تاریخ انتشار: جمعه 25 بهمن 1398
رای چک، حکم چک، دادگاه چک، وکیل چک

 رای چک، حکم چک، دادگاه چک، وکیل چک

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1948

حکم دادگاه در خصوص خسارت تاخیر تادیه وجه چک

تاریخ : 86/2/25                              پرونده کلاسه : ..............                        شماره دادنامه : .....................

خواهان : آقای .......... با وکالت ......... به نشانی .............

خوانده :  آقای ........... به نشانی ...............

خواسته : مطالبه وجه

گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه : خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی اجمالا مطالبه وجه یک فقره چک به شماره .............. عهده بانک تجارت شعبه ایرانشهر کد 18 از حساب جاری ................ به مبلغ 499,999,9999 ریال با احتساب خسارت دادرسی و نیز تاخیر تادیه می باشد که با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مستند تقدیمی از ناحیه خواهان دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده دادرد و اصول مستند مزبور در ید مدعی دلالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد لذا چون خوانده با وجود استحضار از موضوع وقت دادرسی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و در قبال دعوی مطروحه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را من حیث المجموع در این مرحله از رسیدگی وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 310 و 311 قانون تجارت و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و نیز تبصره الحاقی به ماده 2 از قانون اصلاحی صدور چک بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 499,999,999 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 951,990 ریال بابت خسارت دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید الی هنگام پرداخت آن بر مبنای جدول اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که قابل احتساب در دایره محترم اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر می نماید و اعلام میدارد حکم اصداری غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین محکمه می باشد و پس از اتقضای آن در فرجه 20 روزه دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

رئیس شعبه بیست و ششم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

 


مطالعه مطالب مرتبط :

1- مطالبه وجه چک، سفته و سایر اسناد تجاری

2- موارد دفاع متهم صدور چک بلامحل وکیل چک

3- شکایت کیفری چک، جرم چک بلامحل

4- نکات مهم چک کیفری و شکوائیه و رای دادگاه

5- چک هایی که نقد نمی شوند !

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.