شماره: 1377
1398/07/04
ترک منزل و استرداد جهیزیه

سوال حقوقی :
من با اجازه شوهرم پیش خانوادم تو شهرستان اومدن باهم بحث کردیم گفت دیگه حق نداری بیای خونم البته تو تلگرام متنشو دارم که گفت نمیتونی بیای، میتونم شکایت کنم که شوهرم زودتر نره شکایت کنه من بدون اجازش رفتم، واسه جهیزیه امضای چه کسایی باید باشه بتونه جهیزیه رو بگیرم.

پاسخ به سوال حقوقی استرداد جهیزیه

شما میتوانید برگردید منزل و اگر احیانا ایشان اجازه ورود به منزل به شما ندادند با پلیس تماس بگیرین و از گزارش پلیس به عنوان دلیلی برای شکایتتون استفاده کنید. اگر سیاهه ای که در مورد لیست جهیزیه تهیه میشه رو داشته باشید میتوانید از همان برای استرداد جهیزیه استفاده کنید و اگر چنین لیستی ندارید، یک یا دو شاهد که اطلاع از اقلام جهیزیه شما داشته باشیدمیتوانید معرفی کنید به این صورت که یک لیست از جهیزیه تهیه کنید و آن را به امضای دو شاهد برسانید.


جهت اطلاع از نحوه مشاوره حضوری با انتخاب وکیل دادگستری کلیک کنید.


 

حق انتشار محفوظ است ©