تاریخ انتشار: دوشنبه 05 آبان 1399
درخواست طلاق زن - زوجه

 درخواست طلاق زن - زوجه

یکی از راه های متداول طلاق موردی است که زوجه یا زن دادخواست طلاق داده و متقاضی آن باشد.طلاق به درخواست زن از آن جهت که قانون ایران ابتدئاً و ذاتاً چنین حقی برای خانم ها در نظر نگرفته امری بسیار پیچیده و حساس است.بر خلاف باور عمومی و غالب، اگر صرفاً زن طلاق بخواهد و مرد راضی به آن نباشد طلاق به درخواست زوجه ولو اینکه پیچیده است ولی غیر ممکن نیست.از این جهت ضرورت دارد قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص طلاق و یک وکیل با تجربه در زمینه دعاوی خانوادگی مشورت نمایید.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 56993

چند نکته مهم درخواست طلاق زن (زوجه)

1- زوجین برای موفقیت در دعوای طلاق باید دلایلی داشته باشند که از سوی دادگاه خانواده مورد قبول و پذیرش باشد و چنین نیست که به محض طرح دعوا و به صرف تقدیم دادخواست به خواسته طلاق برسند.در واقع مطابق قوانین ما طلاق از حقوق مرد بوده و در انحصار زوجه می باشد.جهت اطلاع از راه های طلاق برای زن مقاله ای با این عنوان را در همین سایت مطالعه کنید.

2- لازم به ذکر است در مواردی که زوجه هیچ راهی برای طلاق ندارد می تواند با مشورت و همراهی یک وکیل خوب و باتجربه طلاق و دعاوی خانواده به مقصود و خواسته خود برسد. 

3- طلاق چه به درخواست زوج باشد و چه به درخواست زوجه در صورتی که زوجین مقیم خارج از کشور باشند ترتیبات و تشریفات مخصوصی دارد که کاملا با آنچه در مورد افراد ساکن ایران قانون گذاری شده، متفاوت است.

4- توصیه می شود به جهت حساسیت موضوع طلاق به درخواست زوجه قبل از هر اقدامی به یک وکیل متخصص در زمینه دعاوی خانوادگی مراجعه و مشورت نمایید.

 

 

 

متن دادخواست طلاق به درخواست زن

خواهان : مریم .......... فرزند: علی   شغل:کارمند   به نشانی: تهران ....

خوانده : حیدر ............ فرزند: حسین   شغل: آزاد    به نشانی: تهران ....

وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری - به نشانی : تهران – میدان فاطمی - میدان گلها - بلوار گلها

خواسته : طلاق به درخواست زوجه

دلایل ومنضمات داخواست(مدارک):

1- وکالت نامه به شماره  ......... مورخ 1392 سند ازدواج شماره ........... مورخ 1392  شناسنامه

شرح دادخواست 

ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

احتراماً به استحضار می رساند موکل به موجب سند ازدواج که تصویر آن پیوست دادخواست تقدیم گردیده در تاریخ 1378  با خوانده ازدواج نموده که حاصل این ازدواج یک پسر 11 ساله می باشد. بنا به اظهار موکل، به دلیل اختلافات شدید وعدم تفاهم، زوجین بیش از یکسال است که جدا از یکدیگر زندگی می کنند و سوء رفتار شدید زوج موجب کراهت و تنفر شدید زوجه از وی گردیده و ادامه ی زندگی با زوج را برای زوجه غیر قابل تحمل ساخته و وی را در عسر و حرج شدیدی قرار داده است به نحوی که حاضر است با بذل چهار سکه از مهریه اش خود را مطلقه نماید. نظر به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر طلاق مورد استدعا می باشد.

 

 

متن رای طلاق به درخواست زوجه 

به تاریخ:  1393                           مرجع رسیدگی : شعبه ...... دادگاه خانواده تهران                                  شماره دادنامه : ............

خواهان : خانم مریم .......  با وکالت مسعود محمدی  به نشانی : تهران میدان فاطمی - میدان گلها - بلوار گلها

خوانده : آقای حیدر........ به نشانی : تهران.......

خواسته: طلاق به درخواست زوجه

گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم مریم....... با وکالت مسعود محمدی ،بطرفیت آقای حیدر........ فرزند: حسین بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش بمنظور اجرای صیغه طلاق با عنایت به دادخواست تقدیمی همچنین ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحیه شماره ..... مورخ 1387 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ..... حوزه تهران ضمن احراز رابطه زوجیت مشارالیهما وخلاصه اظهارات وکیل خواهان بشرح صورتجلسه مورخ 1392 بنا به اظهارات زوجه درطول زندگی مشترک به دفعات مورد آزار واذیت از سوی زوج گردیده ولی متاسفانه علیرغم تعهدات مکرر زوج مبنی اصلاح رفتار زوجه مجددا مورد اذیت واقع گردیده و بخاطر بدرفتاری های زوج دو سال است که از هم جدا زندگی میکنند و متاسفانه هیچ امیدی به اصلاح زوج و رابطه مناسب وجود ندارد وجهت اثبات ادعای خویش به شهادت استناد نموده و در نهایه بلحاظ تخلف زوج از شروط مندرج در عقدنامه بابذل کلیه حق وحقوق از جمله نفقه واجرت المثل وهمچنین کل مهریه وقبول بذل از سوی زوج تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به طلاق را نمود لذا دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و پاسخ استعلام بعمل آمده و ملاحظه اظهارات گواهان و توجها به عدم تاثیر مساعی و نصایح دادگاه در حصول سازش و نظریه داوران منتخب که به عدم امکان سازش و اصرار زوجه به طلاق و جدائی نظر داده اند دادگاه مستندا به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 1129 و 1130 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده حکم بر الزام زوج به طلاق زوجه را صادر و به خواهان اجازه می دهد تا به یکی از دفاتررسمی طلاق مراجعه و نسبت به اجرای صیغه طلاق که از نوع خلع (با بذل کلیه مهریه) و ثبت آن اقدام نماید زوجه مکلف است گواهی عدم بارداری را در هنگام اجرای صیغه طلاق به دفتر مجری طلاق ارائه نماید رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله مفاد مواد 1134-1135-1140 و1141 قانون مدنی حسب مورد به عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود مدت و اعتبار این گواهی پس از قطعیت آن سه ماه می باشد رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی درهمین شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

 

 

 

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
چند دسته دلیل  و راه برای درخواست طلاق زوجه وجود دارد: الف) شروط مندرج در عقدنامه ازدواج ب) دلایل قانونی مثل : عسر و حرج، ندادن نفقه، کراهت زن و عیوب مرد ج) داشتن حق طلاق یا وکالت در طلاق برای زن د) سایر دلایل و به تعبیری دلایل مبتنی بر پذیرش قاضی مثل جدایی طولانی، اصرار زن به طلاق و تشخیص قاضی مبنی بر مصلحت زوجین بر طلاق.
الف) مراجعه به وکیل دادگستری و اعطای وکالت دادگستری  ب) مراجعه به دفتر خدمات قضایی و تقدیم دادخواست  ج) مراجعه به شورای حل اختلاف و پیگیری ارسال پرونده به دادگاه خانواده (در حال حاضر و با توجه به رویه فعلی در اواخر سال 1399 و سال 2020 میلادی، کلیه پرونده ها ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می شود.) د) شرکت در جلسه رسیدگی به طلاق  ح) مراجعه به داوری و مشاوره  ط) پیگیری صدور حکم دادگاه خانواده ی) پیگیری قطعیت حکم یا در صورت اعتراض طرف پاسخ به اعتراض
الف) اصل شناسنامه متقاضی (زوجه) ب) تصویر کارت ملی  ج) عقدنامه ازدواج د) آزمایش عدم بارداری ح) سایر دلایل حسب ضرورت به تشخیص وکیل یا دستور قاضی
توصیه می شود در این خصوص مقاله راه های انتخاب وکیل خوب برای دعاوی خانوادگی را مطالعه فرمایید.در صورتیکه تصمیم به اعطای وکالت به وکلای دادگستری دفتر وکالت دادگران را دارید با تلفن های مجموعه ما تماس گرفته و پس از هماهنگی و اخذ نوبت مراجعه نمایید.
چند نوع هزینه برای درخواست طلاق زن متصور است : الف) هزینه دادرسی که چیزی کمتر از 500 هزار تومان است. ب) هزینه داوری و مشاوره که مبلغی در حدود 200 هزار تومان است. ج) حق الوکاله وکیل که کاملا مبتنی بر توافق است و رقمی بین 30 تا 50 میلیون تومان است.
دادگاه خانواده واقع شده در محل سکونت و اقامتگاه اعلامی مرد به طلاق رسیدگی می کند و اگر مرد مجهول المکان باشد یا زن اقامتگاه شوهر را نداند طرف را مجهول المکان اعلام نموده و دعوای طلاق غیابی مطرح میکند در این فرض دادگاه محل سکونت زن و زوجه صالح به رسیدگی است.
در هیچ دادرسی و دعوای حقوقی طول زمان را نمی شود دقیقا مشخص کرد اما به طور تقریبی جریان یک دادرسی طلاق به درخواست زن حدوداً یکسال یا شاید کمی بیشتر طول می کشد.
بله زن می تواند همزمان با تقدیم دادخواست طلاق دادخواست مهریه هم بدهد اما ضرورتاً به این دو دعوا یکجا و در یک دادرسی رسیدگی نمی شود و البته دادن دادخواست طلاق و مهریه همزمان از طرف زن گاهی اوقات کار اشتباهی است.توصیه  می سود بدون هماهنگی و مشورت با یک وکیل با تجربه و متخصص دعاوی خانواده چنین کاری انجام ندهید.
نظرات

شنبه, 18 اردیبهشت,1400

ناشناس

سلام وقت بخیر
بعد رای دادگاه قاضی بعد چندروز نامه محضر رو میده
لطفا جواب بدین

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.