تاریخ انتشار: یکشنبه 16 آذر 1399
سهم ارث ورثه و کسانی که ارث میبرند

 سهم ارث ورثه و کسانی که ارث میبرند

بعد از اینکه فردی فوت میکند رابطه وی با اموالش قطع می شود و به طور قهری و غیرارادی اموال و ماترک متوفی به ورثه تعلق می گیرد و به اصطلاح به ارث می رسد. ورثه و کسانی که ارث می برند به خویشاوندانی گفته می شود که از نزدیک ترین درجه و طبقه شروع می شوند و تا دور ترین درجات خویشاوندی مثل عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها و فرزندان آنها و فرزندان فرزندان آنها پیش می رود.نکته مهم اینکه وجود هر درجه از خویشاوندان، خویشاوندان بعد را از ارث محروم می کند و به تعبیر و اصطلاح حقوقی حاجب است. به طور مثال در صورت وجود فرزند برای متوفی خواهرها و برادرهای وی ارث نمی برند و در صورت وجود پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ ارث نمی برند و همین طور الی آخر.در ادامه این مطلب تلاش شده است که با بیان کلیات مقررات ارث سهم هر کدام از ورثه در فروض مختلف محاسبه شود به نحوی که مخاطب با مطالعه این مطلب بتواند سهم کلیه ورثه را محاسبه نماید.مثلا سهم دختر، پسر، مادر، پدر و همسر از ارث و اموال باقی مانده از متوفی. برای اطلاع از میزان سهم ارث ورثه توصیه میشود مطلب زیر را مطالعه کرده و در صورت نیاز جهت مشاوره حضورا مراجعه نمایید.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 916180

طبقات ارث - درجات ارث - سهم ورثه از ماترک

افرادی که با متوفی قرابت نسبی (مانند فرزند) یا قرابت سببی (مانند زوج یا زوجه) دارند، با توجه به درجه و قرابت (نزدیکی) در طبقات مختلفی قرار می گیرند که با توجه به طبقه و جایگاهشان میزان سهم الارث هر یک متفاوت خواهد بود.

 

کسانی که  به موجب نسب (پیوند خونی) ارث می برند : 

این افراد با توجه به درجه نزدیکیشان نسبت به متوفی در سه طبقه قرار می گیرند :

1) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد

2) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها

3) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها

 

طبقه اول وراث :                          

طبقه اول وارث عبارتند از ؛ فرزندان، نوه ها، پدر و مادر

میزان سهم الارث پدر و مادر : همانطور که ملاحظه می شود از آنجا که پدر و مادر در طبقه اول قرار دارند در صورت فوت متوفی در هر صورت سهمی از ارث به جای مانده از فرزند خود که فوت شده خواهند برد اما میزان این سهم الارث در صورت وجود اشخاص دیگر که در طبقه اول و در کنار او قرار دارند متفاوت می شود.

اگر برای متوفی اولاد (فرزند) یا اولاد اولاد (نوه) از هر درجه که باشد موجود نباشد : هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می برد.

اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث (یک سوم) و پدر دو ثلث (یک سوم) می برد.اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشد موجود نباشد، اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند ولی مادر حاجب( شخصی از طبقات دیگر که میزان سهم ارث مادر را کمتر می کند ) داشته باشد، سدس (یک ششم) از ترکه متعلق به مادر است و بقیه مال پدر است.

حاجبان مادر در این فرض که با وجود آنها مادر از بردن بیش از سدس (یک ششم) ترکه محروم می شود به شرح ذیل هستند: ( لازم به ذکر است این حاجبان چون در طبقات بعدی هستند به دلیل وجود مادر و پدر ارثی نمی برند )

نکته : حاجب به کسی گفته میشود که با وجود او در یک طبقه، طبقه بعد، ارث نمیبرد. 

 در صورت وجود چهار شرط میزان سهم الارث مادر سدس ترکه خواهد بود و باقی آنچه می ماند سهم الارث پدر راتشکیل می دهد.

اولا : لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند.

ثانیا : پدر آنها زنده باشد.

ثالثا : از ارث ممنوع نباشند مگر به سبب قتل

رابعا : وراث یا خویشاوندان ابوینی ( پدر و مادری) یا ابی (پدری)  تنها باشند.

هرگاه متوفی اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد : در اینصورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث (دو سوم) محروم می شوند مگر در صورتی که پدر و مادر متوفی هر دو موجود باشند با یک دختر که فرض پدر و مادر ثلث (یک سوم) ترکه خواهد بود و فرض دختر نصف خواهد بود و چون در صورت تقسم ترکه چیزی اضافه خواهد ماند مابقی بینشان به نسبت فرضشان تقسیم می شود مگر اینکه مادر حاجب ( که خواهر و برادر متوفی هستند، لا اقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر که از ارث محروم نباشند مگر به سبب قتل و ابوینی (پدر و مادری) یا ابی (پدری)  تنها باشند و پدر آنها زنده بشد ) داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی ارث نمی برد.

هر گاه متوفی اولاد (فرزند) یا اولاد اولاد (نوه) داشته باشد : در اینصورت هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین (پدر و مادری) او موجود باشند با چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث (یک سوم) ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها تقسیم می شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس (یک ششم) و مابقی بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم ی شود مگر اینکه مادر حاجب( که خو هر و برادر متوفی هستند، لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهرکه از ارث محروم نباشند مگر به سبب قتل و ابوینی (پدر و مادری) یا ابی (پدری)تنها باشند و پدر آنها زنده باشد )داشته باشد که در اینصورت مادر از مابقی چیزی به ارث نمی برد.

 

میزان سهم الارث اولاد :

اگر فرزند متوفی دختر باشد :

اگر دختر فرزند منحصر باشد به همراه پدر و مادر متوفی، نصف ترکه را خواهد برد و مابقی با توجه به میزان سهم الارث پدر یا مادر متوفی بین آنها تقسیم می شود.

اگر متوفی دو دختر یا بیش از دو دختر داشته باشد و فرزند پسری هم نداشته باشد دختران دو ثلث (دو سوم) ترکه را به ارث می برند و مابقی با توجه به میزان سهم الارث هر یک در آن طبقه بینشان تقسیم می شود.

اگر وراث متوفی فقط دختر یا دختران باشد بدون وجود وارثی در طبقه اول مثل پدر و مادر، تمام ترکه به دختر یا دختران می رسد.

اگر فرزند متوفی پسر باشد :

چنانچه پسر منحصر یا متعدد باشد به  همراه پدر و متوفی چون همگی در طبق اول قرار دارند ارث می برند به اینصورت که سهم الارث پدر و مادر متوفی یک ثلث (یک سوم) ترکه خواهد بود و مابقی به قرابت به فرزند یا فرزندان پسر می رسد که به تساوی بین خودشان تقسیم می کنند.

چنانچه وراث متوفی در طبقه یک فقط پسر یا پسران او باشند و در طبقه اول وارث دیگری نداشته باشد تمام ترکه به پسر یا پسران می رسد

در صورتی که متوفی هم فرزند دختر و هم فرزند پسر به همراه پدر و مادر در طبقه اول داشته باشد، سهم الارث پدر و مادر به دلیل وجود فرزندان یک سوم ترکه خواهد بود. و مابقی بین فرزندان دختر و پسر متوفی تقسیم می شود به این صورت که فرزندان پسر وی دو برابر فرزندان دخترش ارث خواهند برد.

 

میزان سهم الارث اولاد اولاد ( نوه ):

آنچه مسلم است این است که اولاد اولاد (نوه) در طبقه اول قرار دارد ولی در صورتی ارث می برد که متوفی فرزندی نداشته باشد. در این صورت اولاد اولاد (نوه) قائم مقام اولاد می شود و با هر یک از ابوین (پدر و مادری) که زنده باشد ارث می برد.

اولاد (فرزند) پسر یعنی فرزندان پسر متوفی دو برابر اولاد فرزندان دختر متوفی ارث می برند. حتی اگر اولاد اولاد متوفی پسر باشد اگر به واسطه مادر با متوفی قرابت پیدا کرده نصف نوه ای که از پدر با متوفی قرابت پیدا کرده ارث خواهد برد. اما در میان خودشان وقتی به قائم مقامی از پدر و مادر خود ارث بردند، پسران قائم مقام دو برابر دختران قائم مقام ارث می برند.

 

طبقه دوم کسانی که ارث میبرند :

افراد این طبقه عبارتند از؛ خواهرها و بردارها و فرزندان آنها همچنین پدربزرگ و مادربزرگ.  

 تمام افرادی که در طبقه دوم قرار می گیرند در صورتی ارث می برند که برای متوفی در طبقه اول وارثی وجود نداشنه باشد زیرا در صورت وجود افرادی در طبقه اول ترکه بین آنها تقسیم شده و دیگر نوبت به افراد طبقه دوم نخواهد رسید.

 

نحوه ارث بردن پدربزرگ و مادربزرگ:

اگر پدر بزرگ و مادربزرگ تنها وراث متوفی باشند تمام ترکه را به ارث می برند.

اگر اجداد (پدربزرگها) و جدات (مادربزرگها) متعدد باشند در صوری که ابی (پدری) باشند ذکور (آقایان) دو برابر اناث (خانم ها) می برند و اگر همه امی (مادری) باشند بین آنها مساوی تقسیم می گردد.

اگر جد یا جده ابی (پدری) و جد یا جده امی (مادری) باهم باشند ثلث (یک سوم) ترکه به جد (پدر بزرگ) یا جده (مادربزرگ) امی (مادری) می رسد و در صورت تعدد اجداد امی آن ثلث (یک سوم) بین آنها بالسویه تقسیم می شود و دوثلث (یک سوم) دیگر به جد یا جده ابی می رسد و در صورت تعدد، حصه ذکور (آقایان) از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث (خانم ها) خواهد بود.

هرگاه میت اجداد و کلاله ( خواهر و برادر ) با هم داشته باشد دو ثلث (یک سوم) ترکه به وراثی می رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور (آقایان) دو برابر اناث (خانم ها) خواهد بود و یک ثلث (یک سوم) به وراثی می رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می نمایند. لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.

 

نحوه ارث بردن خواهر و برادر متوفی:

اگر میت اخوه ابوینی (برادران پدر و مادری) داشته باشد اخوه ابی (برادران پدری) ارث نمی برد و در صورت نبودن اخوه ابوینی (برادران پدر و مادری) اخوه ابی (برادران پدری) حصه ارث آنها را می برند. لازم به ذکر است اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچ کدام اخوه امی را از ارث محروم نمی کنند.

اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی (پدر و مادری) یا چند برادر و خواهر ابی (پدری) باشند ترکه بین آنها باسویه تقسیم می شود

اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی (پدر و مادری)  یا چند برادر و خواهر ابی (پدری) باشندحصه ذکور (آقایان) دو برابر اناث (خانم ها) خواهد بود.

اگر وراث میت چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود

هرگاه اخوه ابوینی و اخوه امی باهم باشند تقسیم به طریق ذیل می شود:

نکته : منظور از اخوه، خواهر و برادر است و منظور از ابوینی این است که پدر و مادر مشترک دارند؛ اگر فقط مادر مشترک داشته باشند امی گفته می شوند و اگر فقط پدر مشترک داشته باشند ابی گفته می شوند.

اگر برادر یا خواهر امی (مادری) یکی باشد سدس (یک ششم) ترکه را می برد و بقیه مال اخوه ابوینی برادران پدر و مادری) یا ابی (پدری) است

اگر کلاله امی (خویشاوندان مادری) متعدد باشند ثلث (یک سوم) ترکه به آنها تعق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می کند و بقیه مال اخوه ابوینی (برادران پدر و مادری) یا ابی (پدری) است.

خواهر ابوینی (پدر و مادری) یا ابی (پدری) تنها  در صورتی که منحصر به فرد باشد نصف ترکه را خواهد برد.

دو خواهر و بیشتر ابوینی (پدر و مادری یا ابی (پدری) تنها در صورت نبودن برادر دو ثلث ترکه را به ارث می برند.

 

نحوه ارث بردن فرزندان خواهر و برادر:

اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر ، اولاد اخوه (خواهر و برادر) قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث می برند. در اینصورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه (فرزندان برادران) بر حسب نسل به عمل می آید یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که به  واسطه او به میت می رسد.

اولاد اخوه ابوینی (فرزندان برادران پدر و مادری) یا ابی (پدری) حصه اخوه ابوینی (برادران پدر و مادری) یا ابی (پدری) تنها و اولاد کلاله امی (خویشاوندان مادری) ، حصه کلاله امی (خویشاوندان مادری) را می برند.

 

 

طبقه سوم کسانی که ارث میبرند:   

این طبقه عبارتنداز ؛

 

عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها و فرزندان آنها :

وراث طبقه سوم در صورتی ارث می برند که در طبقات اول و دوم وارثی وجود نداشته باشد.

باید توجه کرد هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشند تمام ارث را می برند.

 

اعمام (عموها و عمه ها) و اخوال (خاله ها و دایی ها) : 

(اعمام یعنی عمو و عمه و اخوال یعنی خاله و دایی):

اگر میت اعمام یا اخوال ابویینی (عموها و عمه ها پدر و مادری) داشته باشد اعمام یا اخوال ابی (خاله ها و دایی ها پدری) ارث نمی برند و در صورت نبودن و در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه آنها را می برند.

هر گاه وراث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود در صورتی که همه آنها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند.

هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا امی باشند حصه ذکور (آقایان) دو برابر اناث (خانم ها) خواهد بود.

در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی باهم باشند عمو یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق می گیرد و اگر متعدد باشند ثلث (یک سوم) ترکه و این ثلث (یک سوم) را مابین خود بالسویه تقسسم می کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می رسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث می برند.

هرگاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله باهم باشند ترک بین آنها بالسویه تقسیم می شود خواه همه ابوینی (پدر و مادری) خواه همه ابی (پدری) و خواه همه امی (مادری) باشند.

اگر وراث میت دایی و خاله ابی یا ابوینی یا دایی  خاله امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را می برد و اگر متعدد باشد ثلث (یک سوم)  آن را می برند و بین خود بالسویه تقسیم می کنند . مابقی مال دایی و خاله های ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خود بالسویه تقسیم می نمایند

اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث (یک سوم) ترکه به اخوال و دوثلث آن به اعمام تعلق می گیرد. تقسیم ثلث (یک سوم) بین اخوال بالسویه به عمل می آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد سدس (یک ششم) حصه اخوال به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلت  (یک سوم) آن حصه به آن ها داده می شود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها باسویه به عمل می آید. در تقسیم دو ثلث  (یک سوم) بین اعمام (عمه ها و عموها) حصه ذکور (آقایان) دو برابر اناث  (خانم ها) خواهد بود یک اگر بین اعمام (عمه ها و عموها) یک نفر امی باشد سدس (یک ششم) حصه اعمام به او می رسد و اگر چند  نفر امی باشند ثلث (یک سوم) آن حصه به آنها می رسد و در صورت اخیر آن ثلث (یک سوم) را بالسویه تقسیم می کنند. در تقسیم  پنج سدس (یک ششم) و یا دو ثلث (یک سوم) که از حصه اعمام (عمو و عمه ها) باقی می ماند بین اعمام ابوینی عمه ها و عموهای پدر و مادری) یا ابی (پدری) حصه ذکور (آقایان) دو برابر اناث (خانم ها) خواهد بود.

 

فرزندان اعمام و اخوال :

با وجود اعمام (عموها و عمه ها) و اخوال خاله ها و دایی ها) اولاد (فرزندان) آنها ارث نمی برند مگر در صورت انحصار وراثت به یک پسرعموی ابوینی (پدر و مادری) با یک عموی ابی (پدری) تنها که فقط در اینصورت پسر عمو، عمو را از ارث محروم می کند لیکن اگر با پسرعموی ابوینی خاله (دایی) یا خاله (خواهر مادر) باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها، پسر عمو ارث نمی برد.

 

 

کسانی که به واسطه خویشاوندی سببی ارث میبرند : 

پس از بررسی طبقات وراثی که به واسطه قربت نسبی ارث می برند باید به بررسی شرایط زوج و زوجه بپردازیم که به واسطه قرابت سببی همراه وراث دیگر در هر طبقه ای که باشند اگر زوجیت آنها دائمی بوده  و ممنوع از ارث نباشند، از یکدیگر ارث می برند.

 

ارث زوج:

نصف (یک دوم) ترکه برای زوج است در صورتی که میت اولاد (فرزند) یا اولاد اولاد (نوه) نداشته باشد.

ربع (یک چهارم) ترکه برای زوج است در صورتی که میت اولاد (فرزند) یا اولاد اولاد (نوه) داشته باشد.

 

ارث زوجه:

زوجه درصورت فرزند دار بودن زوج ثمن (یک هشتم ) از عین اموال منقول و  ثمن (یک هشتم) از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.

زوجه در صورت فرزند دار نبودن زوج ربع (یک چهارم) از عین اموال منقول و ثمن (یک هشتم) از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.

در صورت تعدد زوجات، ربع (در صورت فرزند دار نبودن زوج) یا ثمن (در صورت فرزند دار بودن زوج ) ترکه تعلق به زوجه دارد که بین آنها بالسویه (به طور مساوی) تقسیم می شود.

 

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
امکان محرومیت از ارث در سیستم حقوقی ایران وجود ندارد.قواعد ارث امری و لازم الاجرا هستند و کسی نمی تواند برای آینده تصمیم بگیرد (اسقاط ما لم یجب).ولی در عمل راه ها و ترفندهایی برا ی جلوگیری از ارث بردن ورثه بعد از فوت متوفی وجود دارد مثل انتقال مال در زمان حیات یا صلح عمری یا وقف.
فرزندان متوفی پس از محاسبه سهم همسر یا همسران متوفی (در صورت وجود) و پدر و مادر متوفی (در صورت وجود)، کل اموال را به نسبت پسر دو برابر دختر به ارث می برند.
در این خصوص چند فرض متصور است ، بهتر است با یک وکیل متخصص دعاوی ملکی و وکیل ارث مشورت کنید، با این وجود اجمالا به شما پاسخ داده میشود که،اگر همگی با هم توافق دارید بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت مشتری پیدا کرده و اقدام به فروش کنید.اگر با هم توافق ندارید و ملک سند داره و شما سند ندارید و هنوز مالک قبلی بنامتون سند تنظیم نکرده از دادگاه تقاضای تقسیم ماترک یا تقسیم مال مشاع(مال مشترک) بکنید.در صورت تمایل میتوانید با دفتر وکالت ما تماس گرفته و حضورا مراجعه کرده و با وکیل متخصص دعاوی ملکی و وکیل متخصص ارث مشورت نمایید.
هر کس در زمان حیات خود میتواند هر میزان از اموال خود را به هر کسی که بخواد و تحت هر عنوانی اعم از صلح یا بیع یا بخشش منتقل نماید و پس از این هیچ کس نمیتواندبه این رفتار اعتراض کند. این اقتضای اصل مالکیت و تسلط بر اموال است. 
اموال موجود در منزل متوفی استثناء نیست و مانند اموال دیگر و مطابق مقررات ارث بین وراث تقسیم میشود.در صورتیکه چند نفر از وراث بدون رضایت دیگران قبلا این اموال را بین خود تقسیم نموده باشند شما میتوانید سهم خود را از انها مطالبه کنید اینکار مستلزم شکایت و طرح دعوا در دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف است. 
تقسیم نامه شفاهی چون امکان اثبات آن وجود ندارد خیلی ارزشی ندارد مگر اینکه با شاهد و به طور قطعی بتوانید آن را اثبات نمائید.تقسیم نامه کتی که همه ورثه آن را امضا نکردند و بعضی امضا نموده اند قابلیت استناد نسبت به همه را ندارد.معامله برادر شما اگر به اندازه سهم خودش باشد درست است و امکان فسخ معامله از جانب شما نیست ولی میتوانید دادخواست خلع ید مشاعی بدهید چرا که مطابق قوانین فروش واجاره مال مشاع صحیح است ولی تحویل و تسلیم آن منوط به رضایت شرکاست. 
در رابطه با نوع پرونده که مربوط به سهم الارث می باشد، نیاز به جزئیات بسیار بیشتر و مشاوره جهت وکالت و هزینه های آن و نحوه دریافت آن نیاز به مراجعه حضوری می باشد.
در تقسیم ارث اموال منقول و وجه نقد همسر در اولويت می باشند یعنی يك هشتم سهم همسر کم می شود و سپس باقيماند بین وراث تقسيم مي شود.به طور کلی راحت ترین بخش تقسیم ارث، تقسیم اموال منقول و وجوه نقد است چون مالکیت در اینگونه اموال نیاز به تنظیم سند ندارد و به صرف تصرف فرد مالک است.البته در صورتیکه شرکا بر سر نحوه تقسیم اختلاف داشته باشند نیاز به طرح دعوا و طی تشریفات هست.
سهم پدر و مادر از ارث در صورتی که متوفی خود فرزند داشته باشد یک ششم ماترک و در صورتی که فرزند نداشته باشد هر یک از پدر و مادر یک سوم به فرض می برد و مابقی پدر دو برابر مادر.
خواهر و برادر در صورتی که متوفی فرزند یا پدر یا مادر داشته باشد ارثی نمی برند و در غیر این صورت از کل اموال برادران دو برابر خواهران می برند.نکته: اگر خواهرها و برادرها از مادر با متوفی مشترک باشند مساوی ارث می برند.نکته : اگر متوفی هم خواهر و برادر پدری داشته باشند و هم مادری و هم ابوینی (پدر و مادر مشترک)، خواهران و برادران پدری ارثی نمی برند.
نظرات

دوشنبه, 22 اردیبهشت,1399

سیامند

با سلام خدمت شما و تشکر از زحماتتان
ببخشید یک سوال در باره تقسیم ارث داشتم
فرد متوفی که دارای همسر و سه دختر است
مادر در قید حیات پدر فوت شده
دو خواهر از یک پدر و مادر
هفت برادر از یک پدر
پنج خواهر از یک پدر
سه خواهر از مادر
تقسیم ارث فرد متوفی چطوری است


پاسخ وکیل :
با وجود هر یک از فرزند و مادر برای متوفی چون از اعضاء طبقه اول ارث هستند طبقات دیگر از جمله خواهر و برادر ارث نمی برند.
در فرض سوال شما ابتدا سهم همسر (اگر زوج باشد یک چهارم و اگر زوجه باشد یک هشتم) جدا شده و سپس یک ششم سهم مادر متوفی و مابقی بین دختران مساوی تقسیم می شود.

شنبه, 22 آذر,1399

فرهاد محسن پور

با سلام و احترام
اینجانب یک زوجه و دو برادر و دو خواهر دارم
در صورت فوت ، واحد مسکونی و اموال اینجانب به چه نسبت و به چه کسی ارث می رسد .
ممنون از راهنمایی شما


پاسخ وکیل :
چون زوجه حاجب طبقات و درجات دیگر ارث نیست برادران و خواهران ارث می برند و البته به این دلیل که فرزندی وجود ندارد زوجه حداکثر سهم خود از ارث شوهر را که یک چهارم است می برد.
پس در فرض سوال شما اول یک چهارم سهم زوجه جدا می شود و بعد اموال به شش قسمت تقسیم می شود و هر برادر دو ششم و هر خواهر یک ششم سهم می برد.(برادر دو برابر خواهر)

ﺳﻪشنبه, 30 دی,1399

سعید محمدی

مردی یک پسر و دو دختر دارد و همسرش مرده ولی ازدواج مجدد میکند ولی در عقد نامه همسر جدید مبلغ 14 میلیون تومان بعلاوه مقداری برابر سهم پسرش را در عقد نامه قید میکند .
در این صورت همسر دوم بعد از فوت زوج چه مقدار ارث میبرد { یک هشتم + 14 میلیون + سهمی معادل پسر از منزل } چقدر میشود ؟ چند درصد میشود ؟
با تشکر


پاسخ وکیل :
مقررات ارث آمره هستند و بر خلاف آنها نمی شود توافق کرد.یعنی چنین نیست که فردی بتواند در زمان حیات خود میزان ارث ورثه را کم یا زیاد کند.البته فرد می تواند در قالب تاسیسات حقوقی از جمله وصیت یا صلح عمری به نحوه و میزان تملک اموال خود بعد از فوت جهت بدهد.
در فرض سوال شما در هر حال سهم همسر چون برای متوفی فرزند وجود دارد یک هشتم می شود و مابقی اموال بین دختران و پسر مطابق قاعده تقسیم می شود(پسر دو برابر دختر).
زوجه و هر طلبکار علاوه بر سهم ارث می توانند نفقه، مهریه و سایر مطالبات ناشی از زوجیت را مطالبه نمایند.
نکته: طلب طلبکاران بر سهم ارث ورثه اولویت دارد و اول باید آن محاسبه و پرداخت شود.

جمعه, 17 بهمن,1399

محمد

باسلام
پدرم دو خانه دارد و دو برادر و یک خواهر از یک مادر و شش برادر و یک خواهر از مادر دیگر.و قرار بر این است فرزندان هر مادر همان خانه ای که دارند بین خودشان تقسیم کنند.الان باید چکارکنیم که توافقی فرزندان هر مادر خانه شان بینشان تقسیم شود.یعنی فرزندان مادر اول به خانه آن برادران دخالت نداشته باشند و برعکس


پاسخ وکیل :
اولاً که اگر پدر شما فرزند دارد هیچ مالی از وی به برادران و خواهرانش به ارث نمی رسد و اموال پدر شما بین فرزندانش و مادر تقسیم می شود.به این صورت که یک ششم سهم مادر و ملبغی مطابق قاعده (پسر دو برابر دختر) بین فرزندان تقسیم می شود.
نکته : در هر صورت اگر تمامی ورثه بر سر نحوه تقسیم ارث با هم توافق نمایند و اقدام به تنظیم صلحنامه یا تقسیم نامه نمایند آن توافق لازم الاجرا و غیر قابل عدول است.

شنبه, 18 بهمن,1399

عبدالرسول

بنده میخوام بعد از فوت تمام دارایی از حقوق و سنوات کاری. ماشین. خانه و تمام اموال و دارایی منقول و غیر منقول دیگر برای تنها فرزند دخترم باشه چیکار باید بکنم که پدر مادرم به این دارایی من هیچ دسترسی نداشته باشند؟ حتی حقوق و مزایای ماهانه و غیره با تشکر از شما


پاسخ وکیل :
انتخاب اینکه بعد از فوت چه کسی از شما ارث ببرد برای شما نیست اما یک راهکار قانونی است که شما می توانید با توسل به آن مانع ارث بردن بعضی ورثه بشوید؛ می توانید به یک دفترخانه اسناد رسمی مراجعه نموده و در قالب انعقاد یک عقد صلح عمری با دخترتان تمامی اموال را به ایشان منتقل کنید ولی منافع و حق استفاده از ملک و مال را تا زمان حیات خود در اختیار داشته باشید.
در مورد حقوق استخدامی نیز هیچ راه انتخابی وجود ندارد و در هر حال بین تمامی افرادی که اولاً وارث شما باشند و ثانیاً استحقاق دریافت داشته باشند به نسبت تقسیم خواهد شد.

شنبه, 16 اسفند,1399

Mirzajani

باسلام. آیا به بچه های فرزندی که بعد از فوت پدر و قبل از فوت مادر متوفی شده ارث میرسد؟ نوه های از پدربزرگ و مادربزرگ ارث میبرند؟(پدربزرگ قبل از مادر و مادربزرگ بعداز مادرِنوه ها فوت شده اند).


پاسخ وکیل :
در فرض سوال شما چون پدربزرگ و مادربزرگتان فرزندان دیگری دارند و پدر شما قبل از آنها فوت کرده به شما ارثی نخواهد رسید.در واقع در این فرض ارث به نمایندگی و جانشینی است.

یکشنبه, 17 اسفند,1399

غلام عباسی

با سلام و احترام، بعد از فوت پدر خانواده دو قطعه زمین (حدود 600 مترمربع) بعنوان ارث باید بین وراث ایشان یعنی همسر و یک پسر و 8 دختر تقسیم گردد. مادر و 7 دختر از ورراث به بنده که یکی از دادمادهای خانواده هستم وکالت فروش داده و خواهش کردند این دو قطعه را بفروش رسانده و بین شان طبق گواهی انحصار وراثت تقسیم نمایم. فرزند پسر در خارج هستند و تلفنی اعلام نموده هر چه بنده انجام دهم موافق است و چون دادن وکالت در حال حاضر زمانبر است در موقع فروش خودش را خواهد رساند ولی مشکل یکی از دختران است که نه تنها وکالت نمی دهد ( که البته مختار است ) بلکه شرط گذاشته اول کل مبلغ سهم الارث خود را می گیرد و بعد امضا می کند. در حالیکه همه می دانند که در صورت معامله قسمتی از مبلغ موردمعامله در زمان مبایع نامه و قسمتی در زمان تنظیم سند و درصدی نیز بعد از اتمام کارهای اداری شهرداری، اخذ پایان کار ، دارایی و... که احتمالا با توجه به وضعیت سند و موقعیت ملک مدتی طول خواهد کشید و لذا با توجه به اینکه تقریبا همه ورراث به سهم خودشان نیاز مبرم دارند لذا با پرداخت سهم ایشان خارج از روال مخالف هستند . حال از شما راهنمایی میخواهم که چه کنم که کار فروش عقب نیفتد و چگونه می توانم این شخص را ملزم کنم که خارج از عرف رفتار نکند. اگر از طریق مراجع قضایی اقدام شود چقدر طول میکشد و هزینه های مربوطه بعهده کیست؟ بسیار از شما سپاسگزار خواهم شد اگر مرا در اسرع وقت راهنمایی بفرمایید. با تشکر و احترام


پاسخ وکیل :
چاره ای نیست و آن فرد یا باید به شما وکالت بدهد و یا خود در مراحل فروش شرکت داشته باشید.اگر به هیچ وجه به وی به نتیجه نمی رسید تنها راه این است که از دادگاه تقاضای دستور فروش یا تقسیم ارث بنمایید و مشتری شما هم ملک را در دادگاه و ضمن پروسه دستور فروش بخرد.حسن این روش این است که شرایط انجام ان را قانون تعیین نموده و میل و تصمیم آن یک دختر در تعیین شرایط نقشی ندارد.

چهارشنبه, 20 اسفند,1399

سید احمد

سلاام برادر من با زن و دو فرزندش همه در تصادف رانندگی فوت کردند .پدر و جد پدری و عمو و عمه های من در قید حیات نیستند فقط مادرم و ۳ برادر و یک خواهر .دیه این چهار نفر به چه کسی تعلق میگیرد .پدر زن و مادر زن برادرم هم زنده هستند
لطفا مشخص کنید دیه چهار نفر به چه کسانی تعلق میگیرد.


پاسخ وکیل:
اگر فقط سوال شما در خصوص دیه است و افراد فوت شده هیچ مال دیگری ندارند باید گفت تمام سهم برادرتان به مادرش می رسد و تمام سهم زن برادرتان به پدر و مادرش می رسد و سهم فرزندان برادرتان به پدربزرگ و مادربزرگش می رسد.نیمی از دیه به مادربزرگ پدری ، یک چهارم به مادربزرگ مادری و یک چهارم به پدربزرگ مادری.نکته مهم اینکه اشخاصی که در یک حادثه و همزمان فوت می کنند و تاریخ فوت و تقدم و تأخر هیچ یک مشخص نیست از هم ارث نمی برند.

پنجشنبه, 21 اسفند,1399

محمد

سلام
پدر بنده قبل از مادربزرگم فوت کرده بود و حالا با فوت مادر بزرگم اموالی که از پدرم به مادر بزرگم می رسید به چه کسی می رسد ؟ هیچ گونه انحصار وارثتی برای پدرم صورت نگرفته است .
همچین ایا چیزی از اموال مادربزرگم به بنده می رسد ؟


پاسخ وکیل:
اگر مادربزرگ شما فرزند دارد اموالی که از پدر شما به مادربزرگتان رسیده مانند سایر اموال مادربزرگ به ورثه و فرزندانش به ارث می رسد.
شما از مادربزرگتان هیچ ارثی نمی برید.

جمعه, 22 اسفند,1399

موسی سلیمانی

سلام ... پدرم به رحمت خدا رفته و یک خانه داریم که پدرم وصیتی درباره اش نداشته قبل از وفات پدرم یکی از برادرام یک طبقه بالای خونه ساخت. حالا سوال اینجاست ایا تقسیم خانه ای که برادرم ساخت جز ارث حساب میشه یا فقط باید حق الساخت واحدی که ساخت رو داد به برادرم ؟


پاسخ وکیل :
به نظر من هزینه ساخت و مصالح را باید به برادرتان پرداخت کنید البته در صورتی که ساخت با رضایت ضمنی یا صریح شما بوده است و پس از این شما از همه اموال موجود سهم خواهید داشت.

جمعه, 22 اسفند,1399

اسی

دختر از مادر ناتنی خود ارث میبرد ؟مادرش قبلا فوت کرده پدرش مجدد ازدواج کرده و حالا ان زن نیز فوت کرده الان دختر زن اول از فوت زن دوم ارث میبرد؟


پاسخ وکیل:
خیر، دختر از مادرخوانده یا مادر ناتنی یا همسر دوم پدر خود ارث نمی برد.

شنبه, 23 اسفند,1399

علی اکبری

سلام ببخشید ما پدرمون فوت کرده بهدش میخواستیم بدونیم که اموال پولش چطوری تقسیم میشه حدود ۴۰۰میلون با یک خونه داره یک پسر یک دختر یک زن ایا به مادرشم میرسه


پاسخ وکیل:
در صورت وجود همسر، فرزند و مادر برای متوفی یک هشتم اموال سهم همسر-یک ششم اموال سهم مادر و مابقی بین فرزندان مطابق قاعده (پسر دو برابر دختر) تقسیم می شود.یعنی اگر کل اموال 400 میلیون تومان ارزش داسته باشد 50 میلیون تومان سهم همسر متوفی ، 66 میلیون تومان سهم مادر متوفی، 94 میلیون سهم دختر و 189 میلیون سهم پسر.(اعداد حدودی است و خرده دارد.)

ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.