شماره: 1310
1398/06/15
سوال حقوقی امضاء کردن سند ازدواج به جای دیگری

من ازدواج مجدد با همسر قبلی کرده ام اما بعد از 5ماه همسرم ادعا نموده که در جلسه عقد حضور نداشته است و سند ازدواج جعل شده (همسرم ادعا کرده که کسی به جای ایشان سند ازدواج را امضا کرده) و شکایت جعل نموده اما سردفتر منع تعقیب در مباشرت به جعل سند خورده ولی به من معاونت در جعل سند حکم داده شده!! چگونه چنین چیزی اتفاق افتاده است؟

پاسخ به سوال حقوقی

چنانچه سردفتر اطلاعی از هویت فردی که به جای همسرتان سند را امضاء کرده نداشته باشد یا متوجه هویت جعلی ایشان نشده باشد و به اشتباه او را به جای همسرتان گرفته باشد، اتهامی متوجه ایشان نیست و فردی که دفتر را امضاء کرده جاعل شناخته شده و شما هم در صورتی که از این جریان آگاه بوده باشید ممکن است معاون در جرم شناخته شوید. 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©