شماره: 1219
1398/05/22
سوال حقوقی استرداد چک

مبلغ ٥0.٠٠٠.٠٠٠ پنجاه مليون ريال بدهكار شخصي بودم وقرار اوليه ما عند الاستطاعه بوده! يك قطعه چك به مبلغ بالا بدون تاريخ دستش دادم. طي دو مرحله نصف وجه طلبي را گرفته و رسيد داده اند. چند روز پيش به شوراي حل اختلاف مراجعه و درخواست تامين خواسته و مطالبه وجه چك كردهاست. وقت ده روزه هنوز براي اعتراض دارم. البته كتبي ابلاغ نشده، حساب حقوقي ام را مسدود كرده اند.

پاسخ به سوال حقوقی 

اگر رسيد و شهود داريد ببريد شوراي حل اختلاف و ثابت كنيد كه اون چك بابت اين بدهي بوده است. 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©