شماره: 1209
1398/05/18
سوال حقوقی توقیف اموال

آیا بعد از فروش و اتمام معامله، زن می تواند مال فروخته شده را بابت مهریه توقیف کند. حدودا 4 سال است که طلاق گرفتم و مهریه اش را طبق رای دادگاه پرداخت می کنم. و اینکه اگر توقیف می شود خریدار باید چکار کند چون موقع خرید هیچ مشکلی نداشته بود.

پاسخ به سوال حقوقی

اگر سند ثبت شده باشد نمي توانند به عنوان مهریه توقیف نمایند. اگر ثبت نشده باشد امکان توقيف دارد. 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©