تاریخ انتشار: دوشنبه 30 دی 1398
نمونه رای و دادخواست مطالبه مهریه، وکیل خانواده

 نمونه رای و دادخواست مطالبه مهریه، وکیل خانواده

جهت مطالبه مهریه و توقیف اموال دو راه اصلی وجود دارد، 1- مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه مهریه که البته ضمن آن میتواند دادخواست توقیف اموال هم داد. 2- مراجعه به دفترخانه ازدواج و درخواست صدور اجرائیه و متعاقب آن مراجعه به اداره اجرای ثبت و پیگیری توقیف اموال و در صورت نبود مال ممنوع الخروجی شوهر توجه داشته باشید که سند ازدواج سند رسمی و لازم الاجرا است. که البته با قانونگذاری فعلی (مقررات مهریه در سال 1399 شمسی و 2020 میلادی) مراجعه به اداره اجرای ثبت و قبل از مراجعه به دادگاه اجباری و اجتناب ناپذیر شده است.

امتیاز: Article Rating

 

نمونه رای مطالبه مهریه و توقیف اموال

رای دادگاه مهریه

پرونده کلاسه : .................. شعبه 252 مجتمع قضایی خانواده یک   دادنامه شماره : ...................

خواهان : خانم .............. با وکالت مسعود محمدی به نشانی .................

خوانده : آقای ............. به نشانی ....................

خواسته : مطالبه مهریه

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.

رای دادگاه: 

نظر به اینکه خانم ........... فرزند .......... با وکالت مسعود محمدی به طرفیت آقای ........... فرزند ........... دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه تقدیم کرده است و با عنایت به اینکه به موجب رونوشت مصدق سند رسمی ثبت ازدواج به شماره 8392 مورخ 1372/3/19 صادر شده از دفترخانه رسمی ثبت ازدواج شماره 276 حوزه ثبت تهران وجود علقه زوجیت از نوع دائم بین خواهان و خوانده ثابت و محرز بوده است.

ومهریه نیز دین حال بوده و عندالمطالبه باید به زوجه پرداخت شود و با عنایت به اینکه خواهان مطالبه به نرخ روز مهریه خویش را نموده و خوانده علیرغم ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده است و دلیلی مبنی بر اینکه مهریه مذکور پرداخت شده باشد ابراز نگردیده است.

لذا دادگاه با استناد به ماده 1082 قانون مدنی که مقرر می دارد به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند از هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید و با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده مذکور و نیز با استناد به مواد 1102 و 1287 و 1290 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و خوانده را به پرداخت تعداد 24 سکه بهار آزادی به انضمام مبلغ 182,844,550 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6005000 ریال بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه محکوم می کند. این رای غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه 252 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 


مطالب مرتبط با دادخواست و رای مهریه: 

1- مهریه عندالمطالبه، مهریه عندالاستطاعه

2- نحوه و سقف مطالبه مهریه ، 110 سکه

3- حکم دادگاه، مطالبه مهریه، وکیل مهریه

4- افزایش مهریه، کاهش مهریه، بخشش مهریه

5- حق حبس مهریه وکیل مهریه

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.