شماره: 1329
1398/06/20
سوال حقوقی عقب نشینی ساختمان

بنده ملکی را از ورثه خود خریداری نموده و جهت انجام امور نقل و انتقال به شهرداری منطقه مراجعه نموده که در انجا مشخص شد که ملک در دو جهت شمال و شرق عقب نشینی دارد. توضیح در خصوص ملک این که زمین به صورت جلو زمین و عقب زمین تفکیک و ساخته شده و یک معبر جهت دسترسی به ملک عقب در نظر گرفته شده و بنده خریدار ملک جلو هستم. معبر هم تنها راه دسترسی به ملک عقب و از ابتدا در تصرف مالک ملک مذکور بوده و در اسناد ملک جلو و ملک غربی به کوچه ی اختصاصی احداثی مالک (زمین عقب) تعریف گردیده.
اما در طرح توسعه شهری کوچه به عرض 4 متر تعریف که از شرق ملک بنده یک متر و از غرب ملک همسایه دیگر هم 1 متر باید عقب نشینی گردد.
ضمن اینکه مجدد عرض میشود که کوچه در تصرف مالک زمین عقب و بدون دسترسی مالکین مجاور می باشد.
اما شهرداری بر عقب نشینی پافشاری دارد مگر اینکه رضایت کتبی در پرونده درج گردد. که مسلماً و طی مذکرات شفاهی با مالک زمین امر رضایت صورت نمی پذیرد. چون به نفع ایشان است.
حال ما چگونه و از طریق چه مرجعی میتوانیم پیگیری نماییم؟

 پاسخ به سوال حقوقی 

چنانچه موضوع شما مربوط به طرح تفصیلی شهرداری در شهر تهران است ملزم به انجام آن هستید و اگر اعتراضی در این باب دارید می توانید به کمیسیون ماده 5 شهرداری مراجعه کنید و اعتراض خود را مطرح کنید.

ضمنا چنانچه ملک در طرح شهرداری بوده اطلاع نداشته اید می توانید قرارداد را فسخ کنید و پول خود را پس بگیرید. 

 

                                                                                                                                                 

حق انتشار محفوظ است ©