مطالب موجود برای 'الزام به تمکین'
نمونه اظهارنامه الزام به تمکین
خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی فوق العاده مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به ...
دوشنبه، 17 آذر 1399 - 17:05
دعاوی عدم تمکین - ترک انفاق - نپرداختن نفقه
جمع کردن و توجیه بین عناوین عدم پرداخت نفقه، عدم تمکین و زمان وقوع جرم ترک انفاق و ارتباط اینها با دوشیزگی زوجه و عدم وجود نزدیکی و زناشویی و کیفیت اعمال حق حبس، همواره مشکلی مبهم و پیچیده برای قضات، ...
یکشنبه، 04 آبان 1399 - 11:01
نمونه رای الزام به تمکین
تمکین به این معناست که اگر مرد (زوج) مدعی عدم انجام تکالیف قانونی از طرف همسر خود و زوجه (زن) باشد به دادگاه خانواده مراجعه نموده و دادخواست الزام به تمکین میدهد. اثر مثبت دادخواست الزام به تمکین برای...
یکشنبه، 18 خرداد 1399 - 20:00
نمونه متن دادخواست الزام به تمکین
در سیستم حقوقی ایران ریاست خانواده قانوناً به مرد داده شده و نیز اطاعت از شوهر در قالب تمکین عام و خاص وظیفه زن دانسته شده است بر همین مبنا در صورتی که زن (زوجه ) به وظایف همسری و زناشویی خود عمل نکند...
شنبه، 20 اردیبهشت 1399 - 16:46
وکیل برای الزام به تمکین - دادخواست و رای
از اقتضائات و آثار عقد نکاح ضرورت تمکین عام و خاص زوجه از زوج است. تمکین عام به معنی بودن زن در محل زندگی شوهر و تمکین خاص به معنی داشتن رابطه زناشویی به درخواست شوهر است.به زنی که هر یک از تمکین عام ...
جمعه، 19 اردیبهشت 1399 - 18:41
آشنایی با آثار، احکام و ویژگی های الزام به تمکین
وکیل برای الزام به تمکین - دادخواست و رای نمونه رای الزام به تمکین نمونه متن دادخواست الزام به تمکین نمونه اظهارنامه الزام به تمکین
چهارشنبه، 25 دی 1398 - 12:27

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.