شماره: 6798
1400/04/17
صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به نفقه و دعاوی خانواده

آیا شورای حل اختلاف حق دارد ک نفقه زوجه و فرزند زوجه را تعیین کند.در واقع سوال من این است که شورای حل اختلاف به کدام یک از دعاوی خانوادگی میتواند رسیدگی کند؟ همچنین آیا شورای حل اختلاف می تواند به جرم ترک انفاق هم رسیدگی نماید ؟

 

دعاوی خانواده قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف

  • در خصوص دعاوی خانوادگی که شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی و صدور رای دارد:

به موجب بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394: در دعاوی خانواده راجع به جھیزیه، مھریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف این ماده ، یعنی تا نصاب دویست میلیون ( ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال در صورتی که مشمول ماده ( ٢٩ ) قانون حمایت خانواده مصوب 1391,12,1 نباشند. قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید.

  •  دعاوی خانوادگی که حتی با توافق طرفین قال طرح در شورا نمی باشد:

به موجب بند الف ماده 10 قانون شورای حل اختلاف:  ختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب به هیچ عنوان قابل طرح در شورا نمی باشد و باید در دادگاه طرح شود.

  • در خصوص جرایم ناشی از روابط خانوادگی از جمله ترک انفاق:

به موجب بند ح ماده 9 این قانون: جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه ھشت باشد قابل رسیدگی و صدور رای در شورا می باشد . اما با توجه به این که به استناد ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مجازات ترک انفاق حبس تعزیری درجه شش می باشد. لذا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی و صدور رای در این خصوص را ندارد. و با توجه به این که به موجب ماده 11 قانون شورای حل اختلاف: در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضو ع را به شورا ارجاع نماید. شورا در جرم ترک انفاق با توجه به این که مجازات این جرم درجه شش می باشد صرفا به منظور صلح و سازش می تواند به موضوع رسیدگی نماید. اما رسیدگی به اصل جرم در صلاحیت دادگاه می باشد.

 

حق انتشار محفوظ است ©