تاریخ انتشار: جمعه 10 مرداد 1399
وکیل برای خلع ید از ملک مشاع

 وکیل برای خلع ید از ملک مشاع

شرکا و مالکین مشاعی یک ملک در صورتی که در خصوص نحوه تصرف در ملک مشترک با هم اتفاق نظر نداشته باشند و حتی یک نفر به استفاده و تصرف سایرین نباشد می توانند با مراجعه به دادگاه حقوقی تقاضای خلع ید مشاعی ملک را بنماید.خلع ید مشاعی آثار و ویژگی هایی دارد از جمله اینکه علیه هر متصرف اجرا می شود اعم از اینکه محکوم علیه باشد یا نباشد و نتیجه خلع ید مشاعی خالی کردن ملک و در اختیار گرفتن کلید آن توسط اجرای احکام مجری حکم است تا رفع تنازع و حل اختلاف و فصل خصومت و توافق شرکا بر نحوه ی استفاده یا فروش ملک.فروش ملک نیز می تواند در قالب دستور فروش توسط دادگاه یا توافق شرکا باشد.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 3909

 

نمونه دادخواست خلع ید از ملک مشاع

خواهان :  .................

خوانده  :  .................

وکیل :   مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن :

خلع ید ملک مشاعی به مشخصات شرح دادخواست و نشانی خواندگان مقوم به 51,000,000 ریال و اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس از تاریخ فوت تا زمان اجرای حکم مقوم به 51,000,000 ریال و خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله و هزینه دارسی

دلایل و منضمات :

دادخواست

1- گواهی مصدق حصر وراثت

2- تصویر مصدق سند مالکیت ملک مورثی

3- تصویر مصدق قیم نامه

ریاست محترم دادگاه

با سلام احتراماً به استحضار می رساند با عنایت به اینکه آقای ............. درتاریخ 85/3/10 فوت نموده است و دارایی ایشان یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی ......... فرعی از .......... الی ......... و ..... اصلی مفروز و مجزی شده اند از ....... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران و با استناد به گواهی انحصار وراثت ضم دادخواست ملک مسکونی بین ورثه ایشان مشترک می باشد و نیز ملک مشترک در تصرف خواندگان می باشد. در حال حاضر موکلین تقاضای خلع ید از ملک مشاعی فوق الذکر و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ فوت مورث تا زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی خواستارند لذا از حضرتعالی تقاضای صدور حکم مقتضی را دارند.

آدرس ملک: ........................................................................

 

رای دادگاه خلع ید از ملک مشاع

خواهان ها:

1- خانم ..........

2- خانم.......... با وکالت ......... به نشانی .................

خواندگان :

1- خانم ..........

2- خانم ........... به نشانی .................

3- نماینده دادستان در امور محجورین به نشانی پل کریم خان زند خ ایرانشهر پلاک 219 ناحیه 25 ویژه امور سرپرستی

خواسته ها:

1- مطالبه اجرت المثل    

2- خلع ید

رای دادگاه:  در خصوص دعوی خانم ها ....... و ........ با وکالت ......... به طرفیت خانم ........ و ....... با قیمومیت خانم ......... و نماینده دادستان در امور محجورین به خواسته خلع ید ملک مشاعی به پلاک ثبتی ............. و .... اصلی مفروز و مجزی شده از ....... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ده تهران به نشانی ............... و مطالبه خسارات دادرسی به این توضیح که به دلالت نامه اداره ثبت اسناد و املاک کن پلاک ثبتی موضوع دعوی در تملک قانونی مرحوم ............ قرار داشته مورث طرفین حسب گواهی حصر وراثت صادره از شعبه 180 دادگاه محترم عمومی تهران در تاریخ 85/3/10 در گذشته و تصرف خواندگان در محل به دلالت نظریه کارشناس تامین دلیل به شرح پیوست سابقه محرز است و دلیلی بر وجود رابطه حقوقی و قراردادی فیمابین که مجوز تداوم تصرفات خواندگان باشد ارائه نگردیده، توقیف و بازداشت ملک مانع از رسیدگی به دعوی خلع ید نیست.

نظر به اینکه دعوی مطالبه اجرت المثل به موجب صورتجلسه مورخ 91/7/2 مسترد گردیده لذا دادگاه مستندا به بند ب ذیل ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در این خصوص صادر و اما در خصوص دعوی خلع ید دادگاه با احراز مالکیت مشاعی متداعیین و زوال اذن خواهان ها و صدق عنوان عدوانی بر تصرفات خواهان ها پس از آن دعوی را وارد تشخیص و به استناد ماده 308 و 311 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان خانم ها ..... و ........(با قیمومیت ........) به خلع ید از پلاک ثبتی موصوف و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران

 

مطالب مرتبط با خلع ید:

1- درخواست افراز املاک مشاع

2- راههای تخلیه فوری ملک و دادخواست تخلیه(1)

3- دستور تخلیه فوری، نمونه دادخواست و رأی (2)

4- خلع ید از املاک و بیرون کردن متصرف غیرقانونی

5- الزام به تنظیم سند رسمی، نکات مهم نمونه دادخواست(1)

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.