شماره: 1216
1398/05/20
سوال حقوقی قانون ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی

طبق کدام قانون ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی باید از طریق نیروی انتظامی انجام گردد؟

پاسخ به سوال حقوقی 

ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی نیاز به مجوز از طرف نیروی انتظامی ندارد. ماده 1060 قانون مدنی ازدواج با اتباع خارجی را موکول به اجازه رسمی از طرف دولت اعلام کرده که این اجازه بعد از حضور فرد خارجی در ایران با ارائه مدارک به وزارت امور خارجه و سیر مراحل بعدی که ربطی هم به نیروی انتظامی ندارد ادامه پیدا می کند.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©