شماره: 1291
1398/06/10
سوال حقوقی برداشت طلب خود بدون حکم دادگاه

آپارتمانی در سال ۹۳ از سازنده پیش خرید کردیم .مبلغ ۳۵ میلیون درمبایعه نامه برای تنظیم سند قرار گذاشتیم. سازنده پایان کار و تفکیکی و سند نگرفت وما حکم به الزام پایان کار و تننطیم سند گرفتیم . از مابقی ثمن معامله جهت پرداخت خلافی ها و اخذ پایان کار براساس حکم قاضی خرج کردیم. در حکم قاضی فقط امده بود هزینه های پایان کارو ....از باقی ثمن معامله پرداخت شود ولی راجع به اینکه در موقع تنظیم سند در دادگاه بقیه باقیمانده ثمن معامله پرداخت شود حرفی نزده بود بعد ما به اجرای احکام رفتیم وما برای هفته اینده در دفترخانه قرار گذاشتیم مامور اجرا سند را به نام ما بزند.اکنون مالک اولیه ملک با ادعای اینکه از سازنده طلبی داشته با یک قرار تامین خواسته از ثالث ، از ما میخاهد ان مبلغی که بابت باقیمانده ثمن معامله ما مانده است بابت طلبش توقیف گردد.از طرفی ما نیز براساس گواهی عدم حضوری که در موعد مقرر سال۹۳ از دفترخانه گرفتیم ،دو ماه پیش اقدام با ارایه دادخواست به دادگاه جهت دریافت خسارت دیر کرد کردیم. حال میتوانیم در دادگاه ادعا کنیم که سازنده دیگر طلبی به خاطر باقیمانده ثمن معامله از مانداردوبلکه حتا چنانچه ما حکم جریمه دیر کزدمان صادر شود تازه سازنده باید مبلغی جهت خسارت دیرکرد به ما بدهد؟
و پولی بابت ان قرار تامین اعتباری که مالک ملک ادعا کرده به دادگاه ندهیم؟
لازم به توضیح است مالک وسازنده دو نفر مجزا هستند که پس از تفکیک و تقسیم نامه ۵واحد از ۱۰ واحد مربوط به سازنده و ۵ واحد مربوط به مالک میشد و ما یکی از این واحدهایی که مربوط به سازنده میشده است را از سازنده پیش خرید کرده بودیم .درضمن برای اخذ پایانکار و ....تاکنون ۲۰ میلیون هزینه داده ایم.

پاسخ به سوال حقوقی 

در مورد هزینه هایی که بدون مجوز دادگاه خودتان با استفاده از باقیمانده ثمن معامله انجام داده اید لازم است که هرچه سریع تر به شکل مجزا طرح دعوی کنید وگرنه ملزم به پرداخت طلب مالک اولیه که ملک را پیش فروش کرده هستید.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©