X
مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: پنجشنبه 22 مهر 1400

 اگر طلاق مورد انکار قرار گیرد چطور می توان واقع شدن آن را اثبات نمود ؟

آثار حقوقی انکار طلاق چیست؟ و به طور کلی نحوه اثبات وقوع طلاق چگونه است ؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 2114

اثبات طلاق

 

اثبات واقعه طلاق

  • در خصوص اثبات واقعه­ ی طلاق در صورتی که مورد انکار قرار گیرد باید گفت طلاق به پایان دادن زندگی زناشویی توسط مرد یا زن یا با توافق طرفین گفته می­شود.
  • اگرچه مطابق قانون، اختیار طلاق با مرد است و او هر زمان که بخواهد بدون نیاز به آوردن دلیل خاصی می­تواند همسرش را طلاق دهد، اما در شرایطی تقاضای طلاق از سوی زن نیز امکان ­پذیر می­باشد، از جمله اعطای وکالت به زن در طلاق، عجز یا امتناع از پرداخت نفقه توسط زوج یا عسر و حرج زن.
  • وقوع طلاق مطابق ماده 1134 قانون مدنی باید با جاری نمودن صیغه­ ی آن و در حضور لااقل دو مرد عادل که طلاق را بشنوند صورت گیرد؛ بنابراین صحت وقوع طلاق میان زوجین باید با رعایت تشریفات بیان­شده انجام گیرد، در غیر این صورت باطل می­باشد.
  • وقوع طلاق علاوه بر جاری نمودن صیغه­ ی طلاق و وجود دو شاهد، مطابق قانون نیازمند موارد دیگری نیز می­باشد.
  • از جمله اینکه طلاق نباید در زمان قائدگی زن صورت گیرد یا آنکه از زمان پاکی زن تا جاری شدن صیغه طلاق نباید هیچگونه نزدیکی میان زوجین باشد.
  • تشریفات قانونی طلاق بدین صورت است که متقاضی طلاق دادخواست طلاق را به دادگاه خانواده تقدیم نموده و پس از آن و با بررسی دلایل و مدارک، حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش صادر می­گردد.
  • پس از گذشتن مراحل تجدیدنظر خواهی و فرجام­خواهی، حکم دادگاه قطعیت یافته و از آنجایی که مطابق ماده 29 قانون حمایت از خانواده  ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است، حقوق زوجه پرداخت و صیغه طلاق جاری می­گردد.
  • پس از جاری شدن صیغه­ ی طلاق، ثبت واقعه­ ی طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق الزامی بوده و عدم ثبت آن ضمانت اجرای حقوقی و کیفری دارد.
  • لازم به ذکر است که عدم ثبت طلاق منجر به باطل شدن صیغه­ طلاق نمی­گردد و اگر صیغه در حضور دو شاهد عدل و عاقل جاری گردد، طرفین دیگر زن و شوهر نخواهند بود.

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اثبات طلاق در صورت مورد انکار قرار گرفتن

♦  در رابطه با انکار طلاق و نحوه­ ی اثبات وقوع آن باید گفت که همانطور که ذکر گردید، وقوع طلاق نیازمند وجود دو شاهد در هنگام جاری شدن صیغه طلاق می­باشد و اگر دو شاهد در این هنگام حضور نداشته یا صیغه­ی طلاق را نشنیده باشند، طلاق واقع نمی­گردد و طرفین همچنان در رابطه ­ی زوجیت باقی می­مانند.

♦  حال در صورتی که طلاق مورد انکار یکی از طرفین قرار گیرد، مدعی باید دلایل خود را مبنی بر انکار طلاق ثابت نماید. اما برای طرفی که خواهان اثبات وقوع طلاق است، شهادت شهودی که در هنگام طلاق حضور داشتند برای اثبات واقعه کفایت می­کند.

♦  از طرف دیگر، از آنجایی که ثبت طلاق تکلیف قانونی بوده و عدم ثبت آن مجازات جزای نقدی و حبس دارد، می­توان به سند رسمی استناد نمود.

 

 

مستندات قانونی - اثبات وقوع طلاق

ماده 1119 قانون مدنی

طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاري نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

ماده 1129 قانون مدنی

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن میتواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق مینماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ماده 1130 قانون مدنی

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود .

تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه­ي زندگی را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب میگردد :

1 ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه . -2 اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وي به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وي به ترك آن در مدتی که به تشخیص پزشک براي ترك اعتیاد لازم بوده است . 3 -محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر . 4 - ضرب وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد . 5 - ابتلاي زوج به بیماريهاي صعب­العلاج روانی یا ساري یا هر عارضه­ي صعب­العلاج دیگري که زندگی مشترك را مختل نماید . موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردي که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

ماده 1133 قانون مدنی

مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنماید.

  تبصره: زن نیز میتواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 ، 1129و 1130 این قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نماید

ماده 29 قانون حمایت از خانواده

دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ماده 49 قانون حمایت از خانواده

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما 
 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.