X

 رای هیات تشخیص اداره کار (بیمه،سنوات،حق اولاد)

رای هیات تشخیص اداره کار (بیمه،سنوات،حق اولاد)

کارفرمایانی که هنوز هم با وجود اینکه در سال 2020 میلادی و 1399 شمسی هستیم باز هم حقوق حداقلی و تعریف شده قانون کار را نادیده گرفته و برای صرفه جوئی در هزینه ها کارگر را بیمه نمی کنند در حالیکه جرایم بیمه نکردن کارگران بسیار سنگین است و کارفرما همچنان بر رویه غلط خود اصرار می ورزند. حق اولاد بعد از سال 94 به دستور وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به تعداد اولاد باید پرداخت شود و شرط دو فرزند برداشته شد. سنوات، پاداش پایان خدمت است و هر آنچه در سالهای قبل پرداخت شده طبق رای 2727 مورخه 19/09/98 دیوان عدالت اداری علی الحساب بوده و مابه التفاوت آن نیز باید محاسبه و پرداخت شود.

 

  |  
بازدید: 29589
  |  
امتیاز: Article Rating

نمونه دادخواست به هیات تشخیص اداره کار 

نام نام خانوادگی : آقای ............
نام پدر: .......
سال تولد : ........
شماره ملی : ...........
عنوان شغل : فروشنده میزان سابقه کار در کارگاه : 5 سال

اقامتگاه : تهران   شماره تلفن : .........

خوانده : آقای ..........  به نشانی: تهران   کدملی : ..........

خواسته: حقوق معوقه - تفاوت دستمزد - حق مسکن - بن کارگری - حق اولاد - بیمه و سنوات....

شرح خواسته :

اینجانب: آقای .......  از تاریخ 1386  تا تاریخ 1392 در فروشگاه ......... مشغول بکار بوده ام که حدود 40 روز پیش از بنده خواستند که به فکر کار دیگری باشم چون توانایی پرداخت حقوق را نداشتند از هیئت محترم تقاضای رسیدگی به موارد زیررا خواستارم:

1- تفاوت دستمزد: کارفرما لیست بیمه پرداخت شده را قبول ندارد و می گوید شما کارگر پادو بوده اید طبق حقوق کارگر پادو باید حساب شود در حالی که بنده از تاریخ شروع بکار خود به مدت دو سال از ساعت 8 صبح الی 5/8 شب با موتور سیکلت برای این فروشگاه مشغول به کار بوده ام و پس از دو سال بعلت کارهای سنگین وسوار شدن بیش از حد به موتور به کمردرد مبتلا شده ام و پس از آن در فروشگاه مشغول به کارهای بانکی و فروشندگی بوده ام ، حال موقع تسویه حساب به جای حقوق قانونی من کارفرما کل حقوق و مزایای پنج سال وده ماه و چهارده روز را حدود 000/000/24 ریال محاسبه کرده است. و پس از اینکه به توافق نرسیده ایم تهمت سرقت به بنده زدند.

2- حق مسکن و حق اولاد و بن کارگری و ....

3-اضافه کاری

4-عیدی و پاداش

5-سنوات خدمت

6-حق بیمه از تاریخ 1386 تا تاریخ 1387

 

رای هیات تشخیص حقوق ، سنوات ، عیدی

دادنامه شماره : ......  تاریخ: 1392    کلاسه پرونده: ..........

مرجع رسیدگی: شعبه ....  هیات تشخیص اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران

خواهان : آقای ......... به نشانی: تهران به شماره ملی : ..........

خوانده: آقای ............ به نشانی : تهران  به شماره ملی : .....

خواسته: تفاوت دستمزد - حق مسکن - بن کارگری - حق اولاد - اضافه کاری و ......

گردش کار: خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده فوق الذکر تسلیم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب نموده است که پس از ثبت و سیر مراحل قانونی ، پرونده در هیات تشخیص موضوع ماده 158 قانون کار مطرح گردیده و هیات به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده تنظیمی به اتفاق آراء بشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید.

 

رای هیات تشخیص حقوق ، سنوات ، عیدی 

در خصوص رسیدگی به دادخواست مطروحه فوق هیات پس از بحث وتبادل نظر واستماع اظهارات طرفین و با عنایت به بررسی محتویات پرونده با احراز رابطه کارگری وکارفرمائی موضوع مواد 2و3 قانون کار فیمابین متداعیین از تاریخ 02/07/87 لغایت 31/06/92 با دستمزد ثابت ماهیانه 750/958/5 ریال (با احتساب افزایشات قانونی) و قطع همکاری ناشی از عدم نیاز از سوی خوانده که هیات باتفاق آراء با عنایت به بررسیهای معموله خواهان را مستحق دریافت مطالبات ذیل دانسته و مقرر می دارد کارفرمای موصوف جمعا به مبلغ ..... ریال به شرح زیر در وجه خواهان پرداخت نماید.

1- مبلغ ... ریال بابت سنوات خدمت باستناد ماده 158 قانون کار

2- مبلغ ... ریال از بابت عیدی و پاداش 92 باستناد مصوبه مورخ 06/12/70 مجلس شورای اسلامی

3- مبلغ ... ریال از بابت حقوق و مزایای معوقه ایام کارکرد با کسر مبالغ دریافتی باستناد ماده 37 قانون کار

4- مبلغ ... ریال از بابت مانده مرخصی استحقاقی باستناد مواد 66 و 71 قانون کار

ضمنا کارفرما موظف است باستناد ماده 148 قانون کار نسبت به واریز حق بیمه خواهان به سازمان تامین اجتماعی وفق مقررات ان سازمان در صورت عدم پرداخت اقدام نماید.

ضمن رد سایر خواسته های خواهان در دادخواست از بابت اضافه کاری و حق اولاد و تفاوت دستمزد بدلیل فقد مدارک مثبته و دریافت بن و مسکن و حقوق ماهیانه، کارگر با دریافت مبلغ فوق هیچگونه حقی در پرونده نسبت به کارفرما نخواهد داشت.

این رای باستناد ماده 159 قانون کار ظرف مدت 15 روز پس از ابلاغ از سوی طرفین قابل اعتراض می باشد.

 

لایحه تجدیدنظرخواهی از رای هیات تشخیص 

ریاست محترم هیات حل اختلاف کار استان تهران

با سلام

احتراما در خصوص پرونده کلاسه .... به وکالت از تجدیدنظرخواه (کارفرما) آقای امیر ........ مراتب زیر را در مقام اعتراض به رای هیات تشخیص به استحضار می رسانم:

1- در خصوص بند 2 دادنامه با موضوع عیدی و پاداش 92 به موجب دفاتر کارفرما که توسط کارگر(خود شخص آقای حمید***) و به دستخط وی تنظیم شده است آقای حمید *** در تاریخ 28/12/91 مبلغ -- هزار تومان بابت عیدی سال 92 دریافت نموده است و حتی کارفرما مبلغ 50 هزار تومان نیز به پسر ایشان عیدی داده است.لذا ایشان هیچ طلبی از بابت عیدی سال 92 از کارفرما نداشته است و صدور رای هیات تشخیص دراین قسمت بدون توجه به مستندات ابرازی کارفرما صورت گرفته است.(کپی دفاتر کارفرما ضم لایحه میباشد)

2- در خصوص بند 3 دادنامه با موضوع حقوق و مزایای معوقه ایام کارکرد: به موجب دفاتر مغازه که خود آقای ..... (تجدیدنظر خوانده) تنظیم نموده است و کپی آن ضمیمه ی دادخواست تجدیدنظر میباشد ایشان در طول این پنج سال بیش از 30 میلیون تومان از آقای ...... کارفرما دریافت نموده است فلذا خود کارگر هم از بابت حقوق و مزایای معوقه هیچ ادعایی ننموده است و مطالبه حقوق و مزایای معوقه جزو خواسته های کارگر(آقای ... تجدیدنظرخواه) از آقای .....  نبوده است اما هیات تشخیص بدون توجه به این مسئله خارج از حدود خواسته ی خواهان و بدون این که خواهان چنین مطالبه ای داشته باشد در مورد آن رای داده است در حالی که به موجب ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی رای باید در محدوده خواسته ی خواهان صادر شود و دادگاه نمی تواند در موضوعاتی که خارج از خواسته است،وارد شود و در مورد آنها حکم صادر کند و صدور حکم خارج از محدوده ی خواسته ی خواهان از موجبات نقض رای می باشد و به طریق اولی هیات تشخیص نمی تواند چیزی را که خود کارگر هم مطالبه نکرده است حکم دهد.(کپی دادخواست بدوی کارگرکه در ستون حقوق معوقه را مطالبه نکرده ضمیمه لایحه می باشد.)

3- در خصوص بند 4 دادنامه با موضوع مرخصی استحقاقی : لازم به توضیح است که آقای ...... (کارگر)  از تمامی مرخصی های قانونی خود استفاده نموده است و ایشان در دادخواست خود هیچ ادعایی نسبت به مرخصی استحقاقی نداشته است فلذا نه در ستون خواسته و نه در شرح دادخواست چنین خواسته ای (مانده مرخصی استحقاقی) را مطرح نکرده است و رای هیات تشخیص در قسمت بند 4 که در خصوص مرخصی استحقاقی رای داده است خارج از چارچوب خواسته ی خواهان بوده است و برخلاف قانون صادر گردیده است. (کپی دادخواست بدوی کارگر که در ستون خواسته مرخصی استحقاقی را مطالبه نکرده ضمیمه لایحه میباشد).

نظر به مراتب فوق و با توجه به این که بند 3و4 دادنامه اصداری خارج از حدود خواسته ی خواهان صادر گردیده است و بند 2 دادنامه اصداری مستندا به مدارک تقدیمی به کارگر پرداخت گردیده است نقض رای بدوی و صدور حکم عادلانه مستدعی میباشد.

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.67 از 5 (27 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.