X
دادخواست و رای مطالبه پول پیش از موجر (مالک)

 دادخواست و رای مطالبه پول پیش از موجر (مالک)

در پایان قرارداد اجاره طبیعتاً تحویل آپارتمان از سوی مستاجر به موجر همزمان است با پس دادن پول پیش یا مبلغ قرض الحسنه ای که مالک از مستاجر گرفته است.همانطور که مالک حق دارد برای پس گرفتن ملک خود از مستاجر به دادگاه مراجعه نماید و پول پیش را به دادگاه بدهد و تقاضای تخلیه نماید.مستاجر هم حق خواهد داشت با تحویل ملک مورد اجاره و کلید آن به مرجع مربوطه پول پیش و مبلغ قرض الحسنه خود را مطالبه نماید.در ادامه یک نمونه پرونده مطالبه مبلغ پول پیش یا همان ودیعه و قرض الحسنه جهت اطلاع مخاطبان گرامی ارائه می گردد.

  |  
بازدید: 22302
  |  
امتیاز: Article Rating

 

اظهارنامه - مطالبه پول پیش از مالک

اظهار کننده : نادر .... نام پدر : محمد  به نشانی : تهران.خیابان یوسف آباد ....... .

مخاطب : محمد .... نام پدر : ....   به نشانی : تهران.میدان فاطمی ........ .

موضوع اظهارنامه : اظهار رسمی مبنی بر ابلاغ قانونی

بسمه تعالی 

جناب آقای علیرضا .....

با سلام

اینجانب نادر ... فرزن محمد به شماره ملی .... در مورخ 92/06/17 نسبت به اجاره ملک جنابعالی به شماره قرارداد ... و کد رهگیری .... از طریق وکیل جنابعالی آقای محمد ..... اقدام نموده ام، جال پس از گذشت یکسال جهت تمدید و یا عدم تمدید و پرداخت مبلغ رهنی اینجانب، وکیل جنابعالی پاسخگو نبوده و با جنابعالی نیز به دلیل اینکه خارج از کشور هستید امکان تماس میسر نمی باشد، لذا خواهشمند است تا مورخ 93/07/30 نسبت به تعیین تکلیف مورد مذکور اقدام فرمایید در غیر اینصورت از طریق مراجع ذیصلاح اقدام خواهد شد.

 

 

دادخواست مطالبه پول پیش از مالک

خواهان :  نادر ........ نام پدر :  محمد  به نشانی : تهران- یوسف آباد ......... .
خوانده : علیرضا .......نام پدر : اصغر  به نشانی :  تهران- میدان فاطمی ............
وکیل :  مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ........ .

 تعیین خواسته و بهای آن : 

1- مطلبه وجه بابت.... ( مطاله وجه بابت پول پیش اجاره) به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه

دلایل و منضمات :

۱- وکالت نامه به شماره ..... مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 1000000 ریال باطل شد.
۲- فرم ثبت قرارداد به شماره ..... مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۷
۳- اظهارناتمه به شماره ...... مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۶

 شرح دادخواست مطالبه پول پیش

ریاست محترم دادگاه عمومی خانواده

احترامأینجانب با اعلام وکالت از سوی خواهان آقای نادر ....... مراتب دادخواهی را بشرح ذیل باستحضار می رساند:

به موجب قرارداد اجاره شماره ..... مورخ هفدهم شهریور ماه نود و دو موکل منافع ششدانگ آپارتمان شخصی با کاربری مسکونی به پلاک ثبتی شماره ...از .... تا .... فرعی از .... اصلی بانضمام پارکینگ و انباری را به مدت یکسال از تاریخ قراردد از طرف مالک آقای علیرضا ..... (خوانده) در اختیار گرفته است. حال نظر به انقضاء مهلت اجاره مزبور در تاریخ هفدهم شهریور ماه نود و سه موکل مورخ ۶ مهرماه نود  وسه جهت تعیین تکلیف قرارداد اجاره‌ (تمدید یا عدم تمدید) اظهارنامه ای تحت شماره .... برای خوانده ارسال نموده است و نیز مبلغ ودیعه و قرض الحسنه مندرج در قرارداد را مطالبه نموده است ولی متاسفانه تاکنون پاسخی از سوی خوانده واصل انگردیده است لذا نظر باینکه موکل در قبال دریافت پول پیش خانه حاضر به تخلیه ملک مزبور می باشد حال از محضر مقام محترم دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ قرض الحسنه مندرج در قرارداد و همچنین وجه التزام مندرج در بند ۶-۹ قراراد از تاریخ انقضاء مهلت اجاره با نضمام خسارت تاخير تادیه در حق خواهان مورد استدعا می باشد.

 

 

رای دادگاه مطالبه پول پیش و ودیعه از موجر (مالک)

پرونده کلاسه : .........

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۱ دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتي تهران

تصمیم نهایی شماره : ....

خواهان : آقای نادر ...... فرزند محمد با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها .... .

خواندگان: 1-  آقای علیرضا ..... 2- آقای محمد..... همگي به نشاني مجهول المکان
خواسته ها :

1- مطالبه طلب

2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه

گردشکار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جري تشریفات قانوني در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدي امضاء کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدوررأي مي نماید

متن رأي دادگاه مطالبه پول پیش

دعوی آقای مسعود محمدی به وکالت آقای نادر ...... فرزند محمد به طرفیت آقایان ۱-علیرضا .... ۲- محمد ..... رسیدگی و صدور حکم منبی بر الزام خواندگان به استرداد مبلغ 750/۰۰۰/۰۰۰ ریال و دیعه اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی موضوع قرار اجاره شماره .... مورخه ۱۳۹۲/۰/۱۷ است که علیرغم انقضای مدت و آمادگی وکیل برای تخلیه مورد اجاره، خواندگان آن را تحویل نگرفته و مبلغ ودیعه را هم مسترد نکرده اند. لذا صدور حکم به شرح خواسته را خواستارند . پس از جری تشریفات، خواندگان در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه ای هم تقدیم نکرده اند . مع هذا از توجه به اوراق و محتویات پرونده » ملاحظه مفاد قرارداد اجاره، اولا" نظر به اين که آقای محمد .... به وکالت از آقای علیرضا .... قرار داداجاره را امضا کرده است . دعوا توجه ای به مشارالیه ندارد وبه استناد مواد ‎۸٩‏ و 84 (بند 4 ) قانون آیین دادرسی مدنی » قرار رد دعوابه طرفیت نامبرده صادر و اعلام می شود . ثانیاً دادگاه با پذیرش دعوا و به استناد قرار داد اجاره موصوف و مواد ۱۹۸و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم محکومیت الزام خوانده ردیف اول به استرداد مبلغ ۷5۰/۰۰۰/۰۰ ریال ودیعه اجاره همزمان با تحویل واحد استیجاری و پراداخت مبلغ ۲/۳۱۰/۶۰۰ ریال هزینه دادرسی و مبلغ  5/160/000 ریال حق الوکاله مرحله بدوی و هزینه نشر آگهی برابرتعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می شود.حکم صادره غیایی است و در مورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه، نظر به که استحقاق خواهان در وصول اصل ودیعه (طلب) مفروض و مشروط به تخلیه و تحویل مورد اجاره است به طریق اولی، مطالبه خسارت تاخیر پیش از تخلیه مورد اجاره فاقد وجاهت قانونی است و ارسال اظهارنامه به وکیل مدنی موجر که تنها تنظیم قرارداد نقش داشته فاقد اعتبار و اثر حقوقی است.به ویژه آنکه امر ابلاغ هم برابر قانون صورت نگرفته است.بنابراین دادگاه این بخش از خواسته را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر و اعلام می شود.حکم صادره مبنی بر محکومیت خوانده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن حکم در هر دو قسمت و قرار رد دعوا، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران

ظرف یک ماه نسبت به تودیع هزینه نشر آگهی جهت ابلاغ دادنامه به خواندگان مجهول المکان اقدام و قبض آن را ارائه نمایید.

 

 راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص عقود و قراردادها

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
4.33 از 5 (6 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.