اطلاعات حقوقی، دفتر وکالت دادگران حامی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 04 بهمن 1396

 دادخواست و رای تجویز انتقال منافع نکات مهم اجاره اماکن تجاری

امتیاز: Article Rating

نمونه آراء

لایحه
بسمه تعالی

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار می رساند،قرارداد اجاره مورخ 1372  بین موکل وخوانده ردیف اول (مالک ملک) منعقد شده است و حق انتقال به غیر در قرارداد صریحا از موکل سلب شده است. خوانده ردیف دوم نیز بدون ذکر هیچگونه دلیل معتبر مدعی مالکیت  ملک مورد نظر وانتقال ملک به ایشان از طرف خوانده ردیف اول است.

با عنایت به توضیحات فوق و با توجه به امتناع خواندگان از پرداخت سرقفلی به نرخ روز و حق کسب وپیشه به قیمت کارشناسی و با توجه به نیاز موکل به مبلغ سرقفلی و حق کسب وپبشه مستدعی است دستور اجازه انتقال منافع از سوی موکل را مستندا به ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 صادر فرمایید.


دادنامه بدوی

بسمه تعالی

بتاریخ 1386  پرونده کلاسه :  ***  شماره دادنامه : ***

مرجع رسیدگی شعبه  دادگاه عمومی ..... مجتمع قضائی شهید مطهری ......

خواهان : آقای رجب ........ با وکالت مسعود محمدی به نشانی تهران : میدان فاطمی .........

خوانده : 1- ابو الفضل ................ به نشانی تهران....... 2- اسماعیل .... به نشانی تهران.....

خواسته : تجویز انتقال منافع

رای دادگاه

در خصوص دعوی بر حسب آقای رجب***بوکالت مسعود محمدی بطرفیت ابوالفضل و اسماعیل بخواسته تجویز انتقال منافع و خسارات دادرسی یک باب مغازه جز پلاک ثبتی شماره***بخش 10 تهران باستناد اجاره نامه رسمی  72  دفتر خانه ** تهران نظر به پاسخ استعلام ثبتی شماره 1386 مالک پلاک ثبتی مذکور بانک مسکن شعبه سید خندان می باشد و خواندگان مالکیتی ندارند و طرح دعوی بطرفیت آنها وجاهت قانونی و دعوی توجهی به آنان ندارد مستندا به ماده 19 قانون روابط موجرومستاجر مصوب 56 و بند 4 ماده 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر میگردد رای صادره حضوری وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان .... می باشد.


دادنامه

بسمه تعالی

بتاریخ : 1387  پرونده کلاسه : ** شماره دادنامه : ؟

مرجع رسیدگی شعبه ** دادگاه عمومی .... مجتمع قضائی

خواهان : مسعود محمدی به وکالت از آقای رجب .... به نشانی تهران : میدان فاطمی............

خوانده گان :1- اسماعیل وجعفروبهزاد .... به نشانی تهران...........

2- بانک مسکن شعبه

3- ابوالفضل و مهدی ....... و خدیجه ...... به نشانی تهران : .........

خواسته : تجویز انتقال منافع

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای مسعود محمدی بوکالت از آقای رجب .... به طرفیت آقای ابوالفضل** بانک مسکن شعبه .... ، آقایان اسماعیل و جعفر وبهزاد شهرت همگی ** خانم خدیجه ** و آقای مهدی **بخواسته صدور حکم به تجویز انتقال منافع یکباب مغازه از پلاک ثبتی ** فرعی از **اصلی واقع در بخش ده تهران بانضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه برابر اعلام اداره ثبت اسناد واملاک جنوب غرب تهران پلاک فوق بنام بانک مسکن به ثبت رسیده و با توجه به اینکه بانک یاد شده هم در رابطه با ادعای خواهان ایراد و دفاعی ننموده و با توجه به مفاد اجاره نامه شماره ** مورخ 1372 که حاکی از مستاجر بودن خواهان در پلاک مورد دعوی میباشد دادگاه دعوی خواهان را نسبت به بانک مسکن وارد تشخیص داده و باستناد ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 حکم به تجویز انتقال منافع مغازه مورد دعوی به غیر صادر مینماید مستاجر جدید از هر جهت جایگزین مستاجر قبلی خواهد بود و اعتبار این حکم از تاریخ قطعیت شش ماه میباشد و در خصوص دعوی اقامه شده نسبت به سایر خواندگان چون ملک به نام آنان به ثبت نرسیده و مالکیت آنان در پلاک مورد دعوی محقق نگردیده دادگاه بلحاظ عدم توجه دعوی نسبت به آنان مستندا به ماده 84 قانون آ-د-م قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید و در خصوص مطالبه هزینه های دادرسی چون برابر ماده 515 قانون آ- د-م هزینه های دادرسی در صورتی قابل مطالبه می باشد که خوانده در مقابل خواهان ملتزم به تعهدی گردد که در اثر عدم انجام تعهد خواهان متضرر خسارت گردد قابل مطالبه می باشد چون در دعوی مطروحه خواندگان تعهدی در قبال خواهان ندارند دادگاه دعوی را در این قسمت وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام مینماید رای صادره در خصوص صدور حکم تجویز انتقال منافع به غیر غیابی ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه میباشد و در خصوص سایر موارد حضوری ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر .... میباشد.


درخواست
بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ** دادگاه عمومی

با سلام

به استحضارعالی می رساند رای پرونده کلاسه ** به خواسته تجویز انتقال منافع در تاریخ 1378 صادر و به محکوم علیه ابلاغ گردیده وقطعی شده است. با عنایت به این مطلب تقاضا می شود دستور فرمایید اجرائیه در خصوص رای مذکور صادر و به خوانده جهت جری تشریفات اجرایی ابلاغ گردد. ضمنا وکالت نامه اینجانب با الصاق تمبر مرحله اجرایی ضمیمه است.

مسعود محمدی

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.