شماره: 3252
1398/12/04
سوال حقوقی - قرار جلب دادرسی

اگر باز پرس قرار جلب دادرسی صادر کند ایا دادستان میتواند پرونده را مختومه کند و در این صورت شاکی حق اعتراض دارد؟

حق انتشار محفوظ است ©