تاریخ انتشار: پنجشنبه 28 فروردین 1399
طلاق به درخواست زن و زوجه - متن دادخواست و رای طلاق

 طلاق به درخواست زن و زوجه - متن دادخواست و رای طلاق

برخلاف آنچه که در جامعه تصور میشود حق طلاق در انحصار زوج (شوهر) نیست و زوجه نیز اگر مصمم به طلاق بوده و عزم جدی بر اینکار داشته باشد ولو اینکه زوج راضی به طلاق نباشد، در صورتیکه امر طلاق را به یک وکیل متخصص طلاق و وکیل با تجربه در زمینه دعاوی خانواده محول نماید، میتواند به خواسته طلاق برسد. پس مهم ترین قسمت پروسه و جریان طلاق برای زوجه (زن) داشتن یک وکیل خوب طلاق است.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 6596

 

نکات مهم طلاق به درخواست زن 

1- ممکن است دلیل طلاق برای زن نپرداختن نفقه و هزینه های زندگی توسط شوهر باشد.

2- عسروحرج یک واژه کلی است و به معنی سختی، صعوبت، مشقت و دشواری زندگی مشترک.

3- ترک منزل توسط شوهر یا تحویل دادن منزل مشترک استیجاری به موجر و نگرفتن منزل جدید میتواند مصداق عسر و حرج و دلیل طلاق برای زوجه باشد.

4- اگر زوجه به قاضی ثابت کنند و قاضی را مجاب کند که از شوهر خود متنفر است و کراهت شدید دارد این نیز خود میتوتند دلیلی باشد برای طلاق.

5- جدایی طولانی به هر دلیلی که باشد خود میتواند دلیل طلاق زوجه باشد.

6- وکالت در طلاق ضمن عقدنامه یا در سند رسمی جداگانه نیز میتواند راهی برای طلاق زوجه باشد.(در عرف به این وکالت حق طلاق هم گفته میشود.)

7- اگر هیچ کدام از این راهها موجود نباشد شاید بتواند با توجه به شرایط ضمن عقد ازدواج برای زوجه حکم طلاق گرفت.

8- اصرار به طلاق و دادن دادخواستهای مکرر طلاق و دعاوی طولانی و ادامه دار خانوادگی هم راهی برای زوجه است که بدون رضایت شوهر از دادگاه حکم طلاق بگیرید. 

9- توصیه میشود قبل ار هر اقدامی با یک وکیل متخصص طلاق و وکیل با تجربه دعاوی خانواده مشورت شود.

 

 

نمونه متن دادخواست طلاق به درخواست زن

خواهان : خانم نرگس ...............

خوانده : آقای محمد ................

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن :

صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوجه

دلایل و منضمات :

دادخواست

1- وکالت نامه رسمی

2- کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی

3- کپی مصدق رونوشت عقدنامه

4- کپی مصدق اجازه نامه اقامت موکل در طی ده سال اخیر در آلمان

5- کپی مصدق طلاق خارجی و نسخه ترجمه شده رسمی طلاق خارجی

شرح دادخواست  :                                                   

ریاست محترم دادگاه

با سلام

احتراما به استحضار می رساند موکل به تاریخ 77/7/15 در دفترخانه 300 قلهک به عقد دائم خوانده درآمده است. لیکن از ابتدای زندگی مشترک با یکدیگر اختلاف داشته و موکل از سال 81 تا کنون در آلمان زندگی می کند و موکل و خوانده به موجب حکم دادگاه آلمان در سال 84 (29 فوریه 2006) از یکدیگر طلاق گرفته اند و زوج به ایران بازگشته و مجددا ازدواج نموده و صاحب فرزند شده است. علیهذا نظر به اینکه موکل و خوانده ده سال است که جدا از یکدیگر زندگی می کنند و زوجین در آلمان از یکدیگر طلاق گرفته اند و زوج در ایران ازدواج مجدد نموده و زندگی جدیدی تشکیل داده است ولی از طرفی موکل را ممنوع الخروج نموده و برای موکل مشکلاتی ایجاد نموده و موکل را بلاتکلیف و بدون نفقه گذاشته و با طرح دعاوی متعدد علیه موکل و در غیاب وی در ایران به ایذاء موکل می پردازد. زندگی به این صورت برای موکل با عسر حرج شدید همراه است و نیز روابط موکل و خوانده در طی این ده سال و تجدیدفراش زوج به وضوح بیانگر کراهت زوجین از یکدیگر می باشد. لذا موکل با بذل مبلغ یکصدهزار ریال صدور گواهی عدم امکان سازش را استدعا دارد.

 

 

 

نمونه رای طلاق (دادگاه بدوی) به درخواست زن

پرونده کلاسه .............. شعبه 276 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 (ونک) تهران دادنامه شماره ...........................   

خواهان : خانم ..........  با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی تهران- میدان فاطمی

خوانده : آقای ............. به نشانی .................

خواسته :  صدور حکم طلاق به درخواست زوجه

رای دادگاه خانواده با موضوع طلاق به درخواست زن :

در خصوص دعوی خانم ........... فرزند .......... با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت آقای .......... فرزند ........... به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ وقوع وی در عسر و حرج شدید با این توضیح موکل و خوانده ده سال است جدا از همدیگر زندگی می کنند. زوج در ایران ازدواج مجدد نموده و زندگی مشترک جدیدی تشکیل داده است و از طرفی موکل را ممنوع الخروج نموده و برای موکل مشکلاتی ایجاد نموده و موکل را بلاتکلیف و بدون نفقه گذاشته و با طرح دعاوی متعدد علیه وی و در غیاب وی در ایران به ایذاء موکل می پردازد حال زندگی به این صورت برای موکل با عسر و حرج شدید همراه است و نیز روابط موکل و خوانده در طی این ده سال و تجدیدفراش زوج به وضوح بیانگر این است که زوجین جدا از یکدیگر زندگی می کنند. لذا موکل با بذل مبلغ یکصدهزار ریال درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد و خوانده پس از حضور در جلسه دادرسی بیان داشته خواهان پرونده که همسر بنده باشد از اینجانب تمکین نمی کند بنده حسب رای صادره از دادگاه صالحه حکم تمکین وی را اخذ، النهایه به لحاظ عدم تمکین مشارالیها مبادرت به ازدواج مجدد نمودم در خصوص ممنوع الخروجی وی نیز من اقدامی در این خصوص به عمل نیاوردم ایشان طی رای صادره از شعبه 1314 دادگاه عمومی تهران به لحاظ جعل رضایت نامه ازناحیه من ممنوع الخروج گردیده است نهایت تقاضای رد خواسته خواهان را داشته درخواست رجوع به زندگی مشترک و تمکین از خودم را دارم. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و مداقه در دادنامه اصداری و ارائه شده از ناحیه خوانده چون مقدمات تمکین ازناحیه زوج فراهم، (صرف نظر از صدور ممنوع الخروجی نامبرده) این خواهان می باشد که از جضور در زندگی مشترک و تمکین از زوجه ممانعت می ورزد فلذا دادگاه با وارد ندانستن خواسته وی مستندا به ماده 197 از قانون مدنی و 1257 از قانون مدنی حکم بر بی حقی وی صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

دادرس شعبه 276  دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

 

نمونه رای طلاق (دادگاه تجدید نظر) به درخواست زن

پرونده کلاسه .............. شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره .....................

تجدیدنظرخواه : خانم ............. با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی تهران - میدان فاطمی

تجدیدنظرخوانده :  آقای ........... به نشانی .................

تجدیدنظرخواسته : صدور حکم طلاق به درخواست زوجه

به تاریخ 1392/5/12 در وقت فوق العاده شعبه 45 دادگاه جدیدنظر استان تهران به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه طلاق به درخواست زن :  

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم .......... با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری از دادنامه .......... مورخه 1392/2/23 شعبه محترم 276 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیها به طرفیت شوهرش آقای ........... به خواسته طلاق حکم بر رد آن تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می داند زیرا دلایل ارائه شده و مستندات ابرازی حکایت از عسر و حرج زوجه را وارد و ادامه زندگی مشترک با کیفیت یادشده در پرونده نگاه داشتن زوجه است در حرج و مشقت که مورد نهی شرع و قانون است. قوله تعالی «... لا یرید الله بکم العسر ... و لیس علیکم فی الدین من حرج و نیز ماده 1130 قانون مدنی اصلاحی 70/8/14 و تبصره الحاقی 81/4/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره ماده 1133 اصلاحی 81/8/19 همین قانون و ماده واحده قانون اصلاح مقرر مربوط به طلاق مصوب مجمع و لحاظ تبصره های آن و با توجه به اینکه مساعی محکمه نیز در ایجاد صلح و سازش فیمابین به نتیجه ای نرسیده و اطرافیان، بستگان زوجین نیز توفیقی در این خصوص نداشته اند و از طرفی زوجه الحاح و اصرار به تفارق از ایشان داشتند و حتی حاضر شده بخشی از مهریه خویش را ذر قبال طلاق به وی بذل نماید و از سایر حقوق مالی خویش هم صرف نظر نماید. دادگاه به موجب صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و مستندا به مواد مرقومه رای بر تفارق زوجین از همدیگر تحت عنوان طلاق خلعی صادر و اعلام می دارد زوجه یکصدهزار ریال ازمهریه خویش را در قبال طلاق بذل و دادگاه به اعتبار قاعده الحاکم ولی الممتنع و الغائب قبول بذل می نماید. زوجه راجع به جهیزیه و سایر حقوق مالی ادعایی ندارد. پس از طلاق مشارالیها میبایست سه ماه عده نگه دارد و در این مدت مستحق نفقه نمی باشد. زوجین دارای یک فرزند مشترکند که حضانت اش تا سن 15 سالگی با پدر خواهد بود. در مدتی که فرزند نزذ پدر است طرف مقابل در هر هفته 24 ساعت از ساعت 17 روز پنجشنبه لغایت ساعت 17 روز جمعه حق ملاقات با فرزندش را دارد. نفقه فرزند نیز به عهده پدر است. زوجه حسب اقرارش حامله نبوده ولی ارائه تست عدم بارداری به هنگام اجرای طلاق به محضر لازم است. رای دادگاه با استناد به مواد 368 و 397 قانون آیین دادرسی یاد شده ظرف 20 روز قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.

رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نکته : در این پرونده قاضی دادگاه خانواده (دادگاه بدوی) با طلاق موافقت ننموده و حکم به بی حقی صادر می نماید، که با تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان (زوجه) دادگاه تجدیدنظر خواسته را وارد دانسته و با درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج موافقت می نماید.

 

 

مطالب مرتبط با طلاق زن و زوجه:

1- چگونه یک وکیل خوب و مجرب برای طلاق و خانواده انتخاب کنم؟

2- فهرست دعاوی خانوادگی، صلاحیت دادگاه خانواده

2-حضانت فرزند ملاقات فرزند رای دادگاه

3-مشاوره اجباری قبل از طلاق توافقی

4- شرایط طلاق به درخواست زن (زوجه)

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.