شماره: 3284
1399/01/16
اعتراض به رای دادگاه بدوی

درود؛ چندی پیش دادخواستی باموضوع ابطال متمم مبایعه نامه تنظیم کرده و بعد از انجام و جری تشریفات رای شعبه ۱۸۸حقوقی مجتمع قضایی بعثت تهران درتاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ بدستم رسید بدین مضمون؛ «رای دادگاه درخصوص دعوی آقای بهمن صمدزاده ممقاني فرزند زين العابدين بطرفیت 1. آقای روح اله شكراللهي پشنگي 2. بانك تجارت 3. آقای حسین نبي ئي، بخواسته ابطال متمم قرارداد شماره 12065756 و مطالبه خسارات دادرسی بدين توضیح که طی دادخواست تقديمی آمده است که خواهان طی قرارداد مورخ ۹۴/۵/۱۱يکدستگاه آپارتمان با پلاک ثبتی 15139 از 116 را از خوانده رديف اول روح اله شکراللهی خريداری نموده و کل ثمن معامله را پرداخت نموده و سند به نام وی صادر شده است و خوانده رديف سوم اقدام به تهیه و تنظیم متممی برای قرارداد مذکور نموده و بطور صوری متنی تنظیم و خود را بعنوان خريدار ملک مذکور معرفی نموده است در صورتیکه متمم مذکور را امضاء ننموده و جعل است و تقاضای ارجاع امر به کارشناس را نموده است، دادگاه با عنايت به محتويات پرونده نظر به اينکه خوانده رديف سوم اظهار داشته که متمم مبايعه نامه مذکور را خواهان از وی تحويل گرفته تا در مورد آن با وکیل خود مشاوره نمايد و شهودی در اين زمینه معرفی نموده که دادگاه قرار استماع شهادت صادر و شهود تائید نموده اند که اصل متمم مذکور تحويل خواهان گرديده و متمم به امضاء طرفین از جمله خواهان رسیده است لذا ضمن احراز اصالت متمم مبايعه نامه مذکور دعوی خواهان را غیر وارد دانسته و مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینمايد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاههای تجديدنظر استان تهران میباشد.» درحالیکه من اصلن شهود را قبلا ندیده بودم و آمدند دروغ گفتند و رفتند و عدالت را گردن زدند. چراکه چنین متممی را من هرگز ندیده ام. وتمام دارایی خود وهمسرم با سه فرزندم همین آپارتمان ۳۷ متری است که با امتیاز وام جانبازی ام باکلی بدهکاری خریده ام. آخرمن هم انسانم به نام وحرمت انسان تقاضای مدد و یاری دارم. یاری ام کنید من هم انسانم باسپاس.

پاسخ به سوال حقوقی-تجدید نظرخواهی از رای 

مخاطب گرامی پاسخ به سوال حقوقی شما مفصل است و نیاز به بررسی دارد.

با این وجود اگر شما به رای دادگاه بدوی اعتراض دارید می توانید نسبت به رای دادگاه بدوی تقاضای تجدید نظر نمایید. 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط با تجدید نظرخواهی و اعتراض: 

1- انواع ابلاغ اوراق قضایی

2-الزام به تنظیم سند رسمی ملک نمونه دادخواست و رای

3-سوگند و قسم به عنوان دلیل برای اثبات دعوا

4-تعریف سند، انواع سند و اعتبار اسناد

5-راه های اعتراض به رأی،واخواهی،تجدیدنظرخواهی،فرجامخواهی

6- راه های اعتراض به رأی دادگاه ، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام

 

حق انتشار محفوظ است ©