شماره: 6650
1400/01/09
امکان انتقال تمام دارایی در دوره حیات به یکی از فرزندان

سوال من اینه که آیا اگر فردی ساختمان یا هر ملک دیگر  رو به عنوان خرید و فروش قولنامه ای و یا اقرار نامه محضری به فرزند خودش در زمان حیات انتقال دهد بقیه وراث میتوانند در آینده ادعایی نسبت به ملک یا املاک مورد معامله داشته باشند مثلا بعد از فوت پدر خانواده ؟

 

پاسخ - آیا پدر می تواند تمام دارایی را وقتی زنده است فقط به یکی از فرزندان منتقل کند ؟

  • هر یک از افراد تا زمانی که در قید حیات هستند میتوانند هر گونه تصرف حقوقی در اموال خود بنمایند. مثلا میتوانند بخشی و یا کلیه اموال خود را به یکی از ورثه و یا شخص ثالثی بفروشند و یا صلح نموده و یا هبه نمایند.
  • در این صورت بعد از فوت آن شخص سایر ورثه نمیتوانند ادعایی نسبت به آن اموال داشته باشند زیرا به مالکیت شخص دیگری در آمده است و اصلا جزء اموال متوفی محسوب نمیشود.
  • همانطور که گفته شد در این فرض فرقی نمیکند که شخص اموال خود را به شخص ثالثی منتقل نماید و یا آنها را به یکی از ورثه خود منتقل نماید. زیرا تا زمانی که اشخاص در قید حیات بوده و محجور نباشند میتوانند هر گونه دخل و تصرفی در اموال خود بنمایند و هیچ شخص دیگری نیز نمیتواند آنان را از این کار منع نماید.
  • در واقع تصرفات اشخاص در زمان حیات آن ها تحت عنوان ارث نمی باشد چراکه به موجب ماده 867 قانون مدنی ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند.
  • بنابراین، مفهوم ارث شامل کلیه اموال، دارایی ها، بدهی‌ها،  حقوق و وظایف شخص پس از مرگش گفته می‌ شود که به موجب قانون به شخص یا اشخاص دیگری منتقل می‌گردد و به هر فرد میزان سهمی مطابق قانون اعطا خواهد شد در حالی که تقسیم اموال پیش از فوت می تواند منصفانه یا غیرمنصفانه بوده یا همه ی اموال به یک فرزند منتقل گردد و این انتقال ارث محسوب نمی شود.
  • در رابطه با امکان انتقال تمام دارایی در دوره حیات به یکی از فرزندان باید گفت به موجب ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. بنابراین اشخاص می توانند هر میزان از مال خود را تحت هر قالبی که بخواهد به نحوی که تصمیم دارند به هر شخصی که مدنظرشان است منتقل نمایند و این انتقالات جز در مواردی که قانون استثنا نموده باشد صحیح و معتبر است و هیچ کس حق اعتراض به آن را ندارد.
  • انتقال اموال در زمان حیات با هر انگیزه ای که باشد همچون انجام سایر معاملات و تابع قوانین هر عقدی است که در قالب آن انجام می شود. انتقال اموال به فرزندان در زمان حیات معمولا در قالب های متنوعی صورت می گیرد از جمله بیع، صلح عمری، هبه یا وصیت.
  • البته وصیت تملیکی موجب انتقال مال بعد از فوت می گردد و تنها تا یک سوم اموال نافذ است. در صورتی که فرد فوت کند و ورثه بیش از یک سوم را تنفیذ ننمایند، تنها یک سوم اموال قابل انتقال خواهد بود.

 

پاسخ به پرش مطرح شده

در پاسخ به پرسش شما باید گفت انتقال مذکور در صورت رعایت شرایط عمومی و اختصاصی عقدی که انتقال تحت عنوان آن صورت می گیرد، نافذ و معتبر بوده و در زمان حیات موجب مالکیت فرزند بر اموال مذکور می گردد. بنابراین، این اموال بعد از انتقال متعلق به فرزندی است که در زمان حیات به او منتقل گردیده است و از این جهت حقی برای سایر ورثه نمی باشد.

 

 

مستندات قانونی در خصوص انتقال اموال در زمان حیات به یکی از فرزندان

ماده ۳۰ قانون مدنی
هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۱۹۰ قانون مدنی
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱. قصد طرفین و رضای آنها
۲.اهلیت طرفین
۳.موضوع معین که مورد معامله باشد
۴. مشروعیت جهت معامله
ماده ۸۴۳ قانون مدنی
وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

ماده ۸۶۷ قانون مدنی
ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند.
.


پاسخ به پرسش مطرح شده توسط کارشناس حقوقی ما : سرکار خانم داوودی

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص ارث و تقسیم ارث

حق انتشار محفوظ است ©