شماره: 6687
1400/01/31
کم کردن سن در شناسنامه به خاطر آزمون استخدامی

آیا میتوان تاریخ تولد را دو سال کوچیکتر کرد بخاطر آزمون استخدامی و سایر مسائل راهکاری دارد یا خیر البته از طریق قانونی اقدام نموده ام و قاضی تایید نکردند

پاسخ - اصلاح شناسنامه و کم کردن سن

  • چنانچه برای کم کردن سن خود اقدام قانونی نموده اید اما با درخواست شما موافقت نشده است، راه حل دیگری برای این موضوع وجود ندارد.
  • قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها بیان میدارد:

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.
‌تبصره - صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی‌مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش‌محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می ‌گردد بیش از پنج سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح نماید.

حق انتشار محفوظ است ©