شماره: 1346
1398/06/24
سوال حقوقی مهریه بر ذمه پدرشوهر

اگر مهریه بر ذمه پدر شوهر باشد و او نیز اموال خود را به شرط عمر به همسرش داده باشد و جز حقوق بازنشستگی اموال دیگری نداشته باشد آیا بعد از فوت پدر شوهر میتوان از حقوق بازنشستگی مهریه را طلب کرد؟

پاسخ به سوال حقوقی

از حقوق بازنشستگی نمی توانید بردارید اما چنانچه مال دیگری از ایشان باقی مانده باشد می توانید آن مال را بابت مهریه توقیف کنید.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©