تاریخ انتشار: جمعه 27 دی 1398
نمونه رای دادگاه حقوقی مطالبه وجه چک برگشتی

 نمونه رای دادگاه حقوقی مطالبه وجه چک برگشتی

برای دارنده چک راههای زیادی جهت وصول مبلغ چک و فشار به صادر کننده برای پرداخت وجود دارد. 1- اقدام اجرائی و درخواست صدور اجرائیه از اداره ثبت. 2- اقدام حقوقی و تقدیم دادخواست مطالبه وجوه چک.3- اقدام کیفری و تقدیم شکوائیه صدور چک بلامحل. در مورد اینکه کدام را بهتر است توصیه میشود به مطالب مرتبط با شکایت چک در سایت ما مراجعه کنید.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 4999

رای دادگاه حقوقی چک بلامحل

  دادنامه

به تاریخ : 84/9/8              پرونده کلاسه : ...............                شماره دادنامه : ...............

خواهان : ............فرزند ........... 

وکیل : مسعود محدی وکیل پایه یک محمدی

خوانده : .......... فرزند ........... به نشانی ..........................

خواسته : مطالبه وجه

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه:

در خصوص دادخواست .........فرزند ........ با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت ............ فرزند ........... به خواسته: مطالبه مبلغ 50,000,000 (پنجاه میلیون) ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره .............. به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی و جلسه دادگاه اشعار داشته بابت یک فقره چک به شماره ............ مبلغ 50,000,000 (پنجاه میلیون) ریال از خوانده طلبکار است و خوانده با وصف اطلاع از جلسه دادرسی و دادخواست تقدیمی در دادگاه حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال ننموده و در قبال دعوی مطروحه دفاعی معمول ندانسته و دلیلی بر برائت ذمه خویش و برخلاف ادعای خواهان به دادگاه ارائه و اقامه ننموده است.

با توجه به مراتب مارالذکر و محتویات و مندرجات پرونده و بقا اصول استنادی در ید مدعی که دلالت بر بقا دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد دعوی خواهان وارد و ثابت می باشد و به استناد مواد  198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 313 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  (پنجاه میلیون) 50,000,000 ریال بابت اصل خواسته به میزان وجه چک موصوف و پرداخت مبلغ 956,000 (نهصد و پنجاه و شش هزار) ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گرد و در خصوص خواسته دیگر خواهان به طرفیت خوانده مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه، به استناد ماده واحده در تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصلاحی از موادی از قانون صدور چک مصوب 76/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مطابق شاخص بانک مرکزی تا زمان صدور حکم طبق محاسبه اجرای احکام مدنی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد و اجرای این قسمت از حکم منوط به تودیع هزینه دادرسی آن از ناحیه خواهان می باشد که توسط اجرای احکام محاسبه و اقدامات قانونی معمول خواهد شد. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

 

  • جهت مشاوره و اخذ راهنمایی از وکیل متخصص چک اینجا کلیک کنید.
  • جهت مطالعه و مشاهده نمونه دادخواست مطالبه وجه چک و توقیف اموال اینجا کلیک کنید.
  • جهت مشاهده و رویت آخرین تغییرات قانون صدور چک اینجا کلیک کنید.
  • جهت مطالعه و آگاهی از نکات مهم چک کیفری و شکوائیه و رای دادگاه  اینجا کلیک کنید.
  • جهت اطلاع و آگاهی از موارد دفاع متهم صدور چک بلامحل اینجا کلیک کنید.

 


مطالعه مطالب مرتبط : 

1- بهترین راه مطالبه وجه چک وکیل متخصص چک

2- مجازات چک بلا محل وکیل دادسرا و وکیل کیفری

3- شرایط شکایت کیفری چک وکیل کیفری وکیل چک

4- دادخواست مطالبه وجه چک، رای چک، وکیل چک

5- مطالبه وجه چک، سفته و سایر اسناد تجاری

6- 23 نشانه برای چک هایی که نقد نخواهند شد.

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.