تاریخ انتشار: یکشنبه 16 آذر 1399
سهم ارث ورثه و کسانی که ارث میبرند

 سهم ارث ورثه و کسانی که ارث میبرند

بعد از اینکه فردی فوت میکند رابطه وی با اموالش قطع می شود و به طور قهری و غیرارادی اموال و ماترک متوفی به ورثه تعلق می گیرد و به اصطلاح به ارث می رسد. ورثه و کسانی که ارث می برند به خویشاوندانی گفته می شود که از نزدیک ترین درجه و طبقه شروع می شوند و تا دور ترین درجات خویشاوندی مثل عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها و فرزندان آنها و فرزندان فرزندان آنها پیش می رود.نکته مهم اینکه وجود هر درجه از خویشاوندان، خویشاوندان بعد را از ارث محروم می کند و به تعبیر و اصطلاح حقوقی حاجب است. به طور مثال در صورت وجود فرزند برای متوفی خواهرها و بردارهای وی ارث نمی برند و در صورت وجود پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ ارث نمی برند و همین طور الی آخر.در ادامه این مطلب تلاش شده است که با بیان کلیات مقررات ارث سهم هر کدام از ورثه در فروض مختلف محاسبه شود به نحوی که مخاطب با مطالعه این مطلب بتواند سهم کلیه ورثه را محاسبه نماید.مثلا سهم دختر، پسر، مادر، پدر و همسر از ارث و اموال باقی مانده از متوفی. برای اطلاع از میزان سهم ارث ورثه توصیه میشود مطلب زیر را مطالعه کرده و در صورت نیاز جهت مشاوره حضورا مراجعه نمایید.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 378385

 

ویدئو آموزشی تقسیم ارث - مطالبه سهم ارث

 

طبقات ارث - درجات ارث - سهم ورثه از ماترک

افرادی که با متوفی قرابت نسبی (مانند فرزند) یا قرابت سببی (مانند زوج یا زوجه) دارند، با توجه به درجه و قرابت (نزدیکی) در طبقات مختلفی قرار می گیرند که با توجه به طبقه و جایگاهشان میزان سهم الارث هر یک متفاوت خواهد بود.

 

کسانی که  به موجب نسب (پیوند خونی) ارث می برند : 

این افراد با توجه به درجه نزدیکیشان نسبت به متوفی در سه طبقه قرار می گیرند :

1) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد

2) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها

3) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها

 

طبقه اول وراث :                          

طبقه اول وارث عبارتند از ؛ فرزندان، نوه ها، پدر و مادر

میزان سهم الارث پدر و مادر : همانطور که ملاحظه می شود از آنجا که پدر و مادر در طبقه اول قرار دارند در صورت فوت متوفی در هر صورت سهمی از ارث به جای مانده از فرزند خود که فوت شده خواهند برد اما میزان این سهم الارث در صورت وجود اشخاص دیگر که در طبقه اول و در کنار او قرار دارند متفاوت می شود.

اگر برای متوفی اولاد (فرزند) یا اولاد اولاد (نوه) از هر درجه که باشد موجود نباشد : هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می برد.

اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث (یک سوم) و پدر دو ثلث (یک سوم) می برد.اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشد موجود نباشد، اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند ولی مادر حاجب( شخصی از طبقات دیگر که میزان سهم ارث مادر را کمتر می کند ) داشته باشد، سدس (یک ششم) از ترکه متعلق به مادر است و بقیه مال پدر است.

حاجبان مادر در این فرض که با وجود آنها مادر از بردن بیش از سدس (یک ششم) ترکه محروم می شود به شرح ذیل هستند: ( لازم به ذکر است این حاجبان چون در طبقات بعدی هستند به دلیل وجود مادر و پدر ارثی نمی برند )

نکته : حاجب به کسی گفته میشود که با وجود او در یک طبقه، طبقه بعد، ارث نمیبرد. 

 در صورت وجود چهار شرط میزان سهم الارث مادر سدس ترکه خواهد بود و باقی آنچه می ماند سهم الارث پدر راتشکیل می دهد.

اولا : لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند.

ثانیا : پدر آنها زنده باشد.

ثالثا : از ارث ممنوع نباشند مگر به سبب قتل

رابعا : وراث یا خویشاوندان ابوینی ( پدر و مادری) یا ابی (پدری)  تنها باشند.

هرگاه متوفی اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد : در اینصورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث (دو سوم) محروم می شوند مگر در صورتی که پدر و مادر متوفی هر دو موجود باشند با یک دختر که فرض پدر و مادر ثلث (یک سوم) ترکه خواهد بود و فرض دختر نصف خواهد بود و چون در صورت تقسم ترکه چیزی اضافه خواهد ماند مابقی بینشان به نسبت فرضشان تقسیم می شود مگر اینکه مادر حاجب ( که خواهر و برادر متوفی هستند، لا اقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر که از ارث محروم نباشند مگر به سبب قتل و ابوینی (پدر و مادری) یا ابی (پدری)  تنها باشند و پدر آنها زنده بشد ) داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی ارث نمی برد.

هر گاه متوفی اولاد (فرزند) یا اولاد اولاد (نوه) داشته باشد : در اینصورت هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین (پدر و مادری) او موجود باشند با چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث (یک سوم) ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها تقسیم می شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس (یک ششم) و مابقی بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم ی شود مگر اینکه مادر حاجب( که خو هر و برادر متوفی هستند، لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهرکه از ارث محروم نباشند مگر به سبب قتل و ابوینی (پدر و مادری) یا ابی (پدری)تنها باشند و پدر آنها زنده باشد )داشته باشد که در اینصورت مادر از مابقی چیزی به ارث نمی برد.

 

میزان سهم الارث اولاد :

اگر فرزند متوفی دختر باشد :

اگر دختر فرزند منحصر باشد به همراه پدر و مادر متوفی، نصف ترکه را خواهد برد و مابقی با توجه به میزان سهم الارث پدر یا مادر متوفی بین آنها تقسیم می شود.

اگر متوفی دو دختر یا بیش از دو دختر داشته باشد و فرزند پسری هم نداشته باشد دختران دو ثلث (دو سوم) ترکه را به ارث می برند و مابقی با توجه به میزان سهم الارث هر یک در آن طبقه بینشان تقسیم می شود.

اگر وراث متوفی فقط دختر یا دختران باشد بدون وجود وارثی در طبقه اول مثل پدر و مادر، تمام ترکه به دختر یا دختران می رسد.

 

اگر فرزند متوفی پسر باشد :

چنانچه پسر منحصر یا متعدد باشد به  همراه پدر و متوفی چون همگی در طبق اول قرار دارند ارث می برند به اینصورت که سهم الارث پدر و مادر متوفی یک ثلث (یک سوم) ترکه خواهد بود و مابقی به قرابت به فرزند یا فرزندان پسر می رسد که به تساوی بین خودشان تقسیم می کنند.

چنانچه وراث متوفی در طبقه یک فقط پسر یا پسران او باشند و در طبقه اول وارث دیگری نداشته باشد تمام ترکه به پسر یا پسران می رسد

در صورتی که متوفی هم فرزند دختر و هم فرزند پسر به همراه پدر و مادر در طبقه اول داشته باشد، سهم الارث پدر و مادر به دلیل وجود فرزندان یک سوم ترکه خواهد بود. و مابقی بین فرزندان دختر و پسر متوفی تقسیم می شود به این صورت که فرزندان پسر وی دو برابر فرزندان دخترش ارث خواهند برد.

 

 

 

میزان سهم الارث اولاد اولاد ( نوه ):

آنچه مسلم است این است که اولاد اولاد (نوه) در طبقه اول قرار دارد ولی در صورتی ارث می برد که متوفی فرزندی نداشته باشد. در این صورت اولاد اولاد (نوه) قائم مقام اولاد می شود و با هر یک از ابوین (پدر و مادری) که زنده باشد ارث می برد.

اولاد (فرزند) پسر یعنی فرزندان پسر متوفی دو برابر اولاد فرزندان دختر متوفی ارث می برند. حتی اگر اولاد اولاد متوفی پسر باشد اگر به واسطه مادر با متوفی قرابت پیدا کرده نصف نوه ای که از پدر با متوفی قرابت پیدا کرده ارث خواهد برد. اما در میان خودشان وقتی به قائم مقامی از پدر و مادر خود ارث بردند، پسران قائم مقام دو برابر دختران قائم مقام ارث می برند.

 

طبقه دوم کسانی که ارث میبرند :

افراد این طبقه عبارتند از؛ خواهرها و بردارها و فرزندان آنها همچنین پدربزرگ و مادربزرگ.  

 تمام افرادی که در طبقه دوم قرار می گیرند در صورتی ارث می برند که برای متوفی در طبقه اول وارثی وجود نداشنه باشد زیرا در صورت وجود افرادی در طبقه اول ترکه بین آنها تقسیم شده و دیگر نوبت به افراد طبقه دوم نخواهد رسید.

 

نحوه ارث بردن پدربزرگ و مادربزرگ:

اگر پدر بزرگ و مادربزرگ تنها وراث متوفی باشند تمام ترکه را به ارث می برند.

اگر اجداد (پدربزرگها) و جدات (مادربزرگها) متعدد باشند در صوری که ابی (پدری) باشند ذکور (آقایان) دو برابر اناث (خانم ها) می برند و اگر همه امی (مادری) باشند بین آنها مساوی تقسیم می گردد.

اگر جد یا جده ابی (پدری) و جد یا جده امی (مادری) باهم باشند ثلث (یک سوم) ترکه به جد (پدر بزرگ) یا جده (مادربزرگ) امی (مادری) می رسد و در صورت تعدد اجداد امی آن ثلث (یک سوم) بین آنها بالسویه تقسیم می شود و دوثلث (یک سوم) دیگر به جد یا جده ابی می رسد و در صورت تعدد، حصه ذکور (آقایان) از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث (خانم ها) خواهد بود.

هرگاه میت اجداد و کلاله ( خواهر و برادر ) با هم داشته باشد دو ثلث (یک سوم) ترکه به وراثی می رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور (آقایان) دو برابر اناث (خانم ها) خواهد بود و یک ثلث (یک سوم) به وراثی می رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می نمایند. لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.

 

نحوه ارث بردن خواهر و برادر متوفی:

اگر میت اخوه ابوینی (برادران پدر و مادری) داشته باشد اخوه ابی (برادران پدری) ارث نمی برد و در صورت نبودن اخوه ابوینی (برادران پدر و مادری) اخوه ابی (برادران پدری) حصه ارث آنها را می برند. لازم به ذکر است اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچ کدام اخوه امی را از ارث محروم نمی کنند.

اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی (پدر و مادری) یا چند برادر و خواهر ابی (پدری) باشند ترکه بین آنها باسویه تقسیم می شود

اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی (پدر و مادری)  یا چند برادر و خواهر ابی (پدری) باشندحصه ذکور (آقایان) دو برابر اناث (خانم ها) خواهد بود.

اگر وراث میت چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود

هرگاه اخوه ابوینی و اخوه امی باهم باشند تقسیم به طریق ذیل می شود:

نکته : منظور از اخوه، خواهر و برادر است و منظور از ابوینی این است که پدر و مادر مشترک دارند؛ اگر فقط مادر مشترک داشته باشند امی گفته می شوند و اگر فقط پدر مشترک داشته باشند ابی گفته می شوند.

اگر برادر یا خواهر امی (مادری) یکی باشد سدس (یک ششم) ترکه را می برد و بقیه مال اخوه ابوینی برادران پدر و مادری) یا ابی (پدری) است

اگر کلاله امی (خویشاوندان مادری) متعدد باشند ثلث (یک سوم) ترکه به آنها تعق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می کند و بقیه مال اخوه ابوینی (برادران پدر و مادری) یا ابی (پدری) است.

خواهر ابوینی (پدر و مادری) یا ابی (پدری) تنها  در صورتی که منحصر به فرد باشد نصف ترکه را خواهد برد.

دو خواهر و بیشتر ابوینی (پدر و مادری یا ابی (پدری) تنها در صورت نبودن برادر دو ثلث ترکه را به ارث می برند.

 

نحوه ارث بردن فرزندان خواهر و برادر:

اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر ، اولاد اخوه (خواهر و برادر) قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث می برند. در اینصورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه (فرزندان برادران) بر حسب نسل به عمل می آید یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که به  واسطه او به میت می رسد.

اولاد اخوه ابوینی (فرزندان برادران پدر و مادری) یا ابی (پدری) حصه اخوه ابوینی (برادران پدر و مادری) یا ابی (پدری) تنها و اولاد کلاله امی (خویشاوندان مادری) ، حصه کلاله امی (خویشاوندان مادری) را می برند.

 

 

طبقه سوم کسانی که ارث میبرند:   

این طبقه عبارتنداز ؛

 

عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها و فرزندان آنها :

وراث طبقه سوم در صورتی ارث می برند که در طبقات اول و دوم وارثی وجود نداشته باشد.

باید توجه کرد هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشند تمام ارث را می برند.

 

اعمام (عموها و عمه ها) و اخوال (خاله ها و دایی ها) : 

(اعمام یعنی عمو و عمه و اخوال یعنی خاله و دایی):

اگر میت اعمام یا اخوال ابویینی (عموها و عمه ها پدر و مادری) داشته باشد اعمام یا اخوال ابی (خاله ها و دایی ها پدری) ارث نمی برند و در صورت نبودن و در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه آنها را می برند.

هر گاه وراث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود در صورتی که همه آنها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند.

هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا امی باشند حصه ذکور (آقایان) دو برابر اناث (خانم ها) خواهد بود.

در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی باهم باشند عمو یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق می گیرد و اگر متعدد باشند ثلث (یک سوم) ترکه و این ثلث (یک سوم) را مابین خود بالسویه تقسسم می کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می رسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث می برند.

هرگاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله باهم باشند ترک بین آنها بالسویه تقسیم می شود خواه همه ابوینی (پدر و مادری) خواه همه ابی (پدری) و خواه همه امی (مادری) باشند.

اگر وراث میت دایی و خاله ابی یا ابوینی یا دایی  خاله امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را می برد و اگر متعدد باشد ثلث (یک سوم)  آن را می برند و بین خود بالسویه تقسیم می کنند . مابقی مال دایی و خاله های ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خود بالسویه تقسیم می نمایند

اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث (یک سوم) ترکه به اخوال و دوثلث آن به اعمام تعلق می گیرد. تقسیم ثلث (یک سوم) بین اخوال بالسویه به عمل می آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد سدس (یک ششم) حصه اخوال به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلت  (یک سوم) آن حصه به آن ها داده می شود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها باسویه به عمل می آید. در تقسیم دو ثلث  (یک سوم) بین اعمام (عمه ها و عموها) حصه ذکور (آقایان) دو برابر اناث  (خانم ها) خواهد بود یک اگر بین اعمام (عمه ها و عموها) یک نفر امی باشد سدس (یک ششم) حصه اعمام به او می رسد و اگر چند  نفر امی باشند ثلث (یک سوم) آن حصه به آنها می رسد و در صورت اخیر آن ثلث (یک سوم) را بالسویه تقسیم می کنند. در تقسیم  پنج سدس (یک ششم) و یا دو ثلث (یک سوم) که از حصه اعمام (عمو و عمه ها) باقی می ماند بین اعمام ابوینی عمه ها و عموهای پدر و مادری) یا ابی (پدری) حصه ذکور (آقایان) دو برابر اناث (خانم ها) خواهد بود.

 

فرزندان اعمام و اخوال :

با وجود اعمام (عموها و عمه ها) و اخوال خاله ها و دایی ها) اولاد (فرزندان) آنها ارث نمی برند مگر در صورت انحصار وراثت به یک پسرعموی ابوینی (پدر و مادری) با یک عموی ابی (پدری) تنها که فقط در اینصورت پسر عمو، عمو را از ارث محروم می کند لیکن اگر با پسرعموی ابوینی خاله (دایی) یا خاله (خواهر مادر) باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها، پسر عمو ارث نمی برد.

 

 

کسانی که به واسطه خویشاوندی سببی ارث میبرند : 

پس از بررسی طبقات وراثی که به واسطه قربت نسبی ارث می برند باید به بررسی شرایط زوج و زوجه بپردازیم که به واسطه قرابت سببی همراه وراث دیگر در هر طبقه ای که باشند اگر زوجیت آنها دائمی بوده  و ممنوع از ارث نباشند، از یکدیگر ارث می برند.

 

ارث زوج:

نصف (یک دوم) ترکه برای زوج است در صورتی که میت اولاد (فرزند) یا اولاد اولاد (نوه) نداشته باشد.

ربع (یک چهارم) ترکه برای زوج است در صورتی که میت اولاد (فرزند) یا اولاد اولاد (نوه) داشته باشد.

 

ارث زوجه:

زوجه درصورت فرزند دار بودن زوج ثمن (یک هشتم ) از عین اموال منقول و  ثمن (یک هشتم) از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.

زوجه در صورت فرزند دار نبودن زوج ربع (یک چهارم) از عین اموال منقول و ثمن (یک هشتم) از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.

در صورت تعدد زوجات، ربع (در صورت فرزند دار نبودن زوج) یا ثمن (در صورت فرزند دار بودن زوج ) ترکه تعلق به زوجه دارد که بین آنها بالسویه (به طور مساوی) تقسیم می شود.

 

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
امکان محرومیت از ارث در سیستم حقوقی ایران وجود ندارد.قواعد ارث امری و لازم الاجرا هستند و کسی نمی تواند برای آینده تصمیم بگیرد (اسقاط ما لم یجب).ولی در عمل راه ها و ترفندهایی برا ی جلوگیری از ارث بردن ورثه بعد از فوت متوفی وجود دارد مثل انتقال مال در زمان حیات یا صلح عمری یا وقف.
فرزندان متوفی پس از محاسبه سهم همسر یا همسران متوفی (در صورت وجود) و پدر و مادر متوفی (در صورت وجود)، کل اموال را به نسبت پسر دو برابر دختر به ارث می برند.
در این خصوص چند فرض متصور است ، بهتر است با یک وکیل متخصص دعاوی ملکی و وکیل ارث مشورت کنید، با این وجود اجمالا به شما پاسخ داده میشود که،اگر همگی با هم توافق دارید بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت مشتری پیدا کرده و اقدام به فروش کنید.اگر با هم توافق ندارید و ملک سند داره و شما سند ندارید و هنوز مالک قبلی بنامتون سند تنظیم نکرده از دادگاه تقاضای تقسیم ماترک یا تقسیم مال مشاع(مال مشترک) بکنید.در صورت تمایل میتوانید با دفتر وکالت ما تماس گرفته و حضورا مراجعه کرده و با وکیل متخصص دعاوی ملکی و وکیل متخصص ارث مشورت نمایید.
هر کس در زمان حیات خود میتواند هر میزان از اموال خود را به هر کسی که بخواد و تحت هر عنوانی اعم از صلح یا بیع یا بخشش منتقل نماید و پس از این هیچ کس نمیتواندبه این رفتار اعتراض کند. این اقتضای اصل مالکیت و تسلط بر اموال است. 
اموال موجود در منزل متوفی استثناء نیست و مانند اموال دیگر و مطابق مقررات ارث بین وراث تقسیم میشود.در صورتیکه چند نفر از وراث بدون رضایت دیگران قبلا این اموال را بین خود تقسیم نموده باشند شما میتوانید سهم خود را از انها مطالبه کنید اینکار مستلزم شکایت و طرح دعوا در دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف است. 
تقسیم نامه شفاهی چون امکان اثبات آن وجود ندارد خیلی ارزشی ندارد مگر اینکه با شاهد و به طور قطعی بتوانید آن را اثبات نمائید.تقسیم نامه کتی که همه ورثه آن را امضا نکردند و بعضی امضا نموده اند قابلیت استناد نسبت به همه را ندارد.معامله برادر شما اگر به اندازه سهم خودش باشد درست است و امکان فسخ معامله از جانب شما نیست ولی میتوانید دادخواست خلع ید مشاعی بدهید چرا که مطابق قوانین فروش واجاره مال مشاع صحیح است ولی تحویل و تسلیم آن منوط به رضایت شرکاست. 
در رابطه با نوع پرونده که مربوط به سهم الارث می باشد، نیاز به جزئیات بسیار بیشتر و مشاوره جهت وکالت و هزینه های آن و نحوه دریافت آن نیاز به مراجعه حضوری می باشد.
در تقسیم ارث اموال منقول و وجه نقد همسر در اولويت می باشند یعنی يك هشتم سهم همسر کم می شود و سپس باقيماند بین وراث تقسيم مي شود.به طور کلی راحت ترین بخش تقسیم ارث، تقسیم اموال منقول و وجوه نقد است چون مالکیت در اینگونه اموال نیاز به تنظیم سند ندارد و به صرف تصرف فرد مالک است.البته در صورتیکه شرکا بر سر نحوه تقسیم اختلاف داشته باشند نیاز به طرح دعوا و طی تشریفات هست.
سهم پدر و مادر از ارث در صورتی که متوفی خود فرزند داشته باشد یک ششم ماترک و در صورتی که فرزند نداشته باشد هر یک از پدر و مادر یک سوم به فرض می برد و مابقی پدر دو برابر مادر.
خواهر و برادر در صورتی که متوفی فرزند یا پدر یا مادر داشته باشد ارثی نمی برند و در غیر این صورت از کل اموال برادران دو برابر خواهران می برند.نکته: اگر خواهرها و برادرها از مادر با متوفی مشترک باشند مساوی ارث می برند.نکته : اگر متوفی هم خواهر و برادر پدری داشته باشند و هم مادری و هم ابوینی (پدر و مادر مشترک)، خواهران و برادران پدری ارثی نمی برند.
نظرات

دوشنبه, 22 اردیبهشت,1399

سیامند

با سلام خدمت شما و تشکر از زحماتتان
ببخشید یک سوال در باره تقسیم ارث داشتم
فرد متوفی که دارای همسر و سه دختر است
مادر در قید حیات پدر فوت شده
دو خواهر از یک پدر و مادر
هفت برادر از یک پدر
پنج خواهر از یک پدر
سه خواهر از مادر
تقسیم ارث فرد متوفی چطوری است


پاسخ وکیل :
با وجود هر یک از فرزند و مادر برای متوفی چون از اعضاء طبقه اول ارث هستند طبقات دیگر از جمله خواهر و برادر ارث نمی برند.
در فرض سوال شما ابتدا سهم همسر (اگر زوج باشد یک چهارم و اگر زوجه باشد یک هشتم) جدا شده و سپس یک ششم سهم مادر متوفی و مابقی بین دختران مساوی تقسیم می شود.

شنبه, 22 آذر,1399

فرهاد محسن پور

با سلام و احترام
اینجانب یک زوجه و دو برادر و دو خواهر دارم
در صورت فوت ، واحد مسکونی و اموال اینجانب به چه نسبت و به چه کسی ارث می رسد .
ممنون از راهنمایی شما


پاسخ وکیل :
چون زوجه حاجب طبقات و درجات دیگر ارث نیست برادران و خواهران ارث می برند و البته به این دلیل که فرزندی وجود ندارد زوجه حداکثر سهم خود از ارث شوهر را که یک چهارم است می برد.
پس در فرض سوال شما اول یک چهارم سهم زوجه جدا می شود و بعد اموال به شش قسمت تقسیم می شود و هر برادر دو ششم و هر خواهر یک ششم سهم می برد.(برادر دو برابر خواهر)

ﺳﻪشنبه, 30 دی,1399

سعید محمدی

مردی یک پسر و دو دختر دارد و همسرش مرده ولی ازدواج مجدد میکند ولی در عقد نامه همسر جدید مبلغ 14 میلیون تومان بعلاوه مقداری برابر سهم پسرش را در عقد نامه قید میکند .
در این صورت همسر دوم بعد از فوت زوج چه مقدار ارث میبرد { یک هشتم + 14 میلیون + سهمی معادل پسر از منزل } چقدر میشود ؟ چند درصد میشود ؟
با تشکر


پاسخ وکیل :
مقررات ارث آمره هستند و بر خلاف آنها نمی شود توافق کرد.یعنی چنین نیست که فردی بتواند در زمان حیات خود میزان ارث ورثه را کم یا زیاد کند.البته فرد می تواند در قالب تاسیسات حقوقی از جمله وصیت یا صلح عمری به نحوه و میزان تملک اموال خود بعد از فوت جهت بدهد.
در فرض سوال شما در هر حال سهم همسر چون برای متوفی فرزند وجود دارد یک هشتم می شود و مابقی اموال بین دختران و پسر مطابق قاعده تقسیم می شود(پسر دو برابر دختر).
زوجه و هر طلبکار علاوه بر سهم ارث می توانند نفقه، مهریه و سایر مطالبات ناشی از زوجیت را مطالبه نمایند.
نکته: طلب طلبکاران بر سهم ارث ورثه اولویت دارد و اول باید آن محاسبه و پرداخت شود.

جمعه, 17 بهمن,1399

محمد

باسلام
پدرم دو خانه دارد و دو برادر و یک خواهر از یک مادر و شش برادر و یک خواهر از مادر دیگر.و قرار بر این است فرزندان هر مادر همان خانه ای که دارند بین خودشان تقسیم کنند.الان باید چکارکنیم که توافقی فرزندان هر مادر خانه شان بینشان تقسیم شود.یعنی فرزندان مادر اول به خانه آن برادران دخالت نداشته باشند و برعکس


پاسخ وکیل :
اولاً که اگر پدر شما فرزند دارد هیچ مالی از وی به برادران و خواهرانش به ارث نمی رسد و اموال پدر شما بین فرزندانش و مادر تقسیم می شود.به این صورت که یک ششم سهم مادر و ملبغی مطابق قاعده (پسر دو برابر دختر) بین فرزندان تقسیم می شود.
نکته : در هر صورت اگر تمامی ورثه بر سر نحوه تقسیم ارث با هم توافق نمایند و اقدام به تنظیم صلحنامه یا تقسیم نامه نمایند آن توافق لازم الاجرا و غیر قابل عدول است.

شنبه, 18 بهمن,1399

عبدالرسول

بنده میخوام بعد از فوت تمام دارایی از حقوق و سنوات کاری. ماشین. خانه و تمام اموال و دارایی منقول و غیر منقول دیگر برای تنها فرزند دخترم باشه چیکار باید بکنم که پدر مادرم به این دارایی من هیچ دسترسی نداشته باشند؟ حتی حقوق و مزایای ماهانه و غیره با تشکر از شما


پاسخ وکیل :
انتخاب اینکه بعد از فوت چه کسی از شما ارث ببرد برای شما نیست اما یک راهکار قانونی است که شما می توانید با توسل به آن مانع ارث بردن بعضی ورثه بشوید؛ می توانید به یک دفترخانه اسناد رسمی مراجعه نموده و در قالب انعقاد یک عقد صلح عمری با دخترتان تمامی اموال را به ایشان منتقل کنید ولی منافع و حق استفاده از ملک و مال را تا زمان حیات خود در اختیار داشته باشید.
در مورد حقوق استخدامی نیز هیچ راه انتخابی وجود ندارد و در هر حال بین تمامی افرادی که اولاً وارث شما باشند و ثانیاً استحقاق دریافت داشته باشند به نسبت تقسیم خواهد شد.

شنبه, 16 اسفند,1399

Mirzajani

باسلام. آیا به بچه های فرزندی که بعد از فوت پدر و قبل از فوت مادر متوفی شده ارث میرسد؟ نوه های از پدربزرگ و مادربزرگ ارث میبرند؟(پدربزرگ قبل از مادر و مادربزرگ بعداز مادرِنوه ها فوت شده اند).


پاسخ وکیل :
در فرض سوال شما چون پدربزرگ و مادربزرگتان فرزندان دیگری دارند و پدر شما قبل از آنها فوت کرده به شما ارثی نخواهد رسید.در واقع در این فرض ارث به نمایندگی و جانشینی است.

یکشنبه, 17 اسفند,1399

غلام عباسی

با سلام و احترام، بعد از فوت پدر خانواده دو قطعه زمین (حدود 600 مترمربع) بعنوان ارث باید بین وراث ایشان یعنی همسر و یک پسر و 8 دختر تقسیم گردد. مادر و 7 دختر از ورراث به بنده که یکی از دادمادهای خانواده هستم وکالت فروش داده و خواهش کردند این دو قطعه را بفروش رسانده و بین شان طبق گواهی انحصار وراثت تقسیم نمایم. فرزند پسر در خارج هستند و تلفنی اعلام نموده هر چه بنده انجام دهم موافق است و چون دادن وکالت در حال حاضر زمانبر است در موقع فروش خودش را خواهد رساند ولی مشکل یکی از دختران است که نه تنها وکالت نمی دهد ( که البته مختار است ) بلکه شرط گذاشته اول کل مبلغ سهم الارث خود را می گیرد و بعد امضا می کند. در حالیکه همه می دانند که در صورت معامله قسمتی از مبلغ موردمعامله در زمان مبایع نامه و قسمتی در زمان تنظیم سند و درصدی نیز بعد از اتمام کارهای اداری شهرداری، اخذ پایان کار ، دارایی و... که احتمالا با توجه به وضعیت سند و موقعیت ملک مدتی طول خواهد کشید و لذا با توجه به اینکه تقریبا همه ورراث به سهم خودشان نیاز مبرم دارند لذا با پرداخت سهم ایشان خارج از روال مخالف هستند . حال از شما راهنمایی میخواهم که چه کنم که کار فروش عقب نیفتد و چگونه می توانم این شخص را ملزم کنم که خارج از عرف رفتار نکند. اگر از طریق مراجع قضایی اقدام شود چقدر طول میکشد و هزینه های مربوطه بعهده کیست؟ بسیار از شما سپاسگزار خواهم شد اگر مرا در اسرع وقت راهنمایی بفرمایید. با تشکر و احترام


پاسخ وکیل :
چاره ای نیست و آن فرد یا باید به شما وکالت بدهد و یا خود در مراحل فروش شرکت داشته باشید.اگر به هیچ وجه به وی به نتیجه نمی رسید تنها راه این است که از دادگاه تقاضای دستور فروش یا تقسیم ارث بنمایید و مشتری شما هم ملک را در دادگاه و ضمن پروسه دستور فروش بخرد.حسن این روش این است که شرایط انجام ان را قانون تعیین نموده و میل و تصمیم آن یک دختر در تعیین شرایط نقشی ندارد.

چهارشنبه, 20 اسفند,1399

سید احمد

سلاام برادر من با زن و دو فرزندش همه در تصادف رانندگی فوت کردند .پدر و جد پدری و عمو و عمه های من در قید حیات نیستند فقط مادرم و ۳ برادر و یک خواهر .دیه این چهار نفر به چه کسی تعلق میگیرد .پدر زن و مادر زن برادرم هم زنده هستند
لطفا مشخص کنید دیه چهار نفر به چه کسانی تعلق میگیرد.


پاسخ وکیل:
اگر فقط سوال شما در خصوص دیه است و افراد فوت شده هیچ مال دیگری ندارند باید گفت تمام سهم برادرتان به مادرش می رسد و تمام سهم زن برادرتان به پدر و مادرش می رسد و سهم فرزندان برادرتان به پدربزرگ و مادربزرگش می رسد.نیمی از دیه به مادربزرگ پدری ، یک چهارم به مادربزرگ مادری و یک چهارم به پدربزرگ مادری.نکته مهم اینکه اشخاصی که در یک حادثه و همزمان فوت می کنند و تاریخ فوت و تقدم و تأخر هیچ یک مشخص نیست از هم ارث نمی برند.

پنجشنبه, 21 اسفند,1399

محمد

سلام
پدر بنده قبل از مادربزرگم فوت کرده بود و حالا با فوت مادر بزرگم اموالی که از پدرم به مادر بزرگم می رسید به چه کسی می رسد ؟ هیچ گونه انحصار وارثتی برای پدرم صورت نگرفته است .
همچین ایا چیزی از اموال مادربزرگم به بنده می رسد ؟


پاسخ وکیل:
اگر مادربزرگ شما فرزند دارد اموالی که از پدر شما به مادربزرگتان رسیده مانند سایر اموال مادربزرگ به ورثه و فرزندانش به ارث می رسد.
شما از مادربزرگتان هیچ ارثی نمی برید.

جمعه, 22 اسفند,1399

موسی سلیمانی

سلام ... پدرم به رحمت خدا رفته و یک خانه داریم که پدرم وصیتی درباره اش نداشته قبل از وفات پدرم یکی از برادرام یک طبقه بالای خونه ساخت. حالا سوال اینجاست ایا تقسیم خانه ای که برادرم ساخت جز ارث حساب میشه یا فقط باید حق الساخت واحدی که ساخت رو داد به برادرم ؟


پاسخ وکیل :
به نظر من هزینه ساخت و مصالح را باید به برادرتان پرداخت کنید البته در صورتی که ساخت با رضایت ضمنی یا صریح شما بوده است و پس از این شما از همه اموال موجود سهم خواهید داشت.

جمعه, 22 اسفند,1399

اسی

دختر از مادر ناتنی خود ارث میبرد ؟مادرش قبلا فوت کرده پدرش مجدد ازدواج کرده و حالا ان زن نیز فوت کرده الان دختر زن اول از فوت زن دوم ارث میبرد؟


پاسخ وکیل:
خیر، دختر از مادرخوانده یا مادر ناتنی یا همسر دوم پدر خود ارث نمی برد.

شنبه, 23 اسفند,1399

علی اکبری

سلام ببخشید ما پدرمون فوت کرده بهدش میخواستیم بدونیم که اموال پولش چطوری تقسیم میشه حدود ۴۰۰میلون با یک خونه داره یک پسر یک دختر یک زن ایا به مادرشم میرسه


پاسخ وکیل:
در صورت وجود همسر، فرزند و مادر برای متوفی یک هشتم اموال سهم همسر-یک ششم اموال سهم مادر و مابقی بین فرزندان مطابق قاعده (پسر دو برابر دختر) تقسیم می شود.یعنی اگر کل اموال 400 میلیون تومان ارزش داسته باشد 50 میلیون تومان سهم همسر متوفی ، 66 میلیون تومان سهم مادر متوفی، 94 میلیون سهم دختر و 189 میلیون سهم پسر.(اعداد حدودی است و خرده دارد.)

چهارشنبه, 27 اسفند,1399

N

سلام
اگر مردی بعد فوت همسرش دوباره ازدواج کند و از ازدواج اول دارای فرزند و از ازدواج دوم هم دارای فرزند باشد، آیا بعد از فوت مرد فقط زن دوم که در قید حیات است یک هشتم ارث میبرد؟ که بعدا فقط به فرزندان خودش خواهد رسید؟ چون در این صورت فرزندان زن دوم ارث بیشتری نسبت به فرزندان زن اول خواهند برد


پاسخ وکیل :
در صورتی که همسر اول فوت کند ارثی به او تعلق نگرفته و فرندان او هم سهم مادری نخواهند برد.

پنجشنبه, 28 اسفند,1399

بهمن

سلام وعرض ادب لطفا کسانی که اطلاع دارند پاسخ منو بدهید
ما یه خانه پدری داریم که انحصار وراثت نکرده ایم پدرمان قبل از پدر بزرگمون فوت کرده .الان هم پدر بزرگ ومادر بزرگ هر دو فوت کرده اند .
الان عموهایمون شکایتمون کرده اند و ارث ازما میخواهند آیا چقدر سهم ارث آنها میشود .


پاسخ وکیل :
آنچه که در قالب ارث به پدربزرگ ومادربزرگ رسیده است (یعنی یک سوم اموال پدر شما) در حال حاضر سهم عموهای شماست.این اجتناب ناپذیر است و راهی برای فرار از آن نیست.

شنبه, 30 اسفند,1399

Mina

سلام .درصورتی که پسر ۶سال بعد از پدر فوت شده باشد و بعد از ۱۰ سال اموال پدر انحصار ورثه میشود درصورت تقسیم ارث باتوجه به اینکه مادر پسر یک هشتم سهم خود را میگیرد از سهم الارثی که به پسر میرسد به مادر و همسر پسر میرسد؟ ایا ارث جزو اموال متوفی محسوب میشود؟


پاسخ وکیل :
بله، اگر پسر بعد از پدر فوت کرده باشد سهم پسر به ورثه او خواهد رسید.ظاهراً در فرض سوال شما پسر در زمان فوت مادر و همسر داشته و الان که تصمیم به تقسیم ارث پدر گرفته اید یک سهم پسری نصیب همسر و مادر خواهد شد.(همسر یک چهارم و مابقی به مادر)

دوشنبه, 02 فروردین,1400

عبدالهی

با عرض سلام،
بعد از صدور انحصار وراثت مبتنی بر تقسیم ارث بصورت دو به یک به نفع پسران، و عدم وجود وصیتنامه متوفی، چگونه ما پسران می‌توانیم به ساده ترین روش برای مساوی کردن سهم بین دختران و پسران اقدام کنیم؟


پاسخ وکیل :
در صورت عدم وجود توافق در خصوص تقسیم ارث با مراجعه یکی از شرکا به دادگاه تقسیم طبق قانون یعنی پسر دو برابر دختر انجام خواهد شد.
ولی در صورت توافق ورثه می توتانند با تنظیم تقسیم نامه یا توافق نامه در صورت سهم و حصه خود توافق کنند.

ﺳﻪشنبه, 03 فروردین,1400

قدمی

باسلام
در صورتی که یکی از وراٍث باعث فوت پدرش بشه ایا بازم بهش ارث میرسه ؟


پاسخ وکیل:
منظور شما از واژه ((باعث فوت)) روشن نیست.در صورتی که کسی دیگری را به قتل برساند از او ارث نمی برد فقط همین.در تعابیر عامیانه ممکن است به دختری که بدون اجازه پدرش ازدواج کرده یا به پسری که برای مهاجرت منزل پدر را ترک کرده و مواردی از این دست و از این جنس، باعث و علت فوت گفته شود ولی در عالم حقوق اثری بر آن بار نیست.

پنجشنبه, 05 فروردین,1400

حسین

من تنها بازمانده پدر هستم که 50 سال پیش فوت کرده است آیا با وجود من سهم ارثیه به نوه های که از برادرها و خواهر های دیگه که در قید حیات نیستند تعلق می گیرد؟


پاسخ وکیل :
برای تشخیص امکان ارث بردن برادرزاده ها و خواهرزاده های شما از پدرتان مهم این است که مشخص شود در زمان فوت پدر آیا برادرهای شما زنده بوده اند؟ که اگر بوده اند فرزندان آنها نیز ارث می برند.

جمعه, 06 فروردین,1400

ارمین

سلام سوال من ازشما اینه ک وقتی مردی فوت بشه و خانه ای ک ب نام زنش زده تکلیف اون خونه چی میشه،اونم تقسیم میشه یا ب نام زن میمونه؟


پاسخ وکیل:
وقتی خانه ای به نام زنی می شود یعنی آن ملک متعلق به اوست و انتقال گیرنده دیگر حقی نسبت به آن ندارد.

شنبه, 07 فروردین,1400

مرتضی

با عرض خسته نباشید بنده نوه پسری هستم که بواسطه پدرم از پدربزرگم ارث میبرم. ارث خانه ایی هست که در آن بزرگ شده ام و حتی جاهایی از خانه و طبقاتش را بازسازی. نموده ام و طبقاتی از ملک فوق را اجاره داده ام حالا با نارضایتی عمه ها و عموهایم مواجه شده ام آیا من الان درحال حاضر متهم به اجاره مال غیر هستم لطفٱ راهنمایی بفرمایید.


پاسخ وکیل :
با مسامحه می توان گفت چون خود به قائم مقامی از پدرتان در آن ملک سهم دارید و ارث می برید عمل شما اجاره یا انتقال مال غیر نیست.با این وجود امکان ابطال قراردادهای اجاره با عنایت به اینکه دیگران اجازه نداده و امضاء ننموده اند و حتی امکان خلع ید شرکای مشاعی شما بر اساس ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد.
البته ممکن است یک قاضی عمل شما را جرم دانسته و تحت تعقیب قرار دهد، بهتر است این عملیات را متوقف کنید.

یکشنبه, 08 فروردین,1400

معصومه

سلام،پدر بزرگ من چند سال پیش وصیتی کردن که ثلث اموالش به پسرانش برسد و بقیه بین دختر و پسر تقسیم شود،بعدها هم همان وصیت نامه با رضایت وراث تنفیذ شده.حالا کار به دادگاه کشیده ولی قاضی انگار قبول نداره که باید با وصیت نامه تقسیم ترکه بشه،چیکار میشه کرد؟امکان داره که اجرای احکام وصیت نامه رو بخواد و طبق اون تقسیم کننن؟؟


پاسخ وکیل :
این وصیت نامه از نظر محتوایی درست است و اگر تنفیذ هم شده باید اعمال می شده است اما اگر قاضی به هر دلیلی آن را معتبر ندانسته قسمت اجرای احکام دادگستری نمیتوانند راساً در خصوص اعمال آن اقدام نماید.
شاید راه حل درست برای شما تجدیدنظر خواهی و تاثیرگذاری بر تصمیم دادگاه در آن مرحله و یا طرح دعوای مستقل و مجزا باشد.

پنجشنبه, 12 فروردین,1400

اکبری

سلام شخصی بدون فرزند فوت کند و بعد از فوتش خواهر و برادرهایش هم فوت گرده باشند و از فرزندان خواهر و برادرهایش فقط ۳ نفر در قید حیات باشند ایا ارث فقط به همین ۳ نفر تعلق میگیرد یا نه به تمام وراث ردیف اول؟


پاسخ وکیل :
قاعدتاً و آنطور که از توضیح شما بر می آید ورثه متوفی فقط خواهرها و برادرهایش بوده اند.طبیعتاً کلیه اموال هم به خواهرها و برادرها یا فرزندان آنها یا فرزندان فرزندان آنها می رسد.ضمناً در صورت زنده بودن یا وجود وراث طبقه اول به طبقات بعد ارث نمی رسد.
وراث طبقه اول عبارتند از فرزندان، ابوین (پدر و مادر).

ﺳﻪشنبه, 17 فروردین,1400

مهدی

سلام وخسته نباشید
من پدرم فوت کرده،بعد از فوت پدرم خونه ای که داشتیم به اسم مادرم شده یعنی الان سند خونه به اسم مادرمه.الان بخواهیم تقسیم کنیم به چه صورت باید انجام بشه.در ضمن خونه ما موقع فوت پدرم ۲ طبقه بود که بعد از فوت با برادران ۱ طبقه اضافه کردیم که الان ۳ طبقه است.ما ۳ برادر و ۳ خواهر هستیم به همراه مادرم.ممنون میشم راهنمایی کنید.


پاسخ وکیل:
چون آن خانه در حال حاضر به نام مادرتان است متعلق به ایشان نیز هست و هر نوع تصرف حقوقی اعم از فروش یا تقسیم منوط به رضایت و تمایل مادرتان است.
در صورتی که شما سهم تان را می خواهید و بقیه موافقت ندارند و یا انکار می کنند می توانید حضوراً به یک وکیل مراجعه نموده و از طریق شکایت و طرح دعوای حقوقی اقدام نمایید.

چهارشنبه, 18 فروردین,1400

حسین

سلام وقتتون بخیر
پدرم الان یه صلح نامه که در عنوان صلح نامه تقسیم ارث درج شده، نوشته و در آن اینکه که چه اموالی به چه کسی صلح و واگذار شود و تمام وراث هم مضا و اثر انگشت زدند.یه سوال برام مبهم بوده در شرایط صلح این بود:مصالحین به موجب این صلح نامه کلیه حقوق ناشی از مالکیت سهم الارث خود را به طرف دیگر متصالحین صلح نموده..(یعنی همین تقسیم ارثی که از طر ف پدرم برای فرزندان انجام شده یا ارث پدربزرگم که به پدرم رسیده؟


پاسخ وکیل:
سوال شما مبهم است، مشخص نیست مشکل شما این است که در اصالت صلحنامه تردید دارید یا در اینکه متصالحین کلیه حقوق را بهم بخشیده و صلح نموده اند.در هر حال توصیه می شود برای دریافت یک پاسخ دقیق حضوراً به یک وکیل مراجعه نمایید البته بد نیست که به مطلبی در باب صلحنامه در سایت دادگران نیز مراجعه نموده و از مقررات و قواعد حاکم بر عقد صلح مطلع شوید.

پنجشنبه, 19 فروردین,1400

وحید

سلام
پدربزرگ من بیست سال پیش فوت کردند.هنوز هم انحصار ورثه ای انجام نشده است. مادربزرگ و دایی و خاله ها زنده هستند.اما مادرم فوت کردند... آیا اکنون از اموال پدربزرگم به من چیزی خواهد رسید؟


پاسخ وکیل :
اگر مادر شما بعد از پدربزرگتان فوت کرده هر چند که در ول این سالها گواهی انحصار وراثت اخذ نشده است، شما به جانشینی مادرتان از اموال پدربزگتان ارث خواهید برد در واقع هر چه سهم مادرتان بوده به شما و خواهرها و برادرها و پدرتان خواهد رسید و البته سهمی هم برای مادر مادرتان (اگر زمان فوت مادرتان زنده بوده) وجود دارد.توصیه می کنیم مطلب بالا را آنجا که در مورد قائم مقامی و سهم ارث فرزندان است مجدداً مطالعه نمایید.

پنجشنبه, 19 فروردین,1400

پارسا

سلام
مادر و فرزندان همه سهم الارث را دریافت میکنند مادر در زمان حیات وصیت می‌کند که که سهم الارث آینده خود بعد از وفات به یکی از پسران برسد. آیا از نظر قانون مادر این اجازه را دارد؟


پاسخ وکیل:
اگر تملیک و انتقال توسط مادر در قابل عقد وصیت انجام شده باشد فقط تا یک سوم اموال صحیح و نافذ است و اگر در قالب عقد هبه یا صلح انجام شده باشد تمامی سهم الارث متعلق به آن یک فرزند است.به صلح مناسب در این فرض صلح عمری گفته می شود.لازم به ذکر است همه اینها در فرضی است که آن وصیت نامه یا صلحنامه درست و قانونی تنظیم شده باشد.

جمعه, 20 فروردین,1400

جمال

سلام وقت بخیر
یک ملک ارث پدری به من رسیده و طبق قولنامه بین خواهر و برادرانم تقسیم شده است در سال ۶۸ مادر بنده هم حضور داشته .در سال ۹۵ مادر بنده فوت کرده و در زمان زنده بودن درخواست سهم نکرده بوده الان خواهران و بردارنم درخواست ان را کرده اند.بنده بایستی چه کنم؟


پاسخ وکیل :
اگر سوال شما این است که تکلیف سهم ارث مادرتان بعد فوت وی چه می شود باید گفت آن سهم متعلق به همه وراث بوده و آن یک هشتم سهم زوجه بین همه دختران و پسران تقسیم خواهد شد.

شنبه, 21 فروردین,1400

امیرعلی

با عرض سلام و خسته نباشید
اعضا یک خانواده پدر مادر و سه پسر فوت می نمایند و وراث آنها 4دختر و پدر بزرگ و مادر بزرگ ، پدری و مادری ، می باشند طبق گواهی پزشکی پدر خانواده زودتر از مادر خانواده فوت می نماید و بقیه یعنی سه پسر مشخص نیست(در اثر تصادف).کل اموال به نام پدر خانواده می باشد و فقط یه قطعه زمین و یک کامیون و یک ماشین سنگین به نام یکی از پسرها (مجرد بوده) که جزء فوت شده ها بوده، پدر طبق وصیت نامه هیچ مالی را به پدر و مادرش نداده وبین 4 دختر و سه پسر و همسرش تقسیم نموده.(که سه پسر و همسرش همزمان با خودش فوت می نمایند)حال سم الارث هریک از وراث یعنی چهار دختر و پدربزرگ و مادربزرگ پدری و مادری(2تا پدر بزرگ و 2تا مادربزرگ) چگونه است؟اگر پدر جلوتر از فرزندان و مادر خانواده فوت کرده باشد آیا به پدر بزرگ ها و مادر بزرگها ارث می رسد؟از اموالی که به نام یکی از پسرهای فوت شده بوده آیا به چهار خواهرش می رسد یا به پدربزرگ و مادر بزرگ هم سهم می رسد؟
تشکر از پاسخگوییتان


پاسخ وکیل :
چون زمان و لحظه فوت پدر مشخص است سایر ورثه حتی افراد فوت شده از وی ارث میبرند.حتی اگر وصیت نامه وجود داشته باشد باز هم سایر ورثه ارث میبرند.وجود وصیت نامه فقط باعث می شود که تقسیم ماترک پس از کسر مورد وصیت تا سقف یک سوم صورت گیرد و منع از ارث بردن سایرین نیست.پس در یک تعبیر کلی تمامی افراد نامبرده در دایره توارث قرا می گیرند که البته بعضی حاجب (مانع ارث بردن سایرین) هستند.توصیه می شود برای دریافت پاسخ دقیق تر حضوراً به یک وکیل مراجعه نمایید.

یکشنبه, 22 فروردین,1400

آریایی

باسلام و عرض خسته نباشید.. به استحضار میرساند مطابق بیع شرط هیئت واگذاری جهاد کشاورزی مقرر بوده 15000 مترمربع زمین کشت موقت از اراضی که کشاورزان منطقه در آن کشت و زرع مینمودند بصورت مشاع از قطعه اصلی 600 هزارمترمربعی به پدر بنده واگذار گردد که این مهم در زمان حیات پدرم محقق نشد. اکنون و پس از فوت پدرم قرار است زمین ها را تحویل کشاورزان زنده یا ورثه کشاورزان مرحوم نمایند.پدر بنده در زمان حیات و در کهولت سن بدلیل نیاز مالی سه قطعه 1500 مترمربعی را بصورت ارایه وکالت محضری و عقد بیع نامه بدون اطلاع کافی و مشورت با ورثه فروخته است که البته نحوه معامله بخصوص در بحث چگونگی پرداخت ثمن از سوی خریداران که از نزدیکان (دو نفرشان از ورثه ) هستند نامشخص است.سوالات اینکه :
1- آیا ورثه که فقط اولاد مرحوم میباشند میتوانند به محض صدور اسناد مالکیت اراضی مذکور بنامشان ، نسبت به تقسیم ترکه بنام خود اقدام نمایند؟
2- باتوجه به نحوه پرداخت ثمن معامله که نامشخص است و با مبلغ اظهاری خریداران یا مبلغ قید شده در قولنامه مغایرت دارد ، تکلیف چیست؟
3- آیا وراث میتوانند قطعاتی که به ترتیب قرار است تحویل دهند را تصرف نمایند ؟
4- آیا خریداران یادشده که معامله آنها با پدر مرحوممان مخدوش است حق اعتراض و اقدام حقوقی دارند؟
5- آیا باتوجه به وجود غش در معامله توسط خریداران ، امکان پافشاری ایشان در اعمال قانون ترکه و رد دیون متوفی وجود دارد؟
6- در صورت نیاز به مشاوره حقوقی حضوری ، آیا وکیل باتجربه و کارشناس در امور اراضی در موسسه شما وجود دارد؟
باتشکر قبلی از پاسخی که مبذول میفرمایید.


پاسخ وکیل :
1- بله، در هر حال و در هر زمان با توافق همه ورثه امکان تقسیم ترکه وجود دارد.
2- امکان ایراد گرفتن و مخدوش نمودن و زیر سوال بردن این قراردادها وجود دارد، البته برای پاسخ دقیق نیاز به اطلاعات بیشتر و مطالعه متن قراردادها است.
3- بله امکان تصرف در ملک در واقع نتیجه تقسیم است و ورثه می توانند با توافق در حصه خود تصرف نمایند.
4- بله خریداران وهر ذینفع امکان شکایت و تلاش برای وصول مطالبات و حقوق خود را دارد.
5- این قسمت سوال شما مفهوم نیست.
6- بله می توانید جهت مشاوره حضوری با دفتر هماهنگ نموده و با وکیل مسعود محمدی و یا سرکار خانم وکیل کاویانی که هر دو متخصص دعاوی حقوقی، ملکی و قراردادها هستند وقت مشاوره گرفته و مشورت نمایید.

چهارشنبه, 25 فروردین,1400

مریم

سلام
ما دوتا خواهریم پدرمان فوت شده ولی پدر بزرگ ومادر بزرگ ما زنده است یه خونه از پدرم داره خواستم بدونم تقسیم ارث چطور است ؟ بعد اینکه پدرم زود تر فوت شده از ارث پدر بزرگ به ما چیزی میرسه ایا الاان که پدر بزرگمان سنش 80ساله و الزایمر داره ما دو خواهر میتوانیم از راه قانونی اقدام کنیم برای اموال پدر بزرگمان


پاسخ وکیل:
پدربزرگ و مادربزرگ شما که در واقع پدر و مادر متوفی هستند از ماترک متوفی ارث خواهند برد (هر کدام یک ششم).شما در صورتی از پدربزرگتان ارث میبرید که ایشان فرزند دیگری نداشته باشد در واقع با وجود فرزند برای متوفی نوه ها ارث نمیبرند.البته اگر پدرتان بعد از پدربزرگتان فوت می کرد به قائم مقامی از پدرتان ارث می بردید.

پنجشنبه, 26 فروردین,1400

رامین

با سلام و خسته نباشید.سوالی در مورد ارث داشتم.در خانواده ای 6 نفر عضو وجود دارد.پدر_مادر_یک پسر_سه دختر. اگر پدر خانواده فوت کند میزان سهم الارث دیگر اعضا چگونه خواهد بود؟ و درمطالب بالا اشاره فرموده اید که سهم پسران دو برابر دختران است.آیا در مثال بالا که آوردم یک پسر دوبرابر سهم همه ی سه دختر ارث می برد یا یک پسر دو برابر سهم سه دختر به صورت تک تک ارث می برد؟فرض کنیم 100 میلیون پول باقی مانده است.لطفا پول هر کدام از اعضا را از آن مشخص کنید.
با تشکر


پاسخ وکیل :
در صورت فوت پدر اول یک هشتم سهم همسر متوفی محاسبه می شود و در مورد مابقی اموال پسر دو برابر دختر ؛ یعنی کل اموال تقسیم بر پنج می شود و دو سهم به پسر و هر دختر یک سهم می رسد.
در فرض سوال شما سهم هر پسر دو برابر سهم یک دختر است نه دو برابر سهم هر دختر.

پنجشنبه, 26 فروردین,1400

علی کریمی

با عرض درود و خسته نباشید
بنده نوه متوفی هستم و مادر من قبل از فوت پدر بزرگ فوت نموده اند.سوال ، با توجه به توضیحات اینجانب ایا من سهمی از پدر بزرگم ب ارث میبرم ؟


پاسخ وکیل :
اگر پدربزرگ شما فرزند دیگر داشته باشد اموال به آن فرزند یا فرزندان می رسد و شما ارث نمی برید به عبارت دیگر نوه در صورتی ارث میبرد که برای متوفی فرزندی نباشد.

جمعه, 27 فروردین,1400

علی

با عرض سلام و ارادت
اگر پدر و مادر از هم جدا شده باشند آیا باز سهم ارث مادر از فرزند همان یک سوم است؟


پاسخ وکیل :
طلاق زن و شوهر ارتباطی با میزان ارث هر کدام از فرزندشان ندارد.سهم مادر از فرزند متوفی خود اگر متوفی فرزند داشته بادشد یک ششم و اگر فرزند نداشته باشد یک سوم است.

شنبه, 28 فروردین,1400

شراره نباتی

با سلام
ما ۲ خواهر هستیم و یک برادر داریم.مادرم ۳ دانگ‌ از خانه ای دارد ولی نمی‌خواهد بعد از فوت،به برادرم برسد،اگر در زمانی که در قید حیات هست،خانه را به نام من و خواهرم بزند،آیا برادرم بعد از فوت مادرم می‌تواند شکایت کند؟در ضمن مادرم صحت کامل عقلی دارد


پاسخ وکیل :
خیر، مشکلی ندارد هر کس در زمان حیات می تواند هر تصرفی در اموال خود بنماید اعم از اینکه مال خود را ببخشد و یا بفروشد یا صلح نماید.

دوشنبه, 30 فروردین,1400

نوید

با سلام و احترام
اگر پسر (تک فرزند) فوت کند و پدرش هم قبل از او فوت کرده باشد، سهم الارث مادر او که تنها عضو باقی مانده از این خانواده ۳ نفره هست، چقدر می باشد؟ آیا تمام اموال خانواده به مادر به ارث میرسد؟


پاسخ وکیل :
سوال خود را بسیار بد مطرح کرده اید، در واقع سوال شما این است که اگر فردی فوت کند و ورثه او یک فرزند پسر و یک همسر باشد و پس از آن پسر خانواده نیز فوت نماید تکلیف تقسیم اموال چگونه است؟ جواب: با فوت پدر خانواده یک هشتم اموالش به همسر و مابقی به پسر می رسد، پس از آن با فوت پسر کل اموال به مادر می رسد.

دوشنبه, 30 فروردین,1400

آراد

باسلام و خسته نباشید همسر من یک خانه دارند ک نصف آن قانونی بنام بنده میباشد.خواستم ببینم بعد از فوت شوهرم اموالشان ب تنها پسرم ک ۴ ساله است میرسد یا پدربزرگِ پدری اش ؟ و اینکه پدربزرگ ایشان بعد از ۷سالگیه پسرم میتواند قیمومتِ فرزندم را از من بگیرد؟


پاسخ وکیل :
پس از فوت فرد در صورتی که برای وی یک پدر یک فرزند و یک همسر باشد یک هشتم اموال به همسر، یک ششم اموال به پدر و مابقی به فرزند خواهد رسید.
در مورد قیمومت هم که سوال کردید، جد پدری یا پدربزرگ ولی قهری طفل است و چنین طفلی نیاز به قیم ندارد ولی در هر حال حق حضانت و نگهداری طفل با مادر است.

ﺳﻪشنبه, 31 فروردین,1400

کمالی

با سلام پدر همسر بنده ۳۶سال پیش فوت شده ،و تا الان زمین های کشاورزی اش دست دوتا از پسراش بوده و ازش استفاده میکردن ،الان بقیه خواهر وبرادرها میخواهند سهم خودشون جدا شود. این دو تا برادر میگن چون ما چند سال کاشتیم و رسیدیم به کسی نمیدهیم ،آیا همچین قانونی هست زمین پدری چندساله استفاده و نفع کردن میتونن بردارن ،واینکه ما میتوانیم بگوییم اجاره باید میدادید ،ممنون میشم جواب بدید


پاسخ وکیل:
از نظر من حقی نسبت به عین ندارند و دختران متوفی می توانند عین سهم خود را مطالبه نمایند.البته تحت شرایطی امکان مطالبه اجرت المثل (معادل اجاره) آن اموال و املاک نیز وجود دارد.بهنتر است قبل از هر اقدامی در شهر خود با یک وکیل با تجربه در زمینه اموال غیر منقول و املاک مشورت نمایید.

ﺳﻪشنبه, 31 فروردین,1400

سارا

سلام پدر بنده سال ۱۳۹۰ فوت کرد, مادربزرگ من هم تا پارسال در قید حیات بود مادربزرگ من چون بعداز پسرش فوت کرد از پدرم ارث می برد ولی ارثیه تقسیم نشد آیا الان که او هم فوت کرده سهم الارث اش از پدر من همچنان باقی است یعنی به عمه ها و عموهایم منتقل می‌شود؟ آنها می‌توانند به جانشینی از مادربزرگ فوت شده ام تقاضای ارث از پدرم یا به عبارتی از برادر فوت شده شان کنند؟


پاسخ وکیل :
سلام.بله، تملک ناشی از ارث قهری است و نیازمند اراده و انشاء ورثه یا وقوع تقسیم ارث نیست پس عمه ها و عموهای شما سهم ارث مادربزرگتان را خواهند برد.

پنجشنبه, 02 اردیبهشت,1400

مریم

باسلام.. پدربزرگ و مادربزرگم با فاصله دوسال فوت کردند... بعد از فوت هر دو ارث پدری تقسیم شد ولی مادر من سهم کمتری گرفت..به وعده اینکه بعدا دایی ها به او میدهند و دایی ها سر وعده نماندند. ولی امضا کرده بود و هیچ راهی برای پشیمانی نبود حالا ایا مادرم میتواند از ارث مادرش که یک هشتم اموال پدربزرگم بوده درخواست و شکایت کند که جز اموال پدربزرگم بوده و تقسیم شده؟؟


پاسخ وکیل :
اگر در خصوص تقسیم ارث بین طرفین تقسیم نامه یا توافق نامه ای باشد مطابق آن عمل می شود.در صورتیکه هر یک از طرفین به مفاد تقسیم نامه عمل ننموده باشند امکان اجبار و الزام آنها وجود دارد.و در نهایت اگر ارث مادربزرگتان در تقسیم نامه تعیین تکلیف نشده یا در زمان تنظیم تقسیم نامه مادربزرگ زنده بوده پس از فوت ایشان مادرتان می تواند سهم ارث خود از یک هشتم مادرش را از سایر ورثه مطالبه نماید.

جمعه, 03 اردیبهشت,1400

پیمان

سلام پدر بنده فوت شدن و به جز من ۲ خواهر دیگه هم دارم ولی اموال پدرم به اسم مادرم هستش الان ما میتونیم ادعای سهم ارث از مادر داشته باشیم یا نه لطفا راهنمایی کنین


پاسخ وکیل:
خیر، وقتی اموال به نام مادر شما است یعنی متعلق به ایشان بوده و جز ماترک پدرتان محسوب نمی شود که فوت پدر تاثیری در آن داشته باشد.اصولاً املاک و اموال غیر منقول متعلق به کسی است که به نام وی در دفتر املاک (اداره ثبت اسناد و املاک کشور) به ثبت رسیده باشد.

شنبه, 04 اردیبهشت,1400

کامران

با سلام
پدر بزرگم فوت شده و مادر بزرگم زنده است و هیچ ارثی تقسیم نگردیده است و به تازگی پدرم فوت شد .آیا من از دارایی پدر بزرگم که قبل از پدرم فوت کرده ارث میبرم ؟؟؟


پاسخ وکیل:
بله، شما به نمایندگی و جانشینی از پدرتان سهم ایشان را از ارث پدرتان از پدربزرگ، خواهید برد.این فقط مخصوص فرضی است که مثلاً پدر شما بعد از پدربزرگتان فوت کند.اگر پدر شما زودتر از پدربزرگتان فوت کرده بود شما مشمول قاعده نمایندگی و جانشینی در ارث نمی شدید.

شنبه, 04 اردیبهشت,1400

مریم الف

سلام
اگر پدری فوت کند و یک فرزند پسر داشته باشد غیر از فرزندش و همسرش آیا مادر ناتنی متوفی که در قید حیات است نیز ارث میبرد از اموال و حقوق ماهیانه متوفی؟


پاسخ وکیل :
منظور شما دقیقاً از مارد ناتنی مشخص نیست، واژه ناتنی یک واژه عامیانه است و بار حقوقی ندارد.یک فرد فقط در یک صورت مادر فرد دیگر محسوب شده و از وی ارث میبرد آن هم اینکه آن فرد (متوفی) از آن زن زاده شده باشد.چیزی تحت عنوان مادر نا تنی یا مادر خوانده در حقوق واجد اثر نیست و این تعابیر عامانه اند.

یکشنبه, 05 اردیبهشت,1400

ولی

سلام، برادر مادر مشترک ما فوت کرده بعد از چند ماه مادرم فوت کرده ایا ما که از مادر مشترکیم ارث میبریم ؟


پاسخ وکیل :
شما که از مادر مشترک هستید با هم خواهر و برادر امی یا مادری یا به تعبیر قانونگذار کلاله امی محسوب می شوید.اگر برادر مادرتان (دایی شما) در زمان فوت ورثه دیگری نداشته است و اموالی از وی به مادرتان رسیده است (چون مادر شما خواهر او بوده و خواهر با وجود فرزند و پدر و مادر برای متوفی ارث نخواهد برد) شما از آن اموال ارث خواهید برد ولی چون قرابت و خویشاوندی شما (خواهران و برادران امی یا مادری) به واسطه مادر است پسر و دختر ارث مساوی میبرند.ارث شما از دایی تان در این فرض تحت قالب جانشینی است و به جانشینی و نمایندگی از مادرتان ارث میبرید.

دوشنبه, 06 اردیبهشت,1400

سعید

باسلام ،
۱-درصورت فوت مردی که فاقد فرزند هست، تقسیم اموال بین همسرش و پدر و مادر متوفی چگونه است؟ ( مرد متوفی دارای یک برادر هم هست )
۲- درصورتی که مرد وصیت رسمی کند تمام اموالش پس از مرگ به همسرش برسد، تکلیف اموال پس از فوتش چطور می‌شود؟


پاسخ وکیل :
برادر متوفی با وجود پدر و مادر برای متوفی ارث نمیبرد .وصیت فقط تا یک سوم اموال نافذ است و سرایت آن به باقی اموال در صورتی است که سایر ورثه به نفع موصی له رضایت دهند پس در فرض سوال شما اگر پدر و مادر راضی نباشند یک سوم اموال در قالب وصیت و یک چهارم اموال (چون متوفی فرزند ندارد) به عنوان سهم ارث به همسر متوفی می رسد و باقی بین پدر و مادر تقسیم می شود.(پدر دو برابر مادر)

پنجشنبه, 09 اردیبهشت,1400

رحيمي

با سلام
اگر پسري در زماني كه پدرش در قيد حيات باشد خونه جدا داشته باشد و پس از آن پدر ملكي خريداري كند و پدر فوت كند آيا اون فرزند سهم ارث از اون ملك را دارد يا خير؟


پاسخ وکیل:
ملاک ارث بردن نیاز مالی، خانه داشتن یا محل زندگی یا شخص مالک خانه ای که در آن زندگی می کنید نیست.در هر حال شما از تمامی اموالی که در زمان فوت پدرتان به نام او و تحت مالکیت او بوده است ارث خواهید برد.

پنجشنبه, 09 اردیبهشت,1400

Mahshid

سلام پدرم مفقود شده و دادگاه فوت فرضی براش صادر کرده که تاریخ فوت فرضی قبل از تاریخ فوت پدرش و مادرش هست حال ما میتونیم از پدر بزرگم ارث ببریم یا خیر ممنون از راهنماییتون


پاسخ وکیل:
آثار مترتب بر موت فرضی و تاثیر آن در ارث همان است که در خصوص فوت واقعی و قطعی وجود دارد.پس شما از اموال پدربزرگتان در قالب جانشینی پدرتان ارث نخواهید برد.مگر اینکه پدرتان پیدا شود که در این فرض اموال به خودش به ارث میرسد.

جمعه, 10 اردیبهشت,1400

عزیزاله

با سلام،
پدر بزرگم قبل ازدایی ناتنی (از یک پدر و دو مادر) که هیچ وارثی ندارد فوت نموده و مادر من ۵ سال بعد از فوت دایی بی وارثم،دو تا دایی تنی دیگر هم دارم که وارث دارند ،مادر بزرگم زن دوم هم قبل از دایی و مادرم فوت نموده،۴۰سال است که انحصار ورثه و تقسیم ارثیه نشده ،آیا دایی فوت شده ام از پدر بزرگم سهم میبرد با توجه به اینکه وارث ندارد و تقسیم ترکه هم نشده؟مادر بزرگم چی؟من به عنوان تنها وارث مادرم و دو تا از دایی هام به عنوان طبقه اول هستیم ،مایملک چگونه تقسیم میشود؟ ممنون از شما،


پاسخ وکیل :
هم مادربزرگ و هم دایی ارث میبرند ولی چون در زمان حیات ایشان تقسیم ارث صورت نگرفته است سهم ارث ایشان به ورثه و جانشینان انها می رسد.مثلا جانشین همسر پدربزرگتان فرزندان خودش و جانشین دایی شما (در حقوق به این برادر برادر ابی یا پدری گفته می شود) .

شنبه, 11 اردیبهشت,1400

سامان

با سلام.
آقایی فوت کردن که همسر و سه فرزند دارند. در زمان فوت ایشان مادر در قید حیات بوده و مدت کمی پس از ایشان و قبل از انحصار وراثت مادر ایشان هم فوت کرده.آیا خواهر و برادر به واسطه ی سهم ارث مادر فوت شده از اموال برادر متوفی خود ارث میبرند؟


پاسخ وکیل :
بله، برادران و خواهران متوفی قائم مقام و جانشین مادر متوفی شده و سهم او را به ارث میبرند.

یکشنبه, 12 اردیبهشت,1400

سمیه

با سلام و احترام
پدر بنده در حادثه تصادف به همراه همسر دومشان فوت کرده اند ولی همسرشان درجا فوت کرده اند و پدرم در بیمارستان، با توجه به فوت پدرم بعد از همسرشان من میخواهم بدانم 1.4 ارثه همسر دومشان به پدرم میرسد؟
و چطور بایدبرای آن اقدام کنم


پاسخ وکیل :
بله پدر شما از همسرش ارث میبرد و یک چهارمی که سهم پدرتان بوده پس از فوت پدر به وراث وی می رسد.برای دریافت گواهی انحصار وراثت هر دو اقدام کنید و پس از آن سهم ارث پدرتان از اموال همسرش که الان دیگر به شما رسیده است را مطالبه نمایید.

دوشنبه, 13 اردیبهشت,1400

احمد رضا

سلام و عرض ادب ، در صورت فوت مادر بزرگ با شرایط ذیل ، تقسیم ارث به چه صورت می باشد؟
مرحومه ۴ فرزند داشته است که ۱ پسر و ۱ دختر ایشان قبل از مادر فوت کرده اند و فعلا ۲ دختر زنده هستند.
پسر مرحوم ایشان ۲ فرزند(۱ پسر و ۱ دختر ) دارد.
دختر مرحومه ایشان هم (۱ پسر و ۱ دختر ) دارد.
سوال :
۱- سهم دختران زنده چقدر از ارث هست؟
۲- نوه ها ی پسری و دختری ایشان که پدر و مادرشان(فرزندان آن مرحومه) در قید حیات نیستند ، ارث می برند؟ اگر جواب مثبت است چه مقدار؟
آیا دختران مرحومه جزء حاجبین هستند که سهمشان بجای نیم تبدیل به ثلث شود ، اگر هست آن ثلث باقیمانده چه می شود؟
با تشکر فراوان


پاسخ وکیل:
فرزندانی که فوت کرده اند نه خودشان و نه فرزندانشان ارثی نخواهند برد.فقط به دو دختری که در زمان فوت مادرشان زنده بوده اند ارث می رسد.هر دو مساوی.

ﺳﻪشنبه, 14 اردیبهشت,1400

سیاوش

با سلام و احترام
اگر مردی فوت کند چقدر از دارایی او به همسرش و چقدر به مادرش به ارث میرسد؟ با فرض اینکه آن مرد فرزندی ندارد و پدرش نیز فوت کرده است و برادر و خواهری هم ندارد.


پاسخ وکیل :
یک چهارم اموال به همسر و مابقی به مادر می رسد.

چهارشنبه, 15 اردیبهشت,1400

لیلا .فرزانه

باسلام.پدربزگم سالها قبل فوت شدن.چهار سال قبل مادرم و مادربزرگم.امسال.باتوجه ب فوت مادرم قبل از مادربزرگم.ایا ما (نوه ها)از مادربزرگمان ارث میبریم؟خاله ودایی دارم.باتشکرفراوان


پاسخ وکیل:
چون مادرتان زودتر از مادربزرگتان فوت کرده به مادرتان و به شما ارثی نمی رسد و تمام اموال به فرزندان مادربزرگتان می رسد.

پنجشنبه, 16 اردیبهشت,1400

موسی

سلام مادرم خانه ای دارد و میخواهد بفروشد و تعداد فرزندان با من 2نفر هستیم ایشان در طبقه پایین زندگی میکنند و برادرم با زرنگ بازی مادرم را ب سمت خود کشانده و میخواهد حق مرا بخورد منزل 600میلیون میارزد و تقسیم بر3 که بشود نفری 200میرسد ولی مادرم گفته ک تو را 120میلیون بیشتر نمیدهم. حالا من حق خود را چطور از ایشان بگیرم


پاسخ وکیل :
چیزی که شما توصیف کردید اصلا حق شما نیست، مادرتان در زمان حیات می تواند هر طور که دلش می خواهد و به هر کس که تمایل دارد هر میزان از اموالش را بدهد و این ربطی به مقررات ارث ندارد.

شنبه, 18 اردیبهشت,1400

فرشید

سلام .پدرمن چندسال فوت کردن و ما سه خواهر هستیم با مادرمون ،خونه ای که قولنامه به اسم پدرمون هست چگونه بین ما تقسیم میشه؟ممنون


پاسخ وکیل:
نحوه تقسیم ارث ربطی به نوع سند مالکیت ندارد، می توانید با همان مبایعه نامه پس از گرفتن گواهی انحصار وراثت ملک را بفروشید ، یک هشتم از ارزش ملک به مادرتان و مابقی بین دختران متوفی به طور مساوی تقسیم می شود.

یکشنبه, 19 اردیبهشت,1400

رضا شعبانی

با سلام و خسته نباشید خدمت اساتید گرامی: مادرم چند سال پیش فوت کردن توی شهرستان یه خونه ویه باغ که سند منقوله دار هم داره به اسمش هست مقدار قابل ملاحظه ای هم طلا داره، و پدرم هم 101 سال سن داره از کار افتاده هست و یکمی هم فراموشی داره و در قید حیاط هستن به نوبت پیش من و برادر و خواهرهام میمونه اون هم خونه و باغ تو شهرستان و خونه در تهران داره و هر سال از باغ میوه که داره مقداری میوه فروخته میشه و همه داراییهای مادرم و پدرم در اختیار برادرم هست و تازگیها هم برادرم از پدرم امضا و اثر انگشت واگذاری چند قطعه زمین رو گرفته و داده به چند تا از خواهرا و یه زمین هم برای خودش برداشته و حالا میخوام بدونم تکلیف اموال مادرم و همینطور پدرم چیست ما دو برادر و شش خواهر هستیم آیا به عنوان آخرین فرزند پسر از این اموال حتی اموال پدرم که در حال حاظردر قید حیاط هستن چیزی به من تعلق میگیره و با چه شرایطی با عرض معذرت میدونم که یه سوال کلی شد که چندتا سوال توش هست ببخشید با تشکر


پاسخ وکیل :
هر کسی در دوران حیات می تواند به طور مستقیم یا به واسطه یک وکالتنامه هر تصرفی که بخواهد در اموال خود بنماید.در فرض سوال شما برادرتان از پدر وکالت دارد و با اعمال وکالت اموال و املاکی را به نام خود و دیگران نموده است.در صورتیکه در چارچوب وکالتنامه اقدام نموده باشد انتقال درست است هر چند که اگر شما مدعی باشید که پدرتان به جهت کهولت سن آگاهی و اشعار لازم را ندارد و به اصطلاح محجور است چون حجر یکی از طرق ابطال وکالتنامه است می توانید با اثبات آن در دادگاه خانواده محل اقامت پدر درخواست ابطال وکالتنامه و در نتیجه ابطال معاملات صورت گرفته توسط برادرتان را بنمایید.بله شما از تمامی ماترک پدرتان در زمان فوت وی ارث خواهید برد و اینکه فرزند آخر یا کوچک هستید تاثیری در امکان توارث ندارد.توصیه می کنیم برای اطلاع از حقوق قانونی خود به یک وکیل متخصص دعاوی ملکی و قراردادها مراجعه نمایید.

دوشنبه, 20 اردیبهشت,1400

شایان

سلام
راستش سرطان دارم و معلوم نیست چقدر دیگه زنده باشم. قبلا خودم و همسرم توافقی امضا کردیم که درصورت فوت من، تمامی اموال من به همسرم برسد اولا نحوه تقسیم ارث مثلا بعد از مرگ من به چه صورته دوما نامه امضا شده ی ما چقدر اعتبار دارد؟


پاسخ وکیل:
دستنوشته شما و این تصمیم که بعد از فوت فقط همسرتان ارث ببرد و دیگری ارث نبرد هیچ ارزشی ندارد.به طور کلی در سیستم حقوقی ما محرومیت از ارث ممکن نیست.البته راه هایی هست که بشود مانع از ارث بردن سایر ورثه شد ولی روش مورد انتخاب شما فاقد اعتبار است.

دوشنبه, 20 اردیبهشت,1400

شایان

اگر مادر من ارثیه ای که پدرش باید بهش میداد رو بصورت زبانی بخشیده باشه به برادرهاش (دایی های من)، ایا من میتوانم ادعای گرفتن سهم الارث مادرم را کنم؟


پاسخ وکیل :
خیر، حتی اگر عمل مادر شما بخشش و هبه توصیف شود مطابق ماده 803 قانون مدنی فقط خود ایشان حق رجوع به هبه را دارند نه شما.

دوشنبه, 20 اردیبهشت,1400

حدیث

بهترین کار این‌ است‌ تا زنده اید وصیت نامه معتبر و ممهور به مهر دفترخانه بنویسید. تا بعد از فوت شما هر کسی توقع ارث نداشته باشد. و فقط کسانی را که شما دوست دارید ارث ببرند.


پاسخ وکیل :
خیر این راه خوبی نیست به این دلیل که وصیت فقط تا یک سوم اموال نفوذ و اعتبار دارد و نسبت به دو سوم مابقی، اگر وصیتی کرده باشید آن وصیت در صورتی صحیح و نافذ است که سایر ورثه رضایت داشته باشند.

دوشنبه, 20 اردیبهشت,1400

زیتون

سلام، اگر بعد از مرگ متوفی با ۳ فرزند پسر و ۴ دختر، پسران سهم الارث خواهران را از اموال بسیار کمتر از سهم واقعیشان بدهند و بعد از فوتِ فرزندانِ دختر،اولادِ آنها میتواند نسبت به سهم الارث واقعی مادرش اقدامی بکند؟


پاسخ وکیل :
بله، امکان اقدام به جانشینی از مادر خود را دارند.

ﺳﻪشنبه, 21 اردیبهشت,1400

ستاره

سلام برادر مجردم فوت کرده و پدر بزرگ پدری و یک خواهر دارد تقسیم اموال چگونه است ؟


پاسخ وکیل :
نگفته اید که پدربزرگ پدری یا مادری اما در هر حال اگر پدربزرگ مادری باشد یک سوم ارث می برد و اگر پدربزرگ پدری باشد دو سوم.مابقی اموال هم به خواهر می رسد.

جمعه, 24 اردیبهشت,1400

مهدی

سلام پدر مرحوم من دارای سرطان بود و برای تامین هزینه فقط خانه داشته که امکان برداشت وام به آن نداشته و سند رو به نام مادر کردند و با نام ایشان وام دریافت کردند که ما از این مورد اطلاع نداشتیم ایا برای دریافت حق پدری می توانیم شکایت کنیم و ارثیه خود دریافت کنیم؟


پاسخ وکیل :
قاعدتاً مال غیر منقول متعلق به کسی است که سند ثبتی و رسمی به نام او وجود دارد.ظاهر امر حاکی از آن است که مال به نام و برای مادرتان است و شما ادعایی بر خلاف ظاهر دارید اگر بتوانید ادعای خود مبنی بر صوری بودن معامله بین پدر و مادرتان را ثابت کنید، می توانید ملک را بنام پدرتان بر گردانید.

جمعه, 24 اردیبهشت,1400

شهرام

با سلام و احترام، ما در خانواده یک مادر، سه برادر و سه خواهر هستیم پدر بنده حین حادثه فوت کرده و پدربزرگ و مادربزرگم در آن زمان در قید حیات بودند و ما ۶ عمو و دو عمه داریم، در حال حاضر فقط مادربزرگم در قید حیات هست، حال سوال بنده این است ۱_ نحوه تقسیم سهم الارث چگونه خواهد بود؟ ۲_ آیا عموها و عمه ها و حتی فرزندان آنها می توانند از مایملک پدرم ارث ببرند؟


پاسخ وکیل :
ورثه پدر شما همه کسانی هستند که نام بردید ، عمو ها و عمه ها هم به جانشینی ارث میبرند.سهم الارث هم عبارت است از : یک هشتم سهم همسر متوفی، یک سوم سهم پدربزرگ و مادربزرگ (که به عموها و عمه ها می رسد) و مابقی بین فرزندان متوفی تقسیم می شود (پسر دو برابر دختر).

شنبه, 25 اردیبهشت,1400

Ali

سلام مَردی ک پدر و مادرش در تصادف فوت کردن، و یک برادر معلول ذهنی و یک برادر 17 ساله دارد، تقسیم ارث چگونه ست؟


پاسخ وکیل :
معلول ذهنی بودن و زیر 17 سال بودن مانع ارث نیست.اموال مطابق قاعده بین فرزندان تقسیم می شود؛ یعنی پسر دو برابر دختر.

دوشنبه, 27 اردیبهشت,1400

fa

سلام خداقوت!
در صورتیکه مادر در قید حیات باشه و بخواد خانه تحت مالکیت خودش رو بین فرزندانش بجز" پسرش (پسرش از خانه سهمی نبره) تقسیم کنه، باید چه مراحلی طی شه؟؟ به کجا باید مراجعه کنه؟؟


پاسخ وکیل :
تاسیس صلح عمری در این قبیل موارد انتخاب مناسبی است.برای اطلاعات بیشتر مقاله راجع به صلح در سایت دادگران را مطالعه فرمایید.

ﺳﻪشنبه, 28 اردیبهشت,1400

zohre

باسلام خدمت شما. پدر بزرگ من حدود 30 سال فوت شده. پدر من 27 سال است فوت شده. و مادر بزرگم 18 سال است فوت شده. بعد از فوت پدرم که مستخدم مدرسه بود تا 9 سال مادر بزرگم از حقوق ما برد البته باتوجه به قانون. حق شیر هم از ما گرفتن از سهم خانه و همه چی. سال گذشته عموی من با 3 عمه خانه پدر بزرگم را فروخت 360 میلیون به ما پولی ندادن گفتن این هم حق شیر است. حالا چند روز پیش یکی از عمه هام اومدن میگن مال شما هم بوده اما فقط 70 میلیون از اون 360 میلیون بعد اومدن گفتن 62میلیون حالا هم که گفتن عموم و یکی از عمه هام میگن نمیدیم دو تا از عمه ها میگن میدیم ولی فقط هرکدام نفری 12500000 میدن ایا این تقسیم درسته. یابیشتر به مامیرسه؟ اون که میگه من نمیدم تکلیفش چیه. ماهم دو دختر و دوپسر هستیم و مادر ؟ ایا حق شیر واقعیت داره ؟ ببخشید طولانی شد.


پاسخ وکیل :
سلام.شما قطعاً از ماترک پدر بزرگتان به نمایندگی از پدرتان ارث میبرید.چیزی تخت عنوان حق شیر در قانون به رسمیت شناخته نشده است .سهم شما معادل و برابر سهمی است که عموی شما می برد.

چهارشنبه, 29 اردیبهشت,1400

کنجکاو

سلام
مادر من ۳۰ سال پیش فوت کرده اند و پدرم بعد از مدتی همسری اختیار کرده اند که این خانم هم یک ماه پیش فوت شده اند، طبق قانون اگر پدرم فوت کنند، از ماترک و ارثیه ایشان به زن دوم فوت شده ارثی تعلق خواهد گرفت یاخیر؟ لازم به ذکر است که همسر دوم پدرم دارای سه فرزند است که همگی از شوهران سابق وی بوده اند و از پدرم هیچ فرزندی نداشته اند.


پاسخ وکیل :
سلام.خیر این خانم و فرزندان او هیچ ارثی از پدر شما نخواهند برد.

چهارشنبه, 29 اردیبهشت,1400

ro

باسلام و احترام. بنده برادری دارم که ازدواج نکرده است و همسر و فرزندی ندارد. در صورت فوت ایشان ارث به خواهران و برادران به صورت مساوی میرسد یا اینکه به برادران 2 برابر خواهران میرسد؟ یکی از برادران با بقیه از یک مادر نیست آیا او هم ارث میبرد؟ ممنون


پاسخ وکیل :
سلام.در فرض سوال شما اگر برادر شما از طرف پدر و مادر هر دو با شما نسبت داشته باشند (برادر ابوینی) ارث مطابق قاعده است یعنی برادر دو برابر خواهر.

چهارشنبه, 29 اردیبهشت,1400

مریم احمدی

سلام وقت بخیر
مردی که پدر و مادر و همچنین پدر بزرگ و مادر بزرگشان فوت شده و از همسر هم جدا شدن و فقط یک فرزند دختر 20 ساله دارن بعد از فوت اموال این مرد تماما به دخترشان میرسد یا بردار ها و خواهرهای این مرد هم ارث میبرند ؟

شنبه, 01 خرداد,1400

فاطمه

سلام
آیا میشه در زمان حیاط کاری کرد ک بعد از فوت زوج یا زوجه تمامی اموال و دارایی فقط به طرفین برسه؟
ممنون میشم اگه جواب بدید

شنبه, 01 خرداد,1400

Fardin

سلام من پدر بزرگم و مادر بزرگم فوت شده دایی م تمام اموال شونو فروخته و سهم همه رو داده به غیر از مادرم و دایی اصلا قیمیت نداشته و انحصار ورثت هم نکرده و ۲۰ساله که باما قطع رابطه کرده اما ما یه برگه داریم که توش نوشتن سهم مادر من پیشه دایی م هستش و گفته شده اگه بخواد بهش میده ولی ما تاحالا سه بار درخواست کردیم و نداده

یکشنبه, 02 خرداد,1400

علی

سلام
یک زوجه و دو پسر و سه دختر دارم
تقسیم ارث چگونه است؟

دوشنبه, 03 خرداد,1400

نرگس توده خیل

سلام
پدرومادرم حدود۵۰۰۰۰مترزمین دارن،زمانیکه درقیدحیاط بودن ۶۰۰متربه‌من ۶۰۰متربه خواهرم زمین دادندوزیرقولنامه ازماامضاگرفتن بعدازفوت پدرم هیچ حقی ازاموال پدری نداریم،وهیچ ادعای ازبرادران نداریم،ماچهاربرادرودوخواهرهستیم،حالا برادرهایمان بمن ‌خواهرم اذیت میکنن
میخواستم بدونم ماوکیل بگیریم شکایت کنیم قانونی میتونیم حقمون روازبرادرهای زورگویمان بگیریم؟

ﺳﻪشنبه, 04 خرداد,1400

شهرام سیاهپوش

سلام خدمت شما اول نیار به یک وکیل و مشاور عالی دارم برا حل مشکل ارث ویک مشک دیگه وکالت دادم بدون اطلاع مال که به نام من بوده فروخته بدون این که اطلاع بدن از فروش حدود ۴ سال من در گیر مشکلات کرده که دنبال نگیرم تلفن من هم ۰۹۰۳۸۲۷۴۰۸۷ هستش لطفا اطلاع بدین متشکر میشم

ﺳﻪشنبه, 04 خرداد,1400

vahid

با سلام و احترام
پدر بنده فوت و بعد فوت ایشان پدر بزرگ بنده فوت کرده است آیا با توجه به فرزند داشتند پدر بزرگم به جزء پدرم آیا به نوه ی که بنده و مادر بنده که عروس ایشان می باشد ارثی میرسد یا خیر ؟
ممنون

چهارشنبه, 05 خرداد,1400

Elham

سلام خسته نباشید اگر شخصی فوت کند و همسر و فرزندی نداشته باشد و فقط یک برادر و خواهر ناتنی با مادر مشترک داشته باشد و تمامی اموال به نام متوفی باشد آیا اموال به برادر خواهر می رسد یا به اقوام پدری مانند عمو و عمه؟ با تشکر

چهارشنبه, 05 خرداد,1400

محمد

سلام.وقت بخیر.
ببخشید آیا در تقسیم ارث به پسر بزرگ تر سهم بیشتر یا وسیله ای مازاد بر سهم خودش تعلق می‌گیرد؟

پنجشنبه, 06 خرداد,1400

پریا

سلام شوهر خواهرم فوت شد
یک پسر دارد و خواهرم در قید حیات
پدر و مادر و خواهر و بردار دارد
تقسیم ارث چگونه است؟
آیا حضانت پسر برای خواهرم هستش؟
اگر خواهرم قیم بشه دیگه امکان ازدواج مجدد نداره؟857859

پنجشنبه, 06 خرداد,1400

محمدی

باسلام خدمت جنابعالی
درصورت بنام نمودن سند ملکی به نام خانمم باتوجه به داشتن دو فرزند دختر
و درصورت فوت خانم تکلیف وسهم اینجانب ازان ملک به چه صورت خواهدشد
۲_خانمم فقط مادرش درقیدحیاط است دراین شرایط به ایشان هم ازاین ملک سهم تعلق می گیرد.و نیز برای برادر و خواهران خانمم نیز سهمی تعلق می گیرد.
باتشکرازشما

پنجشنبه, 06 خرداد,1400

محمدی

سلام وخداقوت
درصورت انتقال سند ملکی بنام خانمم
وفوت احتمالی ایشان ،تکلیف وسهم من ازاین ملک باتوجه به داشتن دو فرزند دخترم و همچنین تعلق احتمالی سهمی ازاین ملک به مادروبرادروخواهران خانمم نیز چطورخواهدبود.
باتشکرازشما

پنجشنبه, 06 خرداد,1400

محمدی

سلام وخداقوت
درصورت انتقال سند ملکی بنام خانمم
وفوت احتمالی ایشان ،تکلیف وسهم من ازاین ملک باتوجه به داشتن دو فرزند دخترم و همچنین تعلق احتمالی سهمی ازاین ملک به مادروبرادروخواهران خانمم نیز چطورخواهدبود.
باتشکرازشما

جمعه, 07 خرداد,1400

شیرین

سلام، وقتتون بخیر
پدربزرگم یک دختر که مادر من باشد از همسر اول داشت، وقتی همسرش فوت شد دوباره ازدواج کرد و همسر دوم، خودش داری 3 پسر بود و و یک پسر که دایی من باشد از پدربزرگ من داشت؛ وقتی پدربزرگم فوت شد همسرش بدون هیچ مدرکی همه ی ارث و میراث را بین فرزاندنش تقسیم میکند و بیشترش را به داییم می دهد؛ به مادرم هیج ارثی نمیدهد با اینکه زبانی پدرش ارث مادرم را مشخص کرده بود ولی هیچ مدرکی وجود ندارد؛ وقتی نامادری مادرم فوت شد، مادرم چندبار تصمیم به شکایت گرفت ولی از ترس فرزاندان نامادریش ترسید و کوتاه آمد. حالا سالها گذشته و مادرم و داییم فوت شدن و ارث و میراث که چندین هکتار است یه مقداری را فروختن و بقیه به پسر داییم رسیده؛ ما تصمیم به شکایت گرفتیم. آیا امکانش وجود دارد که دوباره از اول تمام دارایی پدربزرگم انحصار وراثت شود؟

جمعه, 07 خرداد,1400

رضا

سلام خسته نباشید
ببخشید پدرما مرحوم شده اند و طبق وصیتی که داشتند یک ملکی را بصورت کتبی که چندین شاهد هم دارند که وصیت نامه را امضاء کرده اند و هم اکنون نیز آن را تایید می کنند به دوتا از برادران بخشیده اند حال اگر ما آن را قبول نکنیم کلملک و املاک چگونه تقسیم می شود در ضمن مادر ما در قید حیات می باشد اگر زحمتی نیست ترتیب تقسیم را هم بفرمایید ما کلا 3 برادر و چهار خواهر بهمراه مادرمان هستیم

جمعه, 07 خرداد,1400

حسین

باسلام واحترام
بامطالعه پرسشها وپاسخهای وکیل معظم من به جواب سوالم رسیدم
وکمال قدردانی وتشکرازایشان را دارم
برقرارباشند باسپاس

جمعه, 07 خرداد,1400

مصطفی حیدریان

با سلام و عرض خسته نباشید و وقت بخیر.
سوال1: در ملکی از ترکه خارج شده و بصورت مشاع بین ورثه سند خورده ست. چگونه شخص وارث می تواند به حق خود برسد. ملک یک خانه 100 متری هست. و به ان صورت قابلیت تقسیم ندارد. حال چه راه حلی برای رسیدن به پول و سهم خود هست؟ در حالی که 2 نفر از وراث یا شرکا حاضر به خرید یا فروش سهم دیگری نیستند.
سوال2: ملکی که هنوز در ترکه هست و تقسیم نشده و کارهای مالیاتی ان انجام نشده و بیش از 6 سال از فوت میت می گذرد. و ورثه تمایل به اقدام ندارند. و با این کارشون می خواهند به وارث نیازمند فشار وارد کنند تا سهم خود را مفت از دستش خارج کنند. وارث نیازمند چطور و چگونه می تواند به حق خود برسد؟ ایا در قانون جوابی برای این حالت ها هست؟
بنده شنیده بودم که باید دستور فروش یا تقضای تقسیم بدهیم بعد دادگاه وراث را به شورای حل اختلاف فرا می خواهند اگر به نتیجه نرسیدند کارشناس می فرستد و قیمت گذاری کرده و سپس در مزایده ملک را فروخته و پول هر کس را می دهد. بعضی گفتند چنین چیزی نیست.

جمعه, 07 خرداد,1400

محمدی

سلام زن هم می نونه مالش را به شوهرش عمره به شرط کنه

شنبه, 08 خرداد,1400

احمد

سلام
من مادرم فوت کرده وخانه پدری هم به نام مادرم بوده
پدرم هم زنده است
سه برادر و یک خواهر هستیم
سهم هرکس چقدر است
در ضمن آیا از وسایل خانه فرزندان ارث میبرند

چهارشنبه, 12 خرداد,1400

رضا

سلام پدرم فوت شده و دارای ۴پسر و ۵دختر هست همسر ایشان قبلاً فوت شده پدرم دارای ۴۲۰میلیون پول در بانک و ۵۰۰۰متر زمین مسکونی و ۳۶۵۰متر زمین زراعی است ورثه برای تقسیم اموال به توافق نرسیده اند درصورتی که قانون اموال رو تقسیم کنه چه مدت طول میکشد و چه مقدار از اموال را قانون برمیدارد درضمن آیا راهی هست که دختر و پسر ارث برابر ببرند؟
ممنون از زحمات شما


پنجشنبه, 13 خرداد,1400

رانین نبئی

92من پسرارشد هستم که درکودکی پدرم زن دیگری اختیارکرد که یک دختر ودوپسر داردپدرم فوت کرده اکنون من درخارج ازکشورهستم آیا ایشان میتوانند بدون درنظرگرفتن سهم اینجانب اقدام کنند یعنی من را دوربزنند ومحرومم کنند؟

پنجشنبه, 13 خرداد,1400

رانین نبئی

92من پسرارشد هستم که درکودکی پدرم زن دیگری اختیارکرد که یک دختر ودوپسر داردپدرم فوت کرده اکنون من درخارج ازکشورهستم آیا ایشان میتوانند بدون درنظرگرفتن سهم اینجانب اقدام کنند یعنی من را دوربزنند ومحرومم کنند؟

شنبه, 15 خرداد,1400

مهدی بوشی

با سلام . لطفا بنده را راهنمایی کنید اگر بعد از فوت پدر بزرگ مادری ، ارثی به مادر داده نشده باشد ، چگونه می توان آن را پیگیری کرد . در ضمن هیچگونه مدرکی دست مادرمان نیست. تنها و تنها شناسنانه پدر بزرگ مرحوم

شنبه, 15 خرداد,1400

نیما

با سلام
اگر میت که شش فرزند داشته باشد اما چهار نسق برای فرزندان صادر کند و در نسق ها مکان دقیق سهم ذکر نشده باشد و همچنین مقداری زمین بدون نسق باقی مانده باشد آیا راهی وجود دارد که مابقی زمین بین دو نفر باقی مانده تقسیم شود و مانع از آن شد سایر ورثین ادعای ارث از زمین باقی مانده را داشته باشند؟؟
برای تقسیم چندین سال هست به این مشکل برخوردیم لطفاً کمک کنید
با تشکر

شنبه, 15 خرداد,1400

نیما

با سلام
اگر میت که شش فرزند داشته باشد اما چهار نسق برای فرزندان صادر کند و در نسق ها مکان دقیق سهم ذکر نشده باشد و همچنین مقداری زمین بدون نسق باقی مانده باشد آیا راهی وجود دارد که مابقی زمین بین دو نفر باقی مانده تقسیم شود و مانع از آن شد سایر ورثین ادعای ارث از زمین باقی مانده را داشته باشند؟؟
برای تقسیم چندین سال هست به این مشکل برخوردیم لطفاً کمک کنید
با تشکر

دوشنبه, 17 خرداد,1400

هادی

سلام
مادربزرگی دارای 3پسر و 4دختراست بنا به توصیه پدربزرگ در زمان حیاتش تصمیم دارد اموالش بعد از فوتش به طور مساوی بین دختران و پسران تقسیم شود در زمان حیاتش برای اینکه این امر صورت بگیره چکار باید انجام بدن؟

ﺳﻪشنبه, 18 خرداد,1400

امیر

سلام،نحوه تقسیم اموال دختری که فوت کرده و ازدواج هم نکرده دربین اعضایی خانواده اش به چه شکل است،
این دختر دو خواهر که فقط مادرشون یکی نیست واز زن دوم پدرشون هستن هم دارد به چه نحوی هست.
ایا این دوخواهر دیگرش که از همسر دوم پدرشون هستن ارثی خواهند برد.با وجود اینکه پدرشون یکی بوده یا به سبب اینکه فقط مادر این دوخترهمسر دیگر پدر فوت شده این دختر فوت شده هست ارثی نمیبرن وفقط دربین خواهر وبرادانی که از همسر اول پدرشون باقی مونده تقسیم میشه.
همسر اول پدرشون هم فوت شده.
این دو دختر از خواهر فوت شده خود که ازدواج هم نکرده ارثی میبرن یا فقط به برادران وخواهران که از همسر اول پدرشون هستن تنها ارث میبرن

ﺳﻪشنبه, 18 خرداد,1400

محمد

با عرض سلام برادرم همسرش فوت نموده فرزندی هم ندارند پدر و مادر و سه برادر همسر مرحومشان قبل از ایشان فوت نموده اند فقط یکی از برادران مرحومه در قید حیاط می باشد وخواهری هم نداشته اند طبق قوانین جدید سهم الارث برادرم از ماترک همسر مرحومش
به چه میزان است؟ با تشکر فراوان از زحمات شما برای راهنمايی هموطنان گرامی اجرتان با پروردگار متعال.

پنجشنبه, 20 خرداد,1400

Ma

با سلام.
مادر و پدر مادرم (پدربزرگ و مادربزرگ) سالها پیش فوت کرده اند اما تا کنون فرزندانشان ارث را تقسیم نکرده اند. مدتی پیش مادرم نیز که فرزندشان بود فوت کرد. حال که سهم الارث مادرم به ما فرزندان تعلق میگیرد آیا نحوه تقسیم ارث به همان صورت می باشد که فرزندان پسر 2 برابر فرزندان دختر ارث میبرند یا اینکه به شکل مساوی تقسیم میشود؟
با تشکر

یکشنبه, 23 خرداد,1400

آرمان

باسلام و عرض خسته نباشید
برادرم فوت کرده و یک دختر و همسر دارد
متوفی مادر و یک برادر و ۳ خواهر ابوینی هم دارد
مطابق مذهب شیعه پس از کسر مهریه زوجه ماترک به نسبت یک هشتم زوجه +یک ششم مادر والباقی برای دخترش میشود.
نکته اینکه مذهب ما سنی و پیرو امام شافعی هستیم و چون فرزند ذکور نداشته و دختر هست ظاهرا برادر و خواهرها هم ارث میبرند،لطفا راهنمایی بفرمایید که وضعیت تقسیم ماترک بین وراث چگونه است.
باتشکر

یکشنبه, 23 خرداد,1400

آرمان

باسلام و عرض خسته نباشید
برادرم فوت کرده و یک دختر و همسر دارد
متوفی مادر و یک برادر و ۳ خواهر ابوینی هم دارد
مطابق مذهب شیعه پس از کسر مهریه زوجه ماترک به نسبت یک هشتم زوجه +یک ششم مادر والباقی برای دخترش میشود.
نکته اینکه مذهب ما سنی و پیرو امام شافعی هستیم و چون فرزند ذکور نداشته و دختر هست ظاهرا برادر و خواهرها هم ارث میبرند،لطفا راهنمایی بفرمایید که وضعیت تقسیم ماترک بین وراث چگونه است.
باتشکر

یکشنبه, 23 خرداد,1400

Ns

با سلام .خسته نباشید .
پدرم تازه فوت کرده است و مادرم چند سال پیش فوت کرده پدرم دوباره ازدواج کرد و از زن اول ۷ فرزند و از زن دوم ۳ فرزند دارد پدرم مال و اموال زیادی دارد .تقسیم ارث چگونه است؟؟؟ و آیا همسر دوم می تواند بدون رضایت فرزندان همسر اول مال و اموال پدرمان را به نام خود و فرزندانش کند؟؟ما باید چه کار کنیم؟؟؟
اگر پدرم بدون رضایت فرزندانش اموالش را به نام همسرش کرده باشد و بدون اطلاع ما ..می‌توانیم باز ادعای ارث کنیم ؟؟؟

دوشنبه, 24 خرداد,1400

ha

باسلام و خسته نباشید
بنده متاهل و صاحب 1فرزند دختر 1ساله هستم
پدر و مادر در قید حیات هستند و 3برادر و 4خواهر بزرگتر از خود دارم
بعد از فوت اینجانب اموال (املاک . ماشین . حسابهای بانکی )چگونه تقسیم میشوند؟
تشکر از شما

چهارشنبه, 26 خرداد,1400

حسین

سلام علیکم
پدرم اسفند92 فوت شده .تا الان که خرداد1400هست انحصار وراثت انجام نشده .هر موقع که صحبتش میشه غیراز من بعضی از خواهرا میگن که تا مادر در قید حیات هست اینکار را انجام نمیدیم . و هر سال به بهانه تعمیر خونه ای که داخل ان با مادر زندگی میکنم تعدادی از وسایل خونه رو میبخشن به کسی.
من باهمسرم پیش مادرم زندگی میکنم در یکی از اتاقهای خونه .اگر خواستم از اتاق دیگری استفاده کنم اذیتم میکنن. حتی وقتی حرف وراثت میشود میگن تو حق اضحارنظر نداری.
ما5خواهر5برادر هستیم که 2تااز برادرا شهید و فوت شده اند .همه مستقل هستن.فقط من. که از اول همه خانواده گفتن توی همین خونه زندگی کن.
الان تکلیف من چیست؟؟؟

جمعه, 28 خرداد,1400

Sky

سلام وقت بخیر
در تقسیم ترکه میتونیم لیست وسایل منزل که در تصرف زن دوم پدرم ااست ذکر کنیم

یکشنبه, 30 خرداد,1400

سعید

سلام عرض ادب من برادری دارم که ازپدرپسرعمومن وازمادری برادرهستیم زمانی که مادرم باپدرش ازدواج کردوبرادرم بدنیاامدپدرش فوت کردوپدربزرگ مادربزرگم هردوزنده بودن بعدمادرم بابرادرشوهرش یعنی بابای من ازدواج کردبعدچندسال که برادرم بزرگ شده بودومیخواست ازدواج کنه وپدربزرگ مادربزرگم فوت کرده بودن مادربا عموهام درمیان گذاشت و۲۰۰۰ مترزمین برای برادرم ازعموهایش گرفت براش حالا که پدرم فوت کرده ومازمینهارابین خودمان تقسیم کردیم به مانفری ۱۰۰۰ مترارث رسیده وپسرعموم حالارفته شکایت کرده میگه منم ارث پدریمومیخوام ایابهش ارث تعلق میگیره یانه

دوشنبه, 31 خرداد,1400

Mehrdad

با سلام ، خدمت شما عرض کنم که هم اکنون پدر و اخیرا مادرم به رحمت خدا رفته اند و مادر بزرگ مادری ام (که خیلی پیر است) در قید حیات بوده و با توجه به اینکه سه دانگ از خانه پدری بنده به نام مادر مرحومم بوده را با تحریک نوه ها و برخی از فرزندانش مطالبه می نماید ، که در حقیقت این ماترکه را برای خود نخواسته بلکه برای یک سری نوه و فرزند شیادش می خواهد ، راهکار قانونی این کار چیست ؟ اموال در اصل مربوط به پدر مرحومم هست که در آخر عمری نیمی را به نام همسرش کرده بود و در واقع هیچ نقشی ایشان در ایجاد این اموال ندارند!

ﺳﻪشنبه, 01 تیر,1400

نیما

سلام و عرض ادب ،میخام بدونم فرزن یا فرزندانی که پدر و مادر زنده و در سلامت عقل کامل هستن آیا فرزندان میتوانن ادعا و مطالبه ارث کنن ؟

ﺳﻪشنبه, 01 تیر,1400

hossein

سلام،همسر بنده فوت شدن انحصار وراثت انجام دادم ویک چهارم بنده،یک ششم مادر همسرم ویک ششم پدر همسرم درگواهی انحصار وراثت ثبت شده،الان برام سوال پیش آمده،سهم یکدانه پسرم رو در آخر نوشته شده مابقی ما ترک برای پسرم میخوام بدونم یعنی چقدر است و اینکه سهم شش دانگ آپارتمان برای هر کدام چقدر تعیین می‌شود ممنون وتشکر

ﺳﻪشنبه, 01 تیر,1400

hossein

سلام،همسر بنده فوت شدن انحصار وراثت انجام دادم ویک چهارم بنده،یک ششم مادر همسرم ویک ششم پدر همسرم درگواهی انحصار وراثت ثبت شده،الان برام سوال پیش آمده،سهم یکدانه پسرم رو در آخر نوشته شده مابقی ما ترک برای پسرم میخوام بدونم یعنی چقدر است و اینکه سهم شش دانگ آپارتمان برای هر کدام چقدر تعیین می‌شود ممنون وتشکر

چهارشنبه, 02 تیر,1400

با سلام و احترام زنی که از همسر اول طلاق گرفته است و دوباره ازدواج کرده ایا از فرزند شوهر اول که فوت کرده سهم ارث میبرد

با سلام و احترام زنی که از همسر اول جدا شده و دوباره ازدواج کرده ودوفرزند از همسر دوم دارد ایا بعد از فوت پسر همسر اولش ارثی از آن میبرد

پنجشنبه, 03 تیر,1400

رحمانی

با سلام
پدر بزرگ من دوسال پیش فوت کرده و مادربزرگ و دایی هایم سهم ارث مادرم را نمی دهند ،مادرم درخواست ارث خود راکرده و به مراجع قضایی برده است اما مادر بزرگم و دایی هام تهدید میکنند که ارثی به تو نمیدهیم .میخواستم بپرسم چگونه با این شرایط دادگاه حق مادرم را میتواند بگیرد ؟پدربزرگم اموال زیادی دارد خونه،زمین،باغ،درخت و..ومادرم درخواست کرده از همه این اموال سهم خود را میخواهد ایا امکان دارد طبقه گفته مادرم دادگاه رای صادر کند و سهم خود را بگیرد؟و اگر دایی هایم راضی نباشند که مادرم ارث بگیرد ایامیتوانند مانع شوند.؟ (چهار پسر و چهار دختر و مادربزرگم کسانی هستند که ارث باید بین انها تقسیم شود).ممنون میشم پاسخ دهید.

جمعه, 04 تیر,1400

mohamad

با عرض سلام پدرو مادرم هردو باهم فوت شدند دو برادر وچهار خواهریم پدرم قبل از فوتش تمام حقش برادرم رو پرداخت سند زمین کشاورزی هم به اسمش زده بود الان ما میخوایم زمین های کشاورزی رو تقسیم کنیم باز هم ارثی به او تعلق داره یاخیر؟ با تشکر

جمعه, 04 تیر,1400

mohamad

با عرض سلام پدرو مادرم هردو باهم فوت شدند دو برادر وچهار خواهریم پدرم قبل از فوتش تمام حقش برادرم رو پرداخت سند زمین کشاورزی هم به اسمش زده بود الان ما میخوایم زمین های کشاورزی رو تقسیم کنیم باز هم ارثی به او تعلق داره یاخیر؟ با تشکر

جمعه, 04 تیر,1400

حامد موسوی

باسلام و تشکر بابت مشاورههای خوبتان
دایی مادرم حدود ۳۰سال پیش فوت شدند ک ایشان فرزندی نداشتند، اما همسرشان در قید حیات هستند. ایشان دوخواهر داشتند یک خواهر که مادربزرگ بنده بودند که از پدرومادر مشترک بودند ب همراه یک خواهر که فقط از مادر مشترک بودند.خواهری که از مادر مشترک بودند فرزندی نداشتند و حدود ۷سال پیش فوت کردنداما برادر و خواهر ناتنی از پدر مشترک به عنوان ورثه دارند که همگی در قید حیات هستند. .مادر بزرگ بنده هم ۱سال پیش فوت شدند که فرزندان دختروپسرشان در قید حیات هستند.. اموال زیادی از این دایی مرحوم بجا مانده است..خواستم در مورد نحوه تقسیم سهم الارث ایشان میان همسر و ورثه این دو خواهر بنده را راهنمایی بفرمایید..
باتشکر

جمعه, 04 تیر,1400

Mazyar

سلام من درزمان فوت مادرم سهم ارث مادرمو ک فوت کرده بود بخشیدم ب داداش ناتیم الان راهی هست بخوام پس بگیرم

شنبه, 05 تیر,1400

وطن دوست

سلام پدرزنم فوت کرده وخدایی نکرده همسرم فوت کنه زبانم لال خدانکنه ایا ازخانمم بمن ارث میرسه درضمن فعلا تقسیم وراثت نکردن وفقط چقدرزمین دارن مشخصه وچقدربه زنم میرسه مشخصه ممنون

شنبه, 05 تیر,1400

آوات

سلام
پدر من چندین سال پیش فوت شده و در آن زمان در روستا تقسیم مال بین فرزندان دختر مرسوم نبوده و خواهرم هم مال خود را حلال کرد و گفت که مال نمیخواهد ولی متاسفانه ما سند و مدرکی از او نگرفتیم الان بعد از حدود ۴۵ سال که هر دو خواهر من فوت شده اند فرزاندان آنها ادعای ارث مادر خود را کرده اند ایا به انها ارث تعلق میگیرد؟

یکشنبه, 06 تیر,1400

پارسا

سلام 27 سال پیش پدر فوت شدن و انحصار وراثت انجام دادیم و حالا 2 سال هست که مادر فوت کرده و برای همون پروسه اقدام کردیم که مشکلی پیش آمد که مادر و پدر 50 سال پیش نوزادی داشتن که بر اثر اسهال فرا گیر در بیمارستان فوت میشه و جنازه نوزاد رو بخاطر بیماری واگیر دار تحویل نمیدن و بیمارستان خودش دفن میکنه ،شناسنامه که نداشته هیچ در شناسنامه والدینم هم ثبت نشده ولی بعد استعلام هم اسم در آمد هم کد ملی ،ثبت احوال گفتیم چطور ثابت کنیم زنده نیست اگر بود تحصیلات ، حساب بانکی و ... داشت یا حداقل کارت ملی و شناسنامه که نیاز داشت باید می گرفت ولی متاسفانه توجه نکردن و نامه زدن به پلیس امنیت ، لطفا راهنمایی بفرمائید ممنون

یکشنبه, 06 تیر,1400

امید نعمتی

سلام وقت بخیر
مادر بنده تازگی ها فوت کردن خانه به اسم مادرم هستش از اینور دایی بنده چون پدربزرگ و مادربزرگم زنده هستند میخواد حق اونها رو بگیرد از خانه ایا متونیم کاری کنیم غیر من و خواهرم و پدرم کسی چیزی نگیره کاری میشه حاظریم انجام بدیم

یکشنبه, 06 تیر,1400

حامد موسوی

باسلام و تشکر بابت مشاورههای خوبتان
دایی مادرم حدود ۳۰سال پیش فوت شدند ک ایشان فرزندی نداشتند، اما همسرشان در قید حیات هستند. ایشان دوخواهر داشتند یک خواهر که مادربزرگ بنده بودند که از پدرومادر مشترک بودند ب همراه یک خواهر که فقط از مادر مشترک بودند.خواهری که از مادر مشترک بودند فرزندی نداشتند و حدود ۷سال پیش فوت کردنداما برادر و خواهر ناتنی از پدر مشترک به عنوان ورثه دارند که همگی در قید حیات هستند. .مادر بزرگ بنده هم ۱سال پیش فوت شدند که فرزندان دختروپسرشان در قید حیات هستند.. اموال زیادی از این دایی مرحوم بجا مانده است..خواستم در مورد نحوه تقسیم سهم الارث ایشان میان همسر و ورثه این دو خواهر بنده را راهنمایی بفرمایید..
باتشکر

دوشنبه, 07 تیر,1400

Someone

سلام وقت بخیر
من چند وقت پیش مادرم ۱۰۰ میلیون پولی ک داشت رو ب من داد تا به اسم خودم حساب باز کنم و پول رو ب حساب بریزم
میخواستم بدونم درصورت فوت من ایا مادرم ب راحتی میتونه پول خودش رو بگیره یا نه؟

ﺳﻪشنبه, 08 تیر,1400

رضا

در تقسیم ارث تکلیف مهریه زن چه میشود؟؟

ﺳﻪشنبه, 08 تیر,1400

میلاد

با سلام
فردی از همسر اول خود جدا شده و مجددا ازدواج دایم انجام داده
از همسر اول خود ۳ فرزند که دو دختر و یک پسر،یکی از دخترها مجرد هست هنوز.
بعد از فوت اموال ایشان و حقوق بازنشستگی ایشان چگونه تقسیم میشود؟
ممنونم🙏🏻

چهارشنبه, 09 تیر,1400

حامد موسوی

باسلام و تشکر بابت مشاورههای خوبتان
دایی مادرم حدود ۳۰سال پیش فوت شدند ک ایشان فرزندی نداشتند، اما همسرشان در قید حیات هستند. ایشان دوخواهر داشتند یک خواهر که مادربزرگ بنده بودند که از پدرومادر مشترک بودند ب همراه یک خواهر که فقط از مادر مشترک بودند.خواهری که از مادر مشترک بودند فرزندی نداشتند و حدود ۷سال پیش فوت کردنداما برادر و خواهر ناتنی از پدر مشترک به عنوان ورثه دارند که همگی در قید حیات هستند. .مادر بزرگ بنده هم ۱سال پیش فوت شدند که فرزندان دختروپسرشان در قید حیات هستند.. اموال زیادی از این دایی مرحوم بجا مانده است..خواستم در مورد نحوه تقسیم سهم الارث ایشان میان همسر و ورثه این دو خواهر بنده را راهنمایی بفرمایید..
باتشکر

جمعه, 11 تیر,1400

سامان

سلام وقت بخیر ببخشید سوال داشتم مادرم ۱۰ سال پیش سهم‌ارث خودش رو به داییم فروخته الان بعد از ۱۰ سال داییم فوت کرده و همسر و فرزندی ندارن اما دو برادر و یک خواهر دارد سوالم این هستش که اون سهمی که فروخته شده چطور بین ورثه تقسیم میشه باتوجه به اینکه ۱۰ سال پیش سهم خودش رو فروخته چند درصد یا چطور محاسبه میشه اون سهمی که فروخته که مادرم دوباره وارث اون سهم هست ممنون میشم راهنمایی کنید باتشکر

شنبه, 12 تیر,1400

علی

سلام پدر بنده فوت کردن و برادرم که یک همسر و یه دختر داره قبل از پدر بنده نیز فوت کردن من و مادرم فقط هستیم اموال به چه صورت تقسیم میشود ? حقوق مستمری و اموالی که در بانک دارن نیز چه طور تقسیم میشود?
تشکر از راهنمایی شما

شنبه, 12 تیر,1400

مریم روستایی

با سلام.
من خواهری داشتم که فرزندی نداشت و شوهرش نیز قبلا فوت کرده بود ولی متاسفانه ارثیه شوهر ایشان تقسیم نشده بود که ایشان نیز فوت کردند. طبق قانون یک چهارم از ارث شوهرش به اینجانب تعلق می گیرد ولی برادرزاده های شوهر خواهرم زیر بار نرفته و اصرار دارند بنده یک ششم از ارثیه را دریافت کنم. لطفا اینجانب را راهنمایی کنید.

یکشنبه, 13 تیر,1400

علی رسولی

سلام
ازاموال پدر چه چیزهایی به عنوان یادگاری به فرزند ارشد پسر تعلق میگیرد؟

ﺳﻪشنبه, 15 تیر,1400

محمد

با سلام پدر بنده و برادرش در حدود سی سال پیش و در زمان حیات پدرشان اراضی کشاورزی پدریشان را تقسیم کرده اند و الان هردوی ان ها حدود بیست سال است که فوت کرده اند اما الان فرزندان عموی بنده نسبت به نحوه ی تقسیم اراضی به من و برادرانم معترضند ایا این خواسته ان ها جنبه قانونی دارد یا خیر با تشکر

ﺳﻪشنبه, 15 تیر,1400

محمد

با سلام پدر بنده و برادرش در حدود سی سال پیش و در زمان حیات پدرشان اراضی کشاورزی پدریشان را تقسیم کرده اند و الان هردوی ان ها حدود بیست سال است که فوت کرده اند اما الان فرزندان عموی بنده نسبت به نحوه ی تقسیم اراضی به من و برادرانم معترضند ایا این خواسته ان ها جنبه قانونی دارد یا خیر با تشکر

چهارشنبه, 16 تیر,1400

حسین

با سلام. آیا فرزند خوانده در ارث، حکم فرزند خونی را دارد یا نه؟ اگر وصیت نامه از متوفی موجود نباشد و متوفی دارای همسر و خواهر و برادر باشد آیا به فرزند خوانده متوفی ارث می رسد؟

چهارشنبه, 16 تیر,1400

bahar

سلام و خسته نباشید
بنده دختر عمه ای داشتم که بعد از شوهرش فوت کرد و با توجه به اینکه اولاد و خواهر و برادری نداشت تقسیم ارث ایشان چگونه است؟ و اینکه شوهر ایشان قبل از ایشان فوت کرده و صاحب خواهر و برادر تنی و ناتنی می باشد آنها نیز ارث می برند یا نه؟

چهارشنبه, 16 تیر,1400

bahar

سلام و خسته نباشید
بنده دختر عمه ای داشتم که بعد از شوهرش فوت کرد و با توجه به اینکه اولاد و خواهر و برادری نداشت تقسیم ارث ایشان چگونه است؟ و اینکه شوهر ایشان قبل از ایشان فوت کرده و صاحب خواهر و برادر تنی و ناتنی می باشد آنها نیز ارث می برند یا نه؟

چهارشنبه, 16 تیر,1400

حامد

سلام عرض ادب
۱) آیا میتونم در زمان حیاط خود یک واحد آپارتمان رو به اسم برادرم کنم اگر فوت کردم بدون درد سر به او برسه فقط تغیر سند بعد فوتم صورت بگیره و در زمان حیات خودم به اسم خودم باشه چون این آپارتمان در واقع برای برادم هست برای کاری به اسم من کرده و میخواهم وقتی فوت کردم حق به حق دار برسه ممنونم از راهنمایی

چهارشنبه, 16 تیر,1400

جمشید محبی

سلام زنی که پس فوت پدر ومادر خانواده بدون تقسیم نامه مال را بین وارثین دختر و پسر تقسیم نموده وسپس خواهران مجموعا سهم خودشان فروخته اند وچون زمین فوق سند نداشته و با فروشنامه عادی فروخته شده و خریدار میخواهد سند بگیرد همه اعضای خانواده فروشنده اعم از دختری وپسری وکالت دادند برای امضا به سه نفر بعد از مدتی یکی از خواهران فوت کرده و شوهراو سهمی از زن زن برده ودرضمن شوهر ازدواج مجدد نموده وشوهر هم فوت نموده آیا زن دو هم از این مال ارث میبرد

جمعه, 18 تیر,1400

امیر

باسلام
اگر مردی که چهارفرزندداردپس از فوت همسرش
همسر دوم اختیار کند و خود آن شخص هم فوت
کند،آیا به همسر دومش ارثی میرسدواز حقوقش
سهمی میبرد

جمعه, 18 تیر,1400

امیر

باسلام
اگر مردی که چهارفرزندداردپس از فوت همسرش
همسر دوم اختیار کند و خود آن شخص هم فوت
کند،آیا به همسر دومش ارثی میرسدواز حقوقش
سهمی میبرد

جمعه, 18 تیر,1400

mahan

با سلام و وقت بخیر.
پدر بنده وقتی در قید حیات بودن بخشی از اموال خود را به صورت دست نویس بین پسرهایش تقسیم کرده و ذکر نکرده که ارث پسرها محدود به این نوشته هاست. این برگه ها توسط خود پدرم و 3 شاهد امضا شده و دارای اثر انگشته و همچنین در بالای صفحه به دست خودش نوشته شده وصیت نامه
بعد از فوت این برگه ها معتبرن؟
و اگ لحاظ قانونی اقدام به تقسیم ارث بشه ایا این برگه ها مورد لحاظ قرار خواهند گرفت یا خیر؟

یکشنبه, 20 تیر,1400

موسوی

مردی فوت کرده و دارای همسر و دو فرزند پسر می باشد و پدر و مادرش در قید حیات نیستند آیا مادر ناتنی مرد از ارث مرد سهم میبرد؟

یکشنبه, 20 تیر,1400

سپهر

سلام، پدر اینجانب در اردیبهشت ماه امسال فوت شد و بلافاصله برای دریافت گواهی انحصار وراثت اقدام کردیم. خواهرم سالهاست که خارج از کشور زندگی میکند. خواهرم تلفنی اعلام کرد که هیچ چیز از ارث نمیخواهد و به دلیل گرفتاری و مشغله زیاد نمیتواند به سفارت مراجعه و وکالتنامه ارسال کند. در چنین شرایطی برای تقسیم ارث و از بین نرفتن حق و حقوق همه ورثه (بخصوص خواهرم) چه اقدامی باید انجام دهیم؟ با احترام

دوشنبه, 21 تیر,1400

علی

اگر فرزند پسری بیشتر از حق الرث زمینی را بعد از فوت پدر با امضا جعلی سند مالکیت تهیه نماید که در واقع حق الرث خواهران بوده آیا قابل پیگیری می باشد ؟

ﺳﻪشنبه, 22 تیر,1400

مریم حاتمی

سلام وقت بخیر
مادر من 6 سال پیش فوت شدند و پدرم 3 سال پیش زن دیگری گرفتند و ازاو یک فرزند دارند و از مادر من 4 فرزند دارد، پدرم چند روز قبل فوت شدند، آیا ما 4 نفر که فرزندان همسر اول پدرم هستیم میتوانیم مهریه مادرمان را پس از مرگ پدرم با توجه به اینکه همسر دوم ایشان مهریه خودش را طلب کرده است طلب کنیم و ماهم به عنوان وارث مادرمان حق داریم که مهریه اش را از اموال پدرمان بگیریم و بعد از آن انحصار وراثت را انجام بدهیم...؟؟؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید...
با تشکر

چهارشنبه, 23 تیر,1400

Maral

باسلام و احترام
چند سال پیش پدربزرگم ۲۵۰ متر زمین مزرعه را روی برگه ای نوشتند و امضای عمه هام و عمویم روی برگه است و آنها رضایت دادند که ۲۵۰ متر زمین مال مادرم شود(چون پدربزرگم در روستا زندگی میکند امضای شورا هم هست)و پدربزرگم فوت کرده است.میخواهم بدانم آیا آن ۲۵۰ متر زمین به مادرم تعلق دارد؟

پنجشنبه, 24 تیر,1400

مجید

با سلام
مردی که داراری یک فرزند پسر و یک فرزند دختر و یک زوجه می باشد، زودتر از مادر خودش فوت میکند. سالها بعد مشخص می شود که این مرد صاحب زمینی بوده است که باید بین وراث تقسیم شود، هم اکنون مادر مرد نیز فوت کرده ولی زوجه و دو فرزند وی در قید حیات هستند، آیا خواهر و برادر این مرد متوفی می توانند طلب ارث نمایند؟

شنبه, 10 مهر,1400

سینا

سلام عموی پدرم فوت شده و فرزندی ندارد برادرزاده هایش وارث او هستند آیا دختر و پسر یک اندازه سهم میبرند

شنبه, 10 مهر,1400

یاسمن

سلام روز بخیر
ببخشید مادربزرگ من یه خانه دارن در شیراز که در اصل با پول و هزینه پدربزرگم ساخته شده ولی سندش به اسم مادربزرگ من هست و مادربزرگ من هنوز زنده هست و پدربزرگم فوت کرده ولی خونه و سند به اسم مادربزرگم هست
این خونه فروش رفته و بچه ها میگن طبق وصیت پدربزرگم قراره به همه به طور یکسان ارث برسه...
آیا این تقسیم ارث گناهه؟ یا اشتباه هست و دخترها پول حرام استفاده میکنند؟

شنبه, 10 مهر,1400

کامران

عرض سلام و ادب
اگر شخصی فوت کرده باشد و دو همسر عقدی و دو همسر صیغه ای به همراه یک فرزند پسر و دو فرزند دختر از همسران عقدی داشته باشد و همچنین مادر او نیز زنده باشد ، ارث مادر متوفی چقدر است .
در صورتیکه که قبل از تقسیم ارث با توجه به انجام شدن مراحل انحصار و راثت ، مادر شخص متوفی فوت شود با توجه به داشتن پسران و دختران دیگر تکلیف ارث مادر فوت شده چه میشود ؟
سپاس گزارم از راهنمایی شما

شنبه, 10 مهر,1400

مجید

سلام بنده دوبرادرویک خواهردارم یکی ازبرادرهایم محلول ذهنی است وبامن زندگی میکند به نظرشما سهم ارسیه برادرمحلول فقط به من میرسد که جمع وجماوریش میکنم یا بعدفوتش خواهروبرادرم هم ارث می برن؟

یکشنبه, 11 مهر,1400

میر مجید

سلام
شوهر خواهر من فوت کرده و یک دختر دارد و مادر شوهرش در قید حیات است
لطفا در خصوص تقسیم اموال حدود ۱۵ میلیارد
ضمنا سهم خواهر من فقط از دخترش است یا از مادر شوهرش هم هست
اول باید مهریه کم شود

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.