مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: شنبه 09 بهمن 1400

 قرارداد واگذاری مسئولیت حقوقی کسب و کار

اینجانب دارای کسب و کاری در بستر اینترنت هستم. در گذشته شخصی حقیقی، شکایتی را مبنی بر تضییع حقوق مادی خود علیه من، به عنوان صاحب کسب ‌و‌ کار مطرح نمود و دادگاه نیز به نفع او رای داد. پس از آن و به دلیل مشکلاتی که این رویداد برای من ایجاد کرد، طی یک قرارداد، در ازای به عهده گرفتن کلیه مسئولیت‌های موارد حقوقی آتی، درصدی از کسب‌ وکار خود را به یک شریک واگذار نمودم. پس از گذشت چند سال از امضای آن قرارداد، اخیراً احضاریه‌ای در خصوص یک شکایت جدید به دست بنده رسید. در جلسه بازپرسی، موضوع وجود آن قرارداد میان خود و شریک خود را به اطلاع بازپرس پرونده رساندم. با این وجود، به نظر می‌رسد که به دلایل نامعلوم، بازپرس همچنان من را مسئول می‌داند؛ چنانکه دستوری مبنی بر احضار شریک من صادر ننمود. بر این اساس سوال من این است که:
۱- در این مرحله چطور می‌توانم بازپرس پرونده را مجاب نمایم که با توجه به قرارداد مذکور، شریک من را مسئول دانسته و برای بازپرسی احضار نماید.
۲- چطور می‌توانم بدانم که تصمیم نهایی بازپرس برای ارجاع پرونده به دادگاه چیست و آیا بر اساس قرارداد مذکور، شریک من را مسئول دانسته یا ضروری است که برای دفاع از خود در جلسه دادگاه آماده شوم.
۳- در صورتی که بازپرس، شریک من را برای بازپرسی فرا نخواند، آیا شانسی برای من وجود خواهد داشت تا در جلسه دادگاه بر اساس قرارداد مذکور، شریک خود را به عنوان مسئول معرفی نمایم؟
۴- در صورتی که پاسخ به سوال قبل منفی است و قرارداد مذکور نمی‌تواند من را از مظان اتهام خارج کند، من سهمی از کسب‌و‌کار خود را در ازای هیچ به شریک خود بخشیده‌ام. در این صورت آیا آن قرارداد خود به خود باطل خواهد بود؟ چطور می‌توانم در نتیجه این رویداد و عدم به عهده گرفتن مسئولیت، آن قرارداد را فسخ نمایم، به گونه‌ای که وی نتواند در آینده مدعی سهمی در کسب و کار من شود؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 924

پاسخ – امکان فسخ قرارداد واگذاری حقوق کسبی

  • مسـئولیت مدنی عبارت اسـت از التـزام و تعهـد قانونی شـخص به جبـران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مسـتند به او، بـه دیگـری وارد شـده اسـت. مسـئولیت مدنی خود به دو دسـته مسـئولیت مدنی قراردادی و غیرقراردادی (قهری) تقسـیم میشـود. 
  • قانون مسـئولیت مدنی تقصیر را مبنای مسـئولیت قرار داده اسـت. البته مبنای تقصیر، قاعـده ای عام اسـت که بیشـتر موارد مسـئولیت مدنـی را در بـر میگیرد ولـی در مـواردی مسـئولیت نوعـی یـا بـدون تقصیـر در قوانین پذیرفته شـده که اسـتثناء بر قاعـده مذکـور می باشد. از جمله این موارد می توان به مسئولیت ناشی از اتلاف و قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شـخص ثالث در اثـر حوادث ناشـی از وسـایل نقلیه اشاره نمود.

 

عناصر ضروری تحقق مسئولیت

1- فعل زیانبار

صـرف انجـام کاری که منجر به ضرر غیر شـود، موجب مسـئولیت مدنی نیسـت و لازم اسـت عمـل ارتکابـی، زیـان آور و بـدون مجـوز قانونی باشـد. فعـل زیانبـار میتوانـد بـه صورت مثبـت و منفی و همچنین مسـتقیم و غیرمسـتقیم باشد. ترک فعـل وقتـی میتواند عنصر مـادی مسـئولیت مدنی واقع شـود کـه خودداری کننده به موجـب قانون یا قـرارداد موظف به انجـام کاری باشـد.
2- ضر

در تحقق مسـئولیت، صرف وجـود خطـا یـا تقصیر کفایت نمیکنـد بلکه خطا یا تقصیری موجب مسـئولیت مدنی اسـت که موجب ضرر و خسارت شده باشد. بـرای اینکـه کسـی بتوانـد از دیگری خسـارت بگیـرد، بایـد ورود ضرر به خـود را اثبـات کند. ضـرر قابـل مطالبـه انـواع گوناگونـی دارد. گاه ضـرر مادی اسـت، یعنـی ضرری که بـه راحتی و مسـتقیما قابـل تقویـم بـه مـال یا پـول اسـت و گاه نقـض تعهد موجـب ورود ضـرر معنوی میگردد. ضرر معنوی، زیانی اسـت که به شـهرت، حیثیت، اعتبار، احساسـات یا جسـم انسان وارد میشـود و بـه طـور متعـارف قابـل تقویم و ارزیابـی مالی و پولی نیسـت. همچنین ممکن است ضرر، ناشی از جلوگیری و محروم کردن کسی از منافع قابل حصول باشد. ویژگی های ضرر قابل مطالبه عبارت است از اینکه ضرر باید مسلم و قطعی باشد، ضـرر می باید مسـتقیم و بـدون واسـطه از فعـل زیانبـار ناشـی شـود، در مسـئولیت قـراردادی، لازم اسـت ضرر وارده در زمان انعقاد قـرارداد قابل پیشبینی بوده و در مسـئولیت غیـر قراردادی نیز می باید در زمـان انجام فعل زیانبار توسـط عامل آن یـا عرف قابل پیشبینی باشـد و همچنین ضرر باید در زمان درخواسـت و مطالبه خسـارت، جبران نشـده باشـد.
3- رابطه سببیت

در مواردی که مسـئولیت ناشـی از فعل شخص اسـت، باید رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر اثبات شـود اما در فرضی که مسـئولیت ناشـی از فعل غیر اسـت، احراز رابطه بدین گونـه ضـرورت نـدارد ولـی بایـد ثابت شـود کـه میان فعـل یا تقصیر شـخصی که مسـئولیت کارهایـش بـه عهـده خوانده اسـت بـا ورود ضرر، رابطـه علیت وجـود دارد. لازم به ذکر است که هرگاه عـرف میان دو چیز رابطـه برقرار کند و رخـدادی را نتیجه حادثـه ای دیگـر بدانـد، اصـل و ظاهر بر آن اسـت که میان آن دو رابطه سـببی موجود اسـت. البته اگـر اثبات شـود علت اصلی عـدم اجـرا و نقض قـرارداد، متعهد نبـوده بلکه علـت خارجـی که مربوط به او نیسـت، سـبب اصلـی نقض تعهد بوده اسـت، متعهـد، محکوم بـه پرداخـت خسـارت نمیشـود. 
مسـئولیت ناشـی از فعل شـخص، بـه عنـوان اصل پذیرفته شـده و تابـع قواعـد کلـی و عمومـی میباشـد لذا در صـورت وجـود عناصر تحقق مسـئولیت که بـه آنها پرداخته شـد، شـخص مسـئول جبران خسـاراتی کـه خود مسبب ایجاد آن بوده، شناخته خواهد شد.

 

پاسخ به پرسش مطرح شده

بازپرس پرونده نسبت به شکایت مطروحه و طرفین دعوا اقدام میکند و وظیفه وی رسیدگی به جرایم ارتکابی است و تشخیص مسئول وقوع جرم یا مجرم با بازپرس است و قرارداد نمی تواند مسئولیت کیفری فرد را منتفی نماید.بنابراین اگر نام شریک شما در دعوا مطرح نشده ، دادرسی کیفری به ایشان سرایت ندارد مگر آنکه در مرحله ای شما با ارائه مدارک و اثبات مسئولیت ایشان به عنوان ثالث را ثابت نموده و خواهان حضور وی به عنوان مطلع شوید .

هر تصمیمی که از سوی مراجع قضائی اتخاذ گردد از طریق ابلاغ به شما اعلام میگردد. اگر مدارکی دال بر مسئول بودن شریک خود دارید میتوانید به محاکم ارائه نمایید .  اصولا نمیتوانید در ازای واگذاری سهام یا پول یا هر چیز دیگری بار مسئولیت حقوقی و کیفری خود را بر دوش دیگری اندازید و اصولا جهت چنین معاملاتی نیز فاقد مشروعیت است.

شما بابت هر اقدام ،امضاء و قراردادی که انجام داده اید مسئولیت دارید مگرآنکه به دلیل کوتاهی و تفریط دیگری و به استناد دلایل متقن ضرر متوجه شما شده باشد که میتواند علیه او اقدام کنید . ولی در روابط شما با ثالث نمیتوان به مسئولیت او استناد کرد .

 


مواد قانونی قابل استناد در خصوص قرارداد واگذاری مسئولیت حقوقی 

ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی
هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ میباشد.
ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی
در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان ‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران ‌خسارات مزبور محکوم مینماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌ وارد نموده محکوم خواهد نمود.
ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی
دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری ‌نمیشود تعیین کرد مگر انکه مدیون تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.
ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی
کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود میتواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی‌ و معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه میتواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی ‌حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.

 


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما 

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص قراردادها

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.