شماره: 1344
1398/06/24
سوال حقوقی به جریان انداختن دوباره پرونده مختومه

آیا پرونده ای که قبلا مختومه شده در مورد فحش ناموسی می شه دوباره به جریان انداخت ؟

پاسخ به سوال حقوقی

بستگی به دلیلی دارد که به خاطر آن پرونده مختومه شده، بسته به دلیل مختومه شدن راهکارهای متفاوتی وجود دارد.

اگر دلیل مختومه شدن، صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت باشد دیگر نمیتوان شکایت کرد.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©