شماره: 6761
1400/03/23
اثر رابطه نامشروع زن قبل از ازدواج

آیا روابط نامشروع زوجه مربوط به قبل از ازدواج میتواند عنوان فریب در ازدواج برای زوج باشد؟ و اگر زوجه با صدای ضبط شده اثبات کند که زوج قبل از عقد تمام روابط را میدانسته باز هم زوجه مورد مواخذه قرار میگیرد؟

 

پاسخ - تاثیر روابط نامشروع زن قبل از ازدواج

اصولاً و قاعدتا باید اصل و فرض ر ا بر این گذاشت که مسائل و روابط قبل از ازدواج ارتباطی با پس از آن ندارد.

اینکه به مرد حق داده شده است که از همسر خود تحت رابطه نامشروع شکایت کند به این دلیل است که به جهت امکان ورود آسیب معنوی قانونگذار مرد را ذینفع دانسته است ولی در خصوص روابط قبل از ازدواج باید گفت که مرد اصلا در آن زمان نبوده که بخواهد آسیبی به وی وارد شود.

با این وجود اگر دوشیزگی شرط صریح یا ضمنی ازدواج زوجین باشد زوال آن یا عدم آن می تواند به نوعی فریب محسوب شود.

همچنین اگر زن  و شوهر به طور صریح شرط نمایند که به این شرط با هم ازدواج می کنند که دیگری قبل از این ازدواج رابطه صمیمانه ای با جنس مخالف دیگر (از نوع مشروع یا نامشروع) نداشته باشد، تخلف از این شرط ضمن عقد نیز ممکن لست تحت شرایطی فریب محسوب شود.البته عنصر فریب چیزی فراتر از یک تخلف ساده است به این معنا که مانند آنچه در کلاهبرداری و تدلیس سراغ داریم؛ فرد فریبکار باید با انجام عملیات متقلبانه مخاطب خود را به اشتباه انداخته و در انجام آن اعمال قصد و عمد داشته باشد.مثل اینکه دختری که دوشیزه نیست با ترمیم بکارت خود را نزد همسر آینده دوشیزه جلوه بدهد یا مردی که مدرک دانشگاهی ندارد خود را تحت عنوان مهندس یا دکتر معرفی کند.  

 

 

حق انتشار محفوظ است ©