شماره: 1383
1398/07/06
پرداخت دیه از صندوق خسارت های بدنی

آیا دیه یک فرد که بر اثر ضرب و جرح در دعوا آسیب دیده و حکم نهایی هم صادر شده باشد و اجرا گذاشته باشد، درصورتی که متهم پیدا نشود و اموالی هم از آن اطلاع نداشته باشی که به دادگاه معرفی کنی تا توقیف شود آیا امکان دارد از صندوق دیه کشور پرداخت شود یا خیر ، اگر به این شکل نشود پس چطور میتوانم دیه ام را در اختیار بگیرم؟

پاسخ به سوال حقوقی دریافت دیه

1- ابتدا از شعبه اجرای احکام دادسرا مراجعه و درخواست استعلام از اموال متهم را نمایید.

2- اگر متهم هیچ اموالی نداشت یا استعلام ممکن نبود با دریافت معرفی نامه از شعبه به صندوق دیه و خسارات مراجعه و پس از طی مراحل اداری دیه خود را دریافت نمایید.

 

حق انتشار محفوظ است ©