X

نمونه قراردادها

نمونه قراردادهای حقوقی تنظیم شده توسط وکلای متخصص قرارداد

نمونه قرارداد گویندگی - صدا پیشگی و ضبط

 نمونه قرارداد گویندگی - صدا پیشگی و ضبط

 

 

  |  
بازدید: 3162
  |  
امتیاز: Article Rating

 

قرارداد ضبط صدا - صدا پیشه

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت ......... به شناسه‌ملی ........ و شماره‌ثبت ........ به نشانی تهران، سعادت‌آباد ............ که از این پس "طرف اول" نامیده می‌شود و  ................به شماره‌ملی ............ به نشانی ............... و ایمیل ......................که از این پس "طرف دوم" نامیده می‌شود، منعقد گردید.

 


ماده ۲- ناظر قرارداد

آقای ...... به شماره‌ملی.........به نشانی تهران، سعادت‌آباد......................... به عنوان ناظر قرارداد جهت انجام مکاتبات فی‌مابین، هماهنگی‌های راجع به انجام موضوع قرارداد و سایر امور محوله از سوی طرف اول تعیین می‌گردد که از این پس "ناظر" نامیده می‌شود. بدیهی است طرف اول می‌تواند در هر زمان رأساً نسبت به تغییر ناظر اقدام نماید.

 


ماده ۳- مدت قرارداد

این قرارداد برای اجرای موضوع ماده 4 از تاریخ .... تا .... منعقد می‌گردد و در طول این مدت معتبر خواهد بود مگر اینکه به جهتی از جهات قانونی خاتمه یابد. همچنین طرفین می‌توانند چه پیش از پایان این مدت چه پس از آن با توافق یکدیگر نسبت به تمدید قرارداد حداکثر به مدت ۶ ماه اقدام نمایند.

 


ماده ۴- موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارت است از ضبط استودیویی با صدای طرف دوم .

 


ماده ۵ - مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن

5-1 مبلغ کل قرارداد در قبال خدمات طرف دوم مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال است و طرف اول مکلف است مبلغ قرارداد را به شرح ذیل و برحسب سایر مندرجات این قرارداد به طرف دوم پرداخت نماید.

5-2 هزینه استودیو که از سوی طرف اول و با توافق طرف دوم، انتخاب می‌گردد توسط طرف اول در قبال دریافت فاکتور رسمی به استودیو پرداخت می‌شود و شامل موارد مبالغ پرداختی در این قرارداد نمی‌باشد.

5-3  مبالغ مذکور در این بند پس از کسر کسورات قانونی و مطروح در این قرارداد به طرف دوم پرداخت خواهد شد.

5-4 ............. .

5-5 ............. .

5-6 ............. .

 


ماده ۶- تفسیر قرارداد

در این قرارداد رعایت مقررات زیر الزامی است:

1-  تاريخ‌ها و مواعد طبق تقويم رسمي كشور است.

2- هر جا كه معناي عبارت ايجاب كند، كلمه مفرد معناي جمع و كلمات جمع معناي مفرد دارد.

3-  .............. .

4- ................ .

5- ............... .

 


ماده ۷- حقوق و تعهدات طرف اول

7-1  طرف اول مکلف است در هر زمان که نسبت به موردی نیاز به اقدام طرف دوم دارد این موضوع را از طریق ناظر خود به اطلاع طرف دوم برساند و به وسیله ناظر مهلت متعارفی را نیز برای انجام آن به وی اعلام نماید.

7-2 طرف اول مکلف است اطلاعات و مدارک مربوط به خود را که برای انجام موضوع قرارداد لازم می‌داند در یک مهلت متعارف از تاریخ اعلام طرف دوم و تأیید ناظر به وی ارائه بدهد.

7-3 ................ .

7-4 ................ .

7-5 ................ .

 


ماده ۸- حقوق و تعهدات طرف دوم

8-1  طرف اول حق دارد از صداهای ضبط شده در محصولات هوش مصنوعی ارائه شده در حوزه متن، صدا، تصویر و ویدیو استفاده نماید.

8-2  طرف دوم باید در مدتی که از سوی ناظر مقرر می‌گردد نتایج اقدامات خود را ارائه کند، مگر این‌ که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر یا اقدام در آن مدت نوعاً میسر نباشد.‌

8-3 طرف دوم موظف است موضوع قرارداد را شخصاً انجام دهد و به هیچ عنوان نمی‌تواند در حین اجرای این قرارداد چه به صورت مستقیم چه به صورت غیرمستقیم نسبت به انتقال جزئی یا کلی موضوع این قرارداد به دیگران اقدام نماید.                    

8-4 ................. .

8-5 ................. .

8-6 ................. .

 


ماده ۹- اقامتگاه قانوني و مکاتبات

اقامتگاه قانوني و سایر راه‌های ارتباطی (اعم از آدرس ایمیل و غیره) مربوط به طرف اول و طرف دوم همان است كه در مواد 1 و 2 قرارداد درج گردیده است. در صورتي‌كه هر یک از طرفين محل قانوني و یا سایر مشخصات خود را تغيير دهد، بايد تغییر یا تغییرات به‌عمل آمده را فوراً به طرف ديگر اطلاع دهد و تا وقتي‌ كه تغییر یا تغییرات به‌عمل آمده به طرف ديگر اعلام نشده است، کلیه مكاتبات صرف‌نظر از نوع آن‌ها به نشاني قبلي (اعم از پستی، ایمیلی و غیره) ارسال و دريافت شده تلقي مي‌گردد، مگر در مواردی که قوانین لازم‌الاجرا صرفاً روش یا روش‌های معینی را مجاز دانسته باشند.

 


ماده ۱۰ - شرط حسن اجرای کار

طرف دوم مسئوليت كامل حسن انجام موضوع قرارداد را به عهده دارد.

تبصره: چنانچه طرف دوم در اجرای تعهدات خود مندرج در این قرارداد یا حسب مورد ضمائم آن تخطی نماید، مکلف به جبران خسارات وارده طبق نظر غیرقابل اعتراض طرف اول است و هرگونه اعتراضی از سوی طرف دوم در این خصوص یا در خصوص سایر موارد مندرج در این قرارداد، بی‌اثر خواهد بود.

 


ماده ۱۱- بروز حوادث قهري

11-1  فورس‌ماژور عبارت است از وقوع هرگونه حادثه خارجي غيرقابل کنترل و غيرقابل دفع و غيرقابل پيش‌بيني که مستند به عمل هيچ‌ يک از طرفين قرارداد نباشد از جمله مصاديق آن مي‌توان به سيل، زلزله، آتش‌سوزي، جنگ و ديگر حوادث طبيعي خارج از کنترل اشاره کرد که موجب توقف يا تأخير در اجراي قرارداد گردد و انجام موضوع قرارداد حاضر را به تأخير اندازد. در صورت حدوث فورس‌ماژور براي هر يک از طرفين، مراتب مزبور باید ظرف مدت حداکثر پنج روز از تاريخ وقوع فورس‌ماژور کتباً به طرف مقابل اطلاع داده شود. 

11-2  چنانچه مدت فورس‌ماژور از يک سوم مدت قرارداد حاضر بيشتر شود و یا اجرای قرارداد را به طور کلی غیرممکن سازد، هر يک از طرفين مي‌تواند قرارداد را فسخ نمايد.

11-3 ............... .

11-4 ............... .

11-5 ............... .

 


ماده 12 - موارد فسخ قرارداد

چنانچه در اثنای اجرای قرارداد، ادامه کار به تشخیص طرف اول به هر دلیلی میسر و یا مورد نیاز نباشد، طرف اول می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

تبصره: چنانچه طرف اول در اثنای کار به هر دلیلی بخواهد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید مکلف است این امر را از طریق ارسال یک ایمیل یا نامه به اطلاع طرف دوم برساند.

 


ماده ۱۳- حل و فصل اختلافات

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن در ابتدا از طریق صلح و سازش فصل خواهد شد. 

 


ماده ۱۴- نسخ

این قرارداد در 3 نسخه و 14 ماده و تبصره‌های آن در تاریخ .............. و در شهر تهران مابین شرکت ....... و خانم .................وفق مقررات مواد 10 و 219 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مربوطه موضوعه ایران منعقد گردید و لازم‌الاتباع می‌باشد و جز در موارد مصرح در این قرارداد یا قانون غیرقابل فسخ است.

 

(مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.توصیه می شود این قسمت حتما تحت نظر و بعد از مشاوره با یک وکیل تنظیم شود و در صورت امکان بهتر است نگارش کلی یک قرارداد خصوصاً بخش شرایط قرارداد را به یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها بسپارید.)

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.43 از 5 (28 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.