شماره: 6759
1400/03/18
تقسیم ملک موروثی با مبایعه نامه و سند عادی

با سلام یک قطعه باغ چای متروکه از مرحوم پدر مان فاقد سند ثبتی به ۴ برادر ۴ خواهر به ارث رسیده .تعدادی از ورثه امکان دادت وکالت جهت تقسیم اموال ندارند .از دادگاه درخواست تقسیم ترکه ودر غیر اینصورت فروش آنرا نموده ام لیکن تمایلی به مزایده ندارم. کارشناس هم تعیین شده. سوال : آیا ملک مذکور تقسیم میشود یا مزایده میرود،

 

پاسخ - تقسیم ملک موروثی با سند عادی

  • برای تقسیم ملک موروثی که سند مالکیت آن عادی و غیر رسمی است در صورتی که ورثه با هم توافق داشته باشند حسب توافق وراث عمل می شود؛ یعنی اگر توافق بر فروش داشته باشند همگی با توافق ملک را فروخته و پول ان را تقسیم می کنند و اگر توافق بر تقسیم نمایند مطابق توافق ملک تقسیم شده و سهم هر کس به او داده می شود.
  • در صورت عدم توافق بر تقسیم یا فروش هر یک از ورثه می توانند اول از دادگاه تقاضای تقسیم نمایند اگر دادگاه با ارجاع به کارشناس تشخیص دهد که ملک بدون کاهش ارزش قابل تقسیم است آن را تقسیم و به اصطلاح افراز می نماید و اگر دادگاه تشخیص دهد که تقسیم موجب کاهش ارزش ملک می شود دستور فروش آن را صادر می نماید که طبیعاتاً هر یک از ورثه می توانند در عملیات مزایده و فروش شرکت نموده و ملک را بخرند.
حق انتشار محفوظ است ©