تاریخ انتشار: چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399
رای و دادخواست خلع ید ملک مشاعی، وکیل ملک

 رای و دادخواست خلع ید ملک مشاعی، وکیل ملک

خلع ید یا همان جلوگیری از غصب (ماده 308 قانون مدنی) عبارت از این است که فردی بدون داشتن ادعای مالکیت و به نحو غیر قانونی ملکی را تصرف نموده و با تقاضای مالک به تصرف غیر قانونی خود پایان ندهد.خلع ید مشاعی نیز عبارت از این است که یکی از مالکان مشاعی بدون رضایت دیگران ملک مشترک را در تصرف خود نگاه داشته و با اخطار دیگران مبنی بر عدم رضایت به وضع ید به اقدام خود ادامه دهد.

امتیاز: Article Rating

 

چند نکته در خصوص خلع ید مشاعی:

1- مستند خلع ید مشاعی ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است.

2- دعوای خلع ید یک دعوای مالی بوده و در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

3- هزینه دادرسی خلع ید بر اساس قیمت منطقه ای املاک محاسبه می شود.

4- اجرای خلع ید مشاعی به این صورت است که ملک از تصرف کلیه مالکین خارج شده و به تصرف هیچ یک از آنها داده نمی شود تا اینکه در خصوص نحوه تصرف توافق نمایند.

5- در صورتی که خلع ید به اختلافات شرکا پایان ندهد تنها راه فصل خصومت و پایان دادن قطعی به اختلافات تقاضای دستور فروش ملک مشاع است.

6- تنها جایی که قانون گذار از واژه خلع ید استفاده نموده ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است با این وجود در ماده 308 به بعد قانون مدنی هم این مقررات ناظر به خلع ید است و در واقع خلع ید نوعی رفع غصب است.

برگ دادخواست به دادگاه نخستین

خواهان : ...... فرزند:...... شغل: خانه دار به نشانی: تهران

خوانده : ...... فرزند:...... شغل: خانه دار به نشانی : تهران

وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی به نشانی تهران ، میدان فاطمی - میدان گلها - بلوار گلها
تلفن:
88019244 
88019243

خواسته : خلع ید ملک مشاعی به پلاک ثبتی ...... فرعی از ...... الی ......و ...... اصلی بخش ...... تهران مقوم به 200/000/000 ریال واجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس از تاریخ فوت مورث تا زمان اجرای حکم – خسارت دادرسی- اعم از حق الوکاله و هزینه دادرسی

دلائل ومنضمات دادخواست :

1- گواهی مصدق حصر وراثت

2- تصویرمصدق سند مالکیت ملک موروثی 3- تصویر مصدق قیم نامه   

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه

با سلام وتقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند با عنایت به اینکه آقای ...... درتاریخ 1385  فوت نموده است و دارایی ایشان یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی ...... فرعی از ...... الی ...... و ....... اصلی مفروز و محضری شده اند از ...... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ....تهران باستناد گواهی انحصار وراثت ضم دادخواست بین ورثه ایشان مشترک می باشد ونیز ملک مشترک در تصرف خانم ...... و...... می باشد. در حال حاضر موکلین تقاضای خلع ید از ملک مشاعی فوق الذکر و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ فوت تا زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی را خواستارند لذا از حضرتعالی تقاضای صدور حکم مقتضی را خواستارند.

2- ...... فرزند: ...... با قیومیت خانم ...... به نشانی خوانده ردیف اول

3- نماینده محترم دادستان در امور محجورین

 

 

رأی دادگاه - خلع ید مشاعی

بتاریخ:  1391        کلاسه پرونده: …         شماره دادنامه: ….

مرجع رسیدگی : شعبه … دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی

خواهان ها : 1-خانم ...... 2- خانم ...... با وکالت آقای مسعود محمدی هر دو به نشانی : تهران........

خواندگان:   1- خانم ......      2- خانم ...... همگی به نشانی : تهران         3- نماینده دادستان در امور محجورین به نشانی ....................

گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه خلع ید

درخصوص دعوی خانمها ...... با وکالت آقای مسعود محمدی بطرفیت خانم ...... و نماینده دادستان در امور محجورین بخواسته خلع ید ملک مشاعی به پلاک ثبتی ...... اصلی مفروز و مجزا شده از ...... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ده تهران به نشانی دهکده المپیک...... و مطالبه خسارات دادرسی به این توضیح که به دلالت نامه اداره ثبت اسناد و املاک کن پلاک ثبتی موضوع دعوی در تملک قانونی مرحوم ..... قرار داشته مورث طرفین حسب گواهی حصر وراثت صادره از شعبه ..... دادگاه محترم عمومی تهران در تاریخ ...... در گذشته و تصرف خواندگان د محل به دلالت نظریه کارشناس تامین دلیل به شرح پیوست سابقه محرز است و دلیلی بر وجود رابطه حقوقی و قراردادهای فیمابین که مجوز تداوم تصرفات خواندگان باشد ارائه نگردیده، توقیف و بازداشت ملک مانع از رسیدگی به دعوی خلع ید نیست نظربه اینکه دعوی مطالبه اجرت المثل بموجب صورتجلسه مورخ  1391 مسترد گردیده لذا دادگاه مستندا به بند ب ذیل ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در این خصوص صادر و اما در خصوص دعوی خلع ید دادگاه با احراز مالکیت مشاعی متداعیین و زوال اذن خواهان ها و صدق عنوان عدوانی بر تصرفات خواهان ها پس از آن دعوی را وارد تشخیص و به استناد ماده 308 و 311 قانون مدنی و 519 قانون آییین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان خانم ها ...... (با قیمومیت خانم ......) به خلع ید از پلاک ثبتی موصوف و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

 

 

 مطالب مرتبط با خلع ید مشاعی :

1- خلع ید، نمونه دادخواست و رای بدوی و تجدیدنظر خلع ید

2- مقررات افراز املاک مشاع

3- خلع ید از املاک و بیرون کردن متصرف غیرقانونی

4- خلع ید از اموال غیرمنقول دفتر وکالت دادگران حامی

5- دستور فروش ملک مشاع ، وکیل دعاوی ملکی

6- افراز، تفکیک و تقسیم مال مشاع (مال مشترک)

 

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
کلید واژه‌ها
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.