شماره: 6583
1400/02/07
ارث برادران از یکدیگر و برادر از برادر چگونه است ؟

دو عمو داشتم اولی خیلی وقت پیش فوت کرد، و دارای فرزندانی است، عموی دوم من مدتی بعد از او فوت کرد، اما بچه‌دار نبود. خانه‌ای از او باز ماند، که خانه را به بابای من منتقل کرده بودند و این انتقال بطور رسمی و در دفاتر آن زمان ثبت شده است. حالا پدر من نیز فوت کرده است. و فرزندان عموی اول من، ادعای 50 درصد ارث (خانه عموی من که فاقد فرزند بود) را دارند، سوال من این است که آیا این حق آنان در مورد سهم ارث برادر قانونی نیست؟

 

پاسخ - تقسیم ارث برادر بین برادران

  • افراد در طول حیات خود میتوانند هر یک از اموال خود و یا تمامی آن را به هر شخصی که تمایل دارند منتقل نمایند. در این صورت بدیهی است وارثین شخص متوفی از اموال مذکور ارثی نخواهند برد. چنانچه عموی شما در زمان حیاتش خانه خود را به پدرتان منتقل نموده، خانه متعلق به پدرتان بوده و پس از فوت پدرتان، متعلق به ورثه ایشان (ورثه پدرتان) میباشد. 
  • پس برای فرزندان عموی شما هیچ گونه حقی در این زمینه متصور نمیباشد. زیرا با انتقال اموال (از جمله فروش یا هبه یا صلح یا ...) دیگر آن اموال در دارایی های شخص نیستند که با فوت وی به ورثه او منتقل شوند.
  • در هر حال چنانچه عموی دومتان زمانی فوت شده اند که عموی اولتان فوت شده بودند و پدرتان در آن زمان زنده بود کلیه دارایی ایشان چنانچه پدر و مادر و همسری نیز نداشتند، به پدر شما و سایر خواهران و یا برادران زنده در زمان فوت ایشان میرسید.
  • پس نتیجه اینکه در هر حال فرزندان برادری که قبلا فوت شده در فرض این مسئله ارث نخواهند برد حتی اگر این مال به نام عموی فوت شده شما باقی مانوده بود هم آنها سهم و حقی نسبت به این مال نداشتند.

 

حق انتشار محفوظ است ©