تاریخ انتشار: یکشنبه 16 شهریور 1399
وکیل برای ورشکستگی و تصفیه - شخص تاجر و شرکت تجاری

 وکیل برای ورشکستگی و تصفیه - شخص تاجر و شرکت تجاری

منظور از ورشکستگی یا توقف وضعیتی است که تاجر به جهت فقدان مال یا عدم دسترسی به اموال خود به طور فعلی توانایی پرداخت دیون و بدهی های خود را ندارد.تأسیس ورشکستگی در واقع اعتباری است برای تاجر تا تکلیفی بیش از دارایی موجودش بر دوش وی تحمیل نشود.هم چنین هدف قانونگذار از ورشکستگی رعایت عدالت بین طلبکاران متعدد و وصول طلب ایشان به نسبت طلب هر یک است.توصیه می شود قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص و باتجربه در زمینه تجار و شرکت های تجاری مشورت نمایید.در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود داشته باشد، امر تصفیه بر عهده این نهاد است در غیر این صورت به عهده مدیر تصفیه ای است که توسط دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی منصوب می شود و یک عضو ناظر به انتخاب دادگاه بر اعمال مدیر تصفیه نظارت دارد.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 5765

 

نکات مهم ورشکستگی تاجر و شرکت تجاری

 • طبق ماده 212 لایحه اصلاحی قانون تجارت: " مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوا و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می باشند و می توانند برای طرح دعوا و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است
 •  دعوت مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده یا عادی به طور فوق العاده به عهده مدیران تصفیه است و همچنین مجمع عمومی سالیانه
 •  تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدتی که طی آن طلبکاران باید خود را معرفی نمایند.
 •  اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشدمدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.
 • از ماده 225 و 226 لایحه اصلاحی قانون تجارت چنین برمی آید که: تقسیم دارایی شرکت بین بستانکاران نیز با مدیرتصفیه است.
 •  طبق ماده 227 لایحه اصلاحی قانون تجارت: " مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند و مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها، دفاتر و اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده را به مرجع اخیرالذکر جهت مراجعه اشخاص ذینفع تحویل دهند."
 •  مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می نماید
 •  در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه فورا وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر اطلاعاتی که تحصیل می نماید تنظیم می کند.
 • مدیر تصفیه باید ظرف 15 روز از تاریخ ماموریت خود صورت خلاصه وضعیت ورشکستگی و همچنین علل و اوضاعی که که موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهرا به نظر می آید ترتیب داده و تحویل عضو ناظر بدهد.
 •  مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر در وصول مطالبات مداومت می نماید.
 •  پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقی مانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانکهای ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذی نفع برسانند.

 

تصفیه امور ورشکسته

 • منظور از تصفیه، جمع آوری و تعیین مقدار اموال ورشکسته، نقد کردن این اموال و تقسیم آن میان طلبکاران تاجر ورشکسته است. در واقع تصفیه اموال پس از ورشکستگی تاجر مطرح می شود.
 • ورشکستگی به این معناست که فرد تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت دیدن خود ناتوان گردد.
 • تصفیه اموال ورشکسته در ایران طبق قانون تجارت و قانون اداره امور ورشکستگی، انجام می شود.
 • جهت انجام امر تصفیه در ابتدا از تمام اموال تاجر صورت برداری می شود که لازم است این عمل فورا و ظرف یک روز انجام شود و اگر صورت برداری از اموال در یک روز ممکن نباشد، اموال تاجر مهر و موم می شود.
 • در مهر و موم به ترتیب انبارها، حجره ها، صندوق ها، اسناد و دفاتر مهر و موم می شوند.
 • جهت حفظ حقوق اموال ورشکسته، دیون حال بدهکاران باید فوراً مطالبه گردیده و در صورت لزوم در دادگاه صالح اقامه دعوی شود و در مواردی که طلب ورشکسته به موجب سند تجاری است برخی اقدامات تامینی نظیر اخذ به موقع سند تجاری، اعتراض نکول و اعتراض عدم پرداخت انجام ‌پذیرد.در مورد مطالبات موجل ورشکسته باید صبر نمود تا موعد آن فرا رسد.
 • تاجر متوقف مکلف است خود را در اختیار اداره تصفیه بگذارد مگر اینکه صریحا از این تکلیف معاف شده باشد. در صورت اقتضا اداره تصفیه می‌تواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود مقدار توقیف را از دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی بخواهد.
 • اداره تصفیه می‌تواند از اداره پست، تلگراف و گمرک بخواهد که کلیه مراسلات و بسته‌هایی که به نام تاجر ارسال گردیده به آن اداره بفرستد. این عمل جهت جلوگیری از اقدام تاجر به انتقال برخی اموال که از این اداره مخفی کرده است می‌باشد. خود تاجر نیز می‌تواند در هنگام باز شدن بسته‌ها حضور داشته باشد.
 • اداره تصفیه طلبکاران را در اولین جلسه دعوت می‌کند، و از آنان می‌خواهد که نظر خود را ابراز دارند، ولی تصمیم نهایی با اداره تصفیه می‌باشد.
 • در مورد تصمیم گیری در مورد ادامه کار تاجر زمانی که مدیر تصفیه انجام امور تصفیه را بر عهده دارد با طلبکاران است نه با مدیر تصفیه؛ و حضور اکثریت آنان نیز برای رای گیری کافی است (سه چهارم از لحاظ تعداد و کل مبلغ طلب).
 • مسلم است قراردادهایی که تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی با اشخاص ثالث منعقد نموده و آن قرارداد‌ها استمرار داشته یا در حال اجرا می‌باشند به محض صدور حکم ورشکستگی فسخ نمی‌شوند، مگر آنکه در مقررات عام قانون مدنی حق خاصی برای طرف‌های معامله با تاجر مقرر شده باشد، مانند حق حبس در عقد بیع. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه می‌توانند ثمن این معاملات را پرداخت و آن کالا را دریافت نمایند.
 • با توجه به اینکه مطالبات تاجر بر خلاف دیونش حال نمی‌شود بنابراین اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه) با فرا رسیدن موعد طلب باید برای وصول آن اقدام کند و در صورت لزوم در دادگاه صالحه طرح دعوی کند.

 

قرارداد ارفاقی

پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از اقدام جهت فروش دارایی ورشکسته، طلبکاران می‌توانند با تاجر قرارداد امضا کنند که طی آن از ادامه تصفیه صرف نظر کنند و در عوض ورشکسته به تجارت خود ادامه دهد و طلب آن‌ها را طی مدت زمان معین پرداخت کند.

این قرارداد که قرارداد ارفاقی نام دارد، باید بوسیله نصف به علاوه یک طلبکارانی که حداقل سه چهارم از کلیه مطالبات را دارا می‌باشند منعقد شود. طلبکارانی که در این قرارداد شرکت نکرده‌اند سهم خود را طبق آنچه از دارایی به طلبکاران می‌رسد دریافت می‌کنند لکن حق مطالبه بقیه طلب خود را ندارند مگر پس از تادیه کامل طلب کسانی که در قرارداد شرکت کرده‌اند.در هنگام تقسیم اموال، بستانکاران ورشکسته به بستانکار با حق وثیقه، حق رجحان و عادی تقسیم می‌شوند.

بستانکارانی که طلب آن‌ها دارای وثیقه باشد نسبت به وجوه حاصل از فروش مال وثیقه مقدم بر سایر طلبکاران می‌باشند.عده‌ای از طلبکاران درهر حال بر دیگر طلبکاران مقدم می‌شوند که به آن‌‌ها طلبکار با حق رجحان گفته می‌شود از قبیل حقوق خدمه‌ خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف و همچنین خدمه بنگاه برای مدت شش ماه آخر. پس از پرداخت طلب طلبکاران با حق وثیقه و رجحان مازاد اموال بین بقیه طلبکاران نسبت به طلب تقسیم می‌شود.

 

تصفیه اختصاری

هرگاه حاصل فروش اموال ورشکسته کافی برای هزینه تصفیه به صورت عادی نباشد اداره اقدام به تصفیه اختصاری می‌نماید مگر اینکه یکی از طلبکاران، هزینه تصفیه عادی را بپردازد.

در مورد تصفیه اختصاری، متصدی پرونده به انتشار آگهی مبادرت می‌نماید و در آن اعلام می‌دارد که هر کس ادعایی علیه ورشکسته دارد ظرف چهل روز به اداره تصفیه اعلام نماید، سپس به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضاء کند ـ‌ بدون رعایت تشریفات اقدام به فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله می‌نماید و ختم عمل تصفیه را اعلام می‌دارد.

 

مطالب مرتبط با ورشکستگی و تصفیه : 

1- تاثیر ورشکستگی در توقیف اموال تاجر و شرکت تجاری

2- سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت وکیل سرقفلی

3- موارد ممنوع الخروجی و راههای رفع ممنوع الخروجی

4- ابطال اجراییه ثبتی و ابطال عملیات اجرایی

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.