست تجدیدنظر خواهی تکرار همان مطالب قبلی است که توسط دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و دلیل موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم نماید اقامه نگردیده است و دادنامه موصوف در خصوص دعوی اصلی نسبت به طرفین و نیز دعوی تقابل نسبت به خانم مینا ..... مطابق مندرجات پرونده و قانون صادر و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد وضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 از قانون مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به طرفین دعوی اصلی و نسبت خواهان دعوی تقابل و خانم مینا ..... عینا تائید می نماید لکن در خصوص دعوی تقابل نسبت به خانم ربابه ..... رفیع زاده چون در دادخواست تقابل یاد شده خوانده و طرف دعوی قرار نپرفته است صرف نظر از اینکه تجدیدنظر خواهی نیز در این خصوص به طرفیت وی فاقد  وجاهت قانونی می باشد رسیدگی توسط دادگاه در خصوص مشارالیها نسبت به دعوی تقابل فاقد وجاهت قانونی بوده و به استناد ماده دوم و 358 قانون مذکور ضمن حکم به رد دعوی تقابل نسبت به مشارالیها قرار عدم استماع دعوی تقابل نسبت به یاد شده را صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.

 

نظر نهایی - تنفیذ وصیت نامه خودنوشت

با توجه به استنـاد دادگـاه به مـاده 276 وخصوصـاً مـاده 278 قانون امور حسبی رأی اصـداری دادگـاه محمـول بر صحت بوده زیـرا مـاده اخیـر الذکـر بیـان میـدارد: وصیت نـامه خود نوشت در صـورتی معتبـر است که تمـام آن به خط موصـی نوشتـه شده ودارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصـی بوده وبه امضـاء او رسیده باشد.
النهـایه رأی دادگـاه در پـرونده فـوق با توجـه به نظریـه کارشناس محتـرم دقیقـاً منطبق با مستندات قـانونی اصـدار یافته واز حیث رعـایت تشریفـات شکلـی وماهـوی مصـون از ایـراد  می باشد.

نکته بسیار مهم : با استنباط از مجموعه مقررات راجع به تنظیم وصیت نامه در قانون امور حسبی (ماده 267 تا 299) خصوصاً ماده 291 آن قانون ، وصیت نامه رسمی به جهت اینکه سندی رسمی است در کلیه مراجع و محاکم بی قید و شرط پذیرفته می شود و وصیت نامه خودنوشت یا سری در صورتی که شرایط قانون را داشته باشند و سایر ورثه نیز آن را قبول نمایند نسبت به ترکه قابل اعمال و در صورت انکار یا عدم قبول ورثه پس از طرح دعوای تنفیذ و در صورت تایید محکمه قابل اعمال است و وصیت در شرایط فوق العاده (ماده 283) در صورت رعایت شرایط مانند آنچه در مورد وصیت نامه عادی گفته شد قابلیت اعتبار دارد و وصیت بر مازاد بر ثلث در صورت تنفیذ ورثه معتبر است.

هر وصیتی که شرایط فوق را نداشته باشد باطل و مردود است و با طرح دعوای تنفیذ وصیت نامه نمی توان به آن اعتبار بخشید و قاضی نیز به جهت رعایت تشریفات تنظیم وصیت نامه حق تنفیذ آن را ندارد.

 

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.76 از 5 (33 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات

ﺳﻪشنبه, 14 تیر,1401

Mohamed

لطفاً راهنمایی کنید که پس از گرفتن حکم تنفیذ، نحوه دادخواست تقسیم ماترک ؟

ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.