شماره: 6725
1400/02/25
موارد ابطال اجراییه ثبتی

سلام.

آیا اجرا نکردن مواد قانون از سوی مامور اجرا سبب ابطال اجراییه ثبتی می‌شود ؟

 

پاسخ - ابطال اجراییه ثبتی به دلیل تخلف مامور اجرا

  • خیر، تخلف مامور اداره اجرای ثبت دلیلی برای ابطال اجراییه ثبتی نیست.دلایلی که می توانند موجبی برای ابطال ایجاد نمایند عبارتند از :

1- منافات داشتن اجراییه با یک تصمیم از مراجع قضایی

2- صدور اجراییه خارج از حدود قوانین

3- پذیرش اعسار محکوم علیه 

4- اقدام به صدور اجراییه بر خلاف قرارداد و توافقات طرفین

5- اثبات مجرمانه بودن اقدامات دارنده سند در مراحل مطالبه آن 

6- اثبات جعلی بودن سنی که در خصوص آن درخواست اجراییه شده

نکته  - باید توجه داشت که در بعضی موارد امکان ابطال و تجدید فقط قسمتی از پروسه اجرا وجود خواهد داشت مانند اینکه شخصی مدعی باشد که تشریفات مزایده به درستی رعایت نشده یا ابلاغ به مخاطب انجام نشده است و یا توقیف اموال معرفی شده صحیح نبوده است که در این صورت فقط آن قسمت قابل ابطال است.

تخلف مامورین و مقامات دولتی و نهادهای وابسته به قوه قضاییه برای آنها مسئولیت ناشی از تخلفات اداری را به همراه خواهد داشت.مرجع صالح برای رسیدگی به این مورد دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت است.

 

حق انتشار محفوظ است ©