شماره: 3250
1398/12/03
مجرد یا متاهل بودن

سوال حقوقی
درخواست اطلاع از زوجیت یا مجرد بودن سرکار خانم منصوره نظری با کد ملی 6489933756. متولد 1365/01/10. شهرستان ارسنجان فرزند محمدتقی

پاسخ به سوال حقوقی استعلام ازدواج 

بزرگوار اینجا سایت دفتر وکالت دادگران است نه سامانه استعلام سابقه ازدواج !!!!!!!!!!!!

 

 

حق انتشار محفوظ است ©